Етика. Суть моралі. Поняття моральної свідомості. Етична поведінка. Професійна моральністьСкачати 169.77 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір169.77 Kb.
#10011
Методична вказівка для студентів до практичного заняття №1.

Тема: : Етика. Суть моралі. Поняття моральної свідомості. Етична поведінка. Професійна моральність.

Актуальність теми: В останні роки увага широких кіл спеціалістів прикута до проблеми захисту людини, її фізичного і психічного здоров'я від можливих негативних впливів агентів і технологій, що відкриті сучасними медициною і фармацією.

Фармацевтична етика вивчає протиріччя між інтересами людей в області здоров’я і досягненнями медицини та фармації, котрі можуть нанести шкоду якості життя.

Знання студентами морально-етичних норм і правил спілкування з паціентами, лікарями, коллегами є обов’язковою умовою виховання майбутнього провізора як громадянина і спеціаліста, який служить на благо суспільства і держави.

Професійна діяльність фармацевтичних працівників повинна базуватись на принципах етики та деонтології, оскільки від даних основ значною мірою залежить здоровя та благополуччя люднй, морально-психологічний клімат у суспільстві, що впливає на продуктивність праці. Без дотримання етичних норм неможливі політичні, економічні, культурні та сімейні відносини , оскільки існування людського суспільства вимагає необхідності зважати один на одного, дотримуватись певних обмежень у поведінці. У сучасних умовах ринкових відносин роль етики та деонтології особливо зросла тому, що володіння їх основами, використання їх у діловому спілкуванні з клієнтами, партнерами по бізнесу, хворими, допомагає вижити підприємству,фірмі в конкурентному серидовищі. Тому важливим для провізора є знання основ та принципів етики та деонтологНавчальні цілі:

Знати: визначення поняття етики, основні етапи становлення етики як науки, визначення поняття моралі та взаємозв’язок моралі і духовності, основні концепції походження моралі та основні її функції, характеристику понять моральної свідомості, основні поняття фармацевтичної етики, а також основні проблеми в системі створення, виготовлення та розповсюдження лікарських препаратів.

Вміти: застосовувати етичні прпинципи, які формують теоретичну основу етичної науки, в практичній діяльності провізора

Виховні цілі заняття:

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Соціологія

Принципи взаємовідносин у суспільстві

Основні положення соціології

2.

Філософія

Етапи формування етики як науки; видатні історичні постаті та їх роль в медицині

Філософські принципи в етиці медичних праців-ників

3.

ОЕФ

Основні принципи фармекономіки, особливості бізнесу у фармації

Принципи фармекономіки, та бізнесу у фарма-цевтичній галузі

4.

Клінічна фармація

Особливості взаємостосунків провізор-хворий – лвкар

Особливості фармацевтичної опіки

План і організаційна структура заняття№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Нав-чальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хви-линах

1.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей
Контроль вихідного рівня знань.


Тестовий контроль.

Тестові завдання.

1

2


15


2.

Основний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.


2. Обговорення результатів написання тестових завдань.Другий


Усне опитування

Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами

Метод конкретних ситуаційПерелік питань для опитування, ситуаційні задачі.20


20


3.

Контроль результатів самостій-ної роботи студентів

Третій


Метод групової дискусії.

Захист написаного реферату, складеного кросфорду.Конспект реферата, складений кросфорд.

20

3.

Заключний етап:

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашнє завдання

Третій


Підрахунок отриманих балів.

Питання для опиту-вання, тестові завдання, ситуаційні задачі.

10

2Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:

1.Поняття етики.

2.Основні етапи становлення етики.

3.Етика в системі знань про мораль.

4.Основні моменти зростання ролі етики на рубежі ХХ і ХХІ століть.

5.Поняття моралі.Мораль і духовність.

6.Основні концепції походження моралі.

7.Етичний Кодекс фармацевтичного працівника.

8.Філософські проблеми Середньовіччя.

9.Особливості філософії Нового часу.

10.Основні концепції походження моралі.

11.Функції моралі.

12.Характеристика понять моральної свідомості.

……….
ІІ. Дайте визначення, що таке:

«мораль», « релятивізм», « неопозитивізм», «об'єктивний ідеалізм» .
ІІІ. Розв’яжіть ситуаційні задачі:

1. .До провізора аптеки звернувся чоловік 65 років з проханням видати йому знеболювальний засіб, однак провізор відмовив у проханні, обгрунтувавши свою позицію тим, що аптека уже зачинена. Оцініть тактику провізора


2. . В аптеку прийшла жінка зі скаргами на біль голови і попросила поміряти артеріальний тиск. Обличчя червоно-синюшне, шкіра покрита потом. Фармацевт відмовив їй у послузі, зіславшись на велику чергу. Оцініть ситуацію
Самостійна аудиторна робота студентів

І. Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами. Захист написаного реферату, складеного кросворду.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.
Література

1.Директива Европейского парламента и Европейского Совета 2001X83 от


6.11.2001.

2.Кодекс этическийфармацевтических работников Украины // Провизор. 2006. - №10.- С. З - 5.

3.Ларіонова-Нечерда О. Біоетика захищає майбутнє / О. Ларіонова-Нечерда // Науковий СВІТ. - 2005. - №10. - С. 9-11.

4. Ларіонов Г. Життя і смерть лабораторних тварин / Г. Ларіонов // Науковий СВІТ. – 2006. - №10. – С. 8-21.

5. Менеджмент и маркетинг в фармации. 4.1. Менеджмент в фармации: Учебник для студентов вузов / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева; Под ред. З.Н. Мнушко // Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы. - 2007. - 360 с.

6. Основи медичної етики. / П.С. Назар, Ю.П. Віленський // К.: «Здоровיя». - 2002 – 341 с.

7 .Проблеми сучасності і мораль науковця / А. Наумовець, М. Находкін. // Вісник Національної академії наук України - 2006. - № 5. - С. 3 -10.


 1. Провізор як провідник принципів біоетики у фармацевтичній практиц / О.М.Грищенко, В.Л.Кулініченко, О.М.Тернова та інш. // Фармацевтичний журнал. - 2003. - №4. - С. 46-50.

 2. Пашков В.М. Загрози у галузі охорони здоров'я. Господарсько-правова характеристика та класифікація / В.М. Пашков // Еженедельник АПТЕКА – 2007 - №29(600). - С. 98-99.

 3. Україна. Закони. Про рекламу: Закон // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 39 - С. 181.

 4. Фармацевтичне право як базова основа вдосконалення соціальних и морально-етичних правовідносин між лікарем, хворим і провізором у фармацевтичному бізнес середовищі / В.О. Шаповалова, З.С. Галаван, В.В. Зброжек і інші // Фармацевтичний журнал - 2006. - №2.- С. ЗЗ -38.

Методичну розробку підготувала асист. Дронь Л.А.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології

і фармакотерапії з курсом основ біоетики


Методична вказівка для студентів до практичного заняття №2

Тема: Етичні принципи взаємостосунків суб’єктів фармації. Історія формування фармацевтичної етики. Формування особистості провізора і роль етики при цьому. Корпоративна культура фармацевтичної медичної організації. Взаємостосунки провізор-лікар-хворий. Аптечний колектив і професійні відносини в ньому. Взаємостосунки між провізорами і торговими представниками, суб’єктами фармації і державою.

Актуальність теми: Фармацевтична етика як частина загальної етики є наукою про моральну цінність вчинків фармацевтичних працівників усіх ланок, їх поведінку у сфері своєї діяльності. Це обумовлюється особливостями їх практичної діяльності, положенням і роллю в суспільстві. Тому важливим для провізора є знання основ та принципів етики й деонтології.

Навчальні цілі:

Знати: етичні принципи взаємостосунків суб’єктів фармації, етичні аспекти взаємостосунків між провізорами, медичними представниками і державою, роль етики у процесі формування особистості провізора.

Вміти: застосовувати етичні принципи, які формують теоретичну основу етичної науки, в практичній діяльності провізора.

Виховні цілі заняття:

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Філософія

Етапи формування етики як науки; видатні історичні постаті та їх роль в медицині

Філософські принципи в етиці медичних праців-ників

2.

ОЕФ

Основні принципи фармекономіки, особливості бізнесу у фармації

Принципи фармекономіки, та бізнесу у фарма-цевтичній галузі

3.

Клінічна фармація

Особливості взаємостосунків провізор-хворий – лвкар

Особливості фармацевтичної опіки


Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:

1. Поняття фармацевтичної етики.

2. Основні етапи становлення фармацевтичної етики.

3. Поняття фармацевтичної деонтології.

4. Етика взаємостосунків провізора та хворого.

5. Етика і професійні відносини в аптечному колективі.

6. Етичні аспекти взаємостосунків провізорів і торгових медичних представників.

7. Етична сторона взаємостосунків між суб’єктами фармації і державою.ІІ. Дайте визначення, що таке:

«мораль», «духовність», «етика», «етичність», «правова свідомість», «професійний обов’язок».ІІІ. Розв’яжіть ситуаційні задачі:

1. Покажіть схематично алгоритм бесіди провізора з пацієнтом, котрий звернувся в аптеку з метою придбати жарознижуючий засіб.

2. До провізора звернувся представник фірми “Фармак” з проханням розмістити препарати в роздрібній торгівлі даної аптеки. Однак провізор відмовив у проханні, зіславшись на те, що препарати даної фірми взагалі не продаються. Оцініть тактику провізора.

3. В аптеку завітав чоловік з проханням видати йому препарат “Сторвас”. Однак провізор, незважаючи на те, що даний препарат був наявний в аптеці, порекомендував придбати “Вазиліп”, оскільки він є кращим. Дайте оцінку діям провізора.Самостійна аудиторна робота студентів

І. Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами. Захист написаного реферату, складеного кросфорду.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.

Література.

 1. Кулініченко В. Біоетика як етична концепція / В. Кулініченко, С. Пустовіт // Науковий СВІТ. - 2006. - №5. - С. 16-19.

 2. Кодекс этическийфармацевтических работников Украины // Провизор. 2006. - №10.- С. З - 5.

 3. Ларіонова-Нечерда О. Біоетика захищає майбутнє / О. Ларіонова-Нечерда // Науковий СВІТ. - 2005. - №10. - С. 9-11.

 4. Ларіонов Г. Життя і смерть лабораторних тварин / Г. Ларіонов // Науковий СВІТ. – 2006. - №10. – С. 8-21.

 5. Малец Л. Корпоративная зтика: практические рекомендации для лидера / Л. Малец // Персонал. -2001. - № 2(62). -С.72-73.

 6. Малахов В. Етика: Курс лекцій. Навчальний посібник. - 2-й виклад., перероблене і доповнене / В. Малахов // К.:Либідь. - 2000. – 384 с.

 7. Проблеми сучасності і мораль науковця / А. Наумовець, М. Находкін. // Вісник Національної академії наук України - 2006. - № 5. - С. 3 -10.

 8. Провізор як провідник принципів біоетики у фармацевтичній практиц / О.М.Грищенко, В.Л.Кулініченко, О.М.Тернова та інш. // Фармацевтичний журнал. - 2003. - №4. - С. 46-50.

 9. Фармацевтичне право як базова основа вдосконалення соціальних и морально-етичних правовідносин між лікарем, хворим і провізором у фармацевтичному бізнес середовищі / В.О. Шаповалова, З.С. Галаван, В.В. Зброжек і інші // Фармацевтичний журнал - 2006. - №2.- С. ЗЗ -38.

 10. Фармацевтическая этика и деонтология. / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева, Н.В. Чернобровая и другие // Х.:Видавн. НФАУ «Золоті сторінки». - 2002. - 87 с.

Методичну розробку підготувала ас. Кутинська І.П.

Обговорено і затвердженона засіданні кафедри

клінічної фармакології й фармакотерапії

з курсом основ біоетики й біобезпеки проф. д.м.н. Купновицька І.Г.

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №4.

Тема: Етика бізнесу у фармації. Права та соціальний захист фармацевтичного працівника. Правопорушення та відповідальність.

Актуальність теми: Етика підприємництва служила об'єктом вивчення віддавна. Бізнес трактувався як одна із сфер людської діяльності. У всі часи особлива увага надавалася ключовому елементу підприємництва — бізнесмену, тим етичним засадам, на яких він будує свою справу. Дотримання етичних принципів робить бізнес ефективнішим і прибутковим, воно допомагає зберегти відданість клієнтів. Знання етичних принципів для правильного ведення бізнесу є досить вагомим на сучасних лавах масштабної конкуренції.

В Україні трансформація суспільно-економічної системи у напрямі формування демократичної держави і ринкових відносин докорінно вплинула на зміну інституційної моделі забезпечення професійних прав працівників окремих галузей економіки. Це також стосується і професійних прав фармацевтичних працівників. Велике значення для створення ефективного юридичного механізму має забезпечення прав фармацевтичних працівників, крім формальних принципів правового регулювання, зокрема, принципу збереження прав у відповідній сфері, тому важливо при прийнятті нових нормативно-правових актів додержуватися принципу юридичної ясності.Навчальні цілі:

Знати: основні принципи ведення бізнесу у сфері фармації, принципи менеджменту у фармації, основи маркетингу та ведення фінансів в професійній діяльності фармацевта. Права та обов’язки фармацевта.

Вміти: застосовувати етичні принципи в професійній діяльності.

Виховні цілі заняття:

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Соціологія

Принципи взаємовідносин у суспільстві

Основні положення соціології

2.

Філософія

Етапи формування етики як науки; видатні історичні постаті та їх роль в медицині

Філософські принципи в етиці медичних праців-ників

3.

ОЕФ

Основні принципи фармекономіки, особливості бізнесу у фармації

Принципи фармекономіки, та бізнесу у фарма-цевтичній галузі

4.

Клінічна фармація

Особливості взаємостосунків провізор-хворий – лвкар

Особливості фармацевтичної опіки

План і організаційна структура заняття№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Нав-чальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хви-линах

1.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей
Контроль вихідного рівня знань.


Тестовий контроль.

Тестові завдання.

1

2


15


2.

Основний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.


2. Обговорення результатів написання тестових завдань.Другий


Усне опитування

Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами

Метод конкретних ситуаційПерелік питань для опитування, ситуаційні задачі.20


20


3.

Контроль результатів самостій-ної роботи студентів

Третій


Метод групової дискусії.

Захист написаного реферату, складеного кросфорду.Конспект реферата, складений кросфорд.

20

3.

Заключний етап:

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашнє завдання

Третій


Підрахунок отриманих балів.

Питання для опиту-вання, тестові завдання, ситуаційні задачі.

10

2Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:
1. Базові поняття етики бізнесу.

2. Поняття управлінської етики.

3. Вплив етичних норм на розвиток підприємництва.

4. Конкуренція та ділові відносини.

5. Закони України, які регламентують діяльність приватного підприємця.

6. Професійні права фармацевтичних працівників.

7. Правопорушення та відповідальність фармацевтичних працівників.
ІІ. Дайте визначення, що таке:

«Етика бізнесу», «управлінська етика», «конкуренція», «ділові відносини», «етична поведінка».ІІІ. Розв’яжіть ситуаційні задачі:

1. У чому полягає етична сторона взаємостосунків підприємця із споживачами? Опишіть.

2. Фармацевтичне підприємництво в Україні значно поступається за своїми характеристиками країнам з розвиненою ринковою економікою. Існуванням яких елементів це пояснюється? Ваше вирішення проблеми.

3. Сучасними стандартами розвинених ринкових відносин є:

А) справедлива конкуренція

В) отримання прибутку

С) хитрість та обман

D) зростання господарських оборотів.

Еталон відповіді: 3- А.
Самостійна аудиторна робота студентів

І. Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами. Захист написаного реферату, складеного кросфорду.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.
Література.

1. Дорофеєва Т.А. Етичний аспект роботи провізорів і фармацевтів / Т.А. Дорофеєва, О.Е. Смирнова, О.Г. Ельяшевич // Фармація. - 1991. - № 1. - С. 52 -53. 1. Журавель В. Ділова етика і етикет лікаря-менеджера і підприємця / В. Журавель // Ліки України. - 1999. - № 10. - С. 21 - 23.

 2. Зигерт В. Руководить без конфликтов: Сокр. пер. с нем. / В. Зигерт, Л. Ланг //- М.: Экономика. - 1990. - 335 с.

 3. Крюкова Н.Ю. Организационная культура-успех фирмы / Н.Ю. Крюкова, Н.В. Перегоедова // ЭКО. - 1995. - № 2. - С. 156 - 160.

 4. Менеджмент и маркетинг в фармации. 4.1. Менеджмент в фармации: Учебник для студентов вузов / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева; Под ред. З.Н. Мнушко // Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы. - 2007. - 360 с.

 5. Фармацевтичне право як базова основа вдосконалення соціальних и морально-етичних правовідносин між лікарем, хворим і провізором у фармацевтичному бізнес середовищі / В.О. Шаповалова, З.С. Галаван, В.В. Зброжек і інші // Фармацевтичний журнал - 2006. - №2.- С. ЗЗ -38.

 6. Фармацевтическая этика и деонтология. / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева, Н.В. Чернобровая и другие // Х.:Видавн. НФАУ «Золоті сторінки». - 2002. - 87 с.

 7. Этика бизнеса. // М.: Зеркало. - 1998. - 253 с.

Методичну розробку підготувала асистент Губіна Н.В.


Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії з курсами основ біоетики та біобезпеки. .
Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька
Каталог: images -> Portal -> Kafedra klinichnoi farmakologii i farmakoterapii z kursom osnov bioetyky i biobezpeky -> kafedra klinichnoi farmakologii i farmakoterapii 2 semestr -> farmacevtychnyj f-t -> 3 kurs -> etyka i deontologiya u farmacii
Portal -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
etyka i deontologiya u farmacii -> Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з етики й деонтології у фармацІї за фаховим
Kafedra klinichnoi farmakologii i farmakoterapii z kursom osnov bioetyky i biobezpeky -> Робоча програма основи біоетики та біобезпеки за фаховим напрямком 12020101. „Фармація
farmacevtychnyj f-t -> Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з фармакотерапії за фаховим напрямком

Скачати 169.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка