Федоренко Олена ІванівнаСторінка3/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження, полягає в тому, що:

уперше обґрунтовано і визначено професійні особливості соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками; визначено поняття “готовність працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками” та його структурні компоненти; виявлено критерії, показники та рівні готовності до здійснення цієї роботи; обґрунтовано та доведено ефективність моделі підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками, яка реалізується за допомогою варіативного застосування комплексу методів та організаційних форм навчання; визначено особливості соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками і розкрито її сутність; обґрунтовано і побудовано модель соціальної та виховної роботи працівників правоохоронних органів з підлітками в контексті розв’язання проблеми правопорушень; розроблено класифікацію методів соціальної та виховної роботи, що може бути використана у професійній діяльності працівників міліції з підлітками.

удосконалено зміст, форми організації та навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками у процесі навчання у вищому навчальному закладі МВС України;

подальшого розвитку набули положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу і професійної підготовки курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками.

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні авторських навчальних, навчально-методичних і методичних посібників, спрямованих на формування у курсантів – майбутніх працівників ОВС – готовності до соціальної та виховної роботи з підлітками. Зокрема, розроблено та впроваджено у практику навчання курсантів Навчально-наукового інституту Кримінальної міліції ХНУВС спецкурс “Соціальна та виховна робота з підлітками” та навчально-методичні рекомендації до нього; видано підручник “Основи психології і педагогіки” (з грифом МВС України); навчальний посібник “Основи педагогічної техніки”; видано методичні рекомендації для працівників Міністерства внутрішніх справ щодо роботи з дітьми та підлітками з урахуванням специфіки професійної діяльності; розроблено програму профілактично-виховної практики для курсантів 4 курсу Навчально-наукового інституту Кримінальної міліції ХНУВС в рамках проходження виробничої практики (стажування на посаді).

Результати дослідження можуть бути використані для розроблення стандартів освіти та навчальних планів підготовки майбутніх працівників міліції за спеціальністю 7.060.102 “Правоохоронна діяльність”, програм теоретичної і практичної підготовки працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності; розроблені навчально-методичні матеріали забезпечують навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі у контексті Болонського процесу.Обґрунтовані в дослідженні висновки і практичні рекомендації впроваджено у навчальний процес Харківського національного університету внутрішніх справ (довідки № 67 від 26.09.2003 р., № 68 від 26.09.2003 р., № 816 від 18.05.2005 р., № 218 від 11.10.2006 р.), Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС Національного університету внутрішніх справ (акт № 512 від 01.12.2003 р.) Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Сімферополь) – (довідка № 147 від 21.02.2005 р.), Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ (акт № 328 від 25.05.2006 р.).

Особистий внесок автора. У підручнику “Основи психології і педагогіки” (2003) (співавтори О. Бандурка, В. Тюріна) особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні і визначенні загальнопедагогічних та соціально-педагогічних аспектів професійної діяльності працівників ОВС. У навчально-методичному посібнику “Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми” (2005) (співавтори К. Левченко, І. Трубавіна) здобувачем розроблено методичні рекомендації для працівників Міністерства внутрішніх справ щодо роботи з дітьми та підлітками. У навчальному посібнику “Основи педагогічної техніки” (2006) (співавтори О. Бандурка, В. Тюріна) особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні методів і форм організації навчання у вищому навчальному закладі в аспекті професійної підготовки. В опублікованій у співавторстві статті (співавтор В. Тюріна) здобувач проаналізувала статичні дані щодо стану проблеми профілактики правопорушень підлітків в Україні.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися і були схвалені на міжнародних і регіональних наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції „Комунікативна компетентність працівників органів внутрішніх справ і їх зв’язки з громадськістю” (Львів, 2003), Міжнародній науково-методичній конференції ”Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення сучасної молоді” (Київ, 2003), Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Професіоналізм педагога” (Проективна педагогіка: питання теорії та практики) (Ялта, 2004, 2005, 2006, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-правовий захист дітей, позбавлених батьківської опіки” (Ужгород, 2005), Науково-практичній конференції “Теоретико-практичні реалії сучасного виховання дітей та учнівської молоді” (Київ, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції “Наукова молодь: досягнення та перспективи” (Луганськ, 2006), Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми кримінології та кримінальної психології” (Одеса, 2006); Міжвузівській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми будівництва та розвитку внутрішніх військ МВС України” (Луганськ, 2003); Науково-практичній конференції “Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України” (Євпаторія, 2006) та ін.

Результати дослідження обговорювались на засіданнях кафедри загальної психології та педагогіки Харківського національного університету внутрішніх справ (2003-2007 рр.)Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 46 публікаціях. З них – 1 монографія, 1 підручник, 1 навчально-методичний посібник, 1 навчальний посібник, 26 статей у фахових виданнях з педагогічних наук, 2 статті у збірниках наукових праць, 9 доповідей на міжнародних та регіональних конференціях, 5 методичних рекомендацій.

Кандидатська дисертація на тему “Формування логічних умінь учнів основної школи” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки захищена у 1999 році в Інституті педагогіки АПН України, її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (561 найменування, з них 46 іноземною мовою) і 12 додатків на 61 сторінці. Загальний обсяг дисертації  522 сторінки, з яких 410 сторінок  основна частина. Дисертація містить 49 таблиць та 17 рисунків.


ВИСНОВКИ

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення проблеми удосконалення процесу підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками, спрямованої на попередження скоєння правопорушень підлітками.

 2. Вивчення стану дослідженості проблеми професійної підготовки майбутніх працівників ОВС до професійної діяльності щодо здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками у педагогічній теорії та практиці свідчить про значне посилення уваги до вивчення її психолого-педагогічних аспектів впродовж останніх десяти років.

Історіографічний аналіз проблеми правопорушень підлітків показав, що впродовж ХVIII-XIX ст. працівників органів правопорядку (поліції) до її розв’язання не залучали. У той час, як робота з підлітками (безпритульними, бездоглядним, злочинцями та ін.), які потрапляли в поле зору працівників правоохоронних органів, вимагала спеціальної підготовки цих фахівців. В Україні не існувало навчальних закладів, в яких би здійснювали загальну професійну підготовку міліціонерів, а, отже, і не було розвинутої системи закладів підготовки майбутніх працівників міліції до роботи з неповнолітніми, хоча в цьому існувала об’єктивна потреба. Протягом ХХ ст. поступово відбувалось становлення системи навчальних закладів різного рівня акредитації, які здійснюють підготовку майбутніх міліціонерів (курси, училища, школи міліції, юридичні інститути та ін.), змінюється якість підготовки до професійної діяльності. Після набуття Україною незалежності в 1991 році постає питання про надання працівникам органів внутрішніх справ повноцінної професійної освіти, змінюються пріоритети в підготовці працівників міліції – надання вищої освіти, а не середньої спеціальної; формується система вищих навчальних закладів МВС України з різними спеціалізаціями; в рамках одного вищого навчального закладу починають здійснювати підготовку спеціалістів для різних служб та підрозділів МВС.

Здійснення працівниками ОВС соціальної та виховної роботи з підлітками в Україні закріплено на законодавчому рівні низкою правових документів, як державного масштабу, так і безпосередньо для працівників правоохоронної сфери, які регламентують їх діяльність, визначають напрямки, завдання та професійні функції працівників органів внутрішніх справ у роботі з підлітками. Але аналіз практики підготовки майбутніх працівників міліції показав, що проблема підготовки майбутніх працівників міліції до соціальної та виховної роботи з підлітками щодо запобігання вчинення ними правопорушень дотепер не була предметом наукових досліджень і було відсутнє науково-педагогічне і методичне забезпечення цього процесу. 1. Вивчення стану проблеми правопорушень підлітків в Україні, проведення статистичних досліджень виявили тенденцію до зростання кількості правопорушень та зміни в їх якісному стані. Це свідчить про необхідність підвищення якості здійснення соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками щодо попередження вчинення ними правопорушень. Виявлені недоліки в практиці здійснення соціальної та виховної роботи працівників міліції з підлітками підкреслюють необхідність цілеспрямованої підготовки працівників органів внутрішніх справ до її здійснення та розробки моделі їх діяльності. Застосування моделі дозволить здійснювати соціальну та виховну роботу з підлітками в межах професійної компетенції працівників ОВС, враховуючи особливості роботи з усіма категоріями підлітків (благополучні підлітки; підлітки “групи ризику”; підлітки-правопорушники).

Розроблена модель соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками включає: мету; види і напрями соціальної та виховної роботи (соціальна профілактика – загальна і спеціальна, правове виховання, превентивне виховання); визначення суб’єкта і об’єкта соціальної та виховної роботи; методи і форми здійснення роботи з підлітками; результат - сформованість у підлітків рис та якостей особистості, правових та інших знань, умінь, цінностей, моделей поведінки, що сприятиме запобіганню вчинення ними правопорушень.

На основі аналізу педагогічної, методичної та літератури з соціальної роботи було визначено і конкретизовано види, напрями, зміст, методи і форми організації соціальної та виховної роботи, які можуть бути використані майбутніми працівниками ОВС у роботі з підлітками різних категорій в рамках їх професійної діяльності. 1. Підготовка майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками є педагогічним процесом, який спрямований на навчання, виховання, розвиток курсантів. Оскільки головним елементом педагогічного процесу є особистість майбутнього фахівця, то процес підготовки до роботи з підлітками має бути побудований таким чином, щоб сприяти ефективному засвоєнню ним знань (правових, соціально-педагогічних, психологічних та ін.), оволодінню уміннями і навичками здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками, сформувати і розвинути професійно значущі риси і якості особистості.

На основі аналізу й узагальнення педагогічних досліджень та накопиченого досвіду було розроблено модель підготовки майбутніх правоохоронців до соціальної та виховної роботи з підлітками, яка включає такі елементи змісту підготовки, як: знання про соціальну та виховну роботу; досвід здійснення способів діяльності, на основі засвоєння якого формуються уміння і навички здійснення соціальної та виховної роботи; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів соціальної та виховної роботи і до професійної діяльності в цілому.

Засвоєння зазначених вище елементів змісту досягається шляхом такої організації взаємодії викладача і курсантів, яка максимально сприяє залученню майбутніх працівників міліції до активної, самостійної та творчої пізнавальної діяльності з використанням таких активізуючих, ігрових, розвивальних методів і організаційних форм (розв’язання проблемних навчальних ситуацій професійного змісту; ділові ігри, що моделюють умови професійної діяльності; соціально-психологічний тренінг; стажування на посаді), які не тільки підвищують якість засвоєння знань та оволодіння уміннями, а й стимулюють пізнавальну мотивацію (інтерес, потреби); формують позитивне ставлення до професійної діяльності та розкривають її соціальну цінність; дозволяють формувати та розвивати професійно значущі в роботі з підлітками риси та якості особистості (комунікативні, організаційні та ін.) майбутнього фахівця.

Обґрунтування і побудова структури процесу підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками здійснювалась на основі системного підходу, і включає: мету і завдання підготовки, визначені на основі професійних функцій працівників ОВС та особливостей їх соціальної та виховної роботи з підлітками; побудову змісту підготовки курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками та виділення його основних елементів, які мають бути засвоєні майбутніми фахівцями-правоохоронцями; дидактичні принципи; обґрунтування вибору комплексу методів та форм організації навчально-виховного процесу, що дозволяють досягти поставленої мети підготовки; педагогічні умови, дотримання яких сприятиме більш ефективному засвоєнню курсантами змісту підготовки і формуванню якостей їх особистості; поетапну реалізацію підготовки (аудиторний і позааудиторний) та її результат – формування готовності майбутніх працівників ОВС до здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками.

Отже, підготовка майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками являє собою цілеспрямований, організований, динамічний процес, інноваційний за своїм характером, адаптований до умов майбутньої професійної діяльності. 1. Готовність майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками - це цілісне, складне особистісне утворення, інтегративна якість особистості, що поєднує професійні знання, вміння, навички та якості особистості, які можуть бути сформовані за умови поєднання соціально-педагогічної, психологічної і правової підготовки в процесі спеціальної організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі МВС України. У процесі дослідження було виділено компоненти готовності майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи з підлітками: мотиваційний компонент (сформованість інтересів, потреб, мотивації, як навчальної діяльності, так і майбутньої професійної); змістовий (засвоєння теоретичних, методичних знань про соціальну та виховну роботу з підлітками, знань про цінності, які визначають розуміння соціальної цінності професійної діяльності); діяльнісно-операційний (оволодіння уміннями: аналітичними, прогностичними, організаційними, соціально-педагогічними, соціально-правовими, які необхідні для реалізації розробленої моделі соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками); комунікативний (оволодіння знаннями про спілкування та комунікативними уміннями й навичками, необхідними у роботі з підлітками: уміння розмовляти (володіння технікою формулювання запитань, володіння технікою малої бесіди); уміння почути і зрозуміти (володіння технікою повторення, технікою перефразовування, технікою інтерпретації).

Кожний із компонентів розглядається як критерій результативності розробленої моделі підготовки і використовується для оцінки готовності майбутніх фахівців до соціальної та виховної роботи з підлітками в цілому. Такими критеріями є: мотиваційний, змістовий, діяльнісно-операційний, комунікативний. Для кожного з критеріїв визначено сукупність показників, що дають можливість ідентифікувати готовність курсантів з високим, середнім та низьким рівнями.

Умовами ефективного формування готовності майбутніх правоохоронців до соціальної та виховної роботи з підлітками є, по-перше, поетапна реалізація процесу підготовки, яка включає аудиторну (під час проведення навчальних занять: лекційних, семінарських, практичних та ін.) і позаудиторну (під час проходження стажування на посаді) фази. По-друге, є розробка навчально-методичного забезпечення підготовки курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками. 1. Розроблене навчально-методичне забезпечення, що охоплює навчально-методичний і методичний посібники, методичні рекомендації, авторський спецкурс, спрямоване на підготовку майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками. Зокрема, розроблено спецкурс “Соціальна та виховна робота з підлітками”; видано підручник “Основи психології і педагогіки” та посібник “Основи педагогічної техніки” для курсантів та магістрів вищого навчального закладу МВС України; методичні рекомендації для працівників Міністерства внутрішніх справ щодо здійснення роботи з дітьми та підлітками; розроблено та впроваджено програму профілактично-виховної практики для курсантів 4 курсу в рамках проходження стажування на посаді з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності.

 2. Експериментально перевірено і доведено ефективність застосування розробленої моделі підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками.

Проведення формувального експерименту охоплювало теоретичну і практичну підготовку курсантів з предметів соціально-педагогічного та професійного циклів; виробничу практику (стажування на посаді).

Експериментальна робота конструювалась таким чином, щоб не виключаючи змісту традиційної навчальної програми, впровадити розроблену нами модель підготовки курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками, яка забезпечує ефективне засвоєння змісту майбутньої професійної діяльності; оволодіння курсантами уміннями і навичками здійснення соціальної та виховної роботи та творчому їх застосуванню у навчальній діяльності та під час стажування; формування позитивного ставлення, інтересу та мотивації навчальної та майбутньої професійної діяльності; розвивати та удосконалювати комунікативні риси та якості особистості, необхідні для здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками.

Унаслідок проведеного формувального експерименту відбулися статистично значущі зміни у рівнях готовності майбутніх працівників ОВС до виховної роботи з підлітками в експериментальних групах за всіма критеріями.

Таким чином, проведений педагогічний експеримент підтвердив основні положення гіпотези дослідження, а саме: використання розробленої моделі підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками є ефективним, оскільки дозволяє сформувати готовність до цієї діяльності, тобто систему професійних знань (правових, соціально-педа-гогічних, психологічних), умінь, навичок та якостей особистості курсантів під час навчання у вищому навчальному закладі МВС України.Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів підготовки майбутніх працівників ОВС до професійної діяльності. Подальшої розробки потребують такі аспекти досліджуваної проблеми: теоретико-методологічні засади психолого-педагогічної підготовки працівників ОВС; науково-методичне обґрунтування системи підготовки фахівців ОВС за окремими спеціальностями; здійснення підготовки майбутніх працівників міліції до роботи з сім’єю; включення до числа баз проходження практики курсантами середніх навчальних закладів, а також широке впровадження розробленої моделі підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками в систему підготовки майбутніх правоохоронців у вищих навчальних закладах МВС України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. — М. : Юрид. лит., 1980. — 487 с.

 2. Автушенко О. С. Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / О. С. Автушенко ; Ін-т вищої освіти АПН України. — К., 2003. — 18 с.

 3. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Й. Капська [та ін.]. — К., 2002. — 164 с.

 4. Актуальные проблемы профессиональной подготовки кадров в вузах МВД СССР в современных условиях. — Киев., 1989.

 5. Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритет образования / Ж. Аллак. — М. : Высш. шк., 1993. — 128 с.

 6. Алексеев П. В. Философия / П. В. Алексеев, А. В. Панин. — М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. — 608 с.

 7. Алексеева Л. С. Социальная реабилитация подростков: опыт Голландии / Л. С. Алексеева // Социс. — 1992. — № 1. — С. 12–15.

 8. Алексюк А. Н. Организация самостоятельной работы студентов в условиях интенсификации обучения / А. Н. Алексюк, В. А. Козаков, П. И. Пид-касистый. — К. : ІСДО, 1993. — 220 с.

 9. Алемаскин М. А. Воспитательная работа с подростками / М. А. Але-маскин. — М. : Знание, 1979. — 74 с.

 10. Алемаскин М. А. Психолого-педагогическое изучение трудновоспитуемых школьников — важнейшее условие ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних / М. А. Алемаскин // Ранняя профилактика правонарушений несовершеннолетних. — М., 1978. — С. 8–20.

 11. Алмазов Б. Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних / Б. Н. Алмазов. — Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1986. — 150 с.

 12. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Анань-ев. — СПб. : Питер, 2001. — 272 с.

 13. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. — СПб. : Питер, 2001. — 288 с.

 14. Андерсон Дж. Когнитивная психология / Дж. Андерсон. — СПб. : Питер, 2002. — 496 с.

 15. Аникеева Н. П. Анализ имитационных педагогических игр / Н. П. Аникеева // Игра в педагогическом процессе : межвуз. сб. науч. тр. / Новосиб. гос. пед. ун-т.  — Новосибирск, 1989. — С. 28–37.

 16. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Н. П. Аникеева. — М. : Просвещение, 1987. — 143 с.

 17. Аникеева Н. П. Методические рекомендации к проведению имитационных педагогических игр / Н. П. Аникеева. — Новосибирск : НГПИ, 1988. — 28 с.

 18. Аникеева Н. П. Специфика игровой ситуации / Н. П. Аникеева // Педагогика и психология игры : межвуз. сб. науч. тр. / Новосиб. гос. пед. ин-т. — Новосибирск, 1985. — С. 28–50.

 19. Анисимков В. М. Зарубежный опыт подготовки руководителей полиции (по материалам 1-го Европейского конгресса по вопросам управления качеством работы полиции) / В. М. Анисимков // Развитие науки управления и проблемы формирования учебных дисциплин в современных условиях : теорет. семинар. — М. : Акад. МВД России, 1999. — С. 118–129.

 20. Анисимов О. С. Развивающие игры и игротехника / О. С. Анисимов. — Новгород : Боровичская тип., 1989. — 178 с.

 21. Анохин П. К. Опережающее отражение действительности / П. К. Анохин // Вопр. философии. — 1962. — № 7. — С. 97–111.

 22. Антонян Ю. М. Криминальная мотивация / Ю. М. Антонян. — М. : Наука, 1986. — 302 с.

 23. Антонян Ю. М. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве и вопросы предупреждения преступности / Ю. М. Антонян, Е. Г. Саличев. — М. : Наука, 1983. — 137 с.

 24. Ануфрієв М. І. Вищий заклад освіти МВС України / М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, О. Н. Ярмиш. — Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. — 369 с.

 25. Арсеньев А. С. Естественнонаучное и гуманитарное знание в педагогическом процессе / А. С. Арсеньев // Педагогика искусства и школа / сост. : Е. К. Чухман, Н. Н. Михайлова. — М. : Наука, 1982. — С. 32–36.

 26. Архангельський С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. — М. : Высш. шк., 1980. — 368 с.

 27. Аршинов В. И. Синергетическое познание в контексте проблемы единства двух культур / В. И. Аршинов // Высшее образование в России. — 1994. — № 4. — С. 13–16.

 28. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении / Г. А. Атанов — Донецк : ЕАИ-пресс, 2001. — 160 с.

 29. Атватер И. Я вас слушаю / И. Атватер. — М : Экономика, 1984. — 137 с.

 30. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / Р. Аткинсон. — М. : Прогресс, 1980. — 528 с.

 31. Атласова О. М. Развитие профессиональной компетентности руководителей школ в процессе повышения квалификации : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / О. М. Атласова ; Ин-т образования взрослых. — СПб., 1995. — 18 с.

 32. Бабанский Ю. К. Наука успевать / Ю. К. Бабанский // Учит. газ. — 1975. — 30 янв.

 33. Бабанский Ю. К. Педагогика / Ю. К. Бабанский. — М. : Просвещение, 1983. — 608 с.

 34. Бадмаев Б. Ц. Психология в работе учителя : в 2 кн. / Б. Ц. Бадмаев. — М. : ВЛАДОС, 2000. — Кн. 1 : Практическое пособие по теории развития, обучения и воспитания. — 232 с.; Кн. 2. : Психологический практикум для учителя: развитие, обучение, воспитание. — 156 с.

 35. Бадмаев Б. Ц. Психология и методика ускоренного обучения / Б. Ц. Бадмаев. — М. : ВЛАДОС, 1998. — 272 с.

 36. Баженов В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков / В. Г. Баженов. — Киев : Наук. думка, 1986. — 169 с.

 37. Балл Г. А. Теория учебных задач : психолого-педагогический аспект / Г. А. Балл. — М. : Педагогика, 1990. — 184 с.

 38. Бакаев А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних : учеб. пособие / А. А. Бакаев. — М. : Логос, 2004. — 218 с.

 39. Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією : підручник / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 352 с.

 40. Бандурка О. М. Основи педагогічної техніки : навч. посіб. / О. М. Бандурка, В. О. Тюріна, О. І. Федоренко. — Х. : ТИТУЛ, 2006. — 176 с.

 41. Бандурка О. М. Основи психології та педагогіки : підручник / О. М. Бандурка, В. О. Тюріна, О. І. Федоренко. — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 336 с.

 42. Барковський В. П. Формування комунікативної культури у майбутніх працівників кримінальної міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / В. П. Барковський ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 17 с.

 43. Басова Н. В. Педагогика и практическая психология / Н. В. Басова. — Ростов-н/Д : Феникс, 2000. — 416 с.

 44. Башкатов И. П. Социально-психологические методы изучения личности и групп несовершеннолетних осужденных / И. П. Башкатов. — М. : Наука, 1993. — 219 с.

 45. Безносов С. П. Особенности деятельности сотрудников органов внутренних дел / С. П. Безносов // Психологическое обеспечение трудовой деятельности : межвуз. сб. / под ред. А. А. Крылова. — Л. : Книга, 1987. —С. 38–47.

 46. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика / В. С. Безрукова. — Екатеринбург : Деловая книга, 1996. — 344 с.

 47. Беличева С. А. Словарь-справочник по социальной работе / С. А. Беличева. — М. : Академия, 1997. — 417 с.

 48. Бельский П. П. Исследование эмоциональной сферы несовершеннолетних, отклоняющихся от нормы в своем поведении / П. П. Бельский. — М. : Юрид. изд-во, 1924. — 90 с.

 49. Берестова Л. И. Социально-психологоческая компетентность как основа эффективности управленческой деятельности : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Л. И. Берестова ; Моск. гос. ун-т. — М., 1994. — 16 с.

 50. Бехтерев В. М. Объективная психология. Вып. 2 / В. М. Бехтерев. — СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1910. — С. 60–222.

 51. Беспалько В. П. Стандартизация образования: основные идеи и понятия / В. П. Беспалько // Педагогика. — 1993. — № 5. — С. 16–25.

 52. Беспалько В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспи-тательного процесса подготовки специалистов / В. П. Беспалько, Ю. Г. Татур. — М. : Высш. шк., 1989. — 141 с.

 53. Бех В. П. Генезис соціального організму країни / В. П. Бех. — Запоріжжя : Просвіта, 2000. — С. 258–269.

 54. Бех В. П. Социальный организм: философско-методологический анализ / В. П. Бех. — Запорожье : Тандем–У, 1988. — 198 с.

 55. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех ; Ін-т змісту і методів навчання. — К., 1998. — 141 с.

 56. Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические произведения : в 2 т. / П. П. Блонский. — М. : Педагогика, 1979. — Т. 1. — 303 с. ; Т. 2. — 397 с.

 57. Блувштейн Ю. Д. Личность преступника как предмет криминологического исследования / Ю. Д. Блувштейн // Вопр. борьбы с преступностью. — 1971. — № 13. — С. 13–17.

 58. Богдан С. М. Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Вікова та пед. психологія» / C. М. Богдан ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2005. — 22 с.

 59. Болдырев Н. И. Методика воспитательной работы в школе / Н. И. Болдырев. — М. : Просвещение, 1981. — 187 с.

 60. Большая советская энциклопедия. Т. 21 / гл. ред. А. М. Прохоров. . — М. : Совет. энцикл., 1975.— 640 с.

 61. Большой толковый психологический словарь. Т. 2 : пер. с англ. — М. : Вече : АСТ, 2000. — 560 с.

 62. Большой юридический словарь / Белов В. А. [и др.] ; ред. : А. Я. Сухарев, В. Е.Крутских. — 2-е изд., перераб. и дополн. — М. : ИНФРА–М, 2000. — 704 с.

 63. Борисова Н. В. Методика конструирования деловой игры / Н. В. Борисова, А. А. Соловьева, Ю. С. Арутюнов. — М. : Высш. шк., 1998. — 79 с.

 64. Бочкарева Г. Г. Психология подростков-правонарушителей / Г. Г. Бочкарева // Совет. юстиция. — 1967. — № 22. — С. 23–28.

 65. Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. — М. : Наука, 1988.

 66. Брунер Д. Игра, мышление, речь / Д. Брунер // Перспективы : Вопросы образования. — 1987. — № 1. — С. 24–28.

 67. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение / А. В. Брушлинский. — М. : Знание, 1983. — 96 с.

 68. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение / А. В. Брушлинский. — М. : Ин-т практ. психологии, 1996. — 392 с.

 69. Бунаков Н. Ф. Заметки об условиях воспитания в военных гимназиях / Н. Ф. Бунаков // Педагогический сборник, издаваемый Главным управлением военно-учебных заведений. — 1870. — № 3.

 70. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. — СПб. : Питер, 2001. — 528 с.

 71. Васильев В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. — СПб. : Питер, 2000. — 624 с.

 72. Вачков И. Н. Основы группового тренинга / И. Н. Вачков. — М. : Ось–89, 2000. — 267 с.

 73. Величковский Б. М. Современная когнитивная психология / Б. М. Величковский. — М. : МГУ, 1982. — 196 с.

 74. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. — М. : Педагогика, 1991. — 260 с.

 75. Вербицкий А. А. Игровые формы контекстного обучения / А. А. Вербицкий. — М. : Знание, 1985. — С. 3–33.

 76. Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе / В. М. Вергасов. — Киев : Вища шк., 1985. — 176 с.

 77. Ветров Н. И. Профилактика правонарушений среди молодежи / Н. И. Ветров. — М. : Юрид. лит., 1980. — 184 с.

 78. Винникова Г. В. Деловая игра как способ обучения студентов разрешению межличностных конфликтов / Г. В. Винникова // Игра в педагогическом процессе / Новосибирск. гос. пед. ин-т. — Новосибирск, 1989. — С. 37–44.

 79. Виноградова M. Д. Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников / М. Д. Виноградова, И. Б. Первин. — М. : Педагогика, 1977. — 121 с.

 80. Вирениус А. С. Деление учащихся по умственным способностям / А. С. Вирениус // Педагогический сборник, издаваемый Главным управлением военно-учебных заведений. — 1905. — № 5.

 81. Вирениус А. С. Характеристика учащихся : памятная книжка Тенишевского училища / А. С. Вирениус. — СПб, 1905.

 82. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. / С.С.Вітвицька. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 314 с.

 83. Вітенко І. С. Основи психології / І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко. — К. : Нова кн., 2001. — 256 с.

 84. Вогн Дж. Объединение усилий полицейских органов в подборе кадров и их проверке / Дж. Вогн // Сб. рефератов зарубежных публикаций. — 1979. — № 46. — С. 44 ; Police Chief. — 1979. — № 7. — Р. 28, 30–31.

 85. Выбор методов обучения в средней школе / под ред. Ю. К. Бабанского. —М. : Педагогика, 1981. — 121 с.

 86. Выготский Л. С. Лекции по психологии / Л. С. Выготский. — СПб. : Союз, 1997. — 144 с.

 87. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — М. : Лабиринт, 2001. — 368 с.

 88. Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры / Л. С. Выготский. — М. : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. — 512 с.

 89. Высшие учебные заведения полиции (милиции) стран Центральной и Восточной Европы : справочник. — М. : Акад. МВД России, 2002. — 145 с.

 90. Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх прикордонників до виховної роботи з особовим складом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. В. Галімов ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2005. — 40 с.

 91. Галаган А. И. Высшее образование в мире: тенденции и перспектива развития / А. И. Галаган // Методология исследования, проектирования и менеджмента в области высшего образования : cб. науч. тр.. — М. : Поиск, 1997. — С. 34–48.

 92. Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. — М. : МГУ, 1999. — 332 с.

 93. Гальперин П. Я. Лекции по психологии / П. Я. Гальперин. — М. : Кн. дом «Университет» : Высш. шк., 2002. — 400 с.

 94. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П. Я. Гальперин. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 45 с.

 95. Гегель Г. Наука логики. Т. 2 / Г. Гегель. — М. : Мысль, 1971. — С. 169–170.

 96. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века: (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский. — М. : Совершенство, 1998. — 605 с.

 97. Гилинский Я. И. Социология девиантного поведения / Я. И. Гилинский, В. С. Афанасьев. — СПб. : Питер, 1993.

 98. Гильбух Ю. З. Учитель и психологическая служба школы / Ю. З. Гильбух. — Киев : Знання, 1993. — 186 с.

 99. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию / Ю. Б. Гиппенрейтер. — М. : ЧеРо, 2000. — 336 с.

 100. Гіптерс З. В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Гіптерс. — К. : УБС НБУ, 2007. — 149 с.

 101. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. — М. : Высш. шк., 1972. — 368 с.

 102. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик ; пер. з англ. В. Хомика. — К. : Либідь, 2003. — 520 с.

 103. Гончаренко С. У. Проблеми індивідуалізації процесу навчання / С. У. Гончаренко, В. М. Володько // Педагогіка і психологія. — 1995. — № 1. — С. 65–71.

 104. Гончаренко С. У. Проблема підвищення теоретичного рівня освіти / С. У. Гончаренко, І. В. Пастернак // Педагогіка і психологія. — 1998. — № 2. — С. 16–29.

 105. Гончаренко С. У. Розвиток методики як науки / С. У. Гончаренко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти. — Х. : НТУ «ХПІ», 2002. — Вип. 3. — С. 47–54.

 106. Горшкова Е. А. Реабилитационная педагогика. История и современность / Е. А. Горшкова, Р. В. Овчарова. — Архангельск, 1992. — 432 с.

 107. Гранат Н. Л. Профессионализм как принцип организации и деятельности органов внутренних дел / Н. Л. Гранат // Профессиональные и общественные начала в деятельности органов внутренних дел: история и современность. — М. : МАЭП, 1990. — С. 45–68.

 108. Григоренко Л. В. Формирование готовности студентов педагогического вуза к профессиональной деятельности в процессе самостоятельной работы : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Л. В. Григоренко ; Харьк. гос. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. — Харьков, 1991. — 18 с.

 109. Грищенко Л. А. Психология отклоняющегося поведения и задачи педагогической реабилитации трудновоспитуемых учащихся / Л. А. Грищенко, Б. Н. Алмазов. — Свердловск : СИТИ, 1987. — 75 с.

 110. Грязнов І. О. Підготовка курсантів-прикордонників до службового спілкування як наукова проблема / І. О. Грязнов // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2006. — Вип. 1 (14). — С. 64–71.

 111. Грязнов І. О. Система морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : монографія / І. О. Грязнов. — Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2004. — 343 с.

 112. Губанов А. В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности / А. В. Губанов. — М. : МАЭП, 1999. — 288 с.

 113. Гура О. І. Вступ до спеціальності “Педагогіка вищої школи” : навч. посіб. / О. І. Гура. — Запоріжжя : ЗІДМУ, 2005. — 195 с.

 114. Гусинский Э. Н. Построение теории образования на основе междисциплинарного системного подхода / Э. Н. Гусинский. — М. : Школа, 1994. — 144 с.

 115. Гуслякова Л. Г. Основы теории социальной работы / Л. Г. Гуслякова, Е. И. Холостова. — М. : Академия, 1997. — 296 с.

 116. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении: логико-психологические проблемы учебного предмета / В. В. Давыдов. — М. : Пед. о-во России, 2000. — 480 с.

 117. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. — М. : ОПЦ ИНТОР, 1996. —541 с.

 118. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. — СПб. : Диамант, 1999. — 860 с.

 119. Данилов M. А. Процесс обучения / М. А. Данилов // Дидактика средней школы / под ред. M. А. Данилова, M. Н. Скаткина. — M., 1975.

 120. Данилов M. А. Процесс обучения в советской школе / М. А. Данилов. — M.: Учпедгиз, 1960.

 121. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХI століття». — К., 1994. — 60 с.

 122. Джурканин Т. Д. Кадровое обеспечение полиции США : монография / Т. Д. Джурканин, А. В. Негодченко, В. А. Сергевнин ; под ред. А. В. Негодченко. — Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел ; Д. : Лира ЛТД, 2003. — 360 с.

 123. Дидактика средней школы / под ред. M. А. Данилова, M. Н. Скаткина. — M. : Просвещение, 1975. — 301 с.

 124. Дмитренко Т. А. Обучение как процесс управления / Т. А. Дмитренко. — Харьков : Основа, 1993. — 63 с.

 125. Дмитренко Т. О. Сучасний стан вирішення проблеми оптимізації педагогічного процесу / Т. О. Дмитренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2001. — Вип. 1. — С. 14–18.

 126. Добролюбов Н. А. Несколько слов о воспитании / Н. А. Добролюбов // Современник. — 1857. — № 5. — С. 49–56.

 127. Добролюбов Н. А. Ученики с медленным пониманием / Н. А. Добролюбов // Избранные педагогические произведения. — М. : АПН РСФСР, 1952. — С. 232–253.

 128. Дубинин Н. П. Генетика, поведение, ответственность / Н. П. Дубинин, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев. — М. : Юрид. лит., 1982. — 368 с.

 129. Думко Ф. К. Підготовка курсантів до професійно-педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Ф. К. Думко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О., 2000. — 20 с.

 130. Дяченко В. І. Формування професійної усталеності курсантів вищих закладів освіти системи МВС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / В. І. Дяченко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О., 2000. — 18 с.

 131. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи. — М. : Совершенство, 1997. — 208 с.

 132. Євдокімов В. І. Технологія особистісно орієнтованого навчання / В. І. Євдокімов // Новий колегіум. — 2000. — № 6. — С. 14–18.

 133. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. — СПб. : Речь, 2004. — 256 с.

 134. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. — Л. : ЛГУ, 1985. — 320 с.

 135. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация / В. И. Загвязинский. — М. : Академия, 2001. — 192 с.

 136. Зазыкин В. Г. Акмеологические проблемы профессионализма / В. Г. Зазыкин, А. П. Чернышев // Содержание, формы и методы обучения в высшей школе : обзор. информ. — 1993. — Вып. 6. — С. 28–36.

 137. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. — М. : Новая шк., 1996. — 432 с.

 138. Захаров В. П. Практические рекомендации по ведению групп социально-психологического тренинга / В. П. Захаров. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. — 196 с.

 139. Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій з питань організації, планування та проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС України : у 2 ч. — Х., 1996–1999. — 2 ч.

 140. Збірник нормативних актів України, регламентуючих діяльність міліції. —К., 1991. — 246 с.

 141. Звєрєва І. Д. Соціальна робота з дітьми та молоддю (теоретико-методологічні аспекти). Ч. 1 : навч.-практ. посіб. для дистанц. навчання / І. Д. Звєрєва, І. В. Козубовська, В. Ю. Керецман. — Ужгород, 2000. — С. 96–105.

 142. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Змановская Е. В. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с.

 143. Зюбин Л. М. Особенности воспитательной работы с педагогически запущенными и несовершеннолетними правонарушителями / Л. М. Зюбин. — М. : Знание, 1972. — 98 с.

 144. Зюбин Л. М. Учебно-воспитательная работа с трудными учащимися / Л. М. Зюбин. — М. : Высш. шк., 1982. — 190 с.

 145. Игошев К. Е. Психология преступных проявлений среди молодежи / К. Е. Игошев. — М. : Юрид. лит., 1971. — 173 с.

 146. Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения / К. Е. Игошев. — Горький : Горьков. высш. шк. МВД СССР, 1974. — 167 с.

 147. Игошев К. Е. Введение в курс профилактики правонарушений / К. Е. Игошев, В. С. Устинов. — Горький : Горьков. высш. шк. МВД СССР, 1977. — 93 с.

 148. Игры для интенсивного обучения / под ред. В. В. Петрусинского. — М. : Прометей, 1991. — 219 с.

 149. Ильина Т. А. Педагогика / Т. А. Ильина. — М. : Просвещение, 1984. — 574 с.

 150. Ильина Т. А. Проблемное обучение — понятие и содержание / Т. А. Ильина // Вестн. высш. шк. — 1976. — № 2. — С. 24–30.

 151. Ильясов И. И. Структура процесса учения / И. И. Ильясов. — М. : МГУ, 1986. — 198 с.

 152. Ильясов И. И. Структура и формирование процесса учения : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Возрастная и пед. психология» / И. И. Ильясов ;. Моск. гос. ун-т. — М., 1988. — 37 с.

 153. Иорданский Н. Н. Организация детской среды / Н. Н. Иорданский. — М. : Работник просвещения, 1925.

 154. Ісаєнко М. М. Формування комунікативних умінь у курсантів вищих закладів освіти МВС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / М. М. Ісаєнко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О., 2002. — 21 с.

 155. Ительсон Л. Б. Лекции по общей психологии / Л. Б. Ительсон. — Минск. : Харвест ; М. : АСТ, 2000. — 896 с.

 156. Кабанова-Меллер Е. Н. О переносе в процессе учения / Е. Н. Кабанова-Меллер // Совет. педагогика. — 1965. — № 1. — С. 48–58.

 157. Каган В. Е. Психотерапия для всех и для каждого / В. Е. Каган. — М. : ЭКСМО–Пресс, 1998. — 189 с.

 158. Кадченко Л. П. Формирование готовности студентов педагогического вуза к профессиональной деятельности средствами иностранного языка : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Л. П. Кадченко ;. Харьк. гос. пед. ун-т. — Харьков, 1992. — 18 с.

 159. Калайков И. Д. Теория отражения и проблема приспособления / И. Д. Калайков. — М. : Наука, 1986. — 143 с.

 160. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик. — М. : Педагогика, 1990. — 144 с.

 161. Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 3 / И. Кант. — М. : Наука, 1978. — 432 с.

 162. Кантерев П. Н. Нравственная нервность / П. Н. Кантерев // Педагогический сборник, издаваемый Главным управлением военно-учебных заведений. — 1885. — № 3.

 163. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / А. Й. Капська. — К., 2001. — 236 с.

 164. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения / П. Ф. Каптерев ; под ред. А. М. Арсеньева. — М. : Педагогика, 1982. — 702 с.

 165. Караман О. Л. Технологія профілактичної роботи в системі “соціальний захист дитинства” / О. Л. Караман // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. — К. ; Житомир, 1999. — С. 43–46.

 166. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / С. Г. Карпенчук. — К. : Вища шк., 1997. — 304 с.

 167. Кац Г. Минимальные требования к профессиональной грамотности полицейских / Г. Кац // Сборник рефератов зарубежных публикаций. — 1979. — № 39. — С. 21.

 168. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция / В. П. Кащенко. — М. : Академия, 2002. — 221 с.

 169. Кларин М. В. Дидактический анализ учебных ситуаций на этапе введения нового материала / М. В. Кларин // Педагогика и народное образование в СССР : экспресс-информ. — М., 1983. — Вып. 9 (69). — С. 21–35.

 170. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследований, игр, дискусии : анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин ; Междунар. ассоц. «Развивающее обучение». — М. ; Рига : Пед. центр «Эксперимент», 1998. — 176 с.

 171. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе : анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. — М. : Знание, 1989.

 172. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения / Ю. А. Клейберг. — М. : Академия, 2001. — 187 с.

 173. Климов Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях / Е. А. Климов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1995. — 223 с.

 174. Климов Е. А. Психология профессионала : избр. психол. тр. / Е. А. Климов. — М. : Ин-т практ. психологии, 1996. — 400 с.

 175. Клинберг Л. Проблемы теории обучения / Л. Клинберг. — М. : Просвещение, 1984. — 236 с.

 176. Ковалев А. Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А. Г. Ковалев. — М. : Наука, 1980. — 268 с.

 177. Ковалев Г. А. О системе психологического воздействия (к определению понятия) / Г. А. Ковалев // Психология воздействия: проблемы теории и практики / АПН СССР, НИИ общей и пед. психологии. — М., 1989. —С. 49–56.

 178. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии — три стратегии психологического воздействия / Г. А. Ковалев // Вопр. психологии. — 1987. — № 3. — С. 41–49.

 179. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. — К. : ІЗМН, 1997. — 246 с.

 180. Кожевников В. Е. Проблема профессионализма сотрудников органов нутренних дел / В. Е. Кожевников // Социс. — 1999. — № 9. — С. 13–16.

 181. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2 ч. Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності / В.А.Козаков. — К. : КНЕУ, 2000. — 243 с.

 182. Козлов Н. И. Лучшие психологические игры и упражнения / Н. И. Козлов. — Екатеринбург : Изд-во АРД ЛТД, 1997. — 186 с.

 183. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. Т. 1 / Я. А. Коменский. — М., 1982. — 448 с.

 184. Комплексна програма кадрової політики в органах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни на 2001–2005 рр. — К., 1999. — 96 с.

 185. Комплексні програми центрів соціальних служб для молоді / за ред. С. В. Толстоухової. — К. : УДЦССМ, 2001. — 204 с.

 186. Кон И. С. Психология старшеклассника / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1980. — 269 с.

 187. Конвенція про права дитини : схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 р. : ратифікована Верховною Радою України 27.09.1991 р. // Права людини : міжнародні договори України, декларації, документи / упоряд. Ю. К. Качуренко. — 2-е вид. — К. : Юрінформ, 1992. — С. 123–146.

 188. Кондаурова О. П. Тренинг общения сотрудников милиции общественной безопасности с гражданами . дис. ... канд. психол. нук : спец. 19.00.01 / О. П. Кондаурова. — М., 2001. — 206 с.

 189. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков : социально-психологические и психиатрические аспекты / В. Т. Кондрашенко. — Минск. : Беларусь, 1988. — 207 с.

 190. Конституція України : прийнята 28 черв. 1996 р. (із змінами, внесеними відповідно до закону України від 8 груд. 2004 р. № 2222) : з предметними матеріалами. — Х. : Інтелект-Прогрес, 2007. — 676 с.

 191. Корнеева Л. Н. Профессиональная психология личности / Л. Н. Корнеева // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1991. — 151 с.

 192. Королев В. В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей / В. В. Королёв. — М. : Просвещение, 1992. — 179 с.

 193. Короленко Ц. П. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение в современном мире / Короленко Ц. П., Донских Т. А. — Новосибирск, 1990. – 197 с.

 194. Косаревська О. В. Формування професійної правової свідомості курсантів на початковому етапі навчання у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / О. В. Косаревська ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О., 2003. — 21 с.

 195. Косевич Н. Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах : учеб. пособие / Н. Р. Косевич. — М. : Щит-М, 2004. — 270 с.

 196. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. — К. : Радян. шк., 1989. — 608 с.

 197. Кочетов А. И. Работа с трудными детьми / А. И. Кочетов, Н. Н. Верцинская. — М. : Педагогика, 1986. — 160 с.

 198. Кочетов А. И. Мастерство перевоспитания / А. И. Кочетов. — Минск : Народна асвета, 1981. — 159 с.

 199. Краевский В. В. Методологические основы построения содержания общего среднего образования и его основные проблемы / В. В. Краевский // Теоретические основы содержания общего среднего образования : сб. науч. тр. — М., 1983. — С. 40–59.

 200. Краевский В. В. Педагогика между философией и психологией / В. В. Краевский // Педагогика. — 1994. — № 6.— С. 24–31.

 201. Краевский В. В. Дидактические основания определения содержания учебника / В. В. Краевский, И. Я. Лернер // Проблемы школьного учебника. — 1980. — Вып. 8. — С. 34–39

 202. Краевский В. В. Процесс обучения и его закономерности / В. В. Краевский, И. Я. Лернер // Дидактика средней школы. — М., 1982. — С. 129–181.

 203. Крейтсберг П. У. Понятие целей обучения / П. У. Крейтсберг // Проблемы конкретизации целей обучения и воспитания. — Тарту, 1982. — С. 56–64.

 204. Кремень В. Г. Освіта в Україні: стан і перспективи / В. Г. Кремень // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : у 2 ч. : зб. наук. пр. / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. — К., 2001. — Ч. 1. — С. 5–14.

 205. Кремень В. Г. Особистісно-розвивальне навчання як науковий пріоритет / В. Г. Кремень // Рідна шк. — 1998. — № 11. — С. 53–57.

 206. Кремень В. Г. Педагогічна наука: час методологічної рефлексії / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. — 1998. — № 2. — С. 9–16.

 207. Кримінальний кодекс України : офіційне вид. — К. : НВПП «ФОРУМ», 2004. — 277 с.

 208. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / М. І. Бажанов [та ін.] ; за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

 209. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / М. І. Бажанов [та ін.] ; за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

 210. Криминология : учебник / Ю. М. Антонян [и др.] ; под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — М.: Юристъ, 2004. — 734 c.

 211. Крылов Б. С. Полиция Великобритании. Основные черты организации и деятельности : учеб. пособие / Б. С. Крылов. — М. : Высш. шк. МВД, 1974. — 48 с.

 212. Крылов Б. С. Полиция США: основные черты организации и деятельности / Б. С. Крылов. — М. : Высш. шк. МВД, 1972. — 77 с.

 213. Крылова Н. Е. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии) : учеб. пособие / Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. — М. : Зерцало, 1997. — 192 с.

 214. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В. Н. Кудрявцев. — М. : Юрид. лит., 1982. — 189 с.

 215. Кудрявцев Т. В. Проблемное обучение — истоки, сущность, перспективы / Т. В. Кудрявцев. — М. : Знание, 1991. — 96 с.

 216. Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления : (процесс и способы решения технических задач) / Т. В. Кудрявцев. — М., 1975. — 303 с.

 217. Кузнецов Г. А. Нравственно-правовое воспитание подростков / Г.А.Кузнецов. — Саратов, 1989. — 114 с.

 218. Кузнецов В. С. О соотношении фундаментальной и профессиональной составляющих в университетском образовании / В. С. Кузнецов, В. А. Кузнецова // Высшее образование в России. — 1994. — № 4. — С. 36–40.

 219. Кузьмин В. П. Системный подход в современном научном познании / В. П. Кузьмин // Вопр. философии. — 1980. — № 4. — С.55–73.

 220. Кузьмин В. П. Принцип системности в методологии диалектического и исторического материализма / В. П. Кузьмин // Вопр. философии. — 1980. — № 2. — С. 45–58.

 221. Кукушкин В. С. Теория и методика воспитательной работы : учеб. пособие / В. С. Кукушкин. — Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2002. — 320 с.

 222. Кулюткин Ю. Н. Развитие творческого мышления школьников / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1967. — 178 с.

 223. Кумбс Ф. Г. Кризис образования в современном мире. Системный анализ / Ф. Г. Кумбс. — М. : Прогресс, 1970. — 261 с.

 224. Куфаев В. И. Школа-коммуна им. Ф. Э. Дзержинского: из опыта работы / В. И. Куфаев. — М. : Учпедгиз, 1938. — 192 с.

 225. Лазурский А. Ф. Опыт классификации личности / А. Ф. Лазурский // Вестн. психологии, криминологии, антропологии и гипнотизма. — СПб., 1908. — Кн. 5, вып. 8. — С. 193–206.

 226. Лебедев И. Б. Психология в правоохранительной деятельности : учеб. пособие / И. Б. Лебедев, В. Л. Цветков. — М. : Щит-М, 2003. — 310 с.

 227. Левченко Т. И. Современные дидактические концепции в образовании : монография / Т. И. Левченко. — К. : МАУП, 1995. — 168 с.

 228. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / В. С. Леднев. — М. : Высш. шк., 1991. — 224 с.

 229. Леднев В. С. Содержание общего среднего образования. Проблемы структуры / В. С. Леднев. — М. : Высш. шк., 1980.

 230. Лекарь А. Г. Профилактика преступлений / А. Г. Лекарь. — М. : Юрид. лит., 1972. — 136 с.

 231. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. — Киев : Наук. думка, 1989. – 206 с.

 232. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. — М. : Знание, 1979. — 48 с.

 233. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. — М. : Политиздат, 1977. — 304 с.

 234. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции / А. Н. Леонтьев. — М. : Мысль, 1971. — 220 с.

 235. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. — М. : Мысль, 1965. — 573 с.

 236. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. — М. : Педагогика, 1981. — 185 с.

 237. Лернер И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? / И. Я. Лернер. — М. : Знание, 1978. — 47 с.

 238. Леренр И. Я. Качество знаний учащихся и пути его совершенствования / И. Я. Лернер ; под ред. М. Н. Скаткина, В. В. Краевского. — М. : Педагогика, 1978. — 206 с.

 239. Лернер И. Я. О состоянии проблемы методов обучения в 1975–1980 гг. / И. Я. Лернер. — М., 1981. — 20 с. — (Серия «Обзорная информация» ; вып. 4/19).

 240. Лернер И. Я. Проблемное обучение / И. Я. Лернер. — М. : Знание, 1974. — 64 с.

 241. Лернер И. Я. Философия дидактики и дидактика как философия / И. Я. Лернер. — М., 1995. — 216 с.

 242. Линенко А. Ф. Готовність як передумова творчої педагогічної діяльності / А. Ф. Линенко // Формування творчої особистості вчителя для оновлюваної національної школи : в 2 ч. — Умань, 1993. — Ч. 1. — С. 104–105

 243. Линенко А. Ф. Професійна діяльність та готовність до неї / А. Ф. Линенко // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 1998. — № 2. — С. 168–170.

 244. Лийметс X. И. Групповая работа на уроке / Х. И. Лийметс. — М. : Наука, 1975. — 121 с.

 245. Лийметс X. И. Как воспитывает процесс обучения? / Х. И. Лийметс. — М. : Наука, 1984. — 90 с.

 246. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко. — М. : Медицина, 1983. — 395 с.

 247. Лихачев Б. Т. Педагогика / Б. Т. Лихачев. — М. : ООО “Юрант–М”, 2001. — 608 с.

 248. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів : монографія / В. І. Лозова. — Х. : ОВС, 2000. — 164 с.

 249. Лозова В. І. Дидактичні проблеми сучасної педагогіки / В. І. Лозова, Г. І. Неклюдова // Актуальні проблеми дидактики середньої та вищої школи : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т. — Х., 1996. — С. 3–12.

 250. Лозова В. І. Питання теорії виховання : навч. посіб. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. — Х. : Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 1995. — 173 с.

 251. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. — 2–е вид., виправл. і доповн. — Х. : ОВС, 2002. — 400 с.

 252. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. — М. : Наука, 1984. — 444 с.

 253. Ломов Б. Ф. К проблеме деятельности в психологии / Б. Ф. Ломов // Психол. журн. — 1981. — Т. 2, № 5. — С. 3–22.

 254. Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии / Б. Ф. Ломов // Вопр. психологии. — 1975. — № 2. — С. 31–45.

 255. Ломов Б. Ф. Память и антиципация / Б. Ф. Ломов. — М. : Наука, 1990. — 220 с.

 256. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти / В. С. Лутай. — К. : Центр «Магістр-S» творчої спілки вчителів України, 1996. — 256 с.

 257. Люблинский П. И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте / П.И.Люблинский. — М., 1923.

 258. Мадзігон В. М. Проблеми і завдання педагогічної науки в умовах розбудови національної школи (до 70-річчя Інституту педагогіки АПН України) / В. М. Мадзігон, М. І. Бурда // Педагогіка і психологія. — 1996. — № 3. — С. 3–9

 259. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. — К. : Радян. шк., 1990. — 367 с.

 260. Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. / А. С. Макаренко  — М. : Педагогика, 1983–1986. — 8 т.

 261. Макшанов С. И. Психология тренинга в профессиональной деятельности : дис. … д-ра. психол. наук : 19.00.03 / С. И. Макшанов. — СПб., 1998. — 507 с.

 262. Макшанов С. И. Психология тренинга: Теория. Методология. Практика : Монография / С. И. Макшанов. — СПб. : Образование, 1997. — 257 с.

 263. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг / Г. И. Марасанов. — М. : Совершенство, 1998. — 290 с.

 264. Малько А. О. Соціальна робота і соціальна педагогіка / А. О. Малько // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 21–22 жовт. 1999 р. — Ужгород, 1999. — Ч. 2. — С. 51–56.

 265. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. — М. : МГФ «Знание», 1996. — 220 с.

 266. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А. К. Маркова. — М. : Просвещение, 1983. — 96 с.

 267. Марьенко И. С. Классификация методов воспитания / И. С. Марьенко // Совет. педагогика. — 1971. — № 10. — С. 28–38.

 268. Матвійчук Н. С. Методи соціальної роботи / Н. С. Матвійчук // Соціальна робота в Україні: теорія та практика : посіб. для підвищення кваліфікації працівників центрів соц. служб для молоді : у 2 ч. / за заг. ред. А. Я. Ходорчук. – К., 2001. — Ч. 1. — С. 33–47.

 269. Матюхіна Н. П. Навички соціальної роботи як компонент професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ / Н. П. Матюхіна // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. — 2001. — № 3. — С. 49–55.

 270. Матюхіна Н. П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління : монографія / Н. П. Матюхіна ; за заг. ред. О. М. Бандурки. — Х. : Консум, 2001. — 131 с.

 271. Матюшкин А. М. Актуальные проблемы психологии в высшей школе / А. М. Матюшкин. — М., 1977.

 272. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. — М. : Педагогика, 1972. — 208 с.

 273. Матюшкин А. М. Проблемы развития профессионального теоретического мышления / А. М. Матюшкин. — М. : Наука, 1980. — С. 3–47.

 274. Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности / А. М. Матюшкин // Вопр. психологии. — 1982. — № 4. — С. 6–18.

 275. Махмутов М. И. Психолого-педагогические основы и пути развития проблемного обучения / М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин // Вестн. высш. шк. — 1977. — № 2. — С. 34–37.

 276. Махмутов М. И. Проблемное обучение : основные вопросы теории / М. И. Махмутов. — М. : Педагогика, 1975. — 367 с.

 277. Меморандум международного симпозиума ЮНЕСКО // Высшее образование в России. — 1994. — № 4. — С. 3–6.

 278. Методика воспитательной работы / [В. М. Коротов и др.] ; под ред. В. М. Коротова. — М. : Просвещение, 1990. — 173 с.

 279. Методика воспитательной работы / под ред. Л. И. Рувинского. — М. : Просвещение, 1989. — 220 с.

 280. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Л. А. Байкова [и др.] ; под ред. В. А. Сластенина. — М. : Академия, 2002. — 144 с.

 281. Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми : навч.-метод. посіб. / Бовть О. В. [та ін.] ; за ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. — К. : Юрисконсульт, 2005. — С. 323–343.

 282. Миньковский Г. М. Особенности классификации несовершеннолетних преступников / Г. М. Миньковский // Вопросы изучения и предупреждения правонарушений несовершеннолетних. — М., 1970. — Ч. 1. — С. 79–94.

 283. Михайленко П. П. Історія міліції України у документах і матеріалах. У 3 т. Т. 1. 1917–1925 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. — К. : Генеза, 1997. — 504 с.

 284. Михайленко П. П. Історія міліції України у документах і матеріалах. У 3 т. Т. 2. 1926–1945 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. — К. : Генеза, 1998. — 412 с.

 285. Михайленко П. П. Історія міліції України у документах і матеріалах. У 3 т. Т. 3. 1946–1990 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. — К. : Генеза, 2000. — 616 с.

 286. Михайліченко І. В. Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / І. В. Михайліченко ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 20 с.

 287. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка: досвід та перспективи : монографія / Л. І. Міщик. — Запоріжжя : ЗДУ, 1999. — 247 с.

 288. Могілевська Н. Е. Формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Н. Е. Могілевська ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с.

 289. Морозов А. С. Формування правової культури у майбутніх працівників міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / А. С. Морозов ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 1999. — 20 с.

 290. Моррис Х. Изучение лиц, поступающих на работу в полицию: собеседование и психологическое тестирование / Х. Моррис // Сборник рефератов зарубежных публикаций. — 1979. — № 46. — С. 43.

 291. Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников / А. В. Мудрик. — М. : Педагогика, 1984. — 112 с.

 292. Надюрмагомедов А. Н. Взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности школьников / А. Н. Надюрмагомедов // Совет. педагогика. — 1984. — № 6. — С. 18–22.

 293. Надюрмагомедов А. Н. Дидактические условия использования внеучебных интересов школьников с целью предупреждения неуспеваемости : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / А. Н. Надюрмагомедов. — М., 1980. — 16 с.

 294. Наумов В. П. Подготовка будущих учителей к руководству общением школьников / В. П. Наумов // Дифференцированная подготовка учителя к воспитательной работе с учащимися : межвуз. сб. науч. тр. — Киров : КГПИ, 1989. — С. 46–51.

 295. Національна доктрина розвитку освіти : затв. указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта України. — 2002. — 22 квіт. (№ 33). — С. 4–5.

 296. Невский И. А. Педагогическая запущенность / И.А. Невский // Дети с отклонениями в поведении. — М. : Педагогика, 1978. — С. 18–28.

 297. Немов Р. С. Психология : учебник. Кн. 2. : Психология образования : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. — М. : ВЛАДОС, 1998. — 602 с.

 298. Ничкало Н. Г. На порозі нового тисячоліття / Н. Г. Ничкало // Рід. шк. — 1998. — № 3. — С. 3–5.

 299. Ничкало Н. Г. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. — К., 1999. — 450 с.

 300. Нойфельд И. Методы социальной работы / И. Нойфельд // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. — М. : Тула, 1993. — Т. 1. — С. 124–140.

 301. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. — М. : ТЦ Сфера, 2002. — 480 с.

 302. Огородников И. Т. Сущность и закономерности процесса обучения / И. Т. Огородников // Совет. педагогика. — 1953. — № 5. — С. 27–30.

 303. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. — М. : Рус. яз., 1991. — 970 с.

 304. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь ; пер. с пол. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. — М. : Высш. шк., 1990. — 382 с.

 305. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. — М. : Просвещение, 1968. — 208 с.

 306. Оржеховська В. М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуку : навч. посіб. / В. М. Оржеховська, В. Є. Виноградова-Бондаренко. — К., 2004. — 178 с.

 307. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : навч.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська. — К. : ВіАн, 1996. — 351 с.

 308. Оржеховська В. М. Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень важковиховуваних учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / В. М.Оржеховська ; АПН України. — К., 1995. — 40 с.

 309. Осадчая Т. В. Педагогическая техника как фактор формирования профессиональной устойчивости учителя : дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. В. Осадчая. — Одесса, 1990. — 169 с.

 310. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел : (справоч. пособие) / под ред. Б. Г. Бовина, Н. И. Мягких, А. Д. Сафронова. — М. : Моспечать, 1997. — 167 с.

 311. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А. Д. Гонеев [и др,] ; под ред. В. А. Сластенина. — М. : Академия, 2002. — 272 с.

 312. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособ. / А. Г. Романовский [и др.]
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка