Філологічні студії збірник наукових працьСторінка1/25
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.15 Mb.
#10474
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКАФІЛОЛОГІЧНІ

СТУДІЇЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СТУДЕНТІВ І МАГІСТРАНТІВ

ВИПУСК VІПОЛТАВА
2011

УДК 81.161.2 + 82.161.2 + 82.09 (1–87) “71” (082)

ББК 81 я 5 + 83 я 5
Філологічні студії : зб. наук. пр. студентів і магістрантів. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. VІ. – 160 с.
Збірник містить наукові статті з проблем розвитку української мови, української та зарубіжної літератури, компаративістики, мовознавства, методики викладання мови та літератури.

Для науковців, студентів гуманітарних закладів.


Редколегія:

Степаненко М.І.


– д. філол. н., професор – голова редколегії;

Ніколенко О.М.


– д. філол. н., професор;

Мацапура В.І.


– д. філол. н., професор;

Баландіна Н.Ф.


– д. філол. н., професор;

Тарасова Н.І.
Король Л.Л.

  • к. філол. н., доцент – відповідальний секретар;

  • к. педаг. н. – відповідальний секретар.

Рецензенти:Парій А.В.

– к. філол. н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Полтавської аграрної академії;

Лебеденко С.О.

– к. філол. н., доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”.

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол № 6 від 26 листопада 2011 р.).


ЗмістКафедра української мови ТА ЛІТЕРАТУРИ


Андреєва Наталія (науковий керівник – доц. Котух Н.В.)

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОВНОЮ СИМВОЛІКОЮ ……………………………….…………….………….……………..6
Боярська Таміла (науковий керівник – доц. Мелешко В.А.)

ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО ..………..…………………………......8
Бречко Ольга (науковий керівник – доц. Ніколашина Т.І.)

НАЗВИ ПТАХІВ ОНОМАТОПЕЇТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ .…...……………..…..………….12
Видюк Аліна (науковий керівник – доц. Котух Н.В.)

ВИВЧЕННЯ СЛОВА І ЙОГО ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ У ШКОЛІ …….…..……….…15
Галенко Ірина (науковий керівник – доц. Зінченко Н.І.)

Т. ШЕВЧЕНКО В ОЦІНЦІ С. ЄФРЕМОВА ………………………….……………….….…......17
Гречковська Тетяна (науковий керівник – проф. Українець Л.Ф.)

КОНОТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ШИПЛЯЧИХ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯННЯХ .…...……… ….….………………………………………....…..….20
Гришко Юлія (науковий керівник – проф. Українець Л.Ф.)

СЕМАНТИЧНА КОНОТАЦІЯ ГОЛОСНИХ ЗАДНЬОГО РЯДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ……..………………………………………………………………………….....22
Дашко Олена (науковий керівник – доц. Сологуб Л.О.)

СИНОНІМИ, ЯК ЯВИЩЕ БАГАТСТВА МОВИ (ДО АНАЛІЗУ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО) .…...……….….…………………………………………………………………………..25
Дашко Юлія (науковий керівник – доц. Мелешко В.А)

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЗМУ ДИТЯЧИХ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА .….........….…..29
Дмитрічук Тетяна (науковий керівник – доц. Котух Н.В.)

ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ .…...………….…….31
Доленко Аліна (науковий керівник – доц. Ленська С.В.)

СВОЄРІДНІСТЬ “МИСЛИВСЬКИХ УСМІШОК” ОСТАПА ВИШНІ ….…………..………...33
Дубина Ольга (науковий керівник – доц. Педченко С.О.)

ЕКСПРЕСИВНО-КОНОТОВАНА ЛЕКСИКА ЯК РЕАЛІЗАТОР АКСІОЛОГІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ .…..…….….…………….….………….…..…..36Дупак Анна (науковий керівник – доц. Радько Г.І.)

ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ЖІНКИ У РОМАНІ ЯРОСЛАВИ ЛИТВИН “ПУХНАСТА” …...38
Кононенко Михайло (науковий керівник – доц. Ніколашина Т.І.)

СЛОВА КАТЕГОРІЇ СТАНУ В СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВ (НА МАТЕРІАЛІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ) .…..…….….……………….……….….………….….…….…….…..…..41
Крамська Юлія (науковий керівник – доц. Ніколашина Т.І.)

ТЕМПОРАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ В ІДІОСТИЛІ Д. ПАВЛИЧКА .…….…………..………44

Кузенко Валентина (науковий керівник – доц. Ленська С.В.)

ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ МАЛОЇ ПРОЗИ В. ПІДМОГИЛЬНОГО …..……..….……..…46
Литовченко Оксана (науковий керівник – доц. Педченко С.О.)

Прагматико-дискурсивні виміри видільних часток у сучасній українській літературній мові .…….…………….……………….…….………...……48


Мелешко Наталія (науковий керівник – доц. Мелешко В.А.)

ВІДОМИЙ НЕВІДОМИЙ ВІКТОР МІНЯЙЛО: ШТРИХИ ДО ЛІТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА ПИСЬМЕННИКА .…….……………………………………………………….………52
Мільченко Оксана (науковий керівник – доц. Котух Н.В.)

ВЛАСНІ ІМЕНА В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ .…….………..………………….…55
Михайленко Інна (науковий керівник – доц. Ленська С.В.)

ОСОБЛИВОСТІ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ДРАМИ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ …..…...….….....….57

Неізвідська Ірина (науковий керівник – доц. Сологуб Л.О.)

ТЕКСТ ЯК МОВЛЕННЄВИЙ ВЗІРЕЦЬ ПРИ ВИВЧЕННІ РІДНОЇ МОВИ ………….….…60
Остапенко Аліна (науковий керівник – доц. Ніколашина Т.І.)

АБРЕВІАТУРИ В МОВІ МАС-МЕДІА ХХ СТОЛІТТЯ .…….………………….……..…..….63
Савченко Юлія (науковий керівник – доц. Зінченко Н.І.)

КОЗАКОЦЕНТРИЗМ ЯК ВИЯВ РОМАНТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

………………………………………….…….…………….…………….…….…………….…….…….…65Свічкар Юлія (науковий керівник – доц. Сологуб Л.О.)

ОНОМАСТИЧНИЙ ГУРТОК У СЕРЕДНІХ ТА СТАРШИХ КЛАСАХ .…….………….….69
Сіренька Ірина (науковий керівник – доц. Педченко С.О.)

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТОК У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ .….…..…..73
Тіхомірова Ірина (науковий керівник – доц. Мелешко В.А.)

ПРИТЧА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ .….….………………….…..75
Тюшкевич Світлана (науковий керівник – доц. Сологуб Л.О.)

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗВОРОТИ У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА .…….…….……78
Харченко Яніна (науковий керівник – доц. Зінченко Н.І.)

РОМАНТИЧНИЙ СВІТ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО …..…...………...……..…...………...……..…...………...……..…..…...………...……...………...….….811

Хорошун Юлія (науковий керівник – доц. Єрмак В.М.)

МОВОЗНАВЧА СПАДЩИНА ІВАНА ФРАНКА .…….……………………………………..…..84
Шелудько Віра (науковий керівник – cт. викл. Галаур С.П.)

ВТОРИННІ ВЛАСНЕ-ЧАСОВІ ПРИЙМЕННИКИ В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ .…….………………….……….…….……….……….……….…….…….87
Шкарупа Альона (науковий керівник – доц. Зінченко Н.І.)

НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ ТА ЗВИЧАЇ ЯК ОСНОВА ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНИХ НАРИСІВ А. СВИДНИЦЬКОГО …..…..………...……..…...………..............................................91
Кафедра СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИТалалаєва Аліна (науковий керівник – доц. Тарасова Н.І.)

ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИНУ І КАРИ У П’ЄСІ ЕСХІЛА “ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ” …….……..95

Шкурпела Олена (науковий керівник – доц. Тарасова Н.І.)

ОБРАЗ СКНАРИ В КОМЕДІЇ ПЛАВТА “СКАРБ” …..…..………………………….……..….96
Шпак Анна (науковий керівник – доц. Тарасова Н.І.)

БОРИС ОЛІЙНИК – “ЦЕ ЦІЛИЙ СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ І СЕРЦЯ…” ……….….….99
Кафедра англійської та німецької філологіїАндронова Аліна (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ С. МОЕМА …..…...……………….……………………………..….…99
Варданян Анаіт (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ “ЧОРНОГО ГУМОРУ” В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 104
Вихорева Анастасія (науковий керівник – доц. Алефіренко Л.Б.)

ОБРАЗИ ГЕРОЯ ТА ОПОВІДАЧА В НОВЕЛІСТИЦІ Е.А. ПО …..…...………...…….…...106

Вікторова Ірина (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

РОЗВИТОК КЛАСИЧНОЇ АРТУРІАНИ ………………………………………………………...109

Волкова Юлія (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

ОБРАЗ ЖІНКИ У РОМАНІ “ДЖЕЙН ЕЙР” Ш. БРОНТЕ .………………………………..……112


Грибініченко Ірина (науковий керівник – викл. Назаренко М.М.)

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У НОВЕЛІ О. ГЕНРІ “ОСТАННІЙ ЛИСТ” ………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………………..115
Іващенко Наталія (науковий керівник – доц. Алефіренко Л.Б.)

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .…….…….…….……………………………………………………….….118
Касьян Марина(науковий керівник – доц. Копач О.О.)

ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ ………….120
Кісельова Олеся (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

РИСИ ГЕРОЇЧНОГО ФЕНТЕЗІ .…….…….…….………………………………………….….…123
Кобрись Світлана (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ……....126
Колісник Ольга (науковий керівник – викл. Пономаренко О.О.)

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕАЛІЙ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ Т. КАПОТЕ) .…….…….…….………………………………………….………………………….…129
Колодочка Ольга (науковий керівник – доц. Алефіренко Л.Б.)

GENDER DIFFERENCES IN COMMUNICATION .…….…….…….………………..………131
Кондратенко Наталія (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

СИМВОЛИ КІЛЬЦЯ І ДЗЕРКАЛА У РОМАНІ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА “ВОЛОДАР КІЛЕЦЬ” .…….………….…………….…………….…………….…………….…………….……….….…..133
Кулик Олена (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІАЛЕКТУ КОКНІ У П’ЄСІ Б. ШОУ “ПІГМАЛІОН” .…….………….…………….….….…………….…………….……………………..135
Немировська Анастасія (науковий керівник – доц. Алефіренко Л.Б.)

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ .…….….….….…………….…………….…………..….……..137
Палій Катерина (науковий керівник – доц. Алефіренко Л.Б.)

МІСЦЕ ПАРЕМІЙ У ПАРАДИГМІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .…….………….…………………….…………….……………..………...139
Пилипенко Оксана (науковий керівник – доц. Криницька Н.І.)

The Monomyth inThe Magusby John Fowles .……………..………….………142


Рахно Михайло (науковий керівник – доц. Алефіренко Л.Б.)

ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПАРЕМІЙ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .…….………….…….….….…….….….….….…………….…………….………….….……...145Федорченко Алла (науковий керівник – доц. Криницька Н.І.)

Концепт МАГІЯ в сучасній літературі фентезі на матеріалі творів Дж. Роулінг та У. Ле Гуїн .…….………….…….….…..….….….…………….………….....149


Федошенко Тетяна (науковий керівник – доц. Алефіренко Л.Б.)

LEXICAL AND GRAMMATICAL PECULIARITIES OF AMERICAN ENGLISH …….……153
Федошенко Тетяна (науковий керівник – доц. Криницька Н.І.)

William Carlos Williams: The Son of Paterson, the Father of Contemporary American Poetry .…….…………….………….…………….….……154


Чумак Тетяна (науковий керівник – доц. Копач О.О.)

ПАРАДОКС У ТВОРЧОСТІ БЕРНАРДА ШОУ …………….…………….………………....….157
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ мови ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Андреєва Наталія (У-41)

Науковий керівник – доц. Котух Н.В.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ

У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОВНОЮ СИМВОЛІКОЮ
Національні символи нашого народу на сьогодні цікавлять нас не лише як змістова цілісність, що дозволяє заглянути у минуле й прадавні міфологічні уявлення українців, а й допомагає зрозуміти естетичний та інтелектуальний досвід народу, втілений у численні словесні формули. Символіка відображає не тільки традиції й вірування наших предків, а й несе через тисячоліття закодовані в образах та словесних формулах знання про світ і взаємопов’язаність усього сущого в ньому.

Національна символіка України в історичній пам’яті народу символізує державну, політичну, економічну і національну незалежність України. Важливе значення у дослідженні проблеми мають загальнотеоретичні і практичні роботи Ю. Азарова, О. Богданової, Г. Ващенка, Д. Донцова, О. Духновича, М. Красовицького, А. Макаренка, І. Мар’єнка, О. Огієнка, С. Русової, В. Сухомлинського. Методологічні та теоретичні основи формування особистості з глибоким почуттям патріотизму, любові до Батьківщини розкриті у працях Г. Біленької, А. Бойко, М. Боришевського, Ю. Завалевського, П. Ігнатенка, Б. Кобзаря, В. Коваля, М. Левківського, О. Сухомлинської, Д. Чижевського.

Кожна держава має свою символіку, пов’язану з її історією. Має їх і Україна. Наш народ виробив багатющу символіку, яка виникла та вдосконалювалася протягом століть і стосується істотних сторін, доленосних подій у житті української нації, держави, духовності. Символіка містить у собі важливий філософський, політичний, ідейно-моральний та естетичний зміст та спрямованість. Українська символіка виконує історично важливу функцію консолідації нації в єдину етнографічну, культурно-історичну спільноту, об’єднання споконвічних українських земель в єдину суверенну державу.

Національні символи постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і тісно пов’язані з його духовністю, з його прагненням до єднання, готовністю до здійснення своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів. Єдиним надійним засобом захисту національних інтересів є створення національної держави. Природно, що в разі поневолення нації насамперед ліквідуються традиційні національні символи, а замість них нашвидкуруч фабрикується і нав’язується нації інша символіка.

Українська національна символіка веде свій початок з Київської Русі. Вона є своєрідним відображенням самобутності національної культури на всьому терені історичного розвитку за всіх суспільних формацій. Її праобразами були тотемні знаки. Запорожці дотримувались звичаїв і символіки: зодягались у червоно-малиновий одяг і мали, крім мирного жовто-блакитного, бойовий, червоно-малиновий одяг; гетьман мав срібно-білого прапора, військово-магнатські формування – червоно-білого, а військово-народні – червоно-чорного. Оскільки гетьман у певних ситуаціях мав виступити то від старшини, то від козацтва, то від селян, а то й від усіх зразу він мав бунчуки білого, червоного, та чорного кольорів.

Важливими є символи, пов’язані з козацтвом, Запорозькою Січчю, гетьманщиною. Такі поняття, як Запорозька Січ, Хортиця, булава, бунчук, пернач, козацький прапор, образи вічно живих у пам’яті народній козаків-витязів Байди, Мамая, Тараса Бульби символізують незламність, стійкість у відстоюванні свободи народу.

Дослідник українського фольклору Петро Білоус зазначає: “Народна символіка за останні десятиліття втратила свою актуальність, усе важче і важче вдається розшифрувати безпосередньо з тексту старовинні символи, ледь-ледь означені міфологеми, важче розуміти історичну наповненість самого тексту” [1, с. 36]. На цій проблемі акцентувала увагу і Надія Пастух: “Розвиток цивілізації все гостріше ставить проблему вмілого прочитання, збереження і застосування українських символів як “емблем станів народного духу” (М. Максимович) [2, с. 4].

Як у кожної держави є у нас державна символіка. Державна символіка – це зовнішня атрибутика країни у формі знаків, символів, кольорів тощо, яка репрезентує національно-державницьку ідею. Основними атрибутами державності є герб, гімн та прапор.

Державним гербом України є золотий тризуб на синьому фоні. Тризуб – родовий знак родини князя Володимира Святого. Тризуб – це умовна геометрична фігура, орнамент, який був закличним знаком княжої династії Рюриковичів.

2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор – символ незалежності та суверенітету нашої держави, 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним прапором – синьо-жовтий. Прапор – полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, часто з певним зображенням, прикріплене до держала чи шнура. Це офіційна емблема, символ суверенітету, державності та національної незалежності. Крім містичного знака-тризуба, українська державна символіка включає жовто-блакитні барви. Вибір кольорів зумовлюється такими міркуваннями: жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, що дарує життя всьому сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого не дозрів би, не заколосився б хліб. Це символ достатку українського народу. Блакитний, синій колір – це колір ясного, чистого, мирного неба. Це колір води. І ще – це колір миру.

Народні символи – це наші святині. Державну символіку, затверджену Конституцією України, має поважати і шанувати кожен громадянин, незалежно від віку чи походження. Символами суверенності держави є герб, прапор і гімн. Національні символи – не випадкові значки і барви. “Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і пов’язані з його духовністю і прагненням до єдности [3, с. 234]”, – зазначає А. Проба.

Пісня – окраса української нації – завжди була з людьми: у години радості і горя, під час роботи і відпочинку, в свята і в будні. Яскравим виявом національно-патріотичних почуттів українців нашої землі став вірш поета і етнографа Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна”. Гімн поряд із Державним гербом – тризубом і синьо-жовтим прапором, є офіційним символом держави. Гімн – це головна пісня, яка виконується в державі під час усіх урочистих подій.

Українська символіка різноманітна. Про народні символи складено багато пісень і легенд, вони використовуються в обрядах, звичаях, їх вишивають на сорочках, рушниках. Називаючи певний символ, можна дізнатися, про яку країну іде мова. Наприклад, коли ми говоримо – клен, то знаємо, що це символ Канади. Символікою Росії є береза, ромашка, ведмідь, горобина. У поляків, кримських татар є власні традиції, які становлять величезний культурний пласт поліетнічного суспільства України. І без опертя на ці традиції повноцінного національно-патріотичного виховання у нас не буде. “Національне виховання, – писала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова, – забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів...” [4, с. 139 ].

Базовий компонент шкільної освіти в Україні орієнтує на опанування знань про нашу державу, виховання поваги до державних символів. Учні мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших великих міст, значущі географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), пам’ятні місця (Тарасова гора у Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо). Завдяки етнічним символам (берегиня, обереги пам’яті, калина, верба тощо) у свідомості кожного українця виникають дорогі серцю образи дитинства, рідного краю, батьківської хати, родинного вогнища. Народна символіка має велике значення в етнічному вихованні дітей, формуванні історичної пам’яті і національної свідомості молоді.

У сучасних умовах розбудови України шкільна освіта має створювати передумови для формування національно свідомого громадянина, розвитку в підлітків національних світоглядних позицій і патріотизму. Реформування шкільної освіти вимагає пошуку нових шляхів удосконалення національно-патріотичного виховання підлітків. Успішне його здійснення неможливе без переосмислення традиційних теоретико-методичних засад діяльності шкільного навчального закладу, ґрунтовного дослідження засобів та методів національно-патріотичного виховання.

Отже, національно-патріотична символіка – яскравий художній світ, характеристика народного світогляду, морально-етичних ідеалів – щільно насичена універсальним культурним змістом. Виявлення цього змісту і надає можливість здійснення виховної роботи у напрямку національно-патріотичного виховання молоді.Каталог: docs
docs -> Економічний факультет
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка