Феномен успішності педагогаСкачати 35.12 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір35.12 Kb.
О.Ф.Яцина

м.Ужгород


ФЕНОМЕН УСПІШНОСТІ ПЕДАГОГА
Актуальність проблеми. Психологія особистості є тією цариною науки, яка викликає постійний дослідницький інтерес. Різноманітні концепції, теорії, точки зору підтверджують складність і багатогранність вивчення поняття «особистість» у психології. Актуальною є проблематика, пов’язана з розумінням феномену успішності особистості через призму екзистенційної та гуманістичної психології. Вона охоплює широке поле психолого-педагогічних досліджень.

Дослідженість проблеми. Теоретико-методологічну основу дослідження утворюють концепції особистості як суб’єкта власної життєтворчості (К.О.Абульханова-Славська, М.Й.Боришевський, С.Л.Рубінштейн, М.В.Савчин, В.О.Татенко, Т.М.Титаренко); екзистенційно-гуманістичні студії смисложиттєвої проблематики особистості (Р.Мей, В.П.Москалець, В.Франкл, І.Ялом); загально-психологічні ідеї про структуру мотиваційної й розвиток ціннісно-смислової сфери особистості (А.Бандура, О.О.Бодальов, Б.С.Братусь, Є.П.Ільїн, З.С.Карпенко, Д.О.Леонтьєв, О.М.Леонтьєв). Психологічну концепцію успіху пропонують В.В.Андріївська, Ю.М.Ільїна, С.Ю.Ключников, А. Менегетті, С.В.Руденко. Аналіз психологічної літератури, показує, що на даний час ще не створено єдиної психологічної теорії успішності.

Виклад основного матеріалу. Є.П.Ільїн обстоював думку про зв’язок між мотивацією і властивостями особистості: властивості особистості впливають на особливості мотивації, а особливості мотивації, закріплюючись, стають властивостями особистості. Мотиваційне значення має, зокрема, прагнення досягнення успіху (Ф.Хоппе) або «мотив досягнення» (Д.Макклелланд), яке розглядається як стійке виявлення потреби індивіда досягати успіху в різних видах діяльності. Таким чином, якщо особистість орієнтована на успіх, вона впевнено йде до мети діяльності в очікуванні успішного результату. У цьому вона завдячує власній Я-концепції. А.Бандура, розглядаючи поняття саморегуляції, самоефективності діяльності особистості, стверджував думку про те, що важливо, аби особистість відчувала власну ефективність. Вважаємо, що викладені положення є важливими для розуміння алгоритму успішності особистості, зокрема педагога. Самоефективність надає більшої впевненості вчителеві у тому, що його праця принесе результати, стане моделлю поведінки для учнів.Ю.М.Ільїна пропонує розглядати поняття успіху через ментальну модель розвитку психологічних компетенцій успішної людини. «Ментальна модель», яка є системним утворенням у структурі інтелекту, так звана «тріада особистості», містить три підсистеми: ставлення до оточуючих, до світу, та до самого себе. У її структурі поєднуються інтелектуально-діяльнісні складники, які пов'язані зі структурою та досвідом індивіда. Автор розглядає ментальну модель дорослої людини як ресурсний центр. Безперечно, ресурсність особистості важливий фактор її успішності. Ресурс проектує перспективу успіху, позаяк вона (перспектива) мотивує до подальшого особистісного і професійного зростання, що виявляється у особистісно-професійній зрілості індивіда, впливає на її емоційний стан, регулює суб’єкт-суб’єктні стосунки. Особистісна зрілість включає такі компоненти як відповідальність, позитивне ставлення до себе та до людей, терпимість, потребу у саморозвитку, прагнення до максимально повної самореалізації, наявність власної життєвої філософії. Високий рівень особистісної зрілості забезпечує і професійну зрілість. Ресурсність особистості педагога у його внутрішніх якостях, умінні опосередковувати буття. Його успішність у спроможності допомогти кожному учневі засвоїти ту суму знань, яка в умовах абсолютної новизни буття забезпечить його адаптивну поведінку.

Кожен індивід має власний досвід соціалізації. Його унікальність в безкінечному прагненні до самоактуалізації. Індивід є те, що він робить, він стає тим, що робить. Іншими словами, успішність особистості педагога залежить від його творчої активності. З огляду на дане положення, цікавим для нас є твердження Ю.Е.Макаревської, що для усвідомлення успіху необхідні рівновага соціальної і особистісної ідентичностей людини. Таким чином, орієнтація більшою мірою на зовнішні, суспільно обумовлені параметри створює головну проблему подвійного розуміння успіху або неуспіху особистості в концепціях ідентичності. Тобто успіх може розумітися як усвідомлення і максимальний прояв своєї індивідуальності. Підкреслимо, що внутрішній психічний зміст особистості опосередкований її практичною діяльністю, вчинками. Тому професійна й особистісна успішність педагога визначається, на нашу думку, тим, що він зміг зробити. Успіх особистості педагога відображено в результатах його праці, а продуктами його праці є успішні учні.Висновки. Аналіз феномену успішності дає підстави розглядати його як інтегральну характеристику особистості, сутність якої виявляється в діяльності, що спрямовується на досягнення успіху. Мотивація успіху як стійкого виявлення потреби особистості педагога забезпечує творчий підхід у процесі виконання діяльності, високу ефективність результатів праці, орієнтацію на самовдосконалення.


--


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка