Ф навчально-науковий Юридичний інститутСкачати 112.42 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір112.42 Kb.
Додаток К

до п.п. 3.13(Ф __- ___)

Навчально-науковий Юридичний інститут

Кафедра конституційного і адміністративного права
Затверджую

Зав. кафедри ________ Ю.І. Пивовар

«______»____________________20___р.

 

 


ТИПОВІ ТЕСТИ
з дисципліни «Інформаційне право»

 

  

 

 


 
Розроблені Юринець Ю.Л. к.ю.н., доцент,

доцент кафедри конституційного і

адміністративного права
Тестування по темі «Поняття, зміст та сутність інформаційного права»
1. Суспільні відносини, що виникають у процесі створення, перетворення, зберігання, розповсюдження та споживання інформації – це:

А) об'єкт інформаційного права; Б) предмет інформаційного права; В) метод інформаційного права.

2. Третя інформаційна революція зумовлена винаходом:

А) обчислювальної техніки; Б) електрики; В) книгодрукування.

3. Оберіть основні функції інформаційного права:

А) нормативна; Б) регулятивна; В) охоронна.

4. Система правових норм, що регулюють на комплексній основі дозволів і заборон область громадських відносин з пошуку, накопичення, передачі, виробництва та розповсюдження інформації та похідних від неї продуктів – це:

А) інформація; Б) інформаційне право; В) інформаційне суспільство.

5. До загальної частини інформаційного права належать правові норми, що визначають основи цієї галузі:

А) принципи інформаційних правовідносин; Б) інститут інформаційного забезпечення публічної влади; В) система правового регулювання інформаційних правовідносин.


Тестування по темі «Джерела інформаційного права»
1. Закони як зовнішню форму вираження інформаційно-правових норм можна поділити на:

А) загальні; Б) спеціальні; В) особливі.

2. Ознаки інформаційних правовідносин:

А) наявність конкретного основного суб'єкту відносин; Б) відносна соціальна значимість інформації; В) другорядність інформаційно-правової норми.

3. Національними джерелами інформаційного права є:

А) Конституція України; Б) закони Президента України; В) укази Кабінету Міністрів України.

4. Систему правового регулювання суспільних інформаційних відносин поділяється на:

А) приватно-правове регулювання; Б) державно-правове регулювання; В) публічно-правове регулювання.

5. Забезпечення належного стану інформації та її носіїв – це:

А) поширення інформації; Б) зберігання інформації; В) захист інформації .


Тестування по темі «Суб’єкти інформаційного права»
1. Види суспільних організацій, які є суб'єктами інформаційних відносин:

А) громадські організації; Б) приватні державні особи; В) держава та її органи.

2. До основних видів інформаційних правопорушень належать:

А) правопорушення проти інформаційних резервів; Б) правопорушення проти інформаційного простору; В) правопорушення проти інформаційної інфраструктури.

3. Систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище – це:

А) інформація про стан довкілля; Б) інформація довідково-енциклопедичного характеру; В) науково-технічна інформація.

4. Основними учасниками інформаційних правовідносин в інформаційній сфері є:

А) виробники інформації; Б) споживачі інформації; В) охоронці інформації.

5. Необережність має такі ознаки:

А) протиправна самовпевненість; Б) умисел; В) протиправна недбалість.


Тестування по темі «Методи інформаційного права»
1. Принцип, який означає, що одна і та ж інформація може багаторазово копіюватися в необмеженій кількості без зміни її змісту – це:

А) принцип законності; Б) принцип поширення інформації; В) принцип повноти обробки та оперативності надання інформації.

2. Головними міжнародно-правовими документами у галузі прав людини є:

А) Загальна декларація прав людини; Б) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; В) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

3. Метод, який активно використовуються для дослідження системи інформаційного права, описання структур і елементів цієї системи, для описання поводження суб’єктів інформаційних правовідносин – це:

А) метод системного підходу; Б) методи алгоритмізації і моделювання; В) метод соціологічного дослідження.

4. Оберіть вид класифікації методів інформаційного права:

А) загальні методи; Б) державні методи; В) приватні методи.

5. Основні ознаки, які можуть бути підставою для обмеження прав і свобод людини:

А) забезпечення прав і свобод третіх осіб; Б) забезпечення дотримання цілей і принципів НАТО; В) забезпечення громадського порядку і загального добробуту.


Тестування по темі «Принципи інформаційного права»
1. Оберіть види публічної інформації з обмеженим доступом:

А) конфіденційна інформація; Б) інформація про особу; В) службова інформація.

2. Закон України "Про доступ до публічної інформації" встановлює право кожної особи:

А) обмеженого доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; Б) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе; В) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб.

3. Кожен має право на вільне:

А) одержання інформації; Б) використання інформації; В) захист інформації.

4. Звернення може бути:

А) усним; Б) письмовим; В) надісланим поштою.

5. Публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання – це публічна інформація:

А) у формі відкритих даних; Б) у формі закритих даних; В) у формі доступних даних.


Тестування по темі «Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України»
1. Державні секрети підрозділяються на категорії:

А) державна таємниця; Б) парламентська таємниця; В) службова таємниця.

2. До складу національних інформаційних ресурсів входять:

А) інформаційні продукти, що створені органами державної влади; Б) інформаційні продукти, створені за рахунок бюджетних коштів; В) міжнародні інформаційні продукти.

3. До правових режимів інформації належать:

А) режим вільного доступу; Б) режим обмеженого доступу; В) режим документованої інформації.

4. Вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України – це:

А) конфіденційна інформація; Б) персональні дані; В) державна таємниця.

5. За способам формування інформаційних масивів і розповсюдження інформації з них інформаційні ресурси поділяються на:

А) стаціонарні; Б) штучні; В) традиційні.


Тестування по темі «Міжнародні аспекти інформаційного права»
1. Ступені секретності для інформації, що становить державну таємницю:

А) особливої важливості; Б) цілком таємно; В) таємно.

2. Рішення державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці підлягає реєстрації:

А) Верховною Радою України; Б) Міністерством внутрішніх справ України; В) Службою безпеки України.

3. Державна таємниця характеризується ознаками:

А) це особлива інформація; Б) вона охороняється засобами цивільної і дисциплінарної відповідальності; В) для її охорони створений спеціальний режим таємності.

4. Введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації – це:

А) віднесення інформації до державної таємниці; Б) засекречування матеріальних носіїв інформації; В) обмеження доступу до таємної інформації.

5. Рішення про віднесення інформації до державної таємниці ухвалюється з дня одержання звернення відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи громадянина не пізніше:

А) одного місяця; Б) двох місяців; В) трьох місяців.


Тестування по темі «Державна політика у сфері інформаційної діяльності»
1. До суб’єктів, які беруть участь у відносинах, що виникають у процесі формування та виконання Національної програми інформатизації належать:

А) замовники робіт з інформатизації; Б) організації, що здійснюють експертизу окремих завдань та проектів інформатизації; В) користувачі автоматизованих та інших інформаційних систем і засобів інформатизації.

2. Результативним засобом регуляції відносин між владою та інформацією служить:

А) держава; Б) право; В) закон.

3. Організована сукупність інформаційних процесів, призначена для створення та використання інформаційних продуктів або надання інформаційних послуг з використанням засобів інформатизації – це:

А) інформаційний режим; Б) інформаційний ресурс; В) інформаційна технологія.

4. У світовій практиці спостерігаються шляхи публічно-правового нормотворення:

А) фрагментарне закріплення системи юридичних норм в окремих законах; Б) кодифікація юридичних норм законодавцем на рівні кодексів; В) консолідація юридичних норм законодавцем.

5. Національна програма інформатизації включає:

А) Концепцію Національної програми інформатизації; Б) регіональні програми та проекти інформатизації; В) місцеві програми та проекти інформатизації.


Тестування по темі «Інформаційна культура як об'єкт інформаційного права»
1. Рівень особистості, який характеризується знаннями та вміннями інформаційної культури:

А) когнітивний рівень; Б) емоційно-ціннісний; В) поведінковий.

2. Сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивне взаємодія етичних та національних культур, їх поєднання в загальний досвід людства – це:

А) техніко-технологічний сенс інформаційної культури; Б) соціокультурний сенс інформаційної культури; В) національно-правовий сенс інформаційної культури.

3. Культура права логічного завершення набуває в нормах публічного права на рівні законодавства:

А) кодифікованого; Б) систематизованого; В) некодифікованого.

4. Оберіть ознаки інформаційної культури:

А) рівень відповідності норм, встановлених у суспільстві, нормам інформаційних правовідносин; Б) галузь загальної культури (як науки), що вивчає проблеми унормування суспільних інформаційних відносин; В) ступінь досконалості певної галузі розумової діяльності.

5. Поширення правових ідей, знань серед невеликої кількості населення – це:

А) правова пропаганда; Б) правова просвіта; В) правова агітація.


Тестування по темі «Інформаційна безпека»
1. Рівні інформаційної безпеки:

А) нормативно-правововий; Б) дисциплінарний; В) процесуальний.

2. Провідними елементами системи інформаційної безпеки, у тому числі щодо захисту інформації в автоматизованих комп’ютерних системах, є:

А) суб’єкти; Б) об’єкти; В) провідний елемент суспільних правовідносин.

3. Інформаційна безпека забезпечується:

А) інформаційним суверенітетом України; Б) вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери; В) активне залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією.

4. Принципи державної політики в сфері інформаційної безпеки:

А) захист інформаційного суверенітету України; Б) вільний доступ до інформації виключно на підставі закону; В) гармонізація інформаційного законодавства з нормами міжнародного права і правовими актами Європейського Союзу.

5. Загрози інформаційної безпеки за джерелами походження розрізняють:

А) природні; Б) продовжувані; В) допустимі.


Тестування по темі «Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації»
1. Основні засади розвитку інформаційного суспільства передбачається реалізувати через механізми:

А) забезпечення громадської дискусії щодо засад формування інформаційного суспільства в Україні; Б) активна міжнародна співпраця з питань інформаційного законодавства; В) виокремлення можливостей органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Принципи міжнародного інформаційного права:

А) народний суверенітет окремих країн в участі у міжнародних відносинах; Б) верховенство прав людини; В) презумпція винності громадянина.

3. Джерела міжнародного права визначають:

А) стандарти прав і свобод людини і громадянина у сфері інформації; Б) міжнародну співпрацю щодо інформатизації та розбудови інформаційного суспільства; В) питання міждержавного перебування інформації з обмеженим доступом.

4. Основні функції міжнародного інформаційного права:

А) координуюча; Б) регулююча; В) забезпечувальна.

5. Основними напрямами міжнародного співробітництва можуть бути:

А) створення механізму постійного інформаційного обміну; Б) інформаційне забезпечення органів міждержавного співробітництва; В) сприяння поглибленню і зміцненню інтеграційних процесів у погоджених сферах діяльності, розвиток взаємодії в соціально-гуманітарній та екологічній сферах.


Тестування по темі «Система регулювання інформаційної діяльності в Україні»
1. Охоронювані правом суспільні цінності, на які спрямовані протиправні посягання суб’єктів правопорушення – це:

А) суб’єкт правопорушення; Б) об’єктивна сторона правопорушення; В) об’єкт правопорушення.

2. Будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо – це:

А) податкова інформація; Б) статистична інформація; В) правова інформація.

3. Організаційно-правова система державного управління інформаційними ресурсами має рівні:

А) стратегічний рівень; Б) практичний рівень; В) виконавчий рівень.

4. До основних видів адміністративних стягнень належать:

А) штраф; Б) тимчасове позбавлення певного (спеціального) права; В) обмеження волі.5. Суб’єктами інформаційних правовідносин є:

А) фізичні особи; Б) юридичні особи; В) суб’єкти владних повноважень.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка