Федоренко Олена Іванівна


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬСторінка2/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.85 Mb.
#455
1   2   3   4   5


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МВС   Міністерство внутрішніх справ

ХНУВС   Харківський національний університет внутрішніх справ

ОВС   органи внутрішніх справ

КМСД (КМСН)  Кримінальна міліція у справах дітей (неповнолітніх)

ВСТУП
Актуальність теми. Становлення державності в незалежній Україні поставило перед організацією вищої освіти, у тому числі і в системі МВС, принципово нові й важливі завдання. Від рівня підготовки фахівців правоохоронної сфери залежить майбутнє не тільки держави, а й кожного члена суспільства. На правоохоронні органи покладено важливі функції підтримки громадського порядку, дотримання законності та захист прав людини. І в першу чергу це стосується підростаючого покоління – дітей та підлітків.

Підростаюче покоління – майбутнє нашої держави. Від рівня професіоналізму, майстерності, знань та умінь майбутнього правоохоронця залежить ефективність взаємодії з підлітками та молоддю, а відповідно і якість виконання професійних обов’язків.

Соціальна та виховна робота з підлітками вимагає від тих, хто її здійснюватиме спеціальних педагогічних і психологічних знань та умінь, що дозволять її організовувати та ефективно здійснювати з метою впливу на особистість підлітка.

Аналіз досвіду роботи органів внутрішніх справ і вивчення системи роботи закладів (приймальників-розподільників, притулків, шкіл соціальної реабілітації, виправно-трудових колоній у справах неповнолітніх), в яких здійснюється робота з підлітками різних категорій (підлітки “групи ризику”, правопорушники та ін.), також показав, що здійснення соціальної та виховної роботи потребує спеціальної підготовки працівників органів внутрішніх справ.

Історичні передумови здійснення виховної роботи з підлітками обґрунтовано в працях І. Бецького, В. Бехтєрєва, М. Бунакова, А. Виреніуса, М. Іорданського, П. Каптерєва, В. Кащенка, В. Куфаєва, А. Лазурського, П. Лесгафта, А. Макаренка, І. Невського, О. Острогорського, М. Пирогова, К. Ушинського, Д. Футера та ін.

Дослідженню правових аспектів профілактики правопорушень неповнолітніх присвятили свої праці такі правознавці, як Ю. Антонян, І. Башкатов, Г. Бочкарьова, М. Вєтров, К. Ігошев, І. Карпець, В. Кудрявцев, Н. Кузнєцова, О. Лєкарь, Г. Міньковський, Т. Перепелиця, О. Селецький, С. Тарарухін І. Туркевич та ін.

У педагогічній теорії та практиці певні аспекти соціальної та виховної роботи з підлітками розглядали М. Алемаскін, В. Бажєнов, С. Бєлічева, В. Бех, І. Бех, І. Звєрєва, Л. Зюбін, А. Капська, Л. Коваль, О. Ковальов, І. Козубовська, О. Кочетов, Г. Кузнєцов, Л. Міщик, А. Мудрік, В. Оржеховська, І. Пінчук, Л. Романишина, А. Тарас, С. Толстоухова, І. Трубавіна, С. Хлєбік та ін.

У психології та соціології психологічні особливості підлітків та причини виникнення відхилень в їх поведінці вивчали Б. Алмазов, І. Башкатов, Б. Братусь, Я. Гілінський, О. Змановська, Ю. Клейберг, І. Кон, В. Кондрашенко, В. Корольов, К. Леонгард, О. Лічко, Н. Рейнвальд, А. Реан, Д. Фельдштейн та ін.

Аналіз праць, присвячених питанням підготовки до соціальної та виховної роботи показав, що така підготовка повною мірою реалізується у вищих навчальних закладах педагогічної спрямованості. У той самий час існує об’єктивна необхідність здійснювати підготовку до соціальної та виховної роботи з підлітками фахівців і правоохоронної сфери. Це зумовлено низкою чинників.

По-перше, одним з основних напрямків їх професійної діяльності є запобігання злочинності серед неповнолітніх, і це вимагає відповідної соціально-педагогічної підготовки фахівців цієї сфери.

По-друге, однією із специфічних рис даної професійної діяльності є те, що у поле зору працівників міліції, як правило, потрапляють діти та підлітки, які вже опинились у несприятливих (кризових) життєвих ситуаціях і потребують соціально-педагогічної допомоги або правового захисту. Традиційною є думка, що працівники міліції в рамках своєї професійної діяльності, здебільшого мають справу з дітьми та підлітками, які вже вчинили правопорушення або опинились у несприятливих (кризових) життєвих ситуаціях. Саме стосовно цих категорій дітей та підлітків працівники органів внутрішніх справ і мають здійснювати соціальну та виховну роботу. Але слід підкреслити, що потребують здійснення соціальної та виховної роботи з боку працівників міліції і такі підлітки, які мають певні відхилення в поведінці (не відвідують школу, втікають з дому, вчиняють хуліганські дії і т. д.), а також й благополучні підлітки, які ще не вчинили правопорушень.

Очевидно, що здійснення роботи із зазначеними категоріями підлітків потребує спеціально організованої підготовки фахівців, яка сприяла б формуванню не тільки знань, а й умінь та навичок, тобто забезпечувала готовність до виконання майбутньої професійної діяльності.

По-третє, запобігання правопорушенням неповнолітніх є можливим за умов правильно побудованого спілкування та ефективної взаємодії з підлітками, з урахуванням їх вікових та психолого-педагогічних особливостей, наявного рівня виховання, факторів розвитку особистості (педагогічних, соціальних, психологічних), сформованості умінь та навичок спілкування, необхідних для ефективного здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками.

По-четверте, на теперішній час в Україні відсутня ювенальна юстиція, як орган, який координує діяльність Кримінальної міліції у справах дітей, судових органів, освітніх установ та органів соціального захисту і, відповідно, у навчальних закладах не здійснюється підготовка фахівців даного профілю. Це означає, що рівень підготовки фахівців, яких готують до роботи з підлітками не є достатнім, оскільки зміст навчання орієнтований на запобігання злочинності та профілактичну роботу в цілому (як серед дорослих, так і серед дітей та підлітків), без чіткого визначення змісту, видів та напрямів, методів та форм соціальної та виховної роботи саме з підлітками.

У-п’ятих, сучасний зміст професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ значною мірою має правовий аспект, тобто розглядає профілактику правопорушень підлітків з позицій виявлення, припинення та покарання за вчинені дії, а не з позицій випередження та недопущення здійснення ними протиправних дій, і не містить у достатньому обсязі тих спеціальних соціально-педагогічних та психологічних знань, які необхідні для здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками. Це призводить до таких негативних наслідків, як неспроможність визначити які саме види, методи та форми організації взаємодії слід обрати у роботі з підлітками; недостатній рівень умінь планувати, організовувати та коригувати власну діяльність; низький рівень володіння методикою здійснення виховної та соціальної роботи; несформованість необхідних для взаємодії з підлітками комунікативних умінь та навичок і т ін. В цілому це негативно позначається на ефективності здійснюваної ними професійної діяльності.

Певні аспекти підготовки майбутніх працівників міліції до професійної діяльності розглянуто у дисертаційних дослідженнях В. Барковського, С. Богдан, Ф. Думка, Л. Дягілєвої, М. Ісаєнка, О. Косаревської, І. Михай-ліченко, Н. Могілевської, А. Морозова, Г. Яворської, С. Яворського та ін.

Але невизначеними залишилися зміст і методика здійснення підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками з попередження правопорушень; навчальні курси та дисципліни, які розкривали б зміст, структуру та організацію соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками; система дидактичних методів та форм, що дозволять реалізувати системний підхід у підготовці до соціальної та виховної роботи, професійно важливі риси та якості особистості правоохоронця, що необхідні для ефективної роботи з підлітками.

На основі вивчення досвіду підготовки, узагальнення теорії та практики підготовки працівників правоохоронної сфери виявлено протиріччя: • між наявністю функціональних обов’язків працівників ОВС, потребуючих виконання соціальної та виховної роботи з підлітками та не розробленістю змісту, напрямів, видів, методів і форм цієї роботи;

 • існуючим карально-репресивним характером заходів, які переважно застосовуються працівниками ОВС щодо підлітків, та соціально-правовим захистом і виховним впливом на особистість, якого потребує демократизація українського суспільства;

 • між необхідністю підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками та відсутністю теоретико-методологічного обґрунтування і науково-методичного забезпечення такої підготовки;

 • між існуючою виключно-правовою підготовкою працівників ОВС до роботи з підлітками і необхідною професійною соціально-педагогічною підготовкою правоохоронців до цієї роботи;

 • між консерватизмом змісту, традиційних форм і методів навчально-виховного процесу в ВНЗ МВС України та потенційними можливостями використання сучасних форм і методів навчання з метою підготовки майбутніх працівників ОВС до професійної діяльності.

Ці протиріччя обумовили проблему дослідження, суть якої полягає у необхідності удосконалення процесу підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками, спрямованої на попередження скоєння правопорушень підлітками.

Викладене вище зумовило вибір теми дослідження – “Підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками”.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 5.2 Тематики пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 2002-2005 років, затверджених наказом МВС України № 635 від 30 червня 2002 року, п. 2.2 Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001-2005 рр., "Пріоритетних напрямів наукових досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 рр." п. 7.3 “Формування професійних навичок працівників ОВС” та Наказу МВС № 755 від 5.07.2004 р. “Пріоритетні напрями наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006-2010 рр.” п. 5.2 “Проблеми профорієнтації та професійного відбору, професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ”.

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Національного університету внутрішніх справ (протокол № 2 від 22 лютого 2003 р.), узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 4 від 22 квітня 2003 р.).

Об’єкт дослідження – професійна підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів МВС України.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати концептуальні засади підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками; розробити модель підготовки до цієї роботи та експериментально перевірити ефективність її застосування у навчально-виховному процесі ВНЗ МВС України.В основу концепції дослідження покладено такі положення:

 • Соціальна та виховна робота з підлітками – складова професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ, яка спрямована на вирішення проблеми правопорушень підлітків. Соціальна та виховна робота працівників ОВС з підлітками реалізується шляхом здійснення правового та превентивного виховання, соціальної профілактики (загальної та спеціальної), соціально-правового захисту та ін. Виконання цієї роботи чітко регламентовано законодавчими документами, але водночас передбачає певну процесуальну самостійність працівника ОВС, нестандартність та творчий характер діяльності, уміння спілкуватися та взаємодіяти з підлітками й іншими людьми, володіння не тільки професійно-правовими, а й соціально-педагогічними знаннями, уміннями і навичками. Отже, ефективне здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками вимагає спеціально організованої підготовки майбутніх працівників ОВС під час навчання у ВНЗ МВС України;

 • підготовка курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками здійснюється шляхом впровадження у навчально-виховний процес розробленої моделі підготовки, спрямованої на засвоєння соціально-педагогічних знань, оволодіння уміннями й навичками майбутньої професійної діяльності, на набуття досвіду здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками, формування досвіду творчого ставлення до навчальної та майбутньої правоохоронної діяльності, на розвиток професійно значущих рис та якостей особистості, необхідних для ефективного здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками з метою запобігання вчинення правопорушень підлітками;

 • підготовка курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками є спеціально організованим процесом побудованим на основі системного підходу, цілеспрямованим, динамічним, інноваційним за своїм характером, адаптованим до реальних умов професійної діяльності працівників ОВС і охоплює такі взаємопов’язані та взаємозалежні елементи як мета і завдання підготовки; професійні особливості соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками; зміст підготовки курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками; дидактичні принципи, методи та форми організації засвоєння курсантами змісту підготовки; педагогічні умови, дотримання яких сприяє ефективній підготовці курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками і формуванню якостей їх особистості, поетапна реалізація підготовки (аудиторний і поза аудиторний етапи) дозволяє визначити очікуваний результат - готовність майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками;

  • формування готовності курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками у вищому навчальному закладі МВС України відбувається поетапно. Етап аудиторної підготовки – через відповідну організацію навчально-виховного процесу курсантів, на основі застосування комплексу методів та форм навчання, направлених на формування соціально-педагогічних знань, умінь, навичок та якостей особистості курсанта; етап позааудиторної підготовки – через удосконалення змісту виробничої практики (стажування на посаді) курсантів, що спрямовано на закріплення їх знань, удосконалення та відпрацювання умінь та навичок, розвиток рис та якостей особистості в реальних умовах професійної діяльності;

 • готовність до соціальної та виховної роботи з підлітками є результатом цілеспрямованого формування і розглядається як цілісне, складне особистісне утворення, інтегративна якість особистості, яка може бути сформована за умови поєднання правової, соціально-педагогічної і психологічної підготовки курсантів шляхом спеціальної організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі МВС України.

Загальна гіпотеза дослідження базується на припущенні, що підготовка майбутнього працівника ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками, результатом якої є готовність до цієї діяльності, тобто система професійних знань, умінь, навичок та якостей особистості, здійснюватиметься більш ефективно за умов поєднання правової, соціально-педагогічної і психологічної підготовки в процесі реалізації розробленої нами моделі підготовки майбутніх правоохоронців до вищезазначеної роботи.

Загальна гіпотеза конкретизована у часткових гіпотезах. Процес формування готовності, яка є результатом підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками у вищому навчальному закладі буде успішним за умов: • обґрунтування її сутності, змісту і структури, визначення чинників її формування у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі МВС України;

 • обґрунтування, розроблення і впровадження моделі, побудованої на основі засвоєння змісту підготовки, який складається із таких взаємозалежних елементів, як знання про соціальну та виховну роботу з підлітками; досвід здійснення способів діяльності, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до соціальної та виховної роботи з підлітками;

 • визначення сутності й особливостей соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками, її мети, принципів, змісту, видів, методів і форм реалізації в професійній діяльності працівників міліції;

 • розробки навчально-методичного забезпечення, удосконалення змісту навчальних професійних та соціально-педагогічних дисциплін та творчого застосування комплексу методів та форм навчання, спрямованих на формування пізнавальної мотивації, засвоєння знань, оволодіння уміннями та навичками професійної діяльності, формування рис та якостей особистості, що сприятиме більш ефективному формуванню готовності до соціальної та виховної роботи з підлітками.

У відповідності до об’єкту, предмету, мети, концепції та гіпотези було визначено такі завдання дослідження:

  1. Вивчити та проаналізувати стан проблеми підготовки працівників ОВС до професійної діяльності щодо здійснення соціальної та виховної роботи з підлітками у педагогічній теорії та практиці.

  2. Виявити особливості соціальної та виховної роботи працівників органів внутрішніх справ з підлітками та розробити модель цієї роботи в рамках професійної діяльності правоохоронних органів.

  3. Теоретично обґрунтувати і розробити модель підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС до соціальної та виховної роботи з підлітками.

  4. Теоретичного обґрунтувати поняття “готовність працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками”; визначити критерії, показники і рівні готовності до здійснення цієї діяльності; визначити умови її ефективного формування.

  5. Розробити навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх правоохоронців до соціальної та виховної роботи з підлітками.

  6. Експериментально перевірити ефективність моделі підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками.

Методологічну основу дослідження становлять філософські положення теорії наукового пізнання; системного та діяльнісного підходів до розуміння соціальної природи особистості; єдності свідомості та діяльності в її формуванні та розвитку; положення педагогічної науки щодо становлення особистості, її професійного розвитку з урахуванням особливостей майбутньої правоохоронної діяльності.

Нормативна база дослідження ґрунтується на основних положеннях Законів України “Про міліцію”, “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, державних комплексних програм боротьби зі злочинністю і зміцнення правопорядку, в яких наголошується на важливості принципу відповідності професійної освіти потребам особистості і суспільства, фундаменталізації професійної підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів, її гуманістичної та професійної спрямованості, демократизму, варіативності та інноваційності.Теоретичними джерелами дослідження становлять основні положення: філософії освіти (В. Андрущенко, С. Гессен, Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай та ін.); теорії та практики педагогіки вищої школи (С. Архангельський, В. Беспалько, В. Бондар, І. Булах, С. Гончаренко, І. Зязюн, М. Кларін, Н. Ничкало, С. Сисоєва, В. Тюріна та інші); про особливості майбутньої правоохоронної діяльності та їх врахування в організації навчально-виховного процесу у вищих закладах МВС України (О. Бандурка, А. Лігоцький, В. Пліско, О. Скакун, В. Синьов, О. Столя-ренко, Г. Юхновець, Г. Яворська та ін.); теорії педагогіки (Ю. Бабанський, Б. Лихачов, А. Мудрик, В.Коротяєв, В. Сластьонін, В. Шадріков та ін.); теорії про соціальну роботу з підлітками і учнівською молоддю (І. Звєрєва, Л. Зюбін, А. Капська, Л. Коваль, І. Козубовська, Л. Міщик, В. Оржеховська та ін.); кримінології щодо правових аспектів профілактики правопорушень (Ю. Антонян, М. Вєтров, К. Ігошев, І. Карпець, В. Кудрявцев, Г. Миньковський, О. Селецький, І. Туркевич та ін.); психологічних досліджень структури та функцій спілкування (Г. Андреєва, О. Бодальов, Г. Ковальов, О. Леонтьєв, Б. Ломов, Б. Паригін, О. Сидоренко та інші); психологічної теорії ігрової діяльності та її ролі у підготовці фахівців до професійної діяльності (Н. Анікеєва, А. Вербицький, Я. Гінзбург, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Киричук, Е. Заіка, М. Кларін, та ін. ), психологічної науки про соціальну природу відхилень у поведінці (Б. Братусь, Я. Гілінський, О. Змановська, С. Белічева, Ю. Клейберг, К. Леонгард, О. Лічко, В. Оржеховська та ін.).

Для вирішення завдань дослідження використовувався комплекс взаємопов’язаних методів: теоретичні: аналіз теоретичних положень і підходів вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі педагогіки, психології, кримінології, соціології та узагальнення одержаної інформації для визначення теоретико-методологічних засад дослідження, вивчення накопиченого досвіду розв’язання проблеми правопорушень підлітків та підготовки фахівців правоохоронних органів до профілактичної діяльності; вивчення нормативно-правових актів для визначення професійних обов’язків і функцій працівників ОВС у роботі з підлітками, конкретизації змісту їх підготовки до соціальної та виховної роботи з ними; прогностичний аналіз і моделювання з метою перевірки основних теоретичних положень дослідження; емпіричні методи: узагальнення експериментальних даних, класифікація для отримання діагностувальної інформації щодо сформованості готовності майбутніх працівників міліції до соціальної та виховної роботи з підлітками; діагностичні методи (пряме, побічне, включене спостереження, самоспостереження, анкетування, бесіди) з метою збирання первинного аналітичного матеріалу; праксиметричні методи (вивчення продуктів навчально-професійної діяльності курсантів) для коригування процесу підготовки, визначення його ефективності; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний етапи) для перевірки ефективності застосування моделі підготовки майбутніх працівників ОВС до соціальної та виховної роботи з підлітками; методи математичної статистики для опрацювання отриманих експериментальних даних і перевірки їх достовірності.Етапи і дослідно-експериментальна база дослідження. Дослідження за темою дисертації проводилося поетапно на базі Харківського національного університету внутрішніх справ, в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ, Кримському юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, Кіровоградському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ, а також інших навчальних підрозділів Харківського національного університету внутрішніх справ.

На першому етапі дослідження (2000–2001 рр.) на основі аналізу дисертаційних досліджень, літературних джерел здійснено систематизацію наукових ідей щодо навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі системи МВС, визначено наукову проблему, яка пов’язана з практичним завданням домогтись того, щоб підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності забезпечувала б формування знань про соціальну та виховну роботу з підлітками та відповідний рівень умінь їх здійснювати; проаналізовано та узагальнено статистичний матеріал щодо проблеми правопорушень підлітків та підходів до їх профілактики, вивчено накопичений досвід роботи кримінальної міліції у справах дітей (КМСД) у районних відділах внутрішніх справ м. Харкова та Харківської області.

На другому етапі дослідження (2002–2003 рр.) на основі критичного аналізу спеціальних досліджень з проблеми та творчого узагальнення накопиченого досвіду, досягнень в галузі педагогіки і психології проводилася теоретична і методична розробка концепції та дидактичної моделі підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками, що спрямована на формування системи відповідних знань, умінь та навичок, а також рис та якостей особистості. На базі Харківського національного університету внутрішніх справ та Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС було проведено орієнтовний експеримент в умовно визначених експериментальних і контрольній групах, встановлено початковий рівень знань курсантів про соціальну та виховну роботу з підлітками; початкове випробування розробленої дидактичної моделі підготовки до соціальної та виховної роботи з підлітками; підготовка до формувального (навчального) експерименту.

На третьому етапі дослідження (2004–2005 рр.) здійснювалась розробка матеріалів формувального експерименту та його безпосереднє проведення, відбувалась перевірка гіпотези, здійснено впровадження дидактичної моделі підготовки до соціальної та виховної роботи з підлітками, перевірено ефективність запропонованої дидактичної моделі підготовки курсантів до професійної діяльності у реальному навчально-виховному процесі, з’ясування педагогічних умов оптимального функціонування експериментальної системи підготовки курсантів до соціальної та виховної роботи з підлітками.

На четвертому етапі (2006–2007 рр.) здійснено аналіз та узагальнення результатів, отриманих у період дослідно-експериментальної роботи, впровадження їх в практику навчання майбутніх працівників органів внутрішніх справ, літературне оформлення дисертації.

Каталог: dfiles
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни
dfiles -> Прикарпатський університет імені василя стефаника на правах рукопису гасюк мирослава Богданівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка