European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки І психології розробникСторінка1/3
Дата конвертації08.09.2017
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3
Міністерство освіти І науки України

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти,

соціальної роботи і мистецтва


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент І.Т. Лещенко
Спеціальність:

Фізика


Математика

Мистецтво

Фізкультура і спорт

Назва дисципліни:

ПЕДАГОГІКА
Мета: студіювання навчальної дисципліни «Педагогіка» є підготовкою фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Вивчення дисципліни дасть змогу ознайомитися студентам із предметом та основними категоріями педагогіки, основними методами науково-педагогічних досліджень; особливостями розвитку учня (дитини) як суб’єкта процесів виховання та навчання; специфікою педагогічної професії, роллю та завданнями вчителя; міжпредметними зв’язками педагогіки з іншими науками; формування у майбутніх вчителів уміння застосовувати набуті знання у розв’язанні педагогічних задач і ситуацій; ознайомлення з основними поняттями теорії управління загальноосвітніми навчальними закладами, науковими основами організації педагогічної праці в ньому (внутрішньо-шкільне керівництво, контроль, організація методичної роботи, впровадження передового педагогічного досвіду); формування уміння приймати нестандартні рішення.

Курс «Педагогіки» - це теоретична і практична підготовка студентів університету до виконання функціональних обов’язків вчителя, вихователя, викладача у закладах системи освіти України. В навчальних планах університету цей курс є основним та єдиним, що забезпечує формування необхідних теоретичних знань та практичних умінь майбутніх педагогічних працівників, освічених батьків-вихователів.

Опрацювання дисципліни повинно закласти надійне підґрунтя педагогічного мислення студентів, сформувати уміння педагогічної діяльності, навчити приймати виважені, оптимальні, педагогічно доцільні рішення у розв’язанні педагогічних завдань.

Оволодіння системою педагогічних знань і умінь має підготувати студентів до творчої і плідної реалізації Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти, створювати надійну базу для формування педагогів нової формації, яка має забезпечити розвиток і становлення національної освіти, школи, її демократичної та гуманістичної сутності.Завдання вивчення дисципліни:

- формування системи теоретичних знань та практичних умінь, навичок, необхідних для виконання функціональних обов’язків педагога;

- формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати й аналізувати педагогічну дійсність;

- формування готовності та творчого ставлення до педагогічної праці на гностичному, комунікативному, операційному рівнях;

- формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення педагогічної діяльності;

- ознайомлення з історичним розвитком та полікультурними особливостями світової педагогічної науки та освітянської галузі України та Черкащини;- формування педагогічної культури та майстерності сучасного вчителя.
Тематика та зміст семінарських занять
РОЗДІЛ 1

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Тем1. Система освіти України у контексті світових вимірів.

 1. Система освіти України, її структура та основні принципи функціонування.

 2. Навчально-виховні заклади системи освіти України, Черкащини, їх характеристика.

 3. Типи ВНЗ в Україні, на Черкащині, особливості їх діяльності.

 4. Порівняльна характеристика системи освіти України з системою освіти розвинених країн світу.


РОЗДІЛ 2

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ (ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ)
Тема 2. Предмет педагогіки як науки. Методи науково-педагогічних досліджень

 1. Об’єкт, предмет, завдання та функції педагогіки.

 2. Основні категорії педагогіки

 3. Структура педагогічної науки.

 4. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

 5. Методи науково-педагогічних досліджень

Тема 3. Професія вчителя вчора і завтра

 1. Роль вчителя в суспільному розвитку.

 2. Функції та професіограма сучасного вчителя.

 3. Поняття про педагогічну техніку.

 4. Основні компоненти педагогічної культури вчителя.


Тема 4. Розвиток особистості та фактори що його зумовлюють.

 1. Поняття про особистість. Основні фактори розвитку.

 2. Біологічне і соціальне у розвитку людини. Основні концепції розвитку.

 3. Акселерація та ретардація в розвитку людини.

 4. Вікова періодизація дітей. Соціалізація та становлення особистості.


Тема 5. Освіта і виховання у системі факторів становлення громадянина.

 1. Мета, зміст та завдання навчання і виховання.

 2. Конвенція про права дитини, людини.

 3. Закон України «Про освіту» як спосіб регулювання суспільних відносин у галузі навчання і виховання.

 4. Структура і логіка науково-педагогічного дослідження.РОЗДІЛ 3

ДИДАКТИКА (НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК БАЗА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ)

Тема 6. Наукові основи процесу навчання. Закономірності та принципи навчання.

 1. Дидактика як наукова дисципліна. Категорії дидактики.

 2. Поняття про форму навчання. Розвиток форм навчання.

 3. Функції навчання.

 4. Закономірності та принципи навчання.

 5. Структура та логіка процесу навчання.


Тема 7. Методи, прийоми та засоби навчання

 1. Поняття про методи навчання.

 2. Основні підходи до класифікації методів навчання.

 3. Засоби навчання.

 4. Оптимальний вибір методів, прийомів і засобів навчання.


Тема 8. Наукові засади організації процесу навчання. Зміст освіти в сучасній школі

 1. Урок як основна форма організації навчання. Класифікація уроків.

 2. Типи і структура уроків. Нетрадиційні (нестандартні) уроки.

 3. Підготовка вчителя до уроку.

 4. Позаурочні форми організації навчання, вимоги до них та загальна характеристика.

 5. Алгоритм аналізу уроку.

 6. Психолого-педагогічні вимоги до уроку.

 7. Сучасні педагогічні технології та їх характеристика.


Тема 9. Контроль і оцінка знань, умінь і навичок. Моніторинг якості навчального процесу.

 1. Суть та функції контролю навчальної діяльності учнів.

 2. Види та методи контролю.

 3. Суть і функції оцінки знань.

 4. Дидактичні вимоги до оцінки знань. Діагностика результатів навчання.

 5. Досвідно-дослідні заклади освіти Черкащини.


РОЗДІЛ 4

ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТИ (ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ)

Тема 10. Сутність та особливості виховання як складова процесу освіти та формування особистості.

 1. Сутність виховання та його особливості.

 2. Виховання як процес формування особистості. Історичний та суспільний характер виховання.

 3. Виховання. Самовиховання. Перевиховання.

 4. Критерії вихованості школярів.


Тема 11. Національно-патріотичний аспект змісту виховання.

 1. Український виховний ідеал.

 2. Духовні, моральні чинники змісту виховання.

 3. Загальнолюдські цінності виховання як основний компонент педагогічної культури.

 4. Кодекс вартостей сучасного національного виховання.


Тема 12. Закономірності, принципи та методи виховання

 1. Основні закономірності виховання. Мотиви виховання.

 2. Принципи виховання та їх характеристика.

 3. Методи виховання.

 4. Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів виховання.


Тема 13. Форми організації виховного процесу.

 1. Характеристика форм організації виховного процесу.

 2. Засоби виховання.

 3. Організація та проведення виховного заходу, колективний творчих справ.

 4. Система виховної роботи класу, школи, позашкільних навчально-виховних закладів.


Тема 14. Родинний аспект змісту виховання.

 1. Витоки формування поглядів на родинне виховання. Традиційні особливості української родини.

 2. Проблеми родинного виховання.

 3. Функції, завдання і методи сімейного виховання.

 4. Шляхи реалізації проблем родинного виховання у творчій спадщині А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, О.А. Захаренка.

 5. Робота класного керівника з батьками учнів. Методика проведення батьківських зборів.РОЗДІЛ 5

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 15. Основи педагогічного менеджменту. Методична робота в

 1. Принципи управління. Управління освітою в Україні. Навчально-виховні заклади системи освіти України.

 2. Основи керівництва школою.

 3. Планування роботи школи. Методична робота в школі.

 4. Система внутрішньо-шкільного контролю. Інспектування загальноосвітніх навчальних закладів.


РОЗДІЛ 6

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ УЧІННЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Тема 16. Педагогічна майстерність і культура та їх значення в професійно-педагогічній діяльності вчителя

 1. Поняття та елементи педагогічної майстерності.

 2. Педагогічна техніка вчителя.

 3. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя.

 4. Сутність педагогічної культури та її основні компоненти.

 5. Культура педагогічного спілкування, стилі та його види.

Самостійна робота
РОЗДІЛ 1

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Тема 1: Система освіти України у контексті світових вимірів
Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту». Навчально-виховні заклади системи освіти України, Черкащини, їх характеристика. Акредитація ВНЗ різних типів та рівнів. Напрямки реформування системи освіти України та Черкащини. Болонський процес й проблеми освіти в Україні.
РОЗДІЛ 2

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

(ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ)

Тема 2: Предмет педагогіки як науки. Методи науково – педагогічного дослідження

Виникнення педагогіки як науки. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура. Філософські основи педагогіки. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Суть нової методології педагогіки. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ. Педагогічні цінності. Загально - і конкретно-наукова методологія педагогіки.Тема 3: Професія вчителя вчора і завтра

Психолого-педагогічні якості та вміння. Педагогічна техніка. Складові педагогічної компетенції вчителя. Чинники підтримки професійного рівня педагога. Сутність педагогічної культури вчителя і шляхи її формування. Культура педагогічного спілкування. Мовна культура, педагогічна етика, такт. Загальнолюдські цінності – основний компонент педагогічної культури.


Тема 4: Розвиток особистості та фактори, що його зумовлюють

Особистість, людина, індивідуальність. Формування і розвиток особистості. Основні фактори розвитку. Теорії та концепції розвитку особистості. Умови розвитку особистості. Роль виховання і активної діяльності у розвитку людини. Розвиток свідомості й самосвідомості особистості учня в їхній єдності як стратегічно важлива мета процесів навчання і виховання. Діагностико-прогностичні засади розвитку освіти. Проблема діагностики інтелектуальних здібностей особистості. Теорії інтелекту.


Тема 5: Освіта і виховання у системі факторів становлення громадянина

Закон України «Про освіту» як спосіб регулювання суспільних відносин у галузі навчання і виховання. Структура освіти в Україні. Пріоритети сучасної української освіти та перспективи її реформування. Умови і фактори визначення цілей виховання. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості. Мета виховання в сучасній педагогіці. Основні тенденції розвитку освіти.РОЗДІЛ 3

ДИДАКТИКА (НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК БАЗА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ)
Тема 6: Наукові основи процесу навчання. Закономірності та принципи навчання
Процеси едукації і шляхи його демократизації. Єдність освітньої, виховної, розвивальної функції навчання. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці. Основні дидактичні концепції. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зміст навчального процесу. Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності. Оцінка і самооцінка якості результатів навчального процесу. Цілі процесу навчання. Стимулювання процесу навчання. Особистісно - орієнтоване навчання. Діяльність учителя і учня у різних видах навчання. Класифікація закономірностей навчання. Поняття про принципи, правила навчання. Система дидактичних принципів. Основні принципи едукації.
Тема 7: Методи, прийоми та засоби навчання

Система методів навчання в історичній ретроспективі й особистісно-орієнтованому вимірі. Мотиви навчальної діяльності, характеристика та аналіз впливу на характер навчання. Класифікація мотивів. Методи та прийоми навчання. Класифікація методів. Засоби навчання. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання і мотивації учіння. Методи контролю і самоконтролю. Бінарні методи навчання. Ситуаційний метод. Сучасні педагогічні інноваційні технології, застосування методів навчання.


Тема 8: Наукові засади організації процесу навчання. Зміст освіти в сучасній школі.

Поняття про форми навчання. З історії форм організації навчання. Індивідуалізація і диференціація навчання. Класифікація уроків. Психолого-педагогічні вимоги до уроку. Організація навчальної діяльності вчителя на уроці. Алгоритм уроку. Макро- і мікроструктура уроку. Підготовка вчителя до уроку. Позаурочні форми організації навчання, вимоги до них та загальна характеристика. Вимоги до конспекту уроку. Правила підготовки до уроку. Самоаналіз уроку. Допоміжні форми навчання. Лекційно-практична система навчання. Аналіз дидактичних систем у світовій практиці. Ігрові технології в навчанні, їх класифікація. Технологія ділової ігри. Технологія театральної педагогіки у формуванні й реалізації задуму шкільного уроку. Майстерність учителя в запровадженні ігрових технологій. Нормативні документи та державні стандарти змісту освіти. Навчальні плани, програми шкіл різного типу.Тема 9: Контроль і оцінка знань. Моніторинг якості навчального процесу

Результат навчання, проблеми його вивчення. Таксонометричні параметри мети та результативності навчання. Вивчення результатів навчального процесу як педагогічна проблема. Технологія контролю в різних дидактичних системах. Тест як метод вимірювання якості знань учнів. Види тестових завдань, правила створення тестів. Критеріально-зорієнтовані тести. Методи та засоби контролю знань учнів. Моніторинг якості навчання. Вивчення досягнень вчителя, школи. Кращій педагогічний досвід, новаторство.


РОЗДІЛ 4

ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТИ (ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ)
Тема 10: Сутність та особливості виховання як складова процесу освіти та формування особистості

Виховання як складова процесу освіти. Структура виховання як процесу. Мета виховання та її зміни в історії суспільно-економічного розвитку держав. Типи виховання. Специфічні особливості виховання. Порівняльна характеристика навчального та виховного процесів. Основні етапи та чинники процесу виховання. Психологічні засади виховання. Закономірності та принципи гуманістичного виховання. Сутність національного виховання як цілісної системи. Педагогічні умови, що забезпечують ефективність виховного впливу.Тема 11: Національно-патріотичний аспект змісту виховання

Почуття національного як чинник виховання. Естетичний аспект змісту виховання. Цінності змісту сімейного виховання у базових, похідних і вищих потреб особистості дитини. Кодекс вартостей сучасного національного виховання. Громадянські вартості в українській традиції. Вартості сучасного громадянського суспільства.Тема 12: Закономірності, принципи та методи виховання

Мотиви виховання. Класифікація методів виховання. Методи формування свідомості особистості (понять, суджень, оцінок, відносин, позиції). Виховання прикладом і на прикладі. Участь у доброчинній діяльності і жертовність. Методи організації діяльності та формування досвіду громадської поведінки. Педагогічна вимога. Громадська думка як форма групової вимоги. Створення виховуючих ситуацій. Методи стимулювання діяльності та поведінки. Покарання. Заохочення. Змагання. Педагогічна майстерність та педагогічна техніка вчителя, її роль у вихованні. Самовиховання як один із ефективних шляхів формування особистості. Методи самовиховання.


Тема 13: Форми організації виховного процесу

Авторитарна і гуманістична концепція виховання. Концепція національного виховання. Основні напрями виховної роботи. Громадянське, патріотичне та правове виховання, його зміст, методи та форми. Краєзнавча робота як системоутворюючий фактор реалізації комплексного підходу у вихованні. Естетичне виховання. Фізичне виховання. Моральне виховання. Моральна просвіта учнів. Формування і виховання моральних почуттів і звичок. Екологічне виховання. Статеве виховання. Трудове виховання. Профорієнтація. Виховна робота в школі як взаємодія вихователів та учнів. Учнівське самоврядування. Система колективних творчих справ. Позашкільні форми виховання. Діагностика і вимірювання вихованості. Критерії вихованості. Методи діагностики вихованості.


Тема 15: Родинний аспект змісту виховання

Ціннісні засади української родини. Роль та функції сім’ї, родини в сучасному суспільстві. Сім’я як осередок виховання особистості. Морально – психологічний клімат сім’ї. Типи сім’ї та стилі виховання. Батько та мати як вихователі. Батьківський авторитет. Види хибного авторитету. А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, О.А. Захаренко про батьківський авторитет. Динаміка розвитку родини. Лідерство в родині, розподіл обов’язків. Організація життя родини як спосіб виховання дитини. Методи виховання дітей в сім’ї. Методика вивчення родини. Методи та форми спільної роботи школи із родинами учнів. Педагогічні консиліуми, консультації. Система класних батьківських зборів. Суспільне виховання. Реабілітаційна робота з сім’єю. Соціальний патронаж.РОЗДІЛ 5

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 16: Основи педагогічного менеджменту. Методична робота в школі.

Наукові основи педагогічного менеджменту. Основні проблеми освітнього менеджменту. Система управління освітою України. Функціональні обов’язки педагогічних працівників. Інформаційне забезпечення внутрішньо-шкільного контролю. Методична робота в школі. Кращі вчителі (за фахом) та педагогічні колективи Черкащини, та особливості їх діяльності. Висвітлення історії розвитку та досягнень освітянської галузі Черкащини. Атестація педагогічних працівників, освітніх закладів. Педагогічна рада школи. Управління навчально-виховним закладом. Школа як педагогічна система й об’єкт управління. Функції дирекції школи. Інспектування загальноосвітніх навчальних закладів. Наукова організація педагогічної праці (НОПП) в загальноосвітньому навчальному закладі. Психологічний клімат у колективі. Форми методичної роботи з учителями. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду (ППД) Черкащини та кращих закладів освіти України. Кваліметрія педагогічної праці.РОЗДІЛ 6

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ УЧІННЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Тема17: Педагогічна майстерність і культура та їх значення в професійно-педагогічній діяльності вчителя

Педагогічна техніка (внутрішня, зовнішня) вчителя. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями. Особливості образного мислення. Майстерність учителя в керуванні психічним самопочуттям. Сутність педагогічної культури та її основні компоненти. Культура педагогічного спілкування, стилі та його види. Педагогічний такт. Суспільне значення педагогічної культури.


Індивідуальні завдання
Розділ 1, 2. Історичні аспекти сучасної освіти. Науково-теоретичні засади педагогіки та освіти (загальні основи педагогіки).

 1. Система освіти України, її структура та основні принципи її функціонування.

 2. Болонський процес й проблеми освіти в Україні.

 3. Народна педагогіка й педагогічна наука

 4. Педагогічна система: традиції та новаторство

 5. Проблеми народності в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського

 6. Предмет, завдання та перспективи розвитку педагогіки

 7. Етапи розвитку педагогіки як науки

 8. Концепції розвитку особистості

 9. Характеристика природних і соціальних умов, що забезпечують ефективність формування особистості

 10. Роль активності в процесі формування особистості

 11. Теорії розвитку особистості

 12. Особливості фізіологічного й соціально-психологічного розвитку дітей різних вікових груп та врахування їх в навчально-виховній роботі

 13. Методи педагогічного дослідження та особливості їх впровадження.

 14. А. Дістервег про вчителя та його професійну підготовку

 15. Пам’ятки педагогічної літератури Київської Русі

 16. К.Д. Ушинський як засновник педагогічної психології

 17. Педагогічні погляди Г.С. Сковороди на предмет виховання

 18. Освітньо-виховний ідеал Т.Г. Шевченка

 19. Б.Д. Грінченко і національна школа

 20. М.П. Драгоманов як діяч вітчизняної освіти та культури

 21. Педагогічні погляди та педагогічна діяльність С.Ф.Русової

 22. Г.Г. Ващенко про мету національного виховання.

Розділ 3. Дидактика (навчальний процес як база формування особистості в закладах освіти засобами навчальних предметів)

 1. Визначальні етапи розвитку і становлення дидактики в історії педагогічної науки

 2. Актуальні проблеми розвитку дидактики в системі національної педагогічної думки

 3. Тенденції розвитку сучасної дидактики у зарубіжній педагогіці

 4. Процес навчання як дидактична система

 5. Навчання і розвиток особистості

 6. Я.А.Коменський про організацію навчального процесу

 7. Я.А.Коменський про вчителя та вимоги до нього

 8. Шляхи і засоби формування мотивів навчання

 9. Особливості формування пізнавальних інтересів учнів

 10. Проблемне навчання та його ефективність

 11. Модульне навчання та його особливості

 12. Напрямки реформування змісту освіти в загальноосвітній школі України

 13. Досвід диференціації змісту освіти в світовій освітянській практиці

 14. Особливості побудови навчальних планів в загальноосвітніх школах та закладах нового типу

 15. Система науково-методичної роботи ліцею

 16. Компоненти процесу навчання та провідна роль діяльності вчителя

 17. Вікові особливості пізнавальної діяльності учнів

 18. Методи контролю і самоконтролю у навчанні

 19. Методи розвитку творчих здібностей учнів

 20. Дидактичні ігри та їх значення у навчально-виховному процесі

 21. Контроль у навчально-виховному процесі та педагогічні вимоги до нього

 22. Шляхи і засоби інтенсифікації навчально-виховного процесу на уроці

 23. Питання педагогічного співробітництва в теорії і практиці школи

 24. Навчальний процес: співробітництво вчителя і учнів

 25. Проблеми і перспективи навчання дорослих

Розділ 4. Виховання як складова освіти (теорія виховання)

 1. Виховання як історична категорія

 2. Взаємозв’язок теорії та практики виховання

 3. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу

 4. Соціальні умови – важливий чинник формування особистості

 5. Духовність в сучасному світі

 6. А.С. Макаренко про систему методів виховання

 7. А.С. Макаренко про шляхи формування дисципліни вихованців

 8. А.С. Макаренко про тон і стиль в системі формування особистості

 9. В.О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей дітей

 10. В.О. Сухомлинський про місце казки у вихованні дітей

 11. В. О. Сухомлинський про шляхи і засоби формування у вихованців поваги до людей.

 12. В.О. Сухомлинський про роль і місце колективу у формуванні особистості

 13. Питання педагогічного такту в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

 14. В.О. Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя-вихователя

 15. Питання педагогіки співробітництва у практиці В.О. Сухомлинського

 16. Педагогічне спілкування як основа педагогічної майстерності вчителя

 17. Техніка педагогічного спілкування

 18. Мовний етикет і культура спілкування

 19. Стилі педагогічного спілкування

 20. Конфліктні ситуації і шляхи їх подолання

 21. Особливості спілкування підлітків

 22. Особливості спілкування юнаків і дівчат (старшокласників)

 23. Особливості спілкування вчителя з педагогічно занедбаними школярами


Розділ 5. Основи педагогічного менеджменту


 1. Школознавство та його роль у системі управління освітою

 2. Основні принципи формування системи освіти України

 3. Закони України „Про мови”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”,

„Про вищу освіту” та їх значення для реформування системи освіти в Україні

 1. Порівняльна характеристика різних систем освіти

 2. Система управління освітою України

 3. Наукова організація праці вчителя, директора школи

 4. Система освіти як відображення рівня культурного, економічного та політичного рівня розвитку суспільства

 5. Вища освіта України та Болонський процес

 6. Роль керівника навчально-виховного закладу в діяльності дитячих громадських

організацій та органів самоврядування

 1. Атестація педагогічних працівників та її ефективність

 2. Основні тенденції розвитку вищої освіти України

 3. Основні проблеми функціонування системи професійної освіти України

 4. Вищі навчальні заклади Черкащини: історія та сучасність

 5. Система освіти Черкащини

 6. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького: історія та сучасність

Розділ 6. Проблеми професійного розвитку суб’єктів учіння в системі педагогічної майстерності та педагогічної культури


 1. Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці.

 2. Діяльність учителя як творчий процес

 3. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти.

 4. Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації

 5. Особливості педагогічної та акторської дії

 6. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань.

 7. Природа педагогічного таланту

 8. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям

 9. Професійна компетентність учителя

 10. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя

 11. Педагогічне спілкування як діалог

 12. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів

 13. Майстерність А. Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців

 14. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В. Сухомлинського

 15. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні

 16. Виконавська майстерність учителя на уроці

 17. Творче самопочуття учителя на уроці

 18. Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В. Сухомлинського

 19. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії

 20. Особливості педагогічної рефлексії учителя

 21. Діалог у шкільному навчанні


Тематика рефератів

Місце вчителя, вихователя у формуванні особистостіРоль сім'ї у формуванні особистостіДуховний розвиток молоді в авторській школі О.А. ЗахаренкаМісце самовиховання в системі формування моральності учнівської молодіО.А. Захаренко про роль родинного вихованняДіяльність особистості як чинник її розвиткуОсобливості застосування експерименту в педагогічній діяльностіЯ.А. Коменський про організацію навчального процесуЯ.А. Коменський про роль вчителя та вимоги до ньогоОсвітньо – виховний ідеал Т.Г. ШевченкаПроблеми самовиховання в педагогічній спадщині

В.О. Сухомлинського

Проблема народності в педагогічній спадщині К.Д. УшинськогоФорми інтелектуального виховання за рубежемПроблеми національного виховання в педагогічній спадщині

О. Духновича

Г.Г. Ващенко про національне вихованняПедагогічні погляди і просвітницька діяльність С.Ф. РусовоїПам’ятки педагогічної літератури Київської РусіТеорії формування інтелектуТенденції розвитку сучасної дидактики в зарубіжній педагогіціМодульне навчання та його особливостіРозвиток класно-урочної системи навчанняМетодика і техніка підготовки вчителя до урокуОрганізація самостійної роботи учнівВиховна функція оцінкиОсобливості становлення та розвитку форм навчання в теорії школи та педагогічної наукиТворчий підхід до застосування методів навчання в сучасній школіОсобливості побудови навчальних планів в загальноосвітніх школах та закладах освіти нового типуНаціональне виховання, його пріоритетиОсновні чинники формування духовної сфери особистостіДидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу в навчальному процесіПерспективи використання дистанційного навчанняПедагоги-новатори Черкащини
Педагогічні ідеї М.І. ПироговаНаціональна школа та національна система виховання в період розбудови незалежної УкраїниІдея всебічного і гармонійного розвитку особистості в історії світової педагогікиОсвітня діяльність і педагогічні погляди Г.С. СковородиРозвиток козацької системи навчання і вихованняОсновні педагогічні пам’ятки Київської РусіПорівняльна характеристика різних систем освітиНаукова організація праці вчителя, директора школиВищі навчальні заклади Черкащини, історія і сучасністьЗміст виховної роботи в сучасній школіЗастосування засобів виховання в діяльності класного керівникаДошкільні дитячі виховні заклади м. ЧеркасиВикористання народних традицій у вихованні учнівСучасні передові технології у виховній роботі школиСистема управління освітою УкраїниСистема освіти ЧеркащиниВзаємозв’язок між моральним і трудовим вихованнямЗагальнолюдські цінності вихованняЕлементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді

А.С. Макаренка

Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освітиПрофесійна компетенція учителяТехнологія проведення «нестандартних» уроківПрирода педагогічного талантуПрофесійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізаціїДинаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесіПрофесійний ідеал взаємодії вчителя з учнем в спадщині видатних педагогівОсобливості педагогічної та акторської діїПровідні тенденції освітніх систем XXI ст.Особливості організації педагогічної освіти у СШАСистема виховання лицаря-козака (XVII ст.)Гуманістичні засади виховання Г.С. СковородиНародно-традиційні шляхи виховання Г.С. СковородиСистема морального виховання К.Д. УшинськогоКонцепція історичної освіти М.С. ГрушевськогоГуманістичні засади виховання С.Ф. РусовоїІдея рідномовного виховання І. ОгієнкаТеорія і практика колективу А.С. МакаренкаПроблеми сімейного виховання в творчості А.С. МакаренкаІдея формування колективу А. Макаренка: критичний аналізТрудове виховання А. Макаренка і сучасністьВчитель-вихователь А. Макаренка і сучасні педагогічні технологіїГуманістичне виховання В. да Фельтре, М. Монтессорі,

В. Сухомлинського (порівняльний аналіз)

Система морально-трудового виховання В. СухомлинськогоОсобливості формування громадянськості школярівОсобливості навчально-виховної роботи у закладах нового типуЗагальні тенденції утвердження національного вихованняПорівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистостіПрогресивні виховні тенденції у педагогіці епохи ВідродженняСистема освіти Німеччини і Франції (порівняльний аналіз)Система освіти Японії (вища освіта)Система освіти Польщі (середня освіта)Система освіти Англії (початкова освіта)Принцип природовідповідності Я.А. Коменського і сучасністьСистема освіти Росії(вища освіта)


Контрольні питання


 1. Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту».

 2. Система освіти України

 3. Навчально-виховні заклади системи освіти України, Черкащини. Їх характеристика

 4. Болонський процес й проблеми освіти України

 5. Предмет, завдання та функції педагогіки

 6. Основні категорії педагогіки

 7. Система педагогічних наук

 8. Педагогічні цінності

 9. Роль вчителя в суспільному розвитку

 10. Педагогічні техніка

 11. Функції вчителя

 12. Розвиток особистості та фактори, що його зумовлюють

 13. Вікова періодизація дітей

 14. Конвенція про права дитини, людини

 15. Мета виховання в сучасній педагогіці

 16. Основні тенденції в розвитку освіти

 17. Дидактика як наукова дисципліна. Категорії дидактики

 18. Форми навчання

 19. Функції навчання. Структура навчання

 20. Система дидактичних принципів і правил навчання

 21. Методи навчання. Їх характеристика

 22. Класифікація методів навчання

 23. Вибір методів навчання

 24. Сучасні педагогічні інноваційні технології. Застосування методів навчання

 25. Поняття про форми навчання

 26. Урок як основна форма організації навчання. Класифікація уроків

 27. Типи уроків

 28. Психолого-педагогічні вимоги до уроку

 29. Позаурочні форми організації навчання

 30. Нестандартний урок

 31. Алгоритм аналізу уроку

 32. Суть і функції контролю навчальної діяльності учнів

 33. Види та методи контролю

 34. Кращий педагогічний досвід, новаторство

 35. Сутність та особливості виховання як складова процесу освіти

 36. Виховання, самовиховання, перевиховання

 37. Духовні, моральні чинники змісту виховання

 38. Вартості сучасного національного виховання

 39. Основні закономірності виховання

 40. Мотиви виховання

 41. Принципи і методи виховання

 42. Класифікація методів виховання

 43. Самовиховання як один із ефективних шляхів формування особистості

 44. Засоби виховання

 45. Концепція національного виховання

 46. Громадянське, патріотичне та правове виховання. Його зміст, методи та форми

 47. Естетичне виховання

 48. Фізичне виховання

 49. Трудове виховання

 50. Моральне виховання

 51. Позашкільні форми виховання

 52. Критерії вихованості. Методи діагностики вихованості

 53. Родинний аспект змісту виховання

 54. Функції, завдання та методи сімейного виховання

 55. А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, О.А. Захаренко про роль сімейного виховання

 56. Робота класного керівника з батьками учнів

 57. Система управління освітою в Україні

 58. Керівництво школою. Планування роботи школи. Методична робота у школі

 59. Наукові основи педагогічного менеджменту

 60. Педагогічна рада школи

 61. Наукова організація педагогічної праці у загальноосвітньому навчальному закладі

 62. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду Черкащини та кращих закладів освіти України

 63. Поняття та елементи педагогічної майстерності

 64. Педагогічна техніка

 65. Сутність педагогічної культури та її основні компоненти


Базова література


 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – Київ, 2007

 2. Галузинський В.Н., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 2005

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997

 4. Волкова Н. П. Педагогіка. – К., 2001.

 5. Галузинський В.Н., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995

 6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2001

 7. Теоретичні основи педагогіки. /За ред. О. Вишневського. Дрогобич, 2001.

 8. Фіцула М.П. Педагогіка. – К., 2002.

 9. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.: іл.

 10. Педагогіка: Учебник для вузов / Н. Бордовская, А. Реан. – СПб.: Питер, 2009. – 304 с.

 11. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.


Назва дисципліни:

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Мета викладання дисципліни: практична підготовка студентів університету до ефективного виконання функціональних обов’язків вчителя, вихователя, викладача в закладах системи освіти України. Дисципліна є доповненням основної педагогічної програми підготовки вчителя. Вона має ознайомити студентів з основами педагогічної майстерності, педагогічної техніки, забезпечити формування необхідних виконавчих та організаторських умінь майбутніх педагогічних працівників. Дисципліна має формувати творчу особистість. Опрацювання запропонованого матеріалу закладає надійне підґрунтя самостійного педагогічного мислення студентів, формує уміння осмислювати педагогічну діяльність, планувати виконавчу діяльність, навчити приймати виважені, оптимальні, ефективні і доцільні з наукової точки зору рішення у розв’язанні педагогічних задач.

Оволодіння системою педагогічних знань та умінь має підготувати студентів до творчої і плідної реалізації Державної національної програми “Освіта”, Концепції національного виховання, створювати надійну основу для формування педагогів нової формації, яка має забезпечити розвиток і становлення національної школи, її демократичної і гуманістичної сутності.Завдання вивчення дисципліни:

 1. Формування системи практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків вчителя, викладача.

 2. Формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і аналізувати педагогічну дійсність.

 3. Формування готовності до педагогічної праці на гностичному, комунікативному, операційному рівнях.

 4. Формування відповідального, творчого ставлення до педагогічної роботи.

 5. Формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення педагогічної діяльності.


Тематика та зміст семінарських занять

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка