Форма навчання – заочна Інститут фізико-математичної і технологічної освіти Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Дисципліна – педагогіка. Графік консультацій – понеділокСкачати 90.42 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір90.42 Kb.
#1074
Форма навчання – заочна

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

Дисципліна – педагогіка.
Графік консультацій – понеділок( за знаменателім), о 13 год., 109 ауд.,корп. «А».


Питання до екзамену з курсу «Педагогіка»


 1. Педагогіка як наука.

 2. Предмет, завдання та основні категорії педагогіки.

 3. Система педагогічних наук.

 4. Методи науково-педагогічних досліджень.

 5. Поняття про особистість, її розвиток та формування.

 6. Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості.

 7. Основні закономірності та рушійні сили розвитку особистості.

 8. Виховання, навчання і розвиток особистості.

 9. Вікова періодизація в педагогіці.

 10. Загальна характеристика педагогічного процесу.

 11. Рушійні сили педагогічного процесу.

 12. Педагогічний процес як система.

 13. Закономірності педагогічного процесу.

 14. Організація педагогічного процесу.

 15. Дидактика як галузь педагогіки.

 16. Основні поняття дидактики.

 17. Процес навчання та його компоненти.

 18. Навчальний процес: функції компоненти.

 19. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі

 20. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 21. Оптимізація процесу навчання.

 22. Поняття про зміст освіти.

 23. Стандарти освіти.

 24. Основні джерела змісту освіти.

 25. Освітня система Україні.

 26. Наукові вимоги до змісту освіти.

 27. Дидактичні закони.

 28. Закономірності навчального процесу.

 29. Дидактичні принципи та їх класифікація.

 30. Поняття „метод навчання”. Класифікація методів навчання.

 31. Характеристика методів навчання.

 32. Загальні вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання.

 33. Засоби навчання.

 34. Технологія особистісно-зорієнтованого навчання.

 35. Поняття „форма організації навчання”.

 36. Урок – основна форма організації навчання.

 37. Нестандартні уроки.

 38. Форми роботи на уроці.

 39. Вимоги до сучасного уроку.

 40. Сутність, функції та основні види контролю успішності учнів.

 41. Перевірка і оцінювання знань, вмінь і навичок.

 42. Контроль успішності учнів в школах зарубіжних країн.

 43. Мета та завдання виховання.

 44. Процес виховання, його особливості та рушійні сили.

 45. Етапи процесу виховання.

 46. Самовиховання: суть, умови, прийоми.

 47. Перевиховання: суть, функції, етапи.

 48. Характеристика основних напрямів виховання.(Розумове виховання, моральне виховання, трудове виховання, естетичне виховання, фізичне виховання).

 49. Закони виховання та їх характеристика.

 50. Закономірності виховання.

 51. Принципи виховання та їх характеристика.

 52. Методи, прийоми та засоби виховання. Класифікація методів виховання.

 53. Правила застосування методів виховання.

 54. Форми організації виховного процесу.

 55. Виховна година як форма організації виховання.

 56. Бесіда як форма організації виховання: види, методика підготовки і проведення.

 57. Сутність методики колективних творчих справ.

 58. Класний керівник організатор виховної роботи в класі (навчальної групи).

 59. Колектив: поняття, ознаки, види.

 60. Етапи розвитку учнівського колективу. Методи формування учнівського колективу.

 61. Учнівське самоврядування в школі і в класі.

 62. Особистість і колектив.

 63. Педагогічне управління учнівським колективом.

 64. Принципи управління освітою.

 65. Органи освіти: їх функції та структура.

 66. Керівництво навчально-виховною роботою у закладі освіти.

 67. Планування роботи закладу освіти.

 68. Роль і місце методичної роботи у підвищенні рівня професійної підготовки вчителя.

 69. Основні форми методичної роботи в закладі освіти (школі, ПТУ).

 70. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.


Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг

№ п/п

Зміст завдань

Кількість годин

Види контролю

1.

Функції та завдання вчителя у працях класиків педагогічної думки: Я.Коменського, Й.Песталоцці, А.Дістервега, М.Пирогова, І.Франка.

Поради В.Сухомлинського вчителю, який починає працювати у школі.

Написати твір на тему «Який нам потрібен учитель», «Учитель на життєвому шляху людини» (за вибором).


2

2


Опорн.

консп.
Опорн.

консп.


2.

Функції педагогічної науки.

Педагогіка – наука чи мистецтво?2

Письмова

аргументація у вигляді тез
3.

Підготувати захист і презентацію одного з питань (на вибір студента)

-Зародження елементів педагогічної теорії у працях стародавніх римських та грецьких філософів.

-Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів.

-Епоха Відродження. Виникнення гуманістичної педагогіки, її представники.

-Стислий нарис подаль-шого розвитку ідей гуманіс-тичної педагогіки у працях класиків ХVІІІ – ХХ ст.

-Розвиток педагогічної думки в Росії.

-Освіта і педагогічна думка в Україні.


8

Захист презентації

4.

Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.

2

Схема

5.

Провести діагностику з використанням методів педагогічних досліджень (рівня вихованості (за методикою Т.І.Шамової) , соціометрію, аннкетування «Моє ставлення до навчання» (за Л.М.Балабакіною) тощо)

- за вибором студента.4

Письмовий аналіз та інтерпритація результатів

6.

Фактори, що впливають на розвиток і формування особистості.

2

Теоретична підготовка

до питань тем лекції7.

Характеристика розвитку особистості школяра відповідно у різні періоди формування (молодший шкільний вік, підлітковий, юнацький)

4

Таблиця

8.

Проблеми та завдання дидактики на сучасному етапі розвитку педагогічної науки.

6

Конспект тез

або


захист реферату

9.

Концептуальні ідеї особистісно-орієнтованого, диференційованого навчання та педагогіки співробітництва.

2

Опорний конспект

10.

Рівні засвоєння знань.

2

Теоретична підготовка

до питань тем лекції11.

Характеристика окремих принципів навчання та правила їх успішної реалізації (за вказівкою викладача)

2

Теоретична підготовка

до питань тем лекції12.

«Скласти схему загальної характеристики педагогічного процессу

6

Виготовлення опорних схем, таблиць

13.

Види освіти, їх взаємозв’язок.

Відображення принципів реформування змісту сучасної освіти в сучасних освітянських документах.2

Опорний конспект

14.

Вимоги до навчальних програм.

Функції, види, структура, вимоги до навчальних підручників.

Навчальний посібник.


2

Опорний конспект, ксерокопія-зразок навчальної програми з предмету спеціалізації, її аналіз (письмово)

15.

Сучасні проблеми змісту освіти – за матеріалами періодичної преси

2

Письмовий виступ – повідомлення, ксерокопія статті

16 .

Педагоги класики та сучасна наука про вимоги до вибору методів навчання та специфіку використання окремих методів навчання .

2

Конспект тез


17.

Розв’язання педагогічних задач по темі «Методи і засоби навчання»


2

Письмовий аналіз розв’язку задачі

18.

З історії форм організації навчання.

Педагоги-класики та педагоги сучасності про вимоги до уроку.

Алгоритм аналізу уроку.
Проаналізувати урок у контексті використаних методів і принципів навчання


4

Порівняльна таблиця

Конспект.

19.

Урочні та позаурочні форми організації навчан-ня в історичному і сучасному контекстаРозв’язання педагогічних задач по темі

2

Конспект тез.


20.

Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів - минуле, сучасність, майбуття.

2
2

Ксерокс статті й картка-анотація до неї і усне повідомлення,

Видатні педагоги-гуманісти і їх підхід до оцінювання знань школярів.

Тезовий конспект


21.

Видатні педагоги про мету і завдання виховання (К.Ушинський, Г.Ващенко, А.Макаренко, В.Сухомлинський)

4

Конспект

22.

Результати процесу виховання.

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.2

Опорний конспект

23.

Педагоги-класики про принципи і закономірності виховання.

2

Таблиця опорних тез

24.


Педагоги – класики про методи та форми виховання

2


Конспект тез.25.


Розробити конспект виховної години або бесіди тощо на довільну тему, визначити мет. Для якого віку дітей рекомендований захід.

Проаналізувати її з приводу використання принципів та методів виховання


6


Захист у вигляді рольової гри

26.

Педагоги минулого і сучасності про формування колективу (А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, І.П.Іванов, Лутошкін)

2

Опорний конспект тез

27.

Напрями діяльності класного керівника


2

Підготовка презентації


28.

Визначити сучасні проблеми сімейного виховання та шляхи їх розв’язання.

2

Індивідуально-групова презентація

29.

Педагоги – класики та сучасні педагоги про комплексний підхід до формування всебічно гармонійної особистості у виховному процесі.

4

Тези у таблиці

30.

Порівняльна характеристика системи освіти в Україна і за кордоном.

8

Порівняльна характеристика у вигляді тез у таблиці
Всього :

98
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifmto -> didact -> kireeva
kireeva -> Плани практичних занять
kireeva -> Плани практичних занять
didact -> Методика складання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки
ifmto -> Закономірності і засобі композиції в дизайні. Які завдання композиції в дизайні?
ifmto -> Дисципліна будова та експлуатація автомобіля форма навчання: денна, заочна Консультації студентів з дисципліни
ifmto -> Зм назва теми І анотований зміст Кількість годин 1 Змістовий модуль «Експлуатація автомобілів та організація ремонту автомобіля»
ifmto -> «Комп’ютерна графіка» Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»
ifmto -> Завдання для самоперевірки Дайте визначення наступним термінам «надійність»
ifmto -> «Практикум з обслуговуючої праці. (Культура харчування. Технологія приготування кулінарних страв)» Графік консультацій

Скачати 90.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал