Форма № н 05 мукачівський державний університетСкачати 334.05 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір334.05 Kb.
Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

 1. Сутність, структура і функції соціальної психології.

 2. Психосоціальні кризи людини.

 3. Феномен конформізму у групі.

 4. Виконати тести:

  1. До традиційної концепції стилю керівництва відносять:

а) авторитарний;

б) ситуаційний;

в) прихований;

г) модель управлінської сітки Р.Блейка і Дж.Моутона.  1. «Хоторнський експеримент» провів у 1927-1932 роках:

а) Г.Мюнстерберг;

б) А.Файоль;

в) Е.Мейо;

г) Ф.Тейлор.  1. Метод соціометрії започаткував:

а) Ш.Піаже;

б) Я.Морено;

в) Ф.Олпорт;

г) В.Меде. 1. Ситуаційне завдання

Прокоментуйте переваги і недоліки групового прийняття управлінського рішення.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

 1. Взаємозв’язки соціальної психології з іншими галузями знання.

 2. Асоціальні прояви особистості.

 3. Нормативний вплив у групі.

 4. Виконати тести:

  1. Засновником соціології є:

а) Огюст Конт;

б) Н.Макіавелі;

в) Д.Дідро;

г) Е.Росс.  1. До головного метода дослідження груп належать:

а) спостереження;

б) соціометрія;

в) тестування;

г) експеримент.  1. П’ять причин злочинів натовпу визначив:

а) С.Сигеле;

б) З.Фройд;

в) В.Вундт;

г) Г.Тард. 1. Ситуаційне завдання

Як розуміти твердження про те, що спільне копіювання і запозичення культурних, практичних і теоретичних надбань у галузі керівництва (лідерства) може призвести до неправильних результатів, непорозумінь.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

 1. Предмет і завдання соціальної психології.

 2. Суїцидальна поведінка особистості.

 3. Експерименти М.Шеріфа, С.Аша, С.Мілбрама.

 4. Виконати тести:

  1. В яких роках проводився «Хоторнський експеримент»:

а) 1925-1930;

б) 1927-1932;

в) 1930-1936;

г) 1920-1925.  1. До сучасних стилів керівництва відносять:

а) демократичний;

б) ліберальний;

в) авторитарний;

г) модель управлінської сітки Р.Блейка і Дж.Моутона.  1. Засновником теорії «психологія мас» є:

а) Г.Лебон;

б) Г.Тард;

в) З.Фройд;

г) С.Сигеле. 1. Ситуаційне завдання

З’ясуйте сутність головних теорії лідерства.
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

 1. Накопичення соціально-психологічних знань у межах філософії та загальної психології (VI ст. до н.е. – середина ХІХ ст.)

 2. Специфіка входження особистості в групу.

 3. Вплив меншості у групі. Експерименти С.Московічі.

 4. Виконати тести:

  1. Більш-менш стабільне чисельне утворення, яка не має чіткої структури, але за певних умов може характеризуватися відносною однорідністю поведінки індивідів:

а) маса;

б) натовп;

в) аудиторія;

г) публіка.  1. Стиль керівництва на засадах управлінської гратки запропонували:

а) Т.Мітчел і Р.Хауз;

б) Р.Блейк і Дж.Моутон;

в) К.Левін і Д.Аткінсон;

г) О.Кузьмін і В.Гладунський.  1. Запровадив у соціальну психологію поняття «первісна група»:

а) Ф.Олпорт;

б) Е.Мейо;

в) Ч.Кулі;

г) В.Томас. 1. Ситуаційне завдання

Проаналізуйте співвідношення понять «лідер» і «керівник». Назвіть основні відмінності між ними.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

 1. Виокремлення описової соціальної психології із філософії, соціології та загальної психології в самостійну галузь знань (50-ті роки ХІХ ст.-20-ті роки ХХ ст.).

 2. Статусно-рольові характеристики особистості.

 3. Згуртованість групи як соціально-психологічний феномен.

 4. Виконати тести:

  1. Авторами перших підручників з соціальної психології вважають:

а) В.Меде та Ф.Корф;

б) М.Лацарус та Г.Штейталь;

в) У.Мак-Дугал та Е.Росс;

г) Ч.Кулі та В.Томас.  1. Відносно короткочасне, контактне, чисельне скупчення людей, які перебувають у стані підвищеного емоційного збудження і об’єднані безпосередньою просторовою близькістю та загальним об’єктом уваги - це:

а) маса;

б) натовп;

в) аудиторія;

г) публіка.  1. Термін «Групова динаміка» запровадив:

а) Ч.Кулі;

б) О.Конт;

в) К.Левін;

г) С.Аша. 1. Ситуаційне завдання

У чому полягає сутність моделі управління сітки Р.Блейка і Дж.Моутона.
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

 1. Концепція «Психологія народів і мас» Г.Лебона, Г.Тарда, С.Сигеле.

 2. Статево-рольові параметри особистості.

 3. Міжособистісна сумісність як соціально-психологічний феномен.

 4. Виконати тести:

  1. До методів опитування належать:

а) бесіда;

б) тестування;

в) контент-аналіз;

г) анкетування.  1. «Теорію поля» розробив:

а) Ч.Кулі;

б) К.Левін;

в) Я.Морено;

г) Б.Скінер.  1. Короткотривале зібрання людей для спільного проведення часу у зв’язку з якимось видовищем – це:

а) маса;

б) натовп;

в) публіка;

г) аудиторія. 1. Ситуаційне завдання

Якими якісними ознаками характеризується соціальна група?

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

 1. В.Вундт та його теорія «Психологія народів».

 2. Спілкування як феномен соціальної психології.

 3. Спрацьованість як соціально-психологічний феномен.

 4. Виконати тести:

  1. Група юдей, яка сприймає повідомлення - це:

а) аудиторія;

б) публіка;

в) маса;

г) натовп.  1. Індивід - це:

а) психічно хвора людина;

б) талановита людина;

в) вольова людина;

г) дитина, вік якої 10 років.  1. Студентська група - це:

а) умовна група;

б) реальна група;

в) формальна група;

г) референтна група. 1. Ситуаційне завдання

Що є основою авторитету особистості?

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

 1. Експериментальний період соціальної психології. Хоторнський експеримент Е.Мейо.

 2. Структура, функції, стилі, стратегія і тактика спілкування.

 3. Сутність, позитивні та негативні ознаки соціально-психологічного клімату групи.

 4. Виконати тести:

  1. Особистість - це:

а) людина, вік якої 20 років;

б) немовля до 1 року;

в) розумово відстала людина;

г) дитина, вік якої 10 років.  1. До класичних експерименті, які вивчають конформізм, відносять::

а) експерименти М.Шерифа;

б) експерименти С.Аша;

в) експерименти С.Мілграма;

г) експерименти С.Московічі.  1. Вплив на свідомість особистості через звернення до її критичного судження – це:

а) навіювання;

б) наслідування;

в) переконання;

г) зараження. 1. Ситуаційне завдання

Охарактеризуйте місце соціальної психології в системі наукового знання.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

 1. Експериментальний період соціальної психології. Експерименти Н.Тріплетта, В.Меде, Ф.Олпорта.

 2. Вербальні і невербальні засоби спілкування.

 3. Чинники впливу на соціально-психологічний клімат у групі.

 4. Виконати тести:

  1. Процес впливу на психічну сферу людини, пов’язаний із зниженням свідомості та критичності сприймання інформації – це:

а) навіювання;

б) переконання;

в) наслідування;

г) зараження.  1. Кафедра університету – це:

а) референтна група;

б) реальна група;

в) умовна група;

г) неформальна група.  1. Форма стандартизованої масової поведінки людей, що виникає стихійно під впливом настроїв, смаків, захоплень – це:

а) громадська думка;

б) масовий настрій;

в) мода;

г) паніка. 1. Ситуаційне завдання

Проаналізуйте зв’язок соціальної психології з соціологією і психологією.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

 1. Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології.

 2. Перешкоди на шляху спілкування.

 3. Групові конфлікти: сутність, види, функції, способи розв’язання.

 4. Виконати тести:

  1. Трактат «Державець» написав:

а) Н.Макіавелі;

б) Конфуцій;

в) Аристотель;

г) Т.Гоббс.  1. Вплив на психічну сферу людини з метою свідомого чи неусвідомленого повторення нею чиїхось вчинків, жестів, манер – це:

а) переконання;

б) наслідування;

в) навіювання;

г) зараження.  1. Неточна, недостовірна інформація, що виникає в результаті багаторазової інтерпретації якогось факту, події чи явища – це:

а) мода;

б) натовп;

в) чутки;

г) паніка. 1. Ситуаційне завдання

Проаналізуйте зв’язок соціальної психології з історією і філософією.
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

 1. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження: поняття методологія, принципи, метод, методика, процедура.

 2. Комунікативна сторона спілкування.

 3. Сутність лідерства і керівництва.

 4. Виконати тести:

  1. Засновником соціального дарвінізму є:

а) Ч.Дарвін;

б) Г.Спенсер;

в) Т.Гоббс;

г) О.Конт.  1. Вплив на емоційну сферу людини, процес передавання емоційного стану від одного індивіда до іншого – це:

а) переконання;

б) зараження;

в) навіювання;

г) наслідування.  1. Емоційний стан, різновид поведінки великої сукупності людей, породжений загрозливим впливом зовнішніх умов і виражений почуттям страху – це:

а) громадська думка;

б) масовий настрій;

в) паніка;

г) чутки. 1. Ситуаційне завдання

Доведіть чи спростуйте твердження про те, що поняття «особистість» має сенс лише в системі суспільних відносин.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

 1. Принципи дослідження соціальної психології.

 2. Специфіка міжособистісної комунікації.

 3. Спільні риси і відмінності між функціями лідера і керівника.

 4. Виконати тести:

  1. Обстоював думку про те, що від природи людина є егоїстичною:

а) Н.Масковічі;

б) Т.Гоббс;

в) Аристотель;

г) Конфуцій.  1. Видами психологічного впливу на свідомість є::

а) навіювання;

б) переконання;

в) наслідування;

г) зараження.  1. Використав автокінетичний ефект від джерела світла в темній кімнаті при дослідженні конформізму:

а) С.Аша;

б) С.Мілграм;

в) М.Шериф;

г) С.Мілграм. 1. Ситуаційне завдання

Чи згодні Ви з твердженням про те, що концепція «психологія народів» більше тяжіла до етнопсихології, ніж до соціальної психології?
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

 1. Загально-наукові методи дослідження соціальної психології.

 2. Правила і техніки спілкування.

 3. Теорії походження лідерства.

 4. Виконати тести:

  1. Експеримент, сутність якого полягала в тім, що досліджуваний повинен був порівняти довжину різних ліній, коли інші учасники давали завідомо неправильні відповіді, провів:

а) С.Аша;

б) М.Шериф;

в) С.Мілграм;

г) К.Левін.  1. Види психологічного впливу на психічну сферу людини – це:

а) переконання;

б) навіювання;

в) наслідування;

г) зараження.  1. Теорію «Психологія народів» розробив:

а) Г.Лебон;

б) С.Сигеле;

в) В.Вундт;

г) Г.Тард. 1. Ситуаційне завдання

У чому полягає соціально-психологічна специфіка процесу соціалізації підлітків?
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

 1. Методи емпіричного дослідження. Метод спостереження.

 2. Визначення поняття взаємодія (інтеракція).

 3. Авторитарний стиль лідерства (керівництва).

 4. Виконати тести:

  1. Концепція «психологія народів» виникла у:

а) Німеччині;

б) США;


в) Франції;

г) Італії;  1. Реальна чи уявна група, погляди, норми якої є зразком для особистості – це:

а) формальна група;

б) референтна група;

в) неформальна група;

г) асоціація.  1. Засновником соціального дарвінізму є:

а) Ч.Дарвін;

б) Г.Спенсер;

в) О.Конт;

г) Т.Гоббс 1. Ситуаційне завдання

Чому спілкування є невід’ємною складовою людського існування, важливою передумовою формування людини як соціальної істоти?

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

 1. Бесіда як метод опитування.

 2. Взаємодія як контакт між людьми.

 3. Демократичний стиль керівництва.

 4. Виконати тести:

  1. Авторами перших підручників з соціальної психології вважають:

а) У.Мак-Дугалл та Е.Росс;

б) В.Меде та Ф.Корф;

в) Ф.Тейлор та А.Файоль;

г) У.Кулі та К.Левін.  1. Нестійке короткочасне об’єднання людей, що виникає лише на основі особистісно-значущої діяльності – це:

а) неформальна група;

б) Дифузна група;

в) асоціація;

г) корпорація.  1. Книгу «Масова психологія і аналіз людського «Я»» написав:

а) В.Вундт;

б) Г.Тард;

в) З.Фройд;

г) Г.Лебон. 1. Ситуаційне завдання

Як співвідносяться між собою поняття «чутка» і «плітка».

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

 1. Анкетування як метод опитування.

 2. Типи взаємодії.

 3. Ліберальний стиль керівництва.

 4. Виконати тести:

  1. Книгу «Психологія народів і мас» написав:

а) В.Вундт;

б) Г.Тард;

в) Г.Лебон;

г) С.Сигеле.  1. Групи, цінності яких не суперечать цінностям суспільства – це:

а) асоціальні асоціації;

б) просоціальні асоціації;

в) корпорація;

г) дифузна група.  1. Масовий страх за умов реальної чи уявної небезпеки – це:

а) чутки;

б) плітки;

в) паніка;

г) мода.


 1. Ситуаційне завдання

Опишіть соціальні умови, в яких виникла теорія «Психологія народів і мас».

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17

 1. Тестування як метод дослідження соціальної психології.

 2. Інтерактивний параметр спілкування.

 3. Сучасні концепції стилю лідерства (керівництва).

 4. Виконати тести:

  1. Автором роботи «Закони наслідування» є:

а) Г.Тард;

б) В.Вундт;

в) Г.Лебон;

г) С.Сигеле.  1. Групи з анти суспільними цінностями – це:

а) просоціальні асоціації;

б) асоціальні асоціації;

в) корпорація;

г) неформальна група.  1. Специфічною формою недостовірної або частково недостовірної інформації є:

а) паніка;

б) мода;


в) чутки;

г) плітки. 1. Ситуаційне завдання

Проаналізуйте етапи виникнення й функціонування натовпу.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18

 1. Соціально-психологічний експеримент як метод дослідження.

 2. Перцептивна сторона спілкування.

 3. Стилі керівництва на засадах управлінської грутки Р.Блейка і Дж.Моутона.

 4. Виконати тести:

  1. Автором роботи «Злочинний натовп» (1892 р.) є:

а) С.Сигеле;

б) В.Вундт;

в) Г.Тард;

г) Г.Лебон.  1. Група, в якій міжособистісні стосунки опосередковує особистісно-значущій для її членів, але асоціальний зміст групової діяльності – це:

а) асоціальна асоціація;

б) корпорація;

в) просоціальна асоціація;

г) дифузна група.  1. Термін соціальної психології, що означає підвищення продуктивності праці під впливом інших людей – це:

а) колектив;

б) інгібіція;

в) фацилітація;

г) інтеракція. 1. Ситуаційне завдання

Назвіть чинники, які зумовлюють виникнення або посилення паніки.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19

 1. Метод вивчення документів.

 2. Поняття соціальної перцепції.

 3. Одновимірний опис стилів керівництва, залежно від ступеня делегування повноважень підлеглих К.Левіна.

 4. Виконати тести:

  1. Французькими дослідниками психології мас є:

а) Г.Лебон;

б) Г.Тард;

в) В.Вундт

г) С.Сигеле.  1. Група, в якій міжособистісні стосунки опосередковуються суспільно-цінним і особистісно-значущим змістом спільної діяльності – це:

а) корпорація;

б) колектив;

в) просоціальна асоціація;

г) асоціальна асоціація.  1. Негативний вплив соціальних факторів або конкретної людини, який гальмує почуття, думки, активність іншої людини або групи – це:

а) інтеракція;

б) перцепція;

в) інгібіція;

г) фацілітація. 1. Ситуаційне завдання

Назвіть засоби активної протидії запобігання чуткам.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20

 1. Метод вивчення документів.

 2. Об’єкт соціальної перцепції. Фізіономіка, френологія, хіромантія, астрономія як галузі знань, які намагались за зовнішніми ознаками виявляти психологічну сутність людини.

 3. Модель типології лідерства (за Б.Паригіним).

 4. Виконати тести:

  1. Німецькими дослідниками психології народів є:

а) В.Вундт;

б) М.Лацарус;

в) Г.Тард;

г) Г.Лебон.  1. Група, що має зовнішньо задані соціально-значущі цілі діяльності, призначене керівництво, встановлені права та обов’язки членів групи – це:

а) корпорація;

б) формальна група;

в) неформальна група;

г) асоціація.  1. Поведінка, яка розглядається як порушення нехтування груповими нормами – це:

а) дезадаптація;

б) інгібіція;

в) девіація;

г) депривація. 1. Ситуаційне завдання

Назвіть попереджувальні методи і шляхи запобігання паніки.
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21

 1. Контент-аналіз як метод дослідження.

 2. Формування першого враження про людину як соціально-психологічний феномен перцепції.

 3. Параметри взаємодії керівника з підлеглими, які визначають стиль керівництва.

 4. Виконати тести:

  1. Італійськими дослідниками психології є:

а) С.Сигеле;

б) Г.Тард;

в) М.Лацарус;

г) В.Вундт.  1. Залежно від взаємозв’язків між індивідами групи поділяються на:

а) первинні і вторинні;

б) умовні і реальні;

в) офіційні і неофіційні;

г) корпорації і колектив.  1. Перевагами групового рішення є:

а) у групі легше долати стереотипи мислення;

б) позитивна мотивація ;

в) прийняття компромісного рішення;

г) блокування рішення. 1. Ситуаційне завдання

Проаналізувати ефект соціальної інгібіції.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22

 1. Біографічний метод дослідження.

 2. Стереотипізація, ідентифікація і рефлексія як соціально-психологічні феномени перцепції.

 3. Переваги і недоліки індивідуальних і групових рішень.

 4. Виконати тести:

  1. Запропонував поняття «групова динаміка»:

а) К.Левін;

б) С.Аша;

в) С.Мілграм;

г) М.Шериф.  1. Види психологічного впливу – це:

а) установка «зверху-вниз»;

б) переконання;

в) інгібіція;

г) фаціліталія.  1. Більш-менш стабільне чисельне утворення з нечіткою структурою, яка за певних умов може характеризуватися відносно однорідністю поведінки індивідів – це:

а) аудиторія;

б) натовп;

в) маса;

г) публіка. 1. Ситуаційне завдання

Обґрунтуйте правила поведінки людини у натовпі.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23

 1. Соціометрія як метод визначення міжособистісних стосунків у групі.

 2. Казуальна атрибуція як соціально-психологічний феномен перцепції.

 3. Етапи прийняття рішення.

 4. Виконати тести:

  1. Студентська група – це:

а) умовна група;

б) реальна група;

в) формальна група;

г) референтна група.  1. Пристосування, пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючої думки – це:

а) інгібіція;

б) конформізм;

в) фацілітація;

г) асоціальна поведінка.  1. Можливість впливати на поведінку інших людей за допомогою формальних повноважень – це:

а) лідерство;

б) вплив;

в) влада;

г) стиль керівництва. 1. Ситуаційне завдання

Обґрунтуйте правила взаємодії людини з натовпом.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24

 1. Особистість з погляду соціальної психології.

 2. Феномен групи з погляду соціальної психології.

 3. «Мозкова атака» як технологія прийняття групою ефективного рішення.

 4. Виконати тести:

  1. До традиційної концепції стилю керівництва відносять:

а) ліберальний;

б) ситуаційний;

в) прихований;

г) уважний.  1. Процес розуміння і пізнання людиною іншого в ході спілкування – це:

а) комунікація;

б) перцепція;

в) інтеракція;

г) казуальна атрибуція.  1. Книгу «Масова психологія і аналіз людського «Я»» написав:

а) В.Вундт;

б) Г.Тард;

в) З.Фройд;

г) С.Сигеле. 1. Ситуаційне завдання

Розкажіть, які відомі Вам типи чуток і за яким критерієм вони виділяються. Назвіть способи викривлення інформації в процесі передачі чуток.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25

 1. Сутність соціалізації. Соціалізація і виховання. Соціометрія і розвиток

 2. Сутність, класифікація груп.

 3. Засоби запобігання паніці і чуткам.

 4. Виконати тести:

  1. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів один на одного, який породжує причину зумовленості їхніх дій і взаємозв’язок – це:

а) взаємодія;

б) комунікація;

в) перцепція;

г) інтеракція.  1. Система відповідності між рисами обличчя людини і властивостями її характеру, здібностями і талантами – це:

а) френологія;

б) фізіогноміка;

в) астрологія;

г) хіромантія.  1. Причинна зумовленість, загальний закономірний зв’язок явищ природи, суспільства, мислення – це:

а) соціально-психологічні явища;

б) девіація;

в) детермінізм;

г) депривація. 1. Ситуаційне завдання

Яку поведінку провокує фізична анонімність? Покажіть зв’язок фізичної анонімності з асоціальною поведінкою.
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26

 1. Сфери, стадії, механізми і інститути соціалізації..

 2. Вплив на людину факту присутності інших людей.

 3. Чутки як соціально-психологічний феномен великих соціальних груп..

 4. Виконати тести:

  1. Теорія, яка характеризує зв’язок психічних особливостей людини з зовнішньою формою її черепа – це:

а) френологія;

б) фізіономіка;

в) астрологія;

г) хіромантія.  1. В яких роках проводився Хоторнський експеримент Е.Мейо:

а) 1920-1925;

б) 1927-1932;

в) 1930-1936;

г) 1945-1940.  1. Особистість – це:

а) студент;

б) немовля до 1 року;

в) дитина, вік якої 10 років;

г) розумово відстала людина. 1. Ситуаційне завдання

Розкрийте засоби профілактики паніки.
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27

 1. Соціально-психологічні особливості соціалізації підлітків..

 2. Основні ознаки малої групи.

 3. Паніка як соціально-психологічний феномен великих соціальних груп.

 4. Виконати тести:

  1. Індивід – це:

а) психічно хвора людина;

б) орангутанг;

в) талановита людина;

г) немовля до 1 року;  1. Учіння про зв’язок кисті руки, форми пальців, ліній і борозенок на долоні з минулим і майбутнім людини – це:

а) френологія;

б) хіромантія;

в) фізіогноміка;

г) астрологія.  1. Взаємодія та взаємовплив людей у процесі спілкування – це:

а) комунікація;

б) перцепція;

в) інтеракція;

г) імітація. 1. Ситуаційне завдання

Охарактеризуйте поняття «індивідуальність», встановіть його зв’язок з поняттям «людина», «індивід», «особистість».

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28

 1. Соціально-психологічні особливості соціалізації старшокласників.

 2. Поняття, процеси, принципи та механізми групової динаміки.

 3. Сутність, класифікація та загальні ознаки великих соціальних груп.

 4. Виконати тести:

  1. Вчення про принципи, методи, форми і способи наукового пізнання – це:

а) методологія;

б) метод;

в) методика;

г) процедура;  1. Гіпотезу про співвідношення психічних властивостей людини з конституцією її організму започаткував:

а) М.Обозов;

б) Е.Кречмер;

в) Ф.Галь;

г) Е.Ледо.  1. Авторами перших підручників з соціальної психології вважають:

а) В.Меде та Ф.Корф;

б) М.Лацарус та Г.Штейталь;

в) У.Мак-Дугал та Е.Росс;

г) Дж.Морено та К.Левін. 1. Ситуаційне завдання

Назвіть загальні особливості поведінки людини у натовпі.

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)
Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №29

 1. Соціалізація студентської молоді.

 2. Утворення та розвиток малої групи.

 3. Психологічні особливості великих стихійних груп.

 4. Виконати тести:

  1. Правила, основні положення і норми, якими керуються дослідники – це:

а) принципи;

б) методологія;

в) методи;

г) методики.  1. Найбільш поширену лінійну модель комунікації в 1948 р. запропонував::

а) Ч.Кулі;

б) Г.Лассуелл;

в) К.Левін;

г) Дж.Морено.  1. Концепцію людських відносин запропонували:

а) Ф.Тейлор та А.Файоль;

б) В.Мак-Дугалл та Е.Росс;

в) М.Феллет та Е.Мейо;

г) Ч.Кулі та Ф.Олпорт. 1. Ситуаційне завдання

На розв’язання яких проблем спрямований метод соціометрії?

Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 року

В.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)Форма № Н-5.05

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______бакалавр_______________________

Напрям підготовки _________________6.030103_________________________

Спеціальність ________________ «Практична психологія»________________

Семестр ______________________ІІІ___________________________________

Навчальна дисципліна __________________Соціальна психологія__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №30

 1. Соціалізація особистості у зрілому віці.

 2. Нормативний вплив більшості у групі.

 3. Загальні характеристики поведінки людини у натовпі.

 4. Виконати тести:

  1. Наука про соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціальної взаємодії і характеризують індивіда і групу – це:

а) соціальна психологія;

б) соціологія;

в) психологія;

г) організаційна психологія;  1. До загальнонаукових методів належать::

а) біографічний метод;

б) аналіз;

в) контент-аналіз;

г) соціометрія.  1. Процес розуміння і пізнання людиною іншого в ході спілкування – це:

а) комунікація;

б) інтеракція;

в) перцепція;

г) казуальна атрибуція. 1. Ситуаційне завдання

Охарактеризуйте місце соціальної психології в системі наукового знання
Затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № 3 від 15.10.2014 рокуВ.о.завідувача кафедри _____________________ Корнієнко І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ Юрков О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка