Електричне полеСкачати 110.89 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір110.89 Kb.
Календарне планування

11 клас

(105 год, 3 год на тиждень, 3 год — резервний час)

Тема уроку

Т1. Електричне поле

11 год

Дата

1

Повторення. Електризація тіл. Закон збереження електричного заряду. Точковий і розподільний заряд. Закон Кулона.
2

Повторення (розв’язання задач).

Лабораторна робота № 1

«Дослідження взаємодії електризованих тіл» (виконується дома).
3

Електричне поле. Напруженість. Лінії напруженості. Електричне поле точкових зарядів. Однорідне поле. Принцип суперпозиції.
4

Розв’язування задач
5

Провідники та діелектрики в електричному полі. Диполь. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникливість речовини.
6

Вплив електричного поля на живі організми. Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Розв’язування задач.
7

Потенціал електричного поля. Різниця потенціалу. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів.

8

Розв’язування задач
9

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Розв’язування задач
10

Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці. Розв’язування задач.
11

Розв’язування задач. Узагальнююче заняття. Залік з теорії.
12

Контрольна робота №1 з теми «Електричне поле»

Тематична № 1
Т2. Електричний струм

16 год за програмою, 18 – за планом

13

Електричний струм. Електричне поле. Характеристики струму і електричного

кола. Закон Ома для ділянки кола.


14

Електричні кола з послідовним з’єднанням і паралельним з’єднанням провідників. Розв’язування задач
15

Розв’язування задач
16

Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Розв’язування задач.
17

Опрацювання теорії. Розв’язування задач.
18

Лабораторна робота № 2 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору провідників».
19

Робота та потужність електричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.
20

Опрацювання теорії. Розв’язування задач.
21

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.
22

Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми)
23

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідність напівпровідників.
24

Електронно – дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади, їх застосування.
25

Лабораторна робота № 3 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом».
26

Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. Електронно променева трубка.
27

Опрацювання теорії. Розв’язування задач. Плазма, її властивості, застосування.
28

Опрацювання теорії. Розв’язування задач. Плазма, її властивості, застосування.
29

Підготовка до контрольної роботи.
30

Контрольна робота № 2 «Електричний струм».

Тематична №2
Т3. Електромагнітне поле

16 год

31

Магнітне поле. Використання магнітного поля в техніці. Індукція магнітне поля. Потік магнітної індукції.
32

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.
33

Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого та колового струмів. Розв’язування задач.
34

Дія магнітного поляна провідник за струмом. Сила Ампера. Взаємодія струмів.
35

Сила Лоренца. рух зарядженої частинки в однорідному полі. Використання сили Лоренца.
36

Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна.
37

Магнітна властивість речовини. Діа - , пара - , феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми)
38

Лабораторна робота №4 «Дослідження магнітних властивостей речовини».

Розв’язування задач.


39

Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
40

Лабораторна робота № 5 «Дослідження явищ електромагнітної індукції».

Розв’язування задач.


41

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Розв’язування задач.
42

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму.
43

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
44

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля.
45

Підготовка до контрольної роботи. Залік.
46

Контрольна робота №3 «Електромагнітне поле»

Тематична №3

47

Резерф

Семестрова


Т4 Електромагнітні коливання і хвилі

16 год за програмою, 9 за планом

48

Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі. Аналогія між механічними та ел-м коливаннями. Розв’язування задач.
49

Рівняння ел-х коливань. Гармонічні електромагнітні коливання та їх характеристики. Розв’язування задач.
50

Вимушені коливання. Автоколивання. Генератор на транзисторі.
51

Електромагнітний резонанс. Розв’язування задач. Механічні хвилі (повторення курсу базової школи)
52

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Гіпотеза Максвелла. Дослід Герца. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Винахід радіо Поповим
53

Принцип дії радіотелефонного зв’язку та стільникового зв’язку
54

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Густина потоку випромінювання. Розв’язування задач.
55

Практичне застосування радіотехніки: радіолокація, телебачення, стільниковий зв’язок, супутникове телебачення. Розв’язування задач.
56

Контрольна робота № 4. Електромагнітні коливання і хвилі

Тематична № 4
Т5 Хвильова і квантова оптика

(19 год за програмою, 15 –за планом)57

Розвиток уявлень про природу світла. Визначення швидкості світла. Промінь світла. Прямолінійне розповсюдження світла.
58

Відбивання світла. Принцип Ферма. Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Розв’язування задач
59

Закони заломлення світла. Показник заломлення. Розв’язування задач на заломлення світла. Повне відбивання світла. Волоконна оптика.
60

Лінзи. Побудова зображень одержаних за допомогою лінз. Використання лінз. Оптичні прилади та їх застосування. Кут зору. Аберації. Розв’язування задач
61

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.
62

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Способи спостереження інтерференції світла. Інтерферометр А. Майкельсона. Голографія та умови її спостереження. Розв’язування задач
63

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса - Френеля. Дифракційні картини. Дифракційна гратка. Дифракційний спектр.
64

Лабораторна робота №6 «Спостереження інтерференції світла»

Лабораторна робота № 7 «Спостереження дифракції світла»
65

Квантові властивості світла. Фотоефект. Досліди Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.
66

Гіпотеза Планка. Фотон. Пояснення законів фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Маса, енергія та імпульс фотона.
67

Розв’язання задач на рівняння фотоефекту та фотони. Застосування фотоефекту. Внутрішній фотоефект. Фоторезистор та фотоелемент.
68

Тиск світла. Досліди Лебедєва. Розв’язування задач

69

Люмінесценція. Фотохімічна дія світла. Види випромінювання. Шкала електромагнітного випромінювання. Карпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
70

Залік з теорії

71

Контрольна робота № 5 «Оптика»

Тематична № 5
Т7 Атомна і ядерна фізика

15 год за програмою (11 за планом)

72

Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Енергетичні стани атома. Досліди Франка і Герца. Розв’язування задач
73

Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Лазери та мазери. Розв’язування задач

74

Випромінювання і поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.
75

Лабораторна робота №8 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.» Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.
76

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивних випромінювань. Спонтанний поділ ядер. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.
77

Атомне ядро. Відкриття протонів та нейтронів. Ізотопи. Протонно – нейтронна модель атомного ядра. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. Ядерні реакції.
78

Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерні реакції. Ядерна енергетика та екологія. Розв’язування задач
79

Дозиметрія. Властивості іонізуючого випромінювання. Дози випромінювання. Принцип дії дозиметрів. Захист від іонізуючого випромінювання. Розв’язування задач
80

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

Лабораторна робота № 9 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»
81

Залік з теорії
82

Контрольна робота № 6 «Атомна і ядерна фізика»

Тематична № 6


Фізичний практикум

7 годин за програмою (8 за планом)

83

Вимірювання ємності конденсатора.
84

Дослідження відбиття та заломлення світла.
85

Визначення довжини світлових хвиль.
86

Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.
87

Визначення ККД трансформатора.
88

Дослідження залежності опору напівпровідника від температури.
89

Вивчення явища поляризації світла.
90

Підсумкове заняття з фізичного практикуму
Узагальнюючі заняття (2 год, 1 – год.за планом)
Фізика і науково – технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо – наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільного розвитку.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка