«Фінансова санація та банкрутство підприємств»Скачати 243.64 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір243.64 Kb.
#17588Курсова робота
на тему: «Фінансова санація та банкрутство підприємств»

(на прикладі ВАТ «Ніжинський МКК»)


ЗМІСТВступ 3

1.2. Банкрутство підприємств, аспекти формування механізму банкрутства в Україні 6

Висновки та пропозиції 14

Список використаної літератури 17

Додатки 20Вступ

В умовах політичної та економічної нестабільності в Україні життєвий цикл підприємств малого та середнього бізнесу часто-густо є невеликим і становить біля двох-трьох років. При цьому стійка платоспроможність підприємств стає мало не найважливішою проблемою як для них самих, так і для їх контрагентів. Але що робити кредиторові, чим боржник з будь-яких причин не повертає борг, а судове рішення про стягнення боргу залишається не виконаним? Як він має вчинити, щоб у рамках закону захистити свої права та інтереси? Закон про банкрутство встановлює спеціальну судову процедуру, за допомогою якої кредитор зможе захистити свої права та інтереси у разі неплатоспроможності контрагента.

У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

Метою курсової роботи є розкрити суть фінансової кризи на підприємстві, її економічний зміст та причини виникнення, особливості процедури банкрутства підприємств, розкрити економічну суть санацій підприємств та їх фінансові джерела, провести аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, а також розробити напрямки стабілізації його діяльності.

В роботі використовувалися основні методи аналізу, розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства.

Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає два розділи. Перший розділ присвячений розкриттю економічного змісту та сутності фінансової санації та банкрутства, проведення санації та стабілізації діяльності підприємства. Другий розділ присвячено аналізу фінансового стану підприємства, дана загальна характеристика його, розкрито проблему механізму банкрутства та намічено шляхи його вирішення, розроблено проект фінансового оздоровлення підприємства.

Об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство «Ніжинський молочноконсервний комбінат» (ВАТ «Ніжинський МКК»).

У роботі використані нормативні документи України, наукові розробки і навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відбивають фінансову діяльність підприємства.
боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність нале­жного теоретико-методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фі­нансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктив­них і об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних під­приємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.

У ринковій економіці банкрутство підприємств — нормальне вище.

Банкрутство підприємств — це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління кою не дала позитивних результатів [40,с.127].

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його кері­вництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприєм­стві. На практиці з кризою, к правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенці­алу для успішного функціонування.

Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома па­раметрами:


 • джерелами (факторами) виникнення;

 • видом кризи;

 • стадією її розвитку.

Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібра­ти найефективніший каталог санаційних заходів [35,c.28].

Для вибору найефективніших форм санації, прийняття прави­льних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання.

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на під­приємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що за­лежать від підприємства).

1.2. Банкрутство підприємств, аспекти формування механізму банкрутства в Україні

До недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як нерентабельність, неплатоспроможність підприємств. Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з виплатою заробітної плати працівникам. Кількість таких підприємств в економіці України неухильно зростає. Причому тенденції банкрутства поширюються не лише на окремих суб’єктів господарювання, а й на цілі галузі економіки (наприклад, сільське господарство, яке вже впродовж багатьох років перебуває в глибокій фінансовій кризі і де понад 85% господарюючих суб’єктів закінчують свою діяльність щорічно із збитками; в промисловості збитковим є кожне друге підприємство)[ 25,c.87].

На сьогоднішній день для більшості українських підприємств характерним є більш або менш однакове коло проблем:


 • зміна економічного середовища, в якому вони існують;

 • втрата традиційних ринків збуту власної продукції;

 • зміна системи планування і, як результат – порушення ритмічності виробничої діяльності;

 • нестабільність правового поля.

Крім того, процес приватизації також призвів до корінної зміни принципів управління підприємством, зачепив основи його існування. В ході приватизації держава втратила роль адміністратора, передав її акціонерам (новим господарям) та виконавчому органу управління – правлінню на чолі з головою. Саме ж підприємство опинилося в агресивному ринковому середовищі. З одного боку, вчорашні дружні колеги по галузі перетворилися на

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація.

Санаційні заходи організаційно-правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо. У цьому контексті розрізняють два види санації:       1. Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-боржника.

       2. Санація зі зміною організаційно-правової форми та юридичного статусу санованого підприємства (реорганізація).

Виробничо-технічні санаційні заходи пов'язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва [33,c.52].

На практиці досить часто із санацією ідентифікується поняття “реструктуризація”. Реструктуризація суб'єкта господарювання — це проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

- повну або часткову відмову від своїх вимог.

Однією із особливостей провадження у справі про банкрутство є можливість укладення мирової угоди кредиторів з боржником. Мирова угода визначає особливий порядок погашення вимог кредиторів [6,c.5].

Законодавство деяких країн передбачає можливість укладення мирової угоди – це процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо пролонгації строків сплати належних платежів або щодо зменшення сум боргів. Ця угода може укладатися на будь-якому етапі справи про банкрутство і набирає чинності тільки після її затвердження арбітражним судом.

Згідно з п.6 ст.38 Закону про банкрутство затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство. З цього моменту підприємство може вільно продовжувати свою діяльність. Крім того, з моменту затвердження господарським судом мирової угоди стосовно підприємства припиняється повноваження арбітражного керуючого.

Фінансування санації персоналом може здійснюватись у таких формах:

- відстрочка (відмова) від винагороди за виробничий результат;

- надання працівниками позик;

- купівля працівниками акцій даного підприємства.

Згідно законів “Про банкрутство” і “Про власність” передбачається, що трудовий колектив державного підприємства може взяти це підприємство в оренду або викупити у власність, створюючи певний вид господарського товариства за умови взяття на себе боргів даного підприємства та зі згоди на це кредиторів [9,c.15].

За наявності кількох претендентів на участь у санації державного підприємства, господарське товариство, засноване членами трудового колективу, не має переваг перед іншими претендентами і мусить пройти процес конкурсного відбору.


Продукція підприємства, а це молоко цільне згущене з цукром, молоко згущене з цукром та наповнювачами (кофе, какао, мед, фруктові доповнювачі), масло та сухе молоко реалізується по всій території України. Асортимент продукції що виробляється підприємством відображено в таблиці 2.1.

Асортименті продукції, що виробляється на ВАТ «Ніжинський МКК»

за 2006–2007 рокиТаблиця 2.1

Найменування продукції

Один. виміру

2006р.

2007р.

Молочні консерви

тубтис.грнМасло

т.тис.грнСухе молоко

т.тис.грн


Підприємство є юридичною особою, яке здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України. Воно є власником основних засобів та бігових коштів, матеріальний цінностей переданих йому засновниками та акціонерами, продукції виробленої в результаті господарської діяльності та доходів отриманих від своєї діяльності. Як юридична особа, підприємство має самостійний баланс, поточні рахунки як в національній так і в іноземних валютах.

Підприємство має міжнародний сертифікат якості ISO 9001:2000 – система управління якістю продукції.

Вся продукція ВАТ «Ніжинський молочноконсервний комбінат» об`єднана під однією маркою-брендом «Світанок», в яку входить візуальний елемент у вигляді емблеми–молочної країни, що є своєрідною візиткою продукції підприємства.

Підприємство заготовляє сировину в основному в районах забруднених радіонуклідами, то вона проходить спеціальний лабораторний аналіз на обладнані переданому заводу міжнародною організацією МАГАТЕ. Після цього молочна сировина, в залежності від якості, поступає в цеха на переробок.

аналіз фінансового стану ВАТ «Ніжинський ММК», проаналізувавши його звітність за останні два роки 2006–2007. Для проведення аналізу використовувала облікові, планові, поза облікові джерела економічної інформації, серед яких основними є стандартні форми квартальної та річної фінансової звітності, а саме: «Баланс» (форма №1); «Звіт про фінансові результати» (форма №2); «Звіт про рух грошових коштів » (форма №3); «Звіт про власний капітал» (форма №4) та примітки до фінансової звітності (форма 5).

Основні економічні показники діяльності ВАТ «Ніжинський МКК»

за 2006–2007 рокиТаблиця 2.5

ПоказникиОдин.

виміру


2006р.

2007р.

Приріст

абсол. (+/-)

віносний, (%)

Вироблена продукція в порівняних цінах

тис.грн.

Вироблена продукція в діючих цінах

тис.грн.

Виручка (дохід) від реалізації продукції

тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції

тис.грн.

Валовий прибуток

тис.грн.

Операційні витрати

тис.грн.

В т.ч. матеріальні витрати

тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності

тис.грн.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

тис.грн.

Податок на прибуток

тис.грн.

Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування

тис.грн.

Середньооблікова чисельність персоналу, всього

чол.

В т. ч. ПДВ

чол.

Фонд оплати праці, всього

тис.грн.

В т.ч. ПДВ

тис.грн.

Середньорічна вартість ОВФ

тис.грн.

Середньорічний залишок обігових коштів

тис.грн.
Як видно з таблиці 2.5, економічні показники підприємства в 2006 році порівняно з 2007 роком по деяких показниках погіршились. Зменшилась виручка від реалізації продукції на 16,23% (що становить 6817,9 тис.грн.).

Обчислимо коефіцієнт чистого прибутку:
за 2006р. - ряд.220(3) ф.2 = 0 = 0

ряд.035(3) ф.2 37192,3


за 2007р. - ряд.220(3) ф.2 = 0 = 0

ряд.035(3) ф.2 31022,2

Коефіцієнт чистого прибутку показує як підприємство спрацювало за роки. В одному і другому році підприємство спрацювало із збитком, тому і коефіцієнти дорівнюють нулю.

Проведемо експрес-аналіз який полягає на наочній оцінці фінансового стану підприємства. Оцінимо майновий стан підприємства за порівнювальні періоди.

Оцінка майнового стану ВАТ «Ніжинський МКК» за 2006–2007 роки

Таблиця 2.7

Показники

Фінансові

Коефіцієнти


Формула для

Розрахунку2006р.

2007р.

Відхилення

Абсол.

(+/-)


Віднос.

(%)


Сума господарських коштів що знаходиться в роз-поряджені підпри-ємства (тис.грн.)

ряд. 280 (4) ф№1 =

ряд. 640(4) ф1Структура активів підприємства в т.ч.

- питома вага нема-теріальних активів (%0)ряд. 010 (4) ф. №1 х 100

ряд.280(4) ф.1- питома вага основних засобів (%)

ряд. 030 (4) ф. 1 х 100

ряд.280(4) ф.1- питома вага обо-ротних активів (%)

ряд. 260 (4) ф. 1 х 100

ряд.280(4) ф.1Коефіцієнт зносу основних засобів

ряд. 0,32 (4) ф. 1 х 100

ряд.031(4) ф.1Коефіцієнт мобільності активів

ряд. 260 (4) ф. 1 х 100

ряд.080(4) ф.1Обчислимо структуру активів підприємства.

Питому вагу нематеріальних активів

за 2006р. ряд. 010 (4) ф. № 1 х 100 = 20,3 х 100 = 0,082

ряд.280(4) ф.1 24690,5


державного майна. Але діюче законодавство про приватизацію державного майна (за винятком окремих разових випадків відчуження основних засобів виробництва) не передбачає чіткого порядку придбання такого майна в ході процедури досудової санації як засобу приватизації.

Під час проведення санації, боржника (державне підприємство зокрема) збанкрутити практично неможливо. Тобто кредитор може спробувати порушити справу про банкрутство, але навряд чи будь-який суд прийме рішення до закінчення санації держпідприємства. Якщо взагалі прийме справу до розгляду.

Нарешті, в Конституції України, яка є основним Законом України, задекларовано рівність всіх форм власності. Тому неприпустимим є створення пільгових умов – так званих “банкрутних канікул” для держпідприємств і обмеження прав інших форм власності.

Усунення вищезазначених недоліків, врегулювання суперечностей, які виникають між різними законодавчими актами забезпечать дієвість нового механізму банкрутства. Розорення підприємства завжди є трагедією і для його керівництва, і для тих, хто вклав у нього кошти, і для тих, хто на ньому працює. Механізм банкрутства покликаний пом’якшити негативні наслідки провалу для всіх, зводячи їх до мінімуму. Це може бути досягнуто, зокрема, за рахунок використання страхування ризиків неповернення витрат, створення гарантійних фондів. Для своєчасності розрахунків із звільненими працівниками може створюватися гарантійний фонд, який утримуватиметься із відповідних внесків всіх підприємств. Арбітражний керуючий отримує кредит у цьому фонді і виплачує звільненим вихідну допомогу, а після продажу майна повертає кошти до фонду із низькими відсотками [41,c.232].

Світова практика показала, що ефективність застосування механізму банкрутства, за умови наявності всього необхідного “інструментарію” є високою. Проте та ж практика виробила і ряд вимог, без виконання яких дана процедура перетворюється з оздоровчої в каральну. Серед них можна виділити такі, як достатньо розвинена економіка, більш-менш стабільна фінансова

оборотних активів в 2007 році значно зменшилась порівняно з 2006 роком на 56,3 %, що негативно вплинуло на фінансовий стан підприємства.

Чистий оборот коштів підприємства з кожним роком зменшувався і на значну суму 2234,4 тис. грн.. або на 41,08 %., зменшився коефіцієнт покриття.

Коефіцієнт швидкої ліквідності також не досягає свого нормативного значення, а коефіцієнт абсолютної ліквідності зовсім низький.

Підприємство не можливості покрити свої короткострокові зобов’язання в короткострокові періоди. І стан підприємства з кожним роком погіршується.

Фінансова стійкість не стабільна, коефіцієнт автономії менше нормативного значення, коефіцієнт забезпеченості власними коштами то же не відповідає нормативному значенню. Ділова активність значно зменшилась.

Всі ці показники свідчать про те, що якщо підприємство не розробить проект фінансового оздоровлення, то воно стає банкрутом.

Розробка проекту фінансового оздоровлення здійснюється фінансовою службою підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, представниками потенційного санатора, незалежними аудиторськими та консалтинговими фірмами.

Проект санації складається зі вступу та двох розділів. У вступі відображаються:

- фактичний фінансовий стан підприємства (фактичний обсяг реалі­зації, величина прибутків (збитків), рівень заборгованості, коефіцієн­ти платоспроможності, ліквідності, фінансового лівериджу тощо);

- аналіз причин кризової ситуації;

- характеристика ринків збуту продукції;

- кадровий потенціал та інші вихідні параметри.

Крім того, фор­мулюються стратегічні цілі санації і стислий прогноз результатів проведення фінансового оздоровлення підприємства.Перший розділ містить конкретний план фінансового оздоров­лення, складовими частинами якого є:

а) план маркетингу та оцінка ринків збуту продукції;


Висновки та пропозиції


В даній курсовій роботі було розглянуто таке важливе питання як банкрутство та санація. Робота складається з двох розділів. В першому розділі було дана характеристика фінансової кризи на підприємстві, розкрито її економічний зміст та причини які призводять до неї. Було розкрито таке поняття як банкрутство підприємств, аспекти формування механізму банкрутства в Україні, розкрита економічна сутність санацій підприємств. Дана характеристика фінансовим джерелам санацій підприємств.

В другому розділі курсової роботи дана загальна характеристика базового підприємства ВАТ «Ніжинський МКК». Вчасності охарактеризовано вид діяльності підприємства, його виробничі зв’язки з іншими підприємствами та регіонами країни, міжнародні зв’язки. Для досягнення благополучного фінансового стану підприємстві необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання. Тому було вивчено численні показники, які характеризували всі сторони діяльності підприємства, причини зміни фінансового становища. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства і дані окремих показників та можливість встановити реальні причини збитковості підприємства, які росли непомірними темпами.

Фінансовий стан підприємства аналізувався з позиції і короткострокової, і довгострокової перспектив, і критерії його оцінки були різними. Аналіз фінансового стану проводився з метою установити, наскільки ефективно використовувалися фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Визначалась забезпеченість власними оборотними коштами, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, платоспроможність.

Проводячи аналіз фінансового стану підприємства було встановлено, що підприємство працює зі збитками які непомірно ростуть. Всі економічні показники підприємства не відповідають нормативним.

Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача. Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально-технічного постачання. В цьому ж розділі було розкрито проблеми механізму банкрутства та шляхи його вирішення. Задачами санації насамперед є оцінка фінансового аналізу, перевірка витрати засобів по цільовому призначенню, виявлення причин фінансових утруднень, можливостей поліпшення використання фінансових ресурсів, прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища.

Правління підприємства увесь час повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі кредитної й інвестиційної політики і намагаючись домогтися такого положення, щоб уся діяльність підприємства в комплексі була б рентабельна і забезпечувала б необхідні грошові поповнення. Придбання елементів основного капіталу, кадрова політика, визначення асортименту продукції, відноситься до довгострокового планування. Довгострокові плани являють собою свого роду рамкову конструкцію, складеними елементами якої є короткострокові плани. План санації є довгостроковим планом діяльності підприємства направлений на вихід підприємства з кризи. Кредитори хочуть бути впевненими, що підприємство може оплатити свої короткострокові боргові зобов’язання і покрити зафіксовані платежі доходами.

З проведеного аналізу підприємства можна зробити наступні висновки:

- підприємство знаходиться в глибокій фінансовій кризі;

- темпи росту основних фінансових показників незначні;

- потрібні вагомі зміни у процесі роботи підприємства і застосування реформаторських мір.

Підприємство може розраховувати на допомогу з боку засновників підприємства та кредиторів, тому що вони заінтересовані в беззбитковій діяльності ВАТ «Ніжинський МКК».Можна підсумувати виводом, що ВАТ «Ніжинський МКК» має реальну змогу подолати кризу, вийти на беззбитковий режим діяльності, уникнути банкрутства (ліквідації) підприємства.

Список використаної літератури 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ

 2. Закон України “ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.1999р. №784-ХІУ

 3. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №31. - 440 с.

 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-ХІІ

 5. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінку діяльності в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ

 6. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. № 3125-XII

 7. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05. 1992 р.№2343-ХІІ

 8. Закон України “Про підприємства в Україні” // Голос України. — 1991. — 27.03.91 р.

 9. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996  №85/96-ВР.

 10. Закон України “Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992р.

 11. Постанова кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17.03.2000р.№515

 12. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій „Про затвердження методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій” від 27 червня 1997 р. № 81.

 13. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій „Про затвердження методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій” від 23.02.98 № 22.

 14. Наказ Міністерства економіки України „Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства” від 17.01. 2001 р. № 10.

 15. Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України „Про затвердження Положень про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації” від 26.01.2001 №49/121.

 16. Положення Міністерства фінансів України. Фонд держмайна України. „Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації”. - № 49/121 від 26.01.2001

 17. Антикризисное управление: от банкрутства - к финансовому оздоровлению / Под редакцией Т.П.Иванова. - М.: Закон и право. Издательство Объединение «ЮНИТИ». 2001. - 317 с.

 18. Антикризисное управление: Учебное пособие / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; под ред. Э.С. Минаева и
  В.П. Панагущина. – М.: Издательство ПРИОР, 2000. – 432 с.

 19. Анализ и прогнозирование результатов производственной и финансовой деятельности предприятий, объединений, региона (методические пособия) / Прокопенко Н.Д., Белый Е.Л., Богачев С.В. и др. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 111 с.

 20. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента; Уч, пособие. — М.: Финансы и статистика, 2001.

 21. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.:Ника-центр, -2000.

 22. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 2001.

 23. Банкрутство: стратегия и тактика выживания / Под редакцией Г.П.Иванова, В.А.Камина. - М.: Международный институт рыночных исследований. Юридическая фирма СП МЛП. 2002. - 239 с.

 24. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – 179 с.

 25. Волченко А. Неподсудные. // Бизнес - №15 (376) – 2006 г. – с.38.

 26. Варгіч С. Реформування власності шляхом банкрутства. //Цінні папери України. -№9 – 2006 р. – с.16-17.

 27. Варгіч С. Механізм банкрутства: підсумки його дії в Україні. //Цінні папери України. -№8 – 2007 р. – с.4-5.

 28. Варгіч С. Механізм банкрутства виправлятиме перекоси в приватизації. //Цінні папери України - №45 – 2006 р. – с.6-7.

 29. Варгіч С. Закон, що “лікуватиме хворі підприємства”. // Цінні папери України. – №38 – 2006р. – с.5-7.

 30. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия. - М., "Банки и биржи", 2001.

 31. Економічний аналіз господарської діяльності./Іващенко В.І., Болюх М.А., - К., -2002.

 32. Економічний аналіз: Навч. Посібник/М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, -2001.

 33. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика/За заг. ред. М.І. Молдованова. - К.: Техніка, 2003.

 34. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2002.

 35. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К., 2000.

 36. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Дн-к. – 2001.

 37. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання.: Монографія. – К.:КНЕУ, 2001.

 38. ПавловськаО.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. Метод посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, -2000.

 39. Проблемы формирования антикризисной политики и механизма банкротства предприятий. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2000.

 40. Покропивный С.Ф., Соболь С.м., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технология розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

 41. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание, перераб. и доп. – Минск, - 2002.

 42. Сытник Л.С. Методы прогнозирования банкротства и обеспечения безубыточности предприятия // Экономика промышленности. – 2001. – № 1 (3). – С. 96-104.

 43. Сытник Л.С. Организационно-экономический механизм антикризисного управления предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 504 с.

 44. Стороннім В. З банкрутством щось не так, як мало бути... //Бухгалтерія - №12 (427) – 2006 р. – с.8.

 45. Сидорук С. Банкрутом можеш ти не бути... // Галицькі контракти - №22 – 2005 р. – с.11-15.

 46. Статистичний щорічник України. - Київ: «Українська енциклопедія» імені М.П.Бажана. - 2005.

 47. Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств. // Економіка України - №2 – 2006 р. – с.46-49.

 48. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

 49. Титов М. І. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гай веронського. — X.: Консум, 2001.

 50. Фольмут Х.Й. Инструменты контролинга от А до Я: Пер. с нем./ Под ред. М.Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 51. Філіпенко А., Бандера В. (США) Перехідна українська економіка: стан і перспективи. - Київ: Академія. - 2003.

 52. Чеботарь Ю.М. Антикризисная программа предприятия: как избежать банкротства и стать прибыльным. - М.: Мир деловой книги. 2001. - 128 с.

Додатки

Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»

Скачати 243.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал