«Філософія» Дайте визначення поняттям: СвітоглядСкачати 145.36 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір145.36 Kb.
Міністерство охорони здоров'я України

Національний фармацевтичний університет

Кафедра філософії та соціології

Зразок

Аудиторної контрольної роботи з дисципліни

«Філософія»

1. Дайте визначення поняттям:

Світоглядсистема поглядів на світ і на місце людини в ньому, на відношення людини до світу і до самого себе.

Онтологіявчення про буття світу, принципи його будови, формах існування та законах розвитку. Це розділ сучасної філософії, який вивчає фундаментальні принципи буття, найбільш загальні закономірності і категорії всього сущого.

Агностицизмфілософське вчення, що заперечує можливість пізнання оточуючого світу.

Антропосоціогенезєдиний процес становлення суспільства і формування людини.

Ноосферасфера взаємодії у метасистемі «природа-суспільство-людина», в якій людський розум при посередництві технічно оснащеної діяльності стає визначальним фактором розвитку.
2. Заповніть таблицю на тему: «Історія філософії»
Філософія доби Відродження

Філософія доби Просвітництва

Філософія марксизму

Дата

ХІV-ХVІ ст.

ХVІІІ ст.

ХІХ-ХХ ст.

Представники-філософи

М. Фічіно, Ф.Петрарка, Дж.Манетті, Е.Роттердамський, М.Кузанський, Л. да Вінчі, Д. Бруно, А.Данте, Т.Мор, Н.Макіавеллі, Т.Кампанелла, М.Монтень, М.Копернік, Й.Кеплер, Г.Галілей, В.Телезіо

Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, П.Гольбах, Д.Дидро, Ж.Ламетри, І.Ньютон, К.Гельвецій

К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін, Л.Аксельрод, К.Тимірязєв, В.Плеханов, А.Деборін, М.Бухарін

Школи та напрямки

Пантеїстична натурфілософія, антропоцентризм, гуманізм, утопізм, антисхоластизм, неоплатонізм

Англійське просвітництво, французьке просвітництво,

Діалектичний матеріалізм, історичний матеріалізм, «механісти», «діалекти», неомарксизм, франкфуртська школа

Характерні риси

Антропоценризм, гуманізм, презентація творчої сутності людини, естетичне розуміння дійсності, антисхоластизм, геометрично-структурне розуміння світу, пантеїзм, деїзм, посюсторонність

Раціоналізм, деїзм, пантеїзм, сцієнтизм, механістичний матеріалізм, ідеалістичне розуміння суспільства, історичний оптимізм

Раціоналізм, атеїзм, історизм, діалектико-матеріалістичний характер, гуманістична антропологія, ідеологізація та політизація філософії

Проблематика

Проблема людини, проблема природи, проблема реабілітації земного життя, соціально-політична проблематика, соціальний утопізм

Концепція природних прав, проблема соціально-економічної нерівності, теорія громадського договору, теорія просвітництва

Вчення про соціальну сутність людини, феномен відчуження, вчення про суспільство (базис, надбудова), вчення про соціальну революцію, теорія формації, онтологія, теорія пізнання, проблеми соціальної філософії, вчення про класи, вчення про диктатуру пролетаріата, вчення про перехідний період, вчення про зростаючу роль суб`єктивного фактора


3. Дайте відповіді на питання:

У чому специфіка філософського осмислення дійсності?

Відповідь: Потреба у філософії виникає, коли в суспільстві й у житті окремої людини з'являються нестандартні проблеми, що не мають аналогів свого розв'язання; коли людина має певну міру свободи. Вона може зупинитися, оглянутися й запитати: що вона може знати, що вона повинна робити, на що вона може сподіватися; коли культура даного народу й конкретного індивіда схильна до рефлексії (самосвідомості), наділена здатністю дивувати, сумніватися й страждати.

При відсутності навіть одного із трьох заявлених умов філософія як особлива форма суспільної й індивідуальної свідомості не відбудеться.

Стосовно будь-якої сфери людського життя й діяльності філософія може займати 3 позиції:

  • дослідницьку;

  • критичну й методологічну;

  • позицію активного втручання.

Чи представляє філософія абсолютну цінність? Ні, не представляє. Люди можуть існувати й не випробовувати ніяких комплексів у рамках культури традиційного суспільства. Але філософія абсолютно необхідна в сфері творчої діяльності, де людина зустрічається з нестандартними проблемами й де вона може реалізувати свою волю, вирішуючи ці проблеми. Задатки раціонального мислення дані людині як можливість. Вони можуть і не розбудовуватися. Тільки заняття філософією забезпечує перетворення цієї можливості в дійсність. Будучи душею культури, філософія породжує подив і сумнів, формує аналітичний погляд на дійсність, починаючи із процесу пізнання свыту й піднімаючись до самопізнання.

Суспільство й людина затребують філософію, коли актуальними стають питання – як пізнати те, що несе в собі невизначеність, і в ім'я чого це потрібно зробити.

4. Творче завдання:

Як Ви розумієте вислів Протагора : «Людина є мірою усіх речей: існуючих, що вони існують, неіснуючих, що вони не існують».

Відповідь: Якщо б не було слів після двокрапки і речення обмежилося твердженням, що «людина є міра усіх речей», то ми б мали справу з принципом гуманізму: людина у своїх діях виходить із своїх інтересів. Але Протагор наголошує на більшому: людина є навіть мірою самого існування речей. Мова йде про відносність усього існуючого, в тому числі і відносності знання. Думка Протагора має складний характер, але її часто розуміли у спрощеному вигляді: якою мені здається кожна річ, такою вона і є. Природньо, з точки зору сучасної науки такі роздуми наївні, свавілля субєктивної оцінки у науці не признається; щоб цьому запобігти, існує множинність способів, наприклад вимір. Так одному холодно, іншому – жарко, і термометр тут не потрібний, щоб виміряти температуру повітря. Проте думка Протагора незвична: відчуття дійсно не можуть помилятися. Бо, того хто мерзне треба зігріти, хворого – вилікувати. Протагор переводить проблему в практичну сферу. В цьому проявляється гідність його філософської установки.
Критерії оцінювання аудиторної контрольної роботи з курсу «Філософія»

Кожний білет містить:Завдання 1. 5 понять, яким треба дати визначення

1 бал – повна та чітка відповідь;

0,5 бала – неповна або неточна відповідь;

0 балів – невірна відповідь або відповіді немає.

Максимальна кількість балів – 5.

Завдання 2. Заповнити таблицю.

15 балів, якщо дана повна та грамотна відповідь;

10 балів, якщо вірно заповнено 2/3 таблиці;

5 балів, якщо вірно заповнено 1/3 таблиці;

0 балів, якщо відповіді немає.

Максимальна кількість балів – 15.Завдання 3. 1 питання, на яке треба дати повну та розгорнуту відповідь

5 балів, якщо дана повна та розгорнута відповідь;

2 бала, якщо відповідь неповна або нечітка;

0 балів, якщо відповідь невірна або відповіді немає.

Максимальна кількість балів – 5.

Завдання 4. Творче завдання.

5 балів, якщо тема розкрита повне та творче;

2 бала, якщо тема розкрита неповно або відсутній творчий компонент;

0 балів, якщо тема не розкрита або відповідь відсутня.

Максимальна кількість балів – 5.

Максимальна оцінка за аудиторну контрольну роботу – 30 балів, мінімальна оцінка, коли контрольна робота вважається зарахованою – 18 балів.Завдання для аудиторної контрольної роботи з курсу «Філософія»

1. Дати визначення поняттям.

Тема 1. Філософія як теоретичне знання і світогляд.

Світогляд, міфологічний світогляд, релігійний світогляд, предмет філософії,

рефлексія, матеріалізм, об’єктивний ідеалізм, агностицизм, аксіологія.

Тема 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ.

Історія філософії, Веди, дхарма, лі, Аюрведи, даршан, ньяя, вайшишека, йога, санх′я, чарвака-локаята, міманса, майя, пракрити, пуруша, буддизм, даосизм, конфуціанство.Тема №3. ФІЛОСОФІЯ АНТИЧНОСТІ.

Космоцентризм, метафізика, архе, антропологічний переворот в античній філософії , стоїцизм, софізм, епікуреїзм, гедонізм, майєвтика.Тема №4. ФІЛОСОФІЯ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

Есхатологія, креаціонізм, провіденціалізм, теорія одкровення, апологетика, патристика, схоластика, номіналізм, реалізм, концептуалізм, екзегетика, есхатологія.Тема №5. ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.

Деїзм, антропоцентризм, гуманізм, пантеїзм, натурфілософія, утопія, Реформація.Тема №6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ ТА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА.

Метод, Просвітництво, емпіризм, раціоналізм, гілозоїзм, субстанція, метафізичний матеріалізм, сенсуалізм, картезіанство, індукція, дедукція, суб’єктивний ідеалізм.Тема 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ.

Трансцендентальна філософія, антиномії розуму, абсолютна ідея, діалектика, антропологічний матеріалізм.Тема №8. ПОСТКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ.

Ірраціоналізм, сцієнтизм, антисцієнтизм позитивізм, марксизм, екзистенціалізм, «філософія життя», філософія психоаналізу, феноменологія, прагматизм, герменевтика.Тема № 9. ОНТОЛОГІЯ (ПРОБЛЕМА БУТТЯ).

Онтологія, буття, рух, простір, час.Тема 10. ГНОСЕОЛОГІЯ: (ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ ТА ПІЗНАННЯ).

Свідомість, гносеологія, пізнання, істина абсолютна, істина відносна, метод, практика, догматизм, релятивізм.ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ.

Природа, суспільство, духовне виробництво, суспільне виробництво, ноосфера, волюнтаризм, фаталізм, географічне середовище, географічний детермінізм, геополітика, інформаційне суспільство.Тема № 12. Філософська антропологія.

Антропологічна антиномія, антропосоціогенез, свобода волі, екзистенція, ідентичність, індивід, індивідуальність, особистість, мікрокосм.
2. Заповнити таблицю.

1. Історія філософії.

Період історії філософії

Дата

Представники-філософи

Школи та напрямки

Характерні риси

Проблематика

Давньосхідна філософія
Антична філософія
Середньовічна європейська філософія
Філософія доби Відродження
Філософія Нового часу
Філософія доби Просвітництва
Німецька класична філософія
Українська філософія
Посткласична філософія
2. Проблема матерії в історії філософії.

Історична доба

Філософське розуміння поняття «матерія»

Античність
Новий час
ХІХ-ХХ ст.
3. Проблема свідомості в історії філософії.

Історична доба

Філософське розуміння поняття «свідомість»

Середньовіччя
Німецька класична філософія
ХІХ-ХХ ст.
4.Порівняльна характеристика категорії «свідомість» у філософських концепціях:

Г.В.Гегеля

К.Маркса

З.Фройда


5. Філософія про людину.

Історична доба

Філософське розуміння людини.

Античність
Середньовіччя
Новий час
ХХ-ХХІ ст.
6. Філософія про суспільство.

Історична доба
Античність
Середньовіччя
Новий час
ХХ-ХХІ ст.
7. Концепції чуттєвого пізнання.

Філософська концепція

Зміст концепції

Дж.Локка
І.Канта
Е. Гуссерля
8. Філософія про раціональне пізнання.

Історична доба

Природа раціонального пізнання

Античність
Середньовіччя
Новий час
9. Філософське розуміння істини.

Історична доба

Філософське розуміння істини.

Античність
Середньовіччя
Новий час
ХХ-ХХІ ст.
10. Філософське розуміння природи.

Історична доба

Філософське розуміння природи.

Античність
Середньовіччя
Новий час
ХХ-ХХІ ст.

3. Дайте відповіді на питання.

1. Назвіть основні причини появи філософії у VІІ-VІ ст. до н.е.

2. У чому специфіка філософського осмислення дійсності.

3. Які принципи староіндійської філософії знайшли своє відображення в буддистських уявленнях про світ, людину та сенс її життя?

4. Порівняйте антропосоціальні погляди конфуціанців та даосів.

5. Поясніть, в чому полягає принципова відмінність у розумінні першооснови буття філософами мілетської та елейської шкіл?

6.Поясніть, чим метафізичне вчення Аристотеля відрізнялось від платонівського вчення про ідеї?

7. Охарактеризуйте загальні риси і особливості середньовічної філософії. Назвіть її основні періоди.

8. Порівняйте філософські погляди Августина Блаженного та Фоми Аквінського щодо проблеми співвідношення віри і розуму у пізнанні.

9. Розкрийте сутність натурфілософії доби Відродження. Які наукові відкриття були її основою?

10. Визначте зміст і основні характеристики гуманізму доби Відродження.

11. Які головні проблеми вирішувала філософія Нового часу? У чому полягає відмінність наукових методів Ф. Бекона і Р. Декарта?

12. Яка головна мета Просвітництва як напрямку в культурі і духовному житті суспільства?

13. Поясніть, чому свій внесок у філософію І. Кант назвав «коперніканським переворотом»? В чому полягає особливість кантівської пізнавальної концепції?

14. Який із законів діалектики, що були відкриті Гегелем, пояснює причини розвитку, який - пояснює механізм розвитку, а який - пояснює напрямок розвитку?

15. Які особливості має позитивізм?

16. Що відрізняє філософську інтерпретацію людини в екзистенціалізмі?

17. Які варіанти інтерпретації поняття «буття» існували в історії філософії?

18. Дайте філософське визначення матерії. У чому різниця між фізичним та філософським поняттями: матерії, руху?

19. Які варіанти інтерпретації поняття «буття» існували в історії філософії?

20. Які концепції істини Вам відомі? Охарактеризуйте їх та назвіть мислителів, що їх представляють.

21. Як співвідносяться поняття «географічне середовище», «географічний детермінізм», геополітика?

22. У чому полягає концепція інформаційного суспільства?

23. Проаналізуйте співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».

24. Поясність, у чому полягає сутність «метафізичних потреб» (А. Шопенгауер) людини. Які метафізичні потреби вам відомі?
4. Творчі завдання.

1. Бертран Рассел, англійський філософ, логік, духовний батько неопозитивізму, висловив проблему співвідношення філософії, науки та релігії наступним чином: «філософія – нічийна земля між релігією та наукою». Як Ви це розумієте?

2. Назвіть основні положення етики буддизму, її головні чесноти. Подумайте, в чому сенс головного етичного закону буддистів – «не чинити насилля ні над жодним живим єством», і чим він відрізняється від біблійної заповіді «Не убий!»

3. Кредо Сократа був вислів, що знаходився на дельфійському храмі:«Пізнай самого себе»? Визначте філософський зміст цього вислову.

4. Поясніть, як вплинули на філософію Середньовіччя ідеї Платона та Аристотеля?

5. Поясніть, який зв'язок існує між принципами ренесансного гуманізму і ідеями Реформації?

6. Розкрійте зміст вислову Ф. Бекона: «Знання – це сила».

7. Сформулюйте категоричний імператив І. Канта. Поясніть, чому цей принцип можна вважати «золотим правилом моральності».

8. Яким чином «філософія життя» Ф. Ніцше вирішує проблему місця і ролі людини в світі?

9. Як Ви оцінюєте вислів Ф.Достоєвського: «Буття тільки тоді і є, коли йому загрожує небуття"? А також прокоментуйте вислів: „В Новий час буття стало суб'єктивним".

10. Наведіть приклади застосування картезіанського принципу очевидності у вашій майбутній професійній діяльності.

11. Поясніть, що таке глобальна проблема. Охарактеризуйте найбільш гострі глобальні проблеми сучасності. Яким чином філософія може допомогти в їхньому розв’язанні?12. Порівняйте античний антропологічний ідеал («героїзм попри все») з середньовічним («людина – богоподібна істота»). В якому випадку більшою мірою реалізується принцип свободи? Аргументуйте свою думку.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка