Федоренко Олена ІванівнаСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.85 Mb.
#455
1   2   3   4   5

Федоренко О. І. Навчальні проблемні ситуації у підготовці майбутніх працівників міліції до соціальної та виховної роботи з підлітками / О. І. Федоренко // Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 верес. 2007 р., м. Ялта : [зб. ст.]. / Крим. гуманіт. ун-т. — Ялта, 2007. — Ч. 1. — С. 251–254.


 • Федоренко О. І. Обґрунтування змісту підготовки майбутніх правоохоронців до соціальної та виховної роботи з підлітками / О. І. Федоренко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. — Чернівці, 2007. — Вип. 331 : Педагогіка та психологія. — С. 133–143.

 • Федоренко О. І. Освітня система підготовки фахівців правоохоронної сфери США до соціальної та виховної роботи з підлітками / О. І. Федоренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Запоріз. гуманіт. ун-т «ЗІДМУ». — Запоріжжя, 2006. — Вип. 39. — С. 394–401.

 • Федоренко О. І. Основні психолого-педагогічні підходи до профілактики девіантної поведінки підлітків / О. І. Федоренко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — О.: Одес. юрид. ін-т НУВС, 2003. — № 2. — С. 182–188.

 • Федоренко О. І. Методи соціальної роботи з підлітками в діяльності органів внутрішніх справ / О. І. Федоренко // Педагогічні особливості формування професійних якостей студентів : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистец., Харк. обл. метод. каб. учб. закл. культури і мистец. — Х., 2004. — С. 215–229. — (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка).

 • Федоренко О. І. Причини, особливості та наслідки підліткової наркоманії (соціально-педагогічний аспект) / О. І. Федоренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки ; зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Запоріз. гуманіт. ун-т «ЗІДМУ». — К. ; Запоріжжя, 2001. — Вип. 20. — С. 326–330.

 • Федоренко О. І. Професійна підготовка працівників ОВС до профілактично-виховної роботи з підлітками / О. І. Федоренко // Вісн. Луган. акад. внутр. справ імені 10-річчя незалежності України. — Луганськ, 2004. — Ч. 5 : Ідея правової держави: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., 22-23 квіт. 2003 р. — С. 49–54.

 • Федоренко О. І. Профілактично-виховна робота: сутність, цілі та методи / О. І. Федоренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К. ; Запоріжжя, 2003. — Вип. 26. — С. 197–204.

 • Федоренко О. І. Психологічні і вікові особливості злочинності неповноліт- ніх / О. І. Федоренко // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. — Бердянськ, 2002. — № 4 : Педагогічні науки. — С. 172–183.

 • Федоренко О. І. Психологічні і соціальні передумови і фактори, що впливають на виникнення девіації молоді / О. І. Федоренко // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ін-ту. Сер. Педагогічні науки. — Полтава, 2002. — Вип. 2 (23). — С. 9–17.

 • Федоренко О. І. Психолого-педагогічна характеристика підлітка-правопорушника / О. І. Федоренко // Професійна та моральна культура в педагогічній системі : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистец., Харк. обл. метод. каб. учб. закл. культури і мистец.. — Х., 2004. — С. 153–163. — (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка).

 • Федоренко О. І. Роль ділових ігор у підготовці майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками / О. І. Федоренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Запоріз. гуманііт. ун-т «ЗІДМУ». — Запоріжжя, 2006. — Вип. 40. — С. 428–435.

 • Федоренко О. І. Роль педагогічної техніки правоохоронця у дотриманні прав дітей та підлітків / О. І. Федоренко // Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України : матеріали наук.-практ. конф., 11-13 трав., 2006 р., м. Євпаторія / Громад. Рада МВС України з питань забезпечення прав людини та ін. — К., 2006. — С. 177–182.

 • Федоренко О. І. Система підготовки майбутніх правоохоронців до соціальної та виховної роботи з підлітками : монографія / О. І. Федоренко. — Х. : Нове слово, 2007. — 330 с.

 • Федоренко О. І. Система підготовки майбутніх працівників міліції до соціальної та виховної роботи з підлітками / О. І. Федоренко // Професійно-педагогічна підготовка — вимоги сьогодення : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистец., Харк. обл. метод. каб. учб. закл. культури і мистец. — Х., 2007. — С. 160–171. — (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка).

 • Федоренко О. І. Соціально-педагогічна характеристика сучасного стану та тенденцій вчинення правопорушень підлітками / О. І. Федоренко // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки. — Полтава, 2003. — Вип. 5 (32). — С. 63–70.

 • Федоренко О. І. Соціально-психологічні детермінанти правопорушень підлітків / О. І. Федоренко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2003. — Т. 5, ч. 6. — С. 291–295.

 • Федоренко О. І. Становлення вчення про відхилення в поведінці та їх профілактику / О. І. Федоренко // Наук. зап. кафедри педагогіки / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2002. — Вип. 9. — С. 345–357.

 • Федоренко О. І. Сутність, методи та прийоми виховної роботи / О. І. Федоренко // Виховна, соціальна та психологічна робота в Національному університеті внутрішніх справ: стан та перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 31 трав. 2003 р. / Нац. ун-т внутр. справ — Х., 2003. — С. 41–45.

 • Федоренко О. І. Сутність, методи та прийоми профілактично-виховної роботи / О. І. Федоренко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2003. — С. 85–94.

 • Федоренко О. І. Теоретичні засади соціальної та виховної роботи з дітьми та підлітками органів внутрішніх справ / О. І. Федоренко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. — Ужгород, 2005. — Вип. 9 : Соціально-правовий захист дітей, позбавлених батьківської опіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 верес. 2005 р., м. Ужгород. — С. 111–114.

 • Федоренко О. І. Теоретичні підходи до організації та здійснення виховної роботи у воєнізованих закладах / О. І. Федоренко // Актуальні проблеми будівництва та розвитку внутрішніх військ МВС України : матеріали доп. та повідомл. наук.-практ. конф. / Військ. ін-т внутр. військ МВС України. — Х., 2003. — С. 204–207.

 • Федоренко О. І. Теоретичні та практичні аспекти правового виховання підлітків співробітниками ОВС / О. І. Федоренко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — Вип. 8, кн. 2. — С. 239–243.

 • Федоренко О. І. Тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ / О. І. Федоренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія : зб. ст. / Крим. гуманіт. ун-т. — Ялта , 2006. — Вип. 12, ч. 2. — С. 71–78.

 • Федоренко О. І. Формування комунікативної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ засобами тренінгу / О. І. Федоренко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. — Чернівці, 2006. — Вип. 308 : Педагогіка та психологія. — С. 158–168.

 • Фельдштейн Д. И. Психологические аспекты изучения современного подростка / Д. И. Фельдштейн // Вопр. психологии. — 1983. — № 1. — С. 33–41.

 • Фельдштейн Д. И. Психологические вопросы корригирования поведения “трудных” детей / Д. И. Фельдштейн // Возрастная и педагогическая психология. — М. : Наука, 1979. — С. 243–247.

 • Философская энциклопедия. – М. : Совет. энцикл. 1970. — Т. 5. — 740 с.

 • Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. — К. : Наук. думка, 1983. — 380 с.

 • Фирсов С. В. Теория социальной работы / С. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — М. : ВЛАДОС– МГСУ, 2001. — 432 с.

 • Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — К. : Академвидав, 2006. — 351 с.

 • Фурман А. В. Проблемні ситуації в навчанні / А. В. Фурман. — К. : Радян. шк., 1991. — 191 с.

 • Фурман А. В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Вікова та пед. психологія» / А. В. Фурман ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 1994. — 63 с.

 • Фурман А. В. Методологічний аналіз систем розвивального навчання / А. В. Фурман // Педагогіка і психологія. — 1995. — № 1. — С. 7–21.

 • Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення : монографія / А. В. Фурман. — К. : Правда Ярославичів, 1997. — 340 с.

 • Футер Д. С. К постановке проблемы трудновоспитуемого детства / Д. С. Футер // Соврем. психоневрология. — 1929. — № 1. — С. 21–26.

 • Цетлин В. С. Этапы деятельности учителя и учащихся в процессе обучения / В. С. Цетлин // Новые исследования в педагогических науках. — 1981. — № 1. — С. 31–36.

 • Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе / Д. В. Чернилевский. — М. : Юнити–Дана, 2002. — 437 с.

 • Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В. Д. Шадриков. — М. : Наука, 1982. — 185 с.

 • Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека / В. Д. Шадриков. — М. : Логос, 1996. — 320 с.

 • Шадриков В. Д. Философия образования и образовательная политика / В. Д. Шадриков. — М. : Логос, 1993. — 181 с.

 • Шамова Т. И. К вопросу об анализе структуры познавательной деятельности учащихся / Т. И. Шамова // Совет. педагогика. — 1971. — № 10. — С. 8–15.

 • Шапоринский С. А. Обучение и научное познание/ С. А. Шапоринский. — М. : Педагогика, 1981. — 208 с.

 • Шацкий С. Т. Педагогические сочинения : в 4 т. / С. Т. Шацкий ; под ред. И. А. Каирова. — М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962–1965. — 4 т.

 • Шмаров И. С. Исправительно-трудовая педагогика в судебной деятельности / И. С. Шмаров // Совет. юстиция. — 1969. — № 9. — С. 12–13.

 • Щукина Г. И. Формирование познавательных интересов учащихся / Г. И. Щукина. — М. : Учпедгиз, 1978. — 174 с.

 • Энциклопедический словарь правовых знаний. — М. : Совет. энцикл., 1965. — 520 с.

 • Яворська Г. Х. Соціально-професійна зрілість курсантів вищих навчальних закладів МВС України : монографія / Г. Х. Яворська. — О. : ПЛАСКЕ, 2005. — 410 с.

 • Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня .д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Г. Х. Яворська ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 45 с.

 • Яворський С. Х. Підготовка курсантів навчальних закладів МВС до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / С. Х. Яворський ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О., 2004. — 18 с.

 • Яковлев А. М. Преступность и социальная психология / А. М. Яковлев. — М. : Юрид. лит., 1971. — 187 с.

 • Яременко В. І. Новий тлумачний словник української мови.. В 4 т. Т. 1 / В. І. Яременко. — К. : Аконіт, 1999. — 910 с.

 • Ярмаченко М. Д. Стимулювання інтелектуального розвитку — важлива теоретична проблема й практичне завдання / М. Д. Ярмаченко // Педагогіка і психологія. — 1997. — № 2. — С. 7–15.

 • Ackerman T. H. Guide to Careers in Federal Law Enforcement / T. H. Ackerman. — Traverse City : Sage Creek Press, 1999. — 178 p.

 • Aepli P. Police Training in Switzerland / P. Aepli. — USA. FBI, Virginia, 1989. — 124 p.

 • Bayley D. Police for the future / D. Bayley. — New York : Oxford University Press, 1994.

 • Bennet W. W. Management and Supervision in Law Enforcement / W. W. Bennet, K. M. Hess. — 2-nd ed. — Minneapolis – St. Paul : West Publishing Company, 1996. — 489 p.

 • Bonafacio P. The Psychological Effects of Police Work / P. Bonafacio. — New York : Plenum Press, 1991. — 196 p.

 • Brand D. The Future of Law Enforcement Recruiting: The Impact of Generation / D. Brand // The Police Chief. — 1999. — August. — P. 54–63.

 • Carter D. L. The effect of higher education on police liability: Implications for police personnel policy / D. L. Carter, A. D. Sapp // American Journal of Police. — 1989. — № 8 (1). — P. 160–168.

 • Charles M. T. Police Training: Breaking all the Rules / M. T. Charles. — Champaign : Police Training Institute, 1999. — 345 p.

 • Charles M. T. Pre-Service Training For Local Law Enforcement Officers / M. T. Charles // IPA Official Journal. — 1996. — April. — P. 12–16.

 • FBI National Academy. General Instructions. — Quantico, VA : FBI NA, 1995. — 148 p.

 • Finchernauer J. O. Higher Education and police Discretion / J. O. Finchernauer // Journal of Police Science and Administration. — 1995. — № 3. — Р. 450–457.

 • Holdaway S. The Racialisation of British Policing / S. Holdaway. — London, 1999. — 145 p.

 • Haney C. Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison / C. Haney, C. Banks, P. Zimbardo // International Journal of Criminology and Penology. — 1973. — № 3. — Р. 69–97.

 • Hoover L. T. Police Educational Characteristics and Curricula / L. T. Hoover. — Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1985. — 296 p.

 • Hughes G. Understanding crime prevention / G. Hughes. — Buckingham, 1998. — 260 p.

 • Illinois Law Enforcement Executive Institute. — Macomb : Western Illinois University, 1999. — 272 p.

 • Johnson D. R. American Law Enforcement: A History / D. R. Johnson. — Saint Louis : Forum Press, 1981. — 492 p.

 • Kelly W. Policing in Canada / W. Kelly, N. Kelly. — McMillan, 1986. — 376 p.

 • LaGrange R. L. Policing American Society / R. L. LaGrange. — 2-nd ed. — Chicago : Nelson-Hall Publishers, 1998. — 480 p.

 • Lorton R. A-Z of Policing Law / R. Lorton. — London, 1998. — 213 p.

 • Lumb R. Standards of Professionalization: Do the American Police measure up? / R. Lumb // Police studies. — 1994. — Vol. XVII, № 23.

 • Martin R. H. Model Law Enforcement Education Delivery Program: Preservice Integrated Law Enforcement Project / R. H. Martin. — Elgin, IL: Elgin Community College, Criminal Justice Department, 1993. — 172 p.

 • Molden J. B. Adult Learning: Ten Characteristics and Principles of Adult Learning / J. B. Molden // Law and Order. — 1993. — November. — P. 15–24.

 • Morgan R. The future of policing / R. Morgan, T. Newburn. — Oxford, 1997.

 • McCormack W. U. Law Enforcement and the Fair Labor Standards Act / W. U. McCormack // FBI Law Enforcement Bulletin. — 1984. — Vol. 64. – May 1995. – P. 28–32

 • Palombo B. J. Academic Professionalism in Law Enforcement / B. J. Palombo. — New York : Garland Publishing, Inc. 1995. — 156 p.

 • Peak K. J. Policing America: Methods, Issues, Challenges / K. J. Peak. — 3-rd ed. — Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000. — 388 p.

 • Phillips R. G. Training priorities for State and local Law Enforcement / R. G. Phillips // FBI Law Enforcement Bulletin. — 1988. — August. — P. 1–27.

 • Police Futures. The police, law-enforcement and the Twenty-First Century / Edited by P. Francis, P. Davies and V. Jupp. — London, 1997. — 165 p.

 • Police of Japan National Agency. — Tokyo, 1991.

 • Post G. Training Tomorrow’s workforce / G. Post // In: FBI Law Enforcement Bulletin. — 1992. — March. — P. 18–32.

 • Reiner R. Chief Constables / R. Reiner. — Oxford, 1999. — 101 p.

 • Satterfield P. M. The Police Academy. A Practical Approach / P. M. Satterfield. — Cypress, CA: Philip M. Satterfield, 1996. — 324 p.

 • Shandler D. Reengineering the Training Function: How to Align Training With the New Corporate Agenda / D. Shandler. — Delray Beach, FL : St. Lucie Press, 1996. — 256 p.

 • Sherman L. W. Higher education for police officers: The central issues / L. W. Sherman, W. Bennis // Police Chief. — 1997. — № 44. — P. 29–38.

 • Sherman L. W. & The National Advisory Commission on Higher Education for Police Officers (1998). The quality of police education / L. W. Sherman. — San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1998. — 172 p.

 • Simpson A. E. Accreditation and its significance for programs of higher education in criminology and criminal justice: A review of the literature. Joint Commission Criminology and Criminal Justice Education and Standards / A. E. Simpson. — Chicago : University of Illinois at Chicago. — 1999. — 136 p.

 • Skolnick J. Justice without trial : Law enforcement in a democratic society / J. Skolnick. — New York : Macmillan, 1994.

 • Source of criminal justice statistics. — Washington, D.C. : U.S. Department of Justice, 1997. — 340 p.

 • Sparrow M. K. Beyond 911: A new Era for Policing / M. K. Sparrow, M. H. Moore, D. M. Kennedy. — New York : Basic Books, 1990. — 228 p.

 • Stead Ph. The Police of France / Ph. Stead. — New York, 1983. — 288 p.

 • Swanson C. R. Police Administration / C. R. Swanson, L. Territo, R. W. Taylor. — 3-rd ed. —New York : Macmillan, 1993. — 528 p.

 • The patrol operation. — Washington, 1970.

 • Walker S. The Police in America: An Introduction / S. Walker. — 2-nd ed. — New York : McGraw Hill, 1992. — 368 p.

 • Wegener W. F. Preparatory Police Academy Training / W. F. Wegener // Law and Order. — March 1996. — P. 49–52

 • Weinblatt R. B. New Police Training Psychology: Adult Learning Model on Verge of Nationwide Rollout / R. B. Weinblatt // Law and Order. — 1999. — August. — P. 84–90.

 • Yuille J. Police Selection and Training / J. Yuille. — Boston : NATO ASI Series, 1986. — 186 p.


  Каталог: dfiles
  dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
  dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
  dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
  dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
  dfiles -> Інститут педагогіки апн україни
  dfiles -> Прикарпатський університет імені василя стефаника на правах рукопису гасюк мирослава Богданівна


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка