Етимологія терміну “етика”; предмет, завдання і функції етики; основні етапи розвитку світової етичної думкиСкачати 113.51 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір113.51 Kb.
Затверджую

Проректор з науково-педагогічної

(навчальної) роботи

ВНМУ ім. М.І.Пирогова__ _____ проф. Гумінський Ю.Й.

31 серпня 2015 р.

Тематичний план лекційних занять курсу “Етика та деонтологія у фармації”

для студентів фармацевтичного факультету (5 курс - «клінічна фармація»)
п/п


Теми лекцій

Кількість

годин
1


Етика як навчальна дисципліна та філософська наука

(етимологія терміну “етика”; предмет, завдання і функції етики; основні етапи розвитку світової етичної думки)

2
2


Сутність, специфіка та функції моралі

(мораль і моральність; концепції виникнення моралі; мораль і право; функції моралі)


2
3


Моральні цінності людини

(моральна свідомість; ціннісна орієнтація як елемент і поняття моральної свідомості; добро ї зло як провідні поняття моральної свідомості; справедливість, обов'язок, відповідальність, совість, гідність, честь як провідні категорії етики; цінності і ціннісні орієнтації; моральна свобода)


2
4

Медична етика


(призначення професійної етики; поняття медичної етики та деонтології лікаря; види медичної етики та деонтології; фармацевтична етика)

2

Всього

8

Тематичний план семінарських занять курсу “Етика та деонтологія у фармації”

для студентів фармацевтичного факультету (5 курс - «клінічна фармація»)

.


п/п


Теми семінарів

Кількість

годин
1


Предмет і завдання етики

(поняття, мета, завдання і структура етики; функції етики; етичні ідеї Стародавнього світу; етична думка Середньовіччя та Відродження; етичні вчення Нового часу та сучасності)

2
2


Основні категорії етики

(мораль та тенденції її розвитку; моральна свідомість та категорії морального знання; моральні цінності людини; моральна культура особистості та її формування)


2
3


Медична етика та деонтологія

(витоки та призначення професійної етики; медична етика; види деонтології; особливості фармацевтичної етики; права та обов'язки, які виникають в процесі комунікації лікаря і пацієнтів)


2
4


Підсумковий контроль

2

Всього

8

Завідувач кафедри філософії

та суспільних наук професор Черкасов С.В.

Проректор з науково-педагогічної

(навчальної) роботи

ВНМУ ім. М.І.Пирогова__ _____ проф. Гумінський Ю.Й.

31 серпня 2015 р.

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи курсу “Етика та деонтологія у фармації”

для студентів фармацевтичного факультету (5 курс - «клінічна фармація»)

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Етика як наука

(основи української традиційної моралі; чесноти та вади як характеристики морального світу людини)6

2

Історія етичних вчень

(етика Нового часу та її вплив на сучасну цивілізацію; розвиток етики в Україні)6

3

Медична деонтологія

(лікарська таємниця; лікарська помилка; етична складова феномену смерті; права та обов’язки лікаря; права та обов’язки пацієнта)

10

4

Особистість лікаря

(принцип колегіальності як чинник удосконалення лікаря; співчуття та милосердя в умовах сучасної цивілізації)

4

5

Біоетика

(етичні проблеми репродуктивних технологій, генних технологій, клонування, евтаназії, переривання вагітності, трансплантології)

6

6

Основоположні документи сучасної медичної етики

(Лісабонська Декларація про права пацієнта; Конвенція про захист прав та гідності людини у зв'язку із використанням досягнень біології та медицини)

6
Всього

38

Завідувач кафедри філософії

та суспільних наук професор Черкасов С.В.
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-педагогической (учебной) работе

ВНМУ им Н.И.Пирогова

__ _____ проф. Гуминский Ю.Й.

31 августа 2015 г.

Тематический план лекционных занятий курса «Этика и деонтология в фармацие»

для студентов фармацевтического факультета (5 курса – «клиническая фармацевтика»)
п/п


Темы лекций

Количество часов1


Этика как учебная дисципліна и философская наука

(развитие термина «этика», предмет, задания и функции этики; основные этапы развития этической мысли)


2
2


Суть, специфика и функции морали

(мораль и моральность; концепции происхождения морали; мораль и право; функции морали)


2
3


Моральные ценности человека

(моральное сознание; ценностная ориентация как елемент и понятие морального сознания; добро и зло как основне понятия морального сознания; справедливость, обязанность, ответственность, совесть, достоинство, честь как основне категории этики; ценности и ценностные ориентации; моральная свобода)


2
4

Медицинская этика


(предназначение медицинской этики; понятия медицинской этики и деонтологии врача; виды медицинской этики и деонтологии; фармацевтическая этика)

2

Всего

8

Тематический план семинарских занятий курса «Этика и деонтология в фармацие»

для студентов фармацевтического факультета (5 курса – «клиническая фармацевтика»)п/п


Темы семинаров

Количество

часов
1


Предмет и задания этики

(понятие, цель, задания и структура этики; этические идеи Древнего мира; этическая мисль Средневековья и эпохи Возрождения; этические учения Нового времени и современности)

2
2


Основные категории этики

(мораль и тенденции её развития; моральное сознание и категории морального знания; моральне ценности человека; моральная культура личности и её формирование)


2
3


Медицинская этика и деонтология

(происхождение и предназначение профессиональной этики; медицинская этика; виды деонтологии; особенности фармацевтической этики; права и обязанности, которые возникают в процессе коммуникации врача и пациента)


2
4


Итоговый контроль

2

Всего

8
Заведующий кафедры философии

и общественных наук профессор Черкасов С.В.
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-педагогической

(учебной) работе

ВНМУ им Н.И.Пирогова__ _____ проф. Гуминский Ю.Й.

31 августа 2015 г.


Тематический план самостоятельной позааудиторной работы курса «Этика и деонтология в фармацие»

для студентов фармацевтического факультета (5 курса – «клиническая фармацевтика»)
з/п


Название темы

Количество часов

1

Этика как наука

(основы традиционной морали; добродетели и недостатки как состовляющие части моральной жизни человека)6

2

История этических учений

(этика Нового времени и её влияние на современную цивилизацию, рзвитие этики )6

3

Медицинская деонтология

(врачебная тайна, врачебная ошибка, етическое понимание феномена смерти человека, права и обязанности врача, права и обязанности пациента)

10

4

Личность врача

(принцип коллегиальности в медицине, развитие личности врача, сочуствие и милосердие в условиях современной цивилизации)

4

5

Биоэтика

(этические проблемы репродуктивних технологий, генних технологий, эвтаназии, клонирования, прерывания беременности, трансплантологии)

6

6

Основоположные документы современной медицинской этики

(Лиссабонская Декларация прав пациента, Конвенция про защиту прав и достоинства человека в святи с использованием дострижений биологии и медицины)

6
Всього

38

Заведующий кафедры философиии общественных наук профессор Черкасов С.В.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка