Era – Європейська дослідницька асоціаціяСторінка8/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.69 Mb.
#1051
1   2   3   4   5   6   7   8

ДОДАТКИ


Додаток 1. Співвідношення факторів та індикаторів факторів впливу


Фактори впливу

Індикатори факторів впливу

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

Внесення змін до закону "Про освіту" щодо основних понять, принципів, гарантій та стандартів освіти дітей з особливими потребами, виходячи з положень Конвенції ООН про права інвалідів

Розроблення та затвердження положення про клас з інклюзивним навчанням з обґрунтуванням специфіки функціонування таких класів

Розробка та внесення змін щодо функціонування психолого-медико-педагогічні консультації (чітке визначення прав та обов’язків членів комісій та батьків)

Розробка детальної стратегії та плану впровадження інклюзивної освіти в України

Розширення і доповнення переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку зі змінами впровадження інклюзивного навчання

Фінансове забезпечення інклюзивної освіти

Зміни у підходах до фінансування освіти дітей з особливими потребами – впровадження програмно-цільового методу, розробка реальних індикаторів виконання програми впровадження інклюзії

Збільшення фінансування шкільної освіти і, зокрема, інклюзивної освіти

Підвищення заробітної плати вчителям у школах, де вчаться діти з особливими потребами

Матеріально-технічне забезпечення

Створення системи ресурсних центрів матеріального та технічного забезпечення

Забезпечення спеціальним обладнанням та технічними засобами

Пристосування архітектурного середовища навчальних закладів для потреб дітей із обмеженими можливостями

Забезпечення транспортом для навчання дітей із обмеженими можливостями

Впровадження дистанційного навчання

Кадрове забезпечення

Створення спеціальних факультетів для підготовки вчителів та вихователів

Створення спеціальних центрів для фахової допомоги вчителям, які працюють в загальноосвітніх школах з дітьми з особливими потребами

Створення корекційно –реабілітаційних центрів на базі спеціальних учбових закладів

Дидактичне забезпечення

Залучення широкого кола вчителів до обговорення впровадження інклюзії в Україні для визначення їх реальних потреб

Розробка методичних матеріалів, посібників для вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами

Розробка спеціальних курсів для вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом в рамках освітніх програм

Тренінгові програми для НУО, які пов’язують свою діяльність з вирішенням проблем дітей з особливими потребами

Громадсько-просвітницька діяльність НУО

Співпраця із громадськими організаціями та батьківськими асоціаціями

Залучення батьківських ГО до просвітницької діяльності серед населення

Структурі зміни у галузі освіти дітей з особливими потребами

Створення спеціальних класів в загальноосвітніх школах для дітей з однаковою нозологією

Скорочення кількості спеціальних учбових закладів

Створення спеціалізованих консультаційних центрів на базі спецшкіл, до яких батьки та учні, які навчаються у загальноосвітніх школах, могли б звернутися по спеціалізовану допомогу, і які надаватимуть психолого-медичні послуги школі, де навчаються діти з особливими потребами

Забезпечення системної цілісності та безперервності інклюзивності в освіті - мікросистеми інклюзії (дошкільна освіта-школа-професіональна освіта)

Розробка методологічних підстав впровадження інклюзії

Розробка науково-методичного забезпечення розвитку інклюзивних процесів в загальноосвітніх установах

Розробка та впровадження навчальних та дидактичних комплектів із застосуванням диференційованого і різнорівневого підходу

Розробка методів і педагогічних технологій навчання і виховання в різнорідному освітньому середовищі

Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу дітей з різними порушеннями на всіх щаблях інклюзивної освіти

Система оцінювання ефективності впровадження інклюзії

Зміна підходів до організації оцінки якості освіти

Моніторинг державних та недержавних програм, спрямованих на впровадження інклюзії, оцінка їх ефективності

Визначення критеріїв та параметрів інклюзії на основі міжнародного досвіду

Подолання соціальних та професійних стереотипів

Розробка та проведення широкої просвітницької кампанії серед населення

Формування спільноти, що розділяє ідеї рівноправності

Проведення семінарів для журналістів, які пишуть на освітянські теми, зокрема, про інклюзивну освіту

Поширення інформації про позитивний досвід інклюзії в країнах колишнього СРСР та європейських країнах

Розробка та проведення спеціального курсу для школярів «Рівні можливості для кожного»


Додаток 2. Експертний коментар до резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження «Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи»
Для экспертизы было представлено резюме Аналитического отчёта по результатам исследования «Инклюзивное образование на Украине: результаты, проблемы, перспективы», выполненное Европейской исследовательской ассоциацией в Украине.
Целью данного исследования было изучить и представить состояние инклюзивного образования в Украине, результаты действий, социальные и системные барьеры, а также проанализировать перспективы внедрения инклюзии в систему образования Украины.
Аналитический отчёт состоит из Вступления, девяти глав и приложения. Вступление содержит общее описание современного состояния развития инклюзивного образования в Украине, краткую историческую справку о развитии процесса инклюзии в стране, представление основных групп, участвующих в исследовании, структуру самого отчёта.
Первая глава описывает научный аппарат проведённого исследования. Исследование состояло из нескольких компонентов, каждый из которых имел собственные задачи и был реализован различными исследовательскими методами. Исследование проходило в 3 этапа:  • Предварительный этап - сбор и анализ информации о внедрении инклюзивного образования в Украине и в четырех странах.

  • Основной этап - опрос ключевых участников процесса внедрения инклюзивного образования: учителей, воспитателей и представителей администраций общеобразовательных, пилотных и специальных школ и учебно-воспитательных комплексов; родителей детей с особыми потребностями, обучающихся в специальных школах, совместно со здоровыми детьми - в инклюзивных классах экспериментальных школ, обычных общеобразовательных школах или посещающих экспериментальные УВК; репрезентативный опрос граждан; количественный опрос украинских неправительственных организаций, занимающихся вопросами защиты и образования детей с особыми потребностями.

  • Заключительный этап - обобщающий анализ результатов, обсуждение результатов в экспертном кругу, информирование общественности.

Научно-методический аппарат проведённого исследования, количество процедур, объём выборки и подбор её групп свидетельствуют о методологически грамотном построении самого исследования и высокой достоверности полученных качественных и количественных данных. Методической базой исследования стали: экспертный анализ документов и открытых источников информации об объекте, обзор научно-методических материалов и публикаций по проблеме, метод «социальной оценки» проекта, глубинное и полуформализованное интервью, метод фокус-групп, on-line-опрос респондентов. В исследование были включены различные социальные группы: педагоги, руководители образовательных учреждений, родители, представители общественных организаций, частные респонденты.


Общий обзор состояния внедрения инклюзивного образования представлен как ряд аналитических тезисов проблемного характера. Они указывают на системные противоречия, связанные с социально-экономическим, нормативно-правовым, финансовым и организационным уровнем проблемы развития инклюзивного образования. Хочется отметить ряд типичных для Украины и России тенденций – активная роль общественных организаций и родительских ассоциаций, и отсутствие законодательного закрепления практики инклюзивного образования на государственном уровне. Здесь же описываются важные результаты, которые были получены за последние 2-3 года. Относясь с недоверием к официальным статическим данным об охвате инклюзивным образованием, хочется отметить, что на современном этапе принято различать понятия «интеграция» и «инклюзия», ровно как и признавать, что создание специальных классов в массовой школе не рассматривается как инклюзивная практика. Считаю необходимым указать на важнейший результат обзорного периода, связанный с разработкой «Концепции развития инклюзивного образования» и «Порядка организации инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях».

Демократичні Ініціативи молоді
Третья глава посвящена анализу социальных тенденций , связанных с отношением и восприятием идеи инклюзивного образования различных групп общества. Данные, связанные с информированностью, подтверждают значение СМИ в уровне развития социальных процессов и объективно показывают необходимость информационно - просветительской работы в этом направлении со стороны государства и СМИ. Частотное распределение по показателю отношения населения к идее инклюзивного образования имеет высокую степень корреляции с российскими исследованиями по данному вопросу.
Глава, посвященная оценке эффективности инклюзивной практики, была написана на основании результатов фокус-групп с педагогами и глубинных интервью с родителями .Стало понятным, что экспериментальная работа по внедрению инклюзивного образования в Украине на ряде пилотных школ оказалась достаточно результативной. В отчёте подчеркивается крайне важное замечание: локальный характер эксперимента не позволяет увидеть те ресурсы, которые необходимы для системных изменений всего образования страны. Значимым фактором является образовательная политика и ряд ведомственных решений, ориентированных на развитие всего общего образования на принципах инклюзии.
Очень интересным оказался материал, связанный с результатами опроса родителей. Данные отражают острые проблемы гуманизации социальных отношений в образовании между детьми, родителями и педагогами, психологические трудности в восприятии различий. Думается, что иногда взрослые переносят ряд своих устойчивых стереотипов и представлений на психологию отношений детей и не совсем объективно оценивают их трудности.
Пятая глава Аналитического отчёта представляет роль и место общественных организаций в процессе внедрения инклюзивного образования в Украине. Безусловным достоинством анализа данного вопроса стала постановка проблемы ответственности общественных организаций относительно инклюзивной практики в государственных образовательных учреждениях. В условиях развития демократических процессов в обществе общественные и родительские организации становятся серьёзными участниками инклюзивного процесса не только в образовании , но и в обществе. В отчёте не отражён показатель социального партнёрства и степень участия общественных организаций в принятии правительственных решений. Это стало бы ответом на вопрос об их ответственности.
Глава шестая описывает основные проблемы и барьеры на пути развития инклюзивного образования. Социальные защиты государства выступают в виде непостоянной, случайной, фрагментарной поддержки идеи включающего образования и отсутствием целостного, комплексного подхода в решении вопросов закрепления и обеспечения инклюзии в образовании. Оценка финансирования указывает на основное препятствие в развитии инклюзивного образования - не учтено дополнительное финансирование образовательной услуги, связанной с созданием специальных образовательных условий для ребёнка с ограниченными возможностями в здоровья в условиях массовой школы. В отчёте раскрыто важное противоречие, связанное с уровнем полномочий по финансированию образования между бюджетами городского, областного и республиканского уровня. Коротко описаны проблемы содержания образования в условиях инклюзии. Типичной проблемой для многих стран СНГ является вопрос документа об образовании в свете развития инклюзивных процессов в общей системе образования.

Достаточно полно описаны кадровые проблемы и трудности педагогов в реализации инклюзивного подхода. Только государственная система повышения квалификации, разработка модулей и программ профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров сможет постепенно решить эту проблему.


Глава седьмая представляет характеристику ожиданий в адрес инклюзивного образования различных социальных групп – профессионалов, родителей, экспертов. Делается, с моей точки зрения, совершенно верный вывод - уровень оптимизма или пессимизма находится в прямой зависимости от степени вовлеченности в процесс инклюзивного образования. Российские исследования подтверждают этот вывод, именно опыт становится значимым фактором в формировании уверенности и способности профессионально действовать. Важно заметить, что ожидания и вера родителей связаны с эффективностью дошкольной инклюзии, а инклюзия в школе имеет основной своей задачей социальную адаптацию и умение ребёнка жить в обществе. Совершенно естественно, что основные ожидания и родители и учителя возлагают на государство и его гарантии обеспечить инклюзивное образование необходимыми ресурсами. Экспертное мнение подтверждает эволюционный характер развития динамически развивающего процесса инклюзии в системе образования. Украина идёт своим путём и рождает свою модель инклюзивного образования в стране.
Восьмая глава раскрывает результаты исследования факторов влияния , которые определяют важность и необходимость внедрения разного типа изменений (структурно-организационных, содержательных и ценностных) и детерминируют дальнейшее развитие инклюзивного образования в Украине. Неудивительно, что оценки факторов влияния и их значимости расходятся у различных групп респондентов. Существенные расхождения связаны с развитием дистанционного образования и финансовым фактором обеспечения педагога и самой школы. Хочется надеяться, что в полной версии Аналитического отчёта содержится анализ этих различий. В целом, эта исследования проведена на высоком научном уровне и обеспечена различными методами анализа.
В завершающем отчёт разделе собраны рекомендации для дальнейшего внедрения инклюзивного образования в Украине, которые высказали представители профессиональных групп, украинские и зарубежные эксперты. Рекомендации определяют необходимые решения в области финансового, методического, дидактического и материально-технического обеспечения инклюзивного образования, важные структурные и социальные изменения. Настоящим богатством последнего раздела становятся рекомендации зарубежных экспертов, которые обобщают опыт других стран в преодолении трудностей и прогрессе инклюзивного процесса в образовании.

Демократичні Ініціативи молоді

В целом, необходимо отметить огромную социальную значимость данного исследования, его глубину и продуманность, логику и заинтересованность всей команды исполнителей.


Инклюзивное образование – мировая тенденция. Каждая страна находит свой путь, рождает свою модель. Неизбежно одно - цивилизованным может называться только то государство, которое ориентировано на человека.


ЭкспертС.В.Алёхина,

к.псх.н., Почётный работник общего образования Российской Федерации,Директор Института проблем инклюзивного образования Московского городского психолого-педагогического университета1 Більш детальну інформацію щодо організації, проведення, висновків та рекомендацій дослідження всіх ключових учасників можна знайти у відповідних розділах узагальненого звіту.Каталог: doc -> files -> news
news -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
news -> «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення і результативність»
news -> Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності Виконавець: Ріпний Микола Петрович
news -> Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка