Формування компетентнісно−світоглядних обізнаностей майбутнього вчителя фізики у вищих навчальних закладах i−ii рівнів акредитаціїСкачати 106.19 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір106.19 Kb.
#50908
УДК 378.016:53

О. О.Смутко, аспірант

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО−СВІТОГЛЯДНИХ ОБІЗНАНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I−II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів технології формування компетентнісно-світоглядних обізнаностей майбутнього фахівця. Проведено аналіз поняття «компетентність», досліджено різні види роботи, інноваційні технології навчання. Це дасть змогу, вже в навчальних аудиторіях набувати професійних компетенцій, а також залучення студентів до вирішення проблем, максимально наближених до майбутньої діяльності.

Ключові слова: компетентність, формування обізнаності, самостійність, модульно-рейтингова, дослідження.

Постановка проблеми.Підготовка висококваліфікованих фахівців є одним з важливих і необхідних завдань нашої освіти, засобом перебудови суспільства відповідно до вимог збалансованого розвитку. Стрімкий розвиток освіти, науки і техніки ставлять перед викладачами все нові вимоги до виховання й підготовки майбутнього покоління, освіченого висококваліфікованого, обізнаного у різних сферах наукової діяльності.

Становлення особистості майбутнього фахівця, його професійної спрямованості не може відбуватися стихійно, цей процес вимагає цілеспрямованої та наполегливої праці. Успіх забезпечується точним знанням цілей та завдань виховання, уважним врахуванням законо­мірностей, які визначають формування поглядів, переконань, культурних цінностей особистості, вибором ефективних методів та засобів виховання.Аналіз актуальних досліджень. Важливу роль у виконанні цього завдання відіграють вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, оскільки у них, як і в інших навчальних закладах створюються необхідні умови для вільного розвитку, а також формування світоглядних обізнаностей майбутніх вчителів.

На даний час таке формування є важливою актуальною проблемою. Сьогодення вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні будь-яких завдань. Виконання цих завдань потребує істотного посилення самостійної діяльності студентів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися у житті суспільства [1, с. 116].Постановка завдання.На нашу думку потрібно розробити єдину ефективну форму навчальної роботи студентів. Якщо правильно організувати, зацікавити студентів і контролювати їхню самостійну роботу, то можна виховати з них обізнаних фахівців, які стають суб'єктами свого життя і здатні до самоконтролю і самовдосконалення в процесі навчання, створюють можливість оперативно реагувати й адаптуватися до постійних змін, що виникають у суспільному житті.

Мета статті. Зробити аналіз впливу особистісно-орієнтованого навчання фізиці на формування компетентнісно-світоглядних обізнаностей майбутнього вчителя фізики, адже особистісно-орієнтований підхід спонукає викладачів до створення таких умов навчання, у яких студенти знаходяться не в ролі спостерігачів чи репродуктивних виконавців, а є повноправними учасниками навчального процесу, авторами індивідуальних траєкторій базової фахової підготовки.

Виклад основного матеріалу.Загальне розуміння проблеми формування компетентнісних обізнаностей майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах I-II рівнів потребує аналізу сутності його професійної компетентності з точки зору ефективності професійної діяльності.

Компетентність за діяльнісного підходу розглядається як: а) більш загальна підготовленість до дій; б) можливість встановлювати зв'язки між знаннями й уміннями (діями) в специфічній ситуації. Отже, компетенція - це те, що породжує вміння, дію [6, 208].

Російські дослідники зауважують, що не слід протиставляти компетентності знанням, умінням та навичкам. Поняття компетентності містить їх у собі, але воно охоплює не тільки когнітивний, а й мотиваційний, етичний, соціальний та поведінковий складники.

На відміну від знань, умінь, навичок, що передбачають дію за зразком, за аналогією, компетентність передбачає досвід самостійної діяльності на основі універсальних знань. Компетентність - це здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань.

Формування обізнаності у студента, насамперед залежить від професіоналізму й майстерності викладача, який передає свій досвід майбутнім фахівцям, вміє показати необхідність своєїдисципліни і зацікавити самостійно працювати для додаткових знань. Якщо правильно організувати, зацікавити студентів і контролювати самостійну роботу, то держава отримала компетентних фахівців, які стають суб'єктами свого життя і здатні до самоконтролю і самовдосконалення в процесі навчання, створюють можливість оперативно реагувати й адаптуватися до постійних змін, що виникають у суспільному житті.

Чи дає нам викладач на заняттях такий заряд? За нашими дослідженнями, близько 40% студентів Новоушицького технікуму ПДАТУ вважають, що викладачі часто передають зміст підручника. Близько 20% - опитаних констатують, що зазвичай семінарські, практичні заняття проводяться методом «запитання – відповідь».

Сучасні дослідники по-різному трактують сутність формування обізнаностей студентів, по-різному їх визначають [2, с. 149]. Так дослідженнями М. О. Махмутова, І. М. Огороднікова, H. A. Поповнікової, О. Я. Савченко, М. І. Шамовоїта інших переконливо доведено, що саме робота над собою є ефективним засобом підвищення професійних компетентностей студента [2, с. 149].

Також необхідно для розвитку обізнаностей використовувати різні методи роботи, наприклад: робота в парах, групах, командах, навчання у грі, прес-конференції, які доповнюють традиційні форми і методи. Такі заняття спонукають кожного студента до продуктивної праці, пробуджують інтерес до вивчення предмета, виховують наполегливість, віру в свої сили, які підштовхують до активної діяльності, до формування здібностей. Розв'язування головоломок, кросвордів - це перш за все гра, але використовуючи дидактичні ігри, вони спонукають до зацікавлення темою, а також закріплення вивчених термінів та понять. Необхідно навчити студентів самостійно шукати спроби розв'язання проблем, пов'язаних з реальними ситуаціями в житті, з майбутньою діяльністю [4, с. 21].

Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними вміннями і навичками бачити зміст та мету роботи, організувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити до вирішуваних питань.

Відносно способів виконання діяльності слід зазначити, що студента потрібно навчити постійно йти до реалізації своїх задумів, цілей. Зовнішні умови діяльності можуть бути повністю організовані тільки тоді, коли ми маємо чітке уявлення про її внутрішній склад (мотиви, цілі, способи ). Але часто відсутні елементарні умови для реалізації формування компетентностей (відсутність книг, посібників, місця для самостійного перебування тощо) [7, с. 235].

Інколи викладачі стверджують: якщо студент прийшов у ВНЗ навчатися, в нього вже повинен бути інтерес до навчання і бажання оволодіти знаннями; якщо він це не проявляє, значить він людина, в даному випадку, у ВНЗ випадкова. Але основне завдання педагога зробити так, щоб студент усвідомив, що навчання - це перша сходинка до самостійного життя.

Для стимулювання і формування обізнаностей у студентів, посилення мотиваційного компоненту та перетворення контролю у дійову складову управлінського процесу в ВНЗ впроваджується модульно-рейтингова система занять - організаційно-методична форма навчання, яка передбачає вивчення матеріалу за принципом модульності з наступним рейтинговим підсумовуванням опорних оцінок.

Необхідною умовою підготовки студентів до взаємодії є набуття ними досвіду, який у майбутньому стане засобом їхньої професійної взаємодії з колегами. Цей досвід набувається в результаті встановлення співробітництва між учасниками навчально-виховного процесу, а також участю студентів у різних видах навчальної діяльності. Співробітництво між учасниками навчального процесу сприяє формуванню у майбутніх випускників адекватної самооцінки, а також додаткових знань. Ефективність взаємодії знаходиться у прямій залежності від уміння викладача встановлювати стосунки, які ґрунтуються на взаємній довірі та повазі.

Сьогодні підготовка випускників у ВНЗ I-II рівнів акредитації змушує науковців, педагогів до пошуку нових засобів і методів підвищення якості їх теоретичної підготовки, готовності до самостійної творчої праці. Перетворення освітнього простору, яке з парадигми "наслідування" перейшло у парадигму "інформація" породжує величезний потік інформації, яку повинен опрацювати студент під час навчання у ВНЗ [9]. Головним недоліком у процесі збільшення інформації, що її має опонувати студент, є відсутність його власної діяльності.

Хорошимзасобом створення умов, які формулюють у студентів компетентнісно-світоглядні обізнаності є застосування викладачами інноваційних технологій навчання, складовими котрих є інтерактивні методи, що допомагають студентам, учням, слухачам розкритися як особистості і виступають як умови підготовки конкурентоспроможного фахівця. Інтерактивні методи навчання дозволяють вже в навчальних аудиторіях набувати професійних компетенцій, тому що вони допомагають залучити студентів до вирішення проблем, максимально наближених до майбутньої діяльності. Крім того вони проявляють себе у вирішенні більшості завдань навчання. У галузі дидактики це розширення кругозору, активізація пізнавальної діяльності, можливість застосування знань і вмінь на практиці, формування певних вмінь і навичок у професійній діяльності, розвиток або прищеплення вмінь реорганізації і систематизації, формулюванні висновків та інше. У вихованні - розвиток самостійності, активності, волі, певних позицій, моральних і світоглядних установок, формування вмінь роботи у колективі (керувати і підкорятись), комунікативних якостей та ін. Крім того, застосування цих методів навчання сприяє розвитку уваги, пам'яті, мовлення, мислення, творчих здібностей, вміння знаходити оптимальні і прості рішення.

Досвід закордонної літератури показує, що вихователі інтенсивно шукають шляхи забезпечення вищої якості навчання випускників ВНЗ. Наприклад, В. Реверс вважає, що одним із засобів є "навчання-співпраця", який визначає стосунки викладача і студента, їхню допомогу один одному. Розглядається метод групових дискусій, суть якого полягає у тому, що студентам, дається одноманітне завдання, котре вони мають виконати спочатку індивідуально, а потім, у процесі групової дискусії, прийняти відповідне рішення.

Останнім часом у багатьох країнах набувають використання кейс-методи [5, с. 136]. Кейс-метод - це стисла за часом ділова гра. Її найбільше використовують у навчаль­ному процесі навчальних закладів за кордоном.Сутність цього методу полягає у тому, щопроблемне викладання знань супроводжується організацією самостійної роботи студентів. Більшість фахівців цей метод розглядає в професійних середніх закладах.Особливістю цього методу є відтворення проблемної ситуації на основі фактів реального життя. Вперше він був запропонований у CША.

Для створення компетентнісних обізнаностей майбутніх вчителів з фізики завжди навчання слід поєднувати з практикою. Тільки за цієї умови створюються універсальні зв'язки та вміння, що забезпечують успішне розв'язання задач з реального життя, які мають міжпредметний характер.На початку має бути постановка перед учнями проблемних питань, виконання ними творчих робіт, розв'язування задач-досліджень, залучення до інтерактивних форм навчання.

У процесі навчання необхідно формувати в учнів активні риси особистості, в першу чергу самостійність, працелюбність і організованість, що також сприятиме ефективності розвитку їхніх обізнаностей.Професійна компетентність студента характеризує його обізнаність у психолого-педагогічній та фаховій галузях знань, його професійні вміння та навички, особистий досвід та освіченість, що у сукупності дає змогу говорити про спеціаліста, націленого на перспективність у своїй роботі, перейнятого процесом збагачення власної культури, впевненого в собі і спроможного досягати високих результатів у професійній діяльності.

Одним з розв'язків проблеми формування компетентнісно-світоглядних обізнаностей у студентів вищих навчальних закладів є організація їхньої самостійної роботи, в основі якої лежить акцентуація саморозвитку особистості, тобто процес самопізнання, коли особистість розуміє вимоги, трансформує їх для себе відповідно до рівня розвитку своїх здібностей, сформованості своїх потреб [2].Висновки. Отже, для розвитку творчих здібностей студентів необхідно задіяти їх у спеціально організований навчальний науково-пізнавальний процес, який є моделлю наукового процесу пізнання.

Важливо забезпечити мотиваційну основу від курсу до курсу, озброювати студентів раціональною методикою роботи, не перешкоджаючи індивідуалізації її стилю, активізувати їх творче мислення, наближуючи їх пізнавальну діяльність до дослідницької і, формуючи в кінцевому підсумку достатній рівень професійної компетентності майбутніх вчителів з фізики.Список використаних джерел:

  1. Атаманчук П. С. Компетентнісні орієнтири фахового становлення учителя фізики / П. С. Атаманчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. 13. – С. 116-119.

  2. Атаманчук П. С. Методичні основи управлінням навчанням фізики: Монографія / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. – Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 196 с.

  3. Атаманчук П. С. Управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю на основі об’єктивного контролю / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка іпсихологія. – 2004. – №3. – С.5-18.

  4. Атаманчук П. С. Цільова програма як засіб підвищення якості знань учнів / П. С. Атаманчук // Радянська школа. – 1986. – №6. – С. 21 - 22.

  5. Прокопчук В. Є. Методична підготовка у професійній освіті майбутніх учителів / В. Є. Прокопчук // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 136-140.

  6. Кух А. М. Професійні компетенції учителя фізики та процес їх формування / А. М. Кух // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Вип. 16. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 208.

  7. Батышев С. Я. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обу-чающихся по педагогическим специальностям и направлениям. – 2 е изд. / С. Я. Батышев. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. – 904 с.

  8. Закон України про національну систему кваліфікацій (проект) // Освіта. – № 14 (5449) від 9-16 березня 2011 року.

  9. Національна доктрина розвитку освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukped.com/statti/zakoni-z-pitan-osviti/110.html Назва з екрану.

The article is devoted to the research of specific aspects oftechnologyformingcompetence-convictions privityof future specialists.The analysis ofthe concept "competence" is conducted, different kinds of work and innovative learning technologies are researched . This will allowto getprofessionalskills in the classrooms and to engage students in solving this problem, greatly closer to the future activity.

Keywords: competence, privityformation, independent, modular-rating, research.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8

Скачати 106.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка