Екзаменаційні питання з дисципліни «менеджмент І адміністрування»Скачати 99.46 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір99.46 Kb.
#16060
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ”

 1. Дайте характеристику системі законів організації.

 2. Охарактеризуйте еволюцію теоретичних концепцій організації.

 3. Наведіть порівняльну характеристику моделей теорії організації.

 4. Розкрийте сутність органічної та механістичної моделі організації.

 5. Порівняльна характеристика бюрократії М. Вебера та теорії організації Ф. Тейлора.

 6. Охарактеризуйте життєвий цикл організації.

 7. Наведіть класифікацію організацій.

 8. Зовнішнє середовище організаційної системи.

 9. PEST-аналіз як інструмент, призначений для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища організації.

 10. Підсистеми внутрішнього середовища організації.

 11. Розкрийте сутність та етапи організаційного проектування.

 12. Оцінювання ефективності діяльності організації.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


МЕНЕДЖМЕНТ”


 1. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

 2. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.

 3. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

 4. Закони і закономірності менеджменту.

 5. Класифікація та взаємозв'язок принципів менеджменту.

 6. Поняття та характеристика функцій менеджменту.

 7. Сутність та класифікація методів менеджменту.

 8. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їх взаємозв'язок.

 9. Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

 10. Мотивування як загальна функція менеджменту.

 11. Поняття процесу контролю та його місце в системі управління.

 12. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ”

    1. Розкрийте сутність понять управління інноваціями

    2. Визначте основні напрямки інноваційної діяльності.

    3. Надайте визначення та характеристику стадій життєвого циклу інновацій.

    4. Розкрийте зміст поняття “інноваційний проект”, основні етапи його розробки та реалізації.

    5. Охарактеризуйте методи і засоби державного регулювання інноваційної діяльності.

    6. Визначте роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної діяльності.

    7. Проаналізуйте організацію впровадження та трансфер наукових інновацій.

    8. Назвіть основні джерела інвестицій для інноваційної діяльності та шляхи зменшення ризику при виборі інноваційного проекту.

    9. За якими показниками здійснюють оцінку ефективності інноваційних проектів.

    10. Розкрийте етапи становлення теорії інноватики та її сучасні концепції.

    11. Назвіть способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів.

    12. Охарактеризуйте інноваційну діяльність як об’єкт інвестування.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


 1. Охарактеризуйте виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію.

 2. Назвіть природу операційної функції та її галузеві особливості.

 3. Розкрийте сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

 4. Назвіть операційні пріоритети та пріоритети, які визначаються місцем на ринку.

 5. Охарактеризуйте сутність та етапи розробки операційної стратегії.

 6. Розкрийте сутність системного підходу до операційного менеджменту.

 7. Які фактори характеризують операційну систему як об'єкт управління.

 8. Назвіть особливості та властивості операційної системи.

 9. Охарактеризуйте складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

 10. Розкрийте зміст поняття операційної діяльності підприємства.

 11. Охарактеризуйте проектування операційної системи: критерії та вибір проектів.

 12. Розкрийте сучасний рівень розвитку операційних систем.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”


 1. Охарактеризуйте предмет, задачі та основні напрямки управління персоналом.

 2. Назвіть принципи та механізм управлінням персоналом.

 3. Розкрийте суть планування потреби в трудових ресурсах

 4. Назвіть етапи проведення набору та відбору персоналу.

 5. Проаналізуйте етапи укладання трудового договору та розкрийте його зміст.

 6. Розкрийте стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

 7. Як здійснюється оцінка результатів діяльності персоналу.

 8. Охарактеризуйте взаємовідносини між менеджерами та працівниками.

 9. Розкрийте особливості стилів керівництва та оцініть їх ефективність.

 10. Назвіть основні фактори плинності кадрів. Визначте роль управління процесами плинності кадрів.

 11. Охарактеризуйте мотивацію як функцію ефективного управління.

 12. Назвіть природу конфлікту та охарактеризуйте управління конфліктною ситуацією в організації.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

САМОМЕНЕДЖМЕНТ”


 1. Назвіть функції самоменеджменту, яка його мета та переваги.

 2. Охарактеризуйте сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту

 3. Які методи планування особистої діяльності менеджера

 4. Назвіть методи нормування управлінської праці

 5. Охарактеризуйте зміст та особливості управлінської праці

 6. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види.

 7. Поведінка менеджера в конфліктних ситуаціях

 8. Формування професійно-ділових якостей менеджера

 9. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера

 10. Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера

 11. Розвиток моральних якостей менеджера

 12. Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалуЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

 1. У чому полягає зміст концепції стратегічного управління?

 2. Наведіть загальну типологію стратегій за рівнями стратегічних рішень.

 3. Розкрийте зміст основних етапів стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний аналіз; стратегічний вибір; реалізація стратегії.

 4. У чому полягає зміст процесу стратегічного планування? Охарактеризуйте етап цілеутворення.

 5. У чому полягає сутність моделей щодо аналізу зовнішнього середовища в системі стратегічного аналізу діяльності підприємства.

 6. Визначте сутність та наведіть основні характеристики конкурентних переваг підприємства.

 7. Що обумовлює девіантний та превентивний характер системи управління підприємством?

 8. Визначте зміст та процес управління на основі ранжування стратегічних завдань.

 9. Визначте параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та СЗГ.

 10. Визначте можливі стратегічні альтернативи по базових стратегіях організації: зростання, стабілізації, реструктуризації, скорочення.

 11. Наведіть умови сприяння успішній реалізації стратегії на підприємстві.

 12. У чому полягає мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства в ринкових умовах господарювання?ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 1. Адміністративні органи управління в організаціях. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту.

 2. Сутність та значення процесу адміністративного менеджменту, складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення.

 3. Менеджер як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту.

 4. Сутність адміністративного планування: принципи, рівні та методичні основи.

 5. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління.

 6. Методологічні основи проектування організаційних структур управління та фактори, що впливають на процес проектування.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОЗНАВСТВО”


 1. Право як об’єктивна категорія, його поняття та співвідношення з іншими основними видами соціальних норм.

 2. Дайте визначенню поняття джерела права, його різні значення.

 3. Розкрийте сутність поняття системи права

 4. Проаналізуйте форми та способи реалізації норм права

 5. Дайте визначення поняття правова держава: її ознаки, шляхи формування

 6. Цивільно-правові відносини: майнові відносини, особисті немайнові відносини

 7. Дайте характеристику суб’єктів цивільного права

 8. Охарактеризуйте джерела, систему та завдання сімейного права.

 9. Загальне поняття кримінального права та кримінальної відповідальностіЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”


 1. Назвіть принципи державного управління

 2. Охарактеризуйте адміністративно-правові норми та відносини

 3. Розкрийте поняття «громадянин як суб’єкт адміністративно-правових відносин»

 4. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

 5. Поняття адміністративно-правових методів управління

 6. Розкрийте поняття адміністративної відповідальності

 7. Організаційно-правові засади управління промисловістюЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО”


 1. Розкрийте особливості принципів трудового права та їх класифікацію

 2. Поняття та значення колективного договору

 3. Розкрийте особливості поняття та класифікації угод

 4. Поняття та сторони трудового договору

 5. Поняття і структура заробітної плати , гарантійні та компенсаційні виплати

 6. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві

 7. Організація охорони праці на підприємствіЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”


 1. Правові відносини, що регулюються господарським правом

 2. Поняття та основні напрями державного регулювання господарської діяльності

 3. Загальна характеристика законодавства, що регламентує порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва

 4. Назвіть види ліцензування господарської діяльності

 5. Поняття та функції договору у господарській діяльності

 6. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

 7. Спосіб і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”


 1. Назвіть принципи організації виробничого процесу.

 2. Дайте визначення техніко-економічної характеристики типів виробництва.

 3. Розкрийте сутність організації технічної підготовки виробництва.

 4. Назвіть етапи технологічної підготовки виробництва, їх зміст та взаємозв’язок.

 5. Які основні задачі конструкторської підготовки виробництва?ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА”


 1. Дайте характеристику підприємству як первинної ланки виробничої сфери та юридичної особи.

 2. Охарактеризуйте виробничу програму в системі господарських планів підприємства.

 3. Проаналізуйте формування та використання виробничих потужностей підприємства.

 4. Дайте характеристику методів оцінки фінансово-майнового стану підприємства.

 5. Охарактеризуйте поняття, види та класифікацію фінансових результатів діяльності підприємства.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«КОНТРОЛІНГ »


 1. Місце і значення контролінгу в системі управління підприємством.

 2. Основні відмінності стратегічного і оперативного контролінгу.

 3. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу, місце їх виникнення.

 4. Визначте концепцію контролінгу щодо системи обліку і управління.

 5. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ”


 1. Визначення понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність». Базові моделі конкуренції

 2. Охарактеризуйте основні критерії конкурентоспроможності: імідж, інформативність, новизна, ціна споживання

 3. Охарактеризуйте фактори конкурентоспроможності

 4. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства

 5. Управління якістю як фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЛОГІСТИКА»


 1. Наведіть основні відомості щодо походження терміну та сучасні визначення логістики.

 2. Наведіть поняття матеріального, інформаційного, фінансового та сервісного потоків та їх основні класифікаційні ознаки.

 3. Наведіть визначення логістичної системи та принципи утворення.

 4. Які завдання вирішуються внутрішньовиробничими логістичними системами?

 5. Визначте зміст основних видів логістичної діяльності: постачання та закупівлі, управління розподілом, складування та транспортування, логістичного сервісу.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ »


 1. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Якими показниками визначається результативність зовнішньоекономічної діяльності?

 3. Охарактеризуйте основні принципи та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 4. Визначте сутність митно-тарифної політики держави.

 5. Визначте зміст та наведіть характеристику основних умов зовнішньоекономічного контракту.

Каталог: new -> vopros
new -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
new -> Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»
new -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
new -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
vopros -> Загальна психологія питання до іспиту – 1 курс 1 семестр
vopros -> Питання до іспиту з дисципліни „Цивільне процесуальне право”
vopros -> Питання до іспиту(заліку)
vopros -> Білети для іспиту з дисципліни «патопсихологія» Предмет та задачі патопсихології
vopros -> Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія»
vopros -> Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”

Скачати 99.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка