Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультетСкачати 117.66 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір117.66 Kb.
#20712
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

ІСТОРІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Семінарські заняття

Тема №1

Історія вищої школи як наука. Історія і сучасність. Роль вищої освіти у сучасну епоху. Світовий освітній простір

1.Історія вищої школи як наука і як мистецтво.

2.Основні ідеї, концепції, теорії історії вищої школи.

3.Завдання історії вищої школи на сучасному етапі.

4.Методи науково-педагогічних досліджень.

5.Вища освіта як провідний фактор соціального і економічного прогресу.Тема №2

Історія розвитку вищої школи

1.Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи у світі.

2.Розвиток університетської ідеї в Україні.

3.Університетські проекти в Україні у XVIII ст.

4.Києво-Могилянська академія - визначний освітньо-культурний центр України.

Тема№3

Острозька академія. Історія виникнення.

1. Осередки культури при магнатських і шляхетських дворах.

2 .Миляновицький літературно перекладацький гурток.

З.Острозька слов'яно-греко-латинська академія.

4.Меценати Острозької слов'яно-греколатинської академії.

Тема №4, 5

Києво-Могилянська академія - новий тип вищої школи в україні

1 .Історія Києво-Могилянської академії.

2.Онтологія і натурфілософія.

3.Розуміння людини.

4.Проблема пізнання.

5.Етика і політика.Самостійна робота студентів

Тема №1

Роль вищої освіти у сучасну епоху.

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Написати доповідь на тему: «Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу», «Характеристика вищої освіти України початку третього тисячоліття».

Тема№2

Історія розвитку вищої школи

Підготуватися до практичного заняття.

1. Вища педагогічна освіта в СІЛА.

2. Система вищої педагогічної освіти в Японії.

3. Представити і презентувати систему вищої педагогічної освіти в західноєвропейських країнах (Франція, Англія, Німеччина).

Тема №3

Острозька академія. Історія виникнення.

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Охарактеризувати основні етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні.

Тема №4

Києво-Могилянська академія - новий тип вищої школи в Україні

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Представити і презентувати типи педагогічних закладів в історії розвитку педосвіти.

Тема№5

Києво-Могилянська академія - новий тип вищої школи в Україні

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Становлення вищої освіти. Фундатори.

Завдання для самостійної роботи

1) Охарактеризувати вимоги до вчителя, які сформулював


Я.А. Коменський.

2) Аналіз праць Я.А.Коменського («Велика дидактика»,


«Материнська школа»). Стислий конспект.

 1. Відзначити особливості системи морального виховання, яку запропонував педагог.

 2. Аналіз праць («Думки про виховання», «Думки про те, що читати й вивчати джентльмену»). Стислий конспект.

5) Охарактеризувати помилковість поглядів Ж.Ж.Руссо щодо
вікового розвитку дитини.

6) Аналіз праці (Еміль, або про Виховання). Стислий конспект.

7) Проаналізувати дидактичні погляди Г.С.Сковороди.

8) Аналіз праць («Вдячний Єродій», «Убогий жайворонок»).


Стислий конспект.

9) Розкрити специфіку дидактичних поглядів педагога. 1. Аналіз праці («Народна педагогия в пользу училищ и учителей сельских»).

 2. Зробити порівняльний аналіз дидактичних систем Я.А. Коменського та К.Д. Ушинського.

12) Аналіз праць Костянтина Ушинського («Людина як предмет
виховання», «Про народність у громадському вихованні», «Праця в її
психічному і виховному значенні»). Стислий конспект (1 праця).

 1. Відтворити процес становлення української школи за умов соціальних, політичних та економічних змін в період У HP.

 2. Проаналізувати педагогічні погляди М.С. Грушевського, І.І. Огієнка, В.І. Вернадського.

15) Визначити вплив педагогічних діячів на хід освітніх
перетворень того часу.

16) Знайти спільні риси у поглядах на мету та ідеал виховання


двох педагогів.

17) Аналіз праці Г.Г.Ващенка («Виховний ідеал»). Стислий


конспект.

18) Охарактеризувати методику формування колективу в колонії


ім. М.Горького.

 1. Аналіз основних праць педагога («Педагогічна поема», «Прапори на баштах», «Марш 30-го року», «Книга для батьків»).

 2. Зробити порівняльний аналіз уроків на природі Ж.Ж. Руссо та В.О.Сухомлинського.

21) Аналіз праць В.О. Сухомлинського («Батьківська педагогіка», «Серце віддаю дітям», «Сто порад вчителеві», «Народження громадянина»).

Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 1. Предмет і головні завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни.

 2. Основні методи досліджень в історії вищої школи. Джерела історії вищої школи.

 3. Виховання і педагогічна думка в країнах Західної Європи до початку XVIII ст.

 1. Шкільна освіта в Англії XVII - XVIII ст.

 2. Педагогічна думка у Франції XVIII ст.

 1. Школа і просвітницько-педагогічна думка в Північно­американських Штатах в епоху європейського Просвітництва.

 1. Школа у Європі в епоху Відродження.

 1. Особливості розвитку університетської освіти в епоху Середньовіччя.

 2. Передумови виникнення університетів в Болоньї (1158 p., Італія), Оксфорді (1168 p., Англія), Кембриджі (1209 p., Англія), Парижі (1253 p., Франція), Празі (1348 p., Чехія), Кракові (1364 p., Польща) та ін. 1. Зміст навчання університетів в Болоньї, Оксфорді, Кембриджі, Парижі, Празі, Кракові; аналіз їх структури, подальша еволюція в Європі.

 2. Педагогічні погляди англійського соціаліста-утопіста Томаса Мора (1478-1535).

 3. Педагогічні ідеї італійського педагога Вітторіно де Фельтре (1378-1446).

 4. Педагогічні погляди французького мислителя-гуманіста, представника філософського скептицизму Мішеля Монтеня (1553-1592).

 5. Педагогічні ідеї французького письменника Франсуа Рабле (1494-1553).

 1. Еразм Роттердамсъкий (1469-1536) - відомий нідерландський письменник, педагог, один з видатних гуманістів епохи Відродження.

 2. Здобутки педагогіки дії та експериментальної педагогіки (А.Лай, А.Біне, Е.Клапаред, Е.Торндайк, Е.Мейман).

 3. Педагогічні погляди Марії Монтессорі.

 4. Традиції вальдорфської школи Р.Штайнера і їх сучасне продовження.

 5. Педагогічна технологія С.Френе.

 6. Експериментальні школи США (У.Кілпатрік і метод проектів, К.Уошборн і Вінеттка-план, Е.Паркхерст і Дальтон-план).

 7. Історія української народної педагогіки та української етнопедагогіки.

 8. Народна педагогіка в становленні і розвитку педагогічної думки.

 9. Стан освіти в Україні у другій половині XVI - XVIII ст.

 10. Рівень освіти на Правобережжі, Лівобережжі та Слобідській Україні.

 11. Виникнення і роль братських шкіл.

 12. Створення козацької педагогіки, її сутність та особливості. Система виховання козацької молоді.

 13. Початкові, січові, парафіяльні школи. Колегіуми.

 14. Педагогічна думка кінця XVI -XVIII століття.

 15. Стан освіти і школи у першій половині XIX ст.

 16. Загальна характеристика освітніх установ України у першій половині XIX ст. (церковно-парафіяльні школи, повітові школи, гімназії, ліцеї, університети).

 17. Кирило-Мефодіївське товариство і його освітня програма.

 18. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка.

 19. Педагогічна спадщина К.Д.Ушинського.

 20. Стан освіти на західноукраїнських землях.

 21. Громадсько-педагогічний рух в Україні 60-х років XIX ст.

 22. Політика царського уряду щодо освіти українців.

 23. Школа кінця XIX - початку XX ст.

 1. Педагогічні ідеї у творчості українських просвітителів кінця XIX - початку XX століття (Б.Грінченко М.Грушевський, М.Драгоманов, I.Франко, М.Коцюбинський, Леся Українка, Т.Лубенець).

 2. Педагогічні ідеї італійського мислителя Томмазо Кампанелла (1568-1639).

 3. Творча спадщина одного з основоположників педагогіки Нового часу в Німеччині Вольфгана Ратке (1571-1635).

 4. Педагогічна системами Амос Коменського (1592-1670).

 5. Педагогічна концепція англійського філософа, педагога, одного з основоположників емпіричної психології Джон Локк (1632-1704).

 6. Творча спадщина французького філософа-просвітителя Клода Адріана Гельвеція (1715-1784).

 7. Педагогічні ідеї французького філософа Дені Дідро (1713-1784).

 8. Педагогічна спадщина французького філософа, письменника, педагога-просвітителя Жан-Жака Руссо (1772-1778).

 9. Педагогічні ідеї Бенджаміна Франкліна (1706-1790), Томаса Джефферсона (1743-1826), Томаса Пейна (1737-1809).

 10. Особливості розвитку школи і педагогіки на Заході за Нового часу.

 11. Педагогічна теорія і практична діяльність Й.Г.Песталоцці.

 12. Педагогічна теорія И.Ф.Гербарта.

 13. Педагогічні ідеї і практична діяльність Ф.А.В.Дістервега. Просвіта в Росії на початку XVIII ст.

 14. Шкільна справа при Петрі І.

 15. Просвіта в Росії після Петра І.

 16. Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова.

 17. Розвиток школи і педагогіки в Росії до 90-х років XIX ст.

 18. Педагогічна діяльність М.І.Пирогова.

 19. Педагогічна діяльність Л.М.Толстого.

 20. Особливості систем освіти у зарубіжних країнах.

 21. Теорія «громадянського виховання» і «трудової школи» Г.Кершенштейнера.

 22. Започаткування педагогічного руху нового виховання (О.Декролі, А.Фер'єр, Е.Демолен, Дж.Дьюї).

 23. Особливості розвитку народної освіти в другій половині XIX - на початку XX ст. на землях Західної України.

Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: [учебное пособие для вузов] / А.Н.Джуринский. - М.: Издательская группа «Форум» - «Инфра-М», 1998.-272 с.

 2. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: [учебное пособие] / А.Н.Джуринский. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999.-200 с.

 3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / голов, ред. В.Г.Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

4.Закон України «Про загальну середню освіту». - Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 28.

5.Закон України «Про освіту» // Освіта. - 1996. - 21 серпня.

6.История педагогики. Ч.1. От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в.: [учебное пособие для педагогических университетов / под ред. А.И.Пискунова]. - М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 192 с.

7. Історія української школи і педагогіки: [хрестоматія / упоряд. проф. О.О.Любар / за ред. В.Г.Кременя]. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с - (Вища освіта XXI століття).

8.Сбруєва A.A. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: [навч. посібник] / А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. - Суми: СумДПУ, 2000. - 208 с

Додаткова


 1. Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині XX століття / Олена Вікторівна Адаменко. - Луганськ: Альма-матер, 2005. -704 с.

 2. Античность и Византия: [сб. статей / под ред. Л.А.Фрейберг]. - М.: «Наука», 1975-416 с.

 3. Антология мировой философии: в 4-х т. - Т.1. - Философия древности и средневековья / [ред.-сост. тома и авт. вступ, ст. В. В. Соловьев]. - М.: Мысль, 1969. - 576 с. — (Философское наследие).

 4. Антология педагогической мысли России XVIII в. - М.: Педагогика, 1985. -480 с.

 5. Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. (до реформ 60-х гг.) / [сост. П.А. Лебедев]. - М.: Педагогика, 1987. - 560 с.

 6. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований (Дидактический аспект) / Ю.К.Бабанский. - М.: Педагогика, 1982. - 106 с.

 7. Барбіна Є. Професійна майстерність учителя в історії педагогічної думки

Є.Барбіна // Рідна школа. - 1998, - № 2. - С 27-29.

 1. Білецька С.В. Гуманістичні погляди прихильників «вільного виховання» на природу дитини / С.В.Білецька, А.Г.Віденко // Педагогіка і психологія. -1998.-№2.-С.179-184.

10.Блах B.C. Видатні діячі української педагогіки другої половини XIX - першої половини XX ст.: [навч.-метод. посібник для студентів] / В.С.Блах. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. - 56 с

11. Бобровникова В.К. Педагогические идеи и деятельность М.В.Ломоносова [под ред. Н.К.Гончарова] / В.К.Бобровникова. - М.: АПН РСФСР, 1961 - 183 с.

12. В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с

13.Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність: [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Юрій Руденко, Олексій Губко. - К.: МАУП, 2007. - 384 с.

14. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / Я.А.Коменский. -М.: Педагогика, 1982.

15. Ломоносов М.В. О воспитании и образовании / М.В.Ломоносов. - М.: Педагогика, 1991. -.106 с. 13.Макаренко A.C. Методика організації виховного процесу // Методика виховної роботи / А.С.Макаренко. - К., 1990. - С.29-138.16.Сухомлинський В.О. Вибр. твори: в 5-ти т. / В.О.Сухомлинський. - К., 1979-1980.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sgf -> Питання до заліку з курсу „земельне право україни
pedagogics and government educational institutions -> Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Урок театр одного актора

Скачати 117.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка