«Формування професійних компетентностей конкурентоспроможного вчителя в інноваційному навчальному закладі»Скачати 100.78 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір100.78 Kb.


Есе

на тему «Формування професійних компетентностей конкурентоспроможного вчителя в інноваційному навчальному закладі»
директор КЗО «СЗОШ№6»

Дніпропетровської міської ради

Морокко Людмила МиколаївнаСтиль есе: науково-популярний

Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися.
Д.Дідро,

французький філософ

Зміст
І.Вступ. Актуальність обраної теми.

ІІ. Конкурентоспроможний учитель – який він?

2.1. Дослідження соціального замовлення на вчителя

Результат дослідження: «Модель конкурентоспроможного вчителя»

2.2. Дослідження факторів впливу на соціальне замовлення.

2.3. Дослідження складових професійної компетентності.

Результат дослідження: «Модель формування професійних компетентностей»

2.4.Роль самоосвіти вчителя. Алгоритм самоосвітньої діяльності.

2.5. Інноваційний проект «Професійний Еверест молодого вчителя». Тренінговий центр «Успіх»

Есе

на тему «Формування професійних

компетентностей конкурентоспроможного вчителя

в інноваційному навчальному закладі»
Реалізація стратегічних напрямків, які визначатимуть обличчя нової школи ХХІ століття – школи майбутнього, значною мірою залежить від особистості, інноваційної культури педагогічних кадрів, рівня їх компетентності й уміння продукувати перспективні ідеї, реалізувати їх у навчально – виховному процесі.

Маркетингова діяльність школи дає змогу уточнити, на якого вчителя, керівника, менеджера-управлінця є замовлення соціуму. Серед якостей педагога батьки на перше місце ставлять професійну компетентність, високі моральні та духовні якості особистості. Виходячи з такої позиції, сучасна система освіти повинна бути спрямована не лише на особистість дитини, а й на особистість того, хто її навчає. Такий підхід дає можливість сформувати у шкільному просторі педагогічний колектив на основі певних професійних і моральних цінностей, філософії освіти, особистісних уподобань вчителів.

Тобто йдеться про побудову діяльності школи в чіткій відповідності з потребами зовнішнього та внутрішнього середовища. Таким чином, самовизначення школи в просторі, в якому вона діє, встановлення з ним результативних відносин є найактуальнішими завданнями сучасного навчального закладу.

Фундаментальною умовою професійного розвитку фахівців, що працюють з дітьми, є усвідомлення цими фахівцями необхідності перетворення свого внутрішнього світу і пошуку нових можливостей самореалізації в професійній діяльності, тобто – підвищення рівня професійної самосвідомості.Конкурентоспроможний учитель - який він? Як ним стати? Для вирішення цього питання в 2009році школа стала всеукраїнським експериментальним навчальним закладом (наказ МОН України від 09.02.2009р, №85).

Тому основним стратегічним вектором науково – експериментальної роботи школи на найближчі роки визначено: формування професійних компетентностей конкурентоспроможного вчителя, його світоглядних орієнтацій, вироблення власної філософії життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя.

Суттєві перетворення в системі освіти, які викладено в нормативно-правових документах МОН молоді та спорту України, потребують розв’язання проблеми підвищення професійної компетентності вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, є суб’єктом особистісного і професійного зростання, вміє визначати й досягати нових педагогічних цілей, є ключовою фігурою у формуванні життєвої компетентності учнів.

Цілі неперервної освіти вчителів визначаються соціальними потребами та особистими запитами по формуванню їх професійної компетентності.

Отже І блок «Дослідження» складається з досліджень соціального замовлення на вчителя. Основними формами дослідження були: анкетування учнів «Конкурентоспроможний вчитель – який він», «Мій любимий учитель», опитування, батьків, громадськості, інтернет-опитування, матеріали преси «Формула якості» сучасного вчителя очима дітей, анкета для вчителів «Яких рис потребує професія вчителя», огляд документів МОН молоді та спорту України.

Конкурентоспроможний учитель який він? У чому полягає його завдання? Конкурентоспроможний учитель - це майстер. Майстер слова, майстер звуку, майстер думки, майстер емоцій і настроїв. Учитель - це дослідник, громадянин, патріот у своїй професії, небайдужий до всіх подій, що відбуваються в житті. Учитель – це філософ, артист, режисер, керівник, інтелігент, людина, що володіє ґрунтовними знаннями не лише в галузі свого предмета. Учитель – це і батько і мати для багатьох. Усі чекають від людини цієї професії саме вчителювання.

Як результат дослідження розроблена модель конкурентоспроможного вчителя.

Порівняння наявних у того чи іншого вчителя якостей з вимогами моделі конкурентоспроможного вчителя дає можливість визначити рівень його педагогічної праці. Маючи у своєму розпорядженні модель конкурентоспроможного вчителя, адміністрація навчального закладу може цілеспрямовано формувати в учителів ті якості, яких їм бракує. Більше того, учитель, знаючи вимоги моделі сучасного вчителя і аналізуючи на цій основі себе самого, може зайнятися самовдосконаленням і самовихованням.

Кожен вчитель розробив свою модель формування конкурентоспроможного вчителя.

Місія конкурентоспроможного вчителя полягає у вихованні покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистий духовно-світоглядний вибір, мати необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним навчатися упродовж життя.ІІ блок досліджень стосується факторів впливу на соціальне замовлення. За результатами досліджень складено модель факторів впливу на соціальне замовлення вчителя.

Фактори впливу

  • Духовний – проблема духовності, моралі й моральності особистості стоїть сьогодні дуже гостро. Доля людства, його майбутнє залежить від порядності, доброти та відповідальності кожної окремої людини;
  • інформаційний – виражається у зростанні обсягу інформації, яку людині необхідно осмислити для успішної життєдіяльності;
  • екологічний – людські потреби зростають, природні ресурси вичерпуються. Людство повинно змінити своє ставлення до природи;
  • етнографічний – позитивний розвиток людства можливий за умови толерантності, плюралізму, компетентне ставлення до власної та інших культур;
  • соціальний – світ поділяється на багатих і бідних, успішних та невдах, привілейованих та паріїв. Здійснення соціальної справедливості для окремої людини є соціальна мобільність. Людина відповідальна за своє просування в житті. На ній лежить моральна та соціальна відповідальність за її активність у здобутті привабливіших соціальних статусів;
  • освітній – XXI століття є добою. Місія конкурентоспроможного вчителя полягає в тому, щоб змінити життя учнів і допомогти виховати громадян , які зможуть жити і продуктивно працювати в нових умовах (соціальних, техногенних, екологічних).


ІІІ блок досліджень стосується професійної компетентності вчителя та її складових.

Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів творчо опановувати знання, застосовувати їх в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, оволодіти вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

Професійна компетентність педагога на засадах компетентного підходу ґрунтується на знаннях, нормах, цінностях, здібностях, набутих завдяки неперервному самонавчанню, самотворенню, самовдосконаленню і самореалізації. Конкурентоспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня кваліфікації, педагогічного досвіду, майстерності, професійнозначущих якостей особистості.

Виклики суспільства й освіти, створення багатовекторної моделі профілізації (як системи освіти в цілому, так і конкретної галузі зокрема) чітко визначають основні ролі й принципи діяльності успішного вчителя. Сучасній школі потрібен компетентний педагог, котрий працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й включають інноваційні елементи, учитель, самомотивований не на репродукцію, а на експеримент, дослідження, новаторство, здатний до неперервної освіти, навчання протягом життя. Модель професійної компетентності педагога дає можливість більш цілісно вивчити процес, розглянути освітню ситуацію в різних аспектах, визначити цілі, відповідно до яких має відбуватися процес підвищення кваліфікації, а самому вчителю - визначити власний рівень професійної компетентності й майстерності, створити індивідуальну траєкторію професійного зростання, спрогнозувати програму самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації, оскільки професійна компетентність учителя – це результат творчої професійної діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності педагога.

Як результат досліджень розроблена модель «Формування професійної компетентності конкурентоспроможного вчителя», алгоритм формування професійної компетентності.

Для учителя самоосвіта є об’єктивною потребою, яка мотивується наступними чинниками: щоденна робота з інформацією; творча атмосфера; конкуренція, зміни в суспільстві, громадська думка.

Тому на ІV практичному блоці дослідно-експериментальної роботи кожен вчитель розробив власну модель щодо формування професійної компетентності та алгоритм самоосвітньої діяльності.

На V результативному блоці дослідно-експериментальної роботи розроблено інноваційний проект «Професійний Еверест молодого вчителя», мета якого: формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження, ідеї та методів перспективного педагогічного досвіду; створено тренінгів центр «Успіх», мета якого: поширення найкращого досвіду по формуванню професійної компетентності конкурентоспроможного вчителя; розкриття творчого потенціалу професійної майстерності, потреби у дослідній роботі вчителя для його професійного зростання; використана модель іміджу учителя, які впливають на професійне портфоліо та рівні сформованості професійної компетентності.

Як результат роботи на ІV міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2012» школа отримала Золоту медаль за участь у номінації «Професійна діяльність вчителя в інноваційному навчальному закладі»

Наша школа - це освітній навчальний заклад, який постійно розвивається. В ній проводиться дослідно-експериментальна робота і впроваджуються інноваційні педагогічні, наукові, виховні ідеї в життя. Її головний механізм – це педагогічний колектив, здатний вчити й навчатися, виховувати і самовдосконалюватись. Результативність роботи школи оцінюється кількістю випускників, які обрали своєю професією – професію вчителя. В нашій школі вчителів – випускників 9 - третя частина колективу, 3 – працюють директорами та заступниками директорів в нашому Красногвардійському районі (СШ№65, 32, 46). Наша педагогічна сім’я поєднує майстрів педагогічної праці та молодих фахівців. Формула педагогічного успіху школи – це ВІДДАНІСТЬ + ДОСВІД + ПОШУК = УСПІХ.

Сучасний директор освітнього закладу – лідер в освіті. Він очолює керівництво в ринкових умовах, вміє досягти поставленої мети, використовувати працю, інтелект і мотиви співробітників.

Я тримаю за руку майбутнього першокласника. Сьогодні він вперше прийшов з батьками до школи. В їх очах - стурбованість: «Чи сподобається тут навчатися? Чи буде тепло і затишно? Чи виросте моя дитина самодостатньою, здатною до самореалізації в житті людиною?». Я впевнено відповідаю: «Так. Саме наша школа чекає на вас! Ми - одна сім’я».

Наша школа має не тільки своє обличчя, а й душу – бо вона створена для людей: дітей, батьків, вчителів. Школа – осередок знань, культури, виховання, духовності й моралі. «Твори добро – воно відгукнеться», - саме з цього я розпочала будувати свою школу, вести діалог з усіма, хто відкриває двері. У нас цікаво вчитися, є можливості відкрити в собі здібності до любого предмета, отримати додаткову інформацію. Як результат – стати переможцем предметних олімпіад або інтелектуально-розвивальних конкурсів. Після уроків школа стає центром творчості, натхнення.

Школа – для дітей. Тому один з постулатів нашої школи стверджує: «Немає не талановитих дітей. Кожна дитина народжується з зернятком таланту в руці, а задача вчителя відкрити його, розвивати й допомогти засяяти!»

Школа – для батьків. Це, перш за все, співпраця, довіра, взаємоповага. Нас, дорослих, об’єднує одна думка - виховати гідну людину, успішного учня, творчу особистість.

Я – керівник,

Я – Любов і Відданість,

Віра й Терпіння.

Я – Радість і Співрадість,

Страждання і Жаль.

Я – Істина й Серце,

Совість і Шляхетність.

Я – Шукач і Обдаровувач,

Жебрак і Багатий.

Я – Вчитель і Учень,

Вихователь і Вихованець.

Я – Прокладач Шляху і

Художник Життя.

Я – Притулок Дитинства й

Колиска Людства.

Я – Усмішка Майбутнього й

Смолоскип Сущого.

Я – Вчитель від Бога і

Його Помічник.

Я - директор школи. А директор школи – це організатор освітнього середовища, учитель, вихователь, це стратегічний менеджер, адміністратор, колега, менеджер по якості, посадова особа, менеджер по кадрам, інноваційний менеджер, дидакт, дипломат, відповідач, позивач, економіст, бухгалтер, податкоплатник, ревізор, підприємець, господарник, інспектор з техніки безпеки, санітарний лікар, будівник, дизайнер, прораб. Все порахувала? Мабуть, не все, тому що директор – це, як кажуть в народі, «І швець, і жнець, і на дудці ігрець». Але, перш за все, директор – це людина зі своїми плюсами та мінусами.

Що дозволило мені самій стати успішною в цьому житті людиною? Насамперед, це моральні людські цінності.

Я знаю, що погано порівнювати себе з іншими.

Я знаю, що неможливо заставити когось любити себе.

Все, що я можу зробити, це дозволити собі щоб мене любити.

Я завжди навчаюсь вибачати.

Я розумію, щоб ранити людину, потрібно декілька секунд, але для

лікування цих ран потрібні роки.

Я усвідомила, що дві людини можуть дивитись на одне і те ж, але

бачити це по-різному.

І я твердо впевнена, що не помилилась у виборі своєї професії.

(Директор комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №6» Морокко Людмила Миколаївна)База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка