Економічна теоріяСкачати 149.4 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір149.4 Kb.
#13071
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1. Мета та завдання курсу


Економічна теорія є дисципліною з якої студенти починають вивчати економічну науку. Загальновідомо , що роль економічної науки в сучасних умовах суттєво зростає. Практика реформування економіки, здійснення переходу до ринкових зв'язків і відносин, забезпечення інтеграції економіки в систему світового господарства ставлять високі вимоги до економічних знань учасників цього процесу. Значною мірою вивчення економічної теорії формує ці знання, допомагає зрозуміти, як функціонує та економічна система, у якій щоденно знаходиться людина, сприяє вибору правильного економічного рішення.

Метою дисципліни “Економічна теорія” є комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, пізнання основ економічного життя суспільства у взаємозв'язку з потребами та інтересами людей, вивчення проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають.

Завдання дисципліни – забезпечити грунтовну підготовку з економічної теорії , як базової дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів з напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, глибоке розуміння студентами законів та категорій цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, сутності ринкової економіки, способів і методів ефективного використання обмежених економічних ресурсів суспільства та проблем, пов'язаних з переходом українського суспільства до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Багатогранність економічної теорії як науки дає можливість розглянути питання економічного життя суспільства на різних рівнях: мікро-, макро- та глобальному. У відповідності до цих напрямків і побудована програма вивчення дисципліни.

Згідно з завданнями дисципліни “Економічна теорія” студенти повинні:

- науково обгрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

- розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

- з'ясувати методологічні основи механізму дії економічних законів та їх використання у процесі господарської діяльності;

- пізнати основи макроекономічного рівня господарювання у відтворювальному процесі та економічного зростання;

- вивчити закономірності функціонування ринкової системи;

- визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції;

- з'ясувати роль економічної теорії у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства.

Основне завдання студента – це не завчити якість постулати, а виробити нове економічне мислення, вміння логічно, доказово виводити і обгрунтовувати ті чи інші положення. Для цього важливо повніше розкривати реальні економічні процеси, зіставляти точки зору і підходи. В цьому запорука переборення стереотипів, формування сучасного економічного мислення, яке допоможе з'ясувати процеси координації вибору максимально ефективного рішення.

Знання, які студент здобуде, вивчаючи економічну теорію, є теоретичним і методологічним підгрунтям для подальшого опанування функціональними і галузевими економічними дисциплінами.


2. Зміст курсу
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.

Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії. Первісна економічна думка та її представники. Меркантилізм. Фізіократи. Класична школа. Марксизм. Маржиналізм. Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії. Трактування предмета економічної теорії різними школами. Економічна теорія - фундаментальна економічна наука, що вивчає загальні закономірності господарського життя.

Методи дослідження економічних процесів та явищ. Специфіка економічного дослідження. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. Системний і структурно-функціональний методи дослідження. Економіко-матиматичне та статистичне моделювання. Позитивний та нормативний аналіз. Особливості мікро-та макроекономічного аналізу.

Економічні категорії та економічні закони. Пізнання і використання економічних законів. Об’єктивне та суб’єктивне в економіці.

Функції економічної теорії. Економічна теорія і обґрунтування економічної політики. Місце економічної теорії в системі економічних наук.


Розділ І. Загальні засади економічного розвитку суспільства.

Тема 2. Економічні потреби та інтереси-рушійні сили соціально-економічного розвитку.

Економічні потреби суспільства, їх сутність та класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Виробництво як визначальний фактор формування та розвитку потреб.

Теорії потреб (мотивацій). Теорія потреб А.Маслоу. Теорія потреб Мак-Клепланда, процесуальні теорії мотивації.

Економічні інтереси, їх сутність та види. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів суспільства.

Благо як засіб задоволення потреб. Корисність благ. Величина корисності. Закон насичення потреб. Економічні суперечності та шляхи їх, розв’язання.


Тема 3. Процес суспільного виробництва та його основні фактори.

Суспільне виробництво та його елементи. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Суспільний поділ праці і його форми. Виробництво, розподіл, обмін, споживання.

Основні економічні фактори (ресурси) виробництва, їх взаємодія. Закон відносної обмеженості економічних ресурсів. Межа виробничих можливостей. Виробнича функція та її складові. Проблема економічного вибору. Закон зростання альтернативних витрат.

Економічна теорія про роль людини в суспільному виробництві.

Результативність виробництва та її показники. Основні напрямки підвищення ефективності суспільного виробництва.
Тема 4. Економічні системи суспільства.

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. Об’єктивні основи та етапи цивілізаційного процесу. Постіндустріальна цивілізація: зміст, риси.

Економічні системи. Зміст та структурні елементи економічної системи. Цілісність, органічність, ієрархічність системи. Джерела руху економічної системи.

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини.

Типи і еволюція економічних систем. Традиційна система. Ринкова економіка вільної конкуренції. Державно-монополістичний капіталізм. Командно-адміністративна система. Соціально орієнтована ринкова економіка.

Змішані (поліформічні) системи.

Перехідні економічні системи: зміст, риси, суперечності.
Тема 5. Власність в економічній системі.

Власність та її роль в економічній системі. Економічний та правовий зміст власності. Право володіння, розпорядження, користування. Суб’єкти та об’єкти відносин власності.

Специфікація прав власності. Теорема Р.Коуза.

Основні форми власності, їх взаємодія. Індивідуальна власність. Приватна власність. Колективна власність та її види. Корпоративна та державна власність. Особливості акціонерної форми власності. Інтелектуальна власність.

Еволюція відносин власності. Новітні тенденції у розвитку відносин власності.

Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку. Роздержавлення та приватизація, їх суть і відмінності. Форми та методи приватизації державного майна. Особливості здійснення процесів роздержавлення та приватизації в Україні.


Розділ ІІ. Загальні основи ринкової економіки.

Тема 6. Форми організації суспільного виробництва.

Генезис форм організації суспільного виробництва. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального виробництва та його історичні межі.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Умови виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Суперечності товарного виробництва.

Товар і його властивості. Відмінність товару від продукту. Властивості товару: споживна вартість, мінова вартість, вартість. Цінність товару: альтернативні теорії. Корисність товару, її вимір. Закон спадної корисності.

Величина вартості товару та фактори, що на неї впливають. Індивідуальна і суспільна вартість. Закон вартості, його зміст та функції.

Нове в розумінні сутності товару та форм його реалізації. Специфіка послуги як товару. Інформація як товар.
Тема 7. Суть та еволюція грошей.

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть і функції грошей. Співвідношення функцій міри вартості та засобу обігу. Поєднання функції нагромадження і засобу платежу.

Різноманітність форм грошей: товарні, металеві та паперові гроші; кредитні та електронні гроші. Функціональні форми грошей. Грошовий обіг та його закони.

Теорії грошей. Металістична та номіналістична теорія. Кількісна теорія грошей. Теорія грошей К. Маркса. Сучасні теорії грошей.

Грошові реформи: їх сутність і спрямування.

Історія грошей України.


Тема 8. Ринок: сутність, функції та умови формування.

Ринок як підсистема ринкової економіки. Суб’єкти та об’єкти ринкових відносин.

Об’єктивні умови виникнення ринку та його сутність. Характерні риси та основні принципи функціонування ринку. Функції ринку: регулююча, розподільча, стимулююча, інтегруюча, контролююча.

Сучасні теорії ринку.

Структура та види ринку. Критерії класифікації ринків.

Моделі та шляхи переходу до ринку.

Особливості становлення ринкових відносин в Україні.
Тема 9. Економічний механізм функціонування ринку.

Економічні основи ринкового механізму: мета, обмеження, вибір.

Економічна природа попиту. Закон попиту. Цінові та нецінові чинники впливу на попит. Еластичність попиту за ціною.

Пропозиція та чинники, що її визначають. Закон пропозиції.

Діалектична залежність попиту на пропозиції. Ринкова рівновага. Дефіцит і надлишок товарів. Теорія рівноваги Л. Вальраса.

Механізм ринкового саморегулювання.

Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Закон конкуренції: економічна основа та механізм.

Види економічної конкуренції: внутрігалузева і міжгалузева, досконала та недосконала.

Методи і способи конкурентної боротьби. Нецінова конкуренція.

Суперечності ринкової економіки. Монополія як антипод конкуренції. Антимонопольне законодавство.

Недоліки й переваги ринкового механізму.
Тема 10. Інфраструктура ринку.

Поняття та основні риси інфраструктури ринку.

Біржа як елемент ринкової інфраструктури, її види та функції. Форвардні та ф’ючерсні біржові угоди.

Товарна біржа. Мета та функції товарної біржі. Суб’єкти товарної біржі.

Фондова біржа. Основні види операцій, здійснюваних на фондовій біржі.

Банки та небанківські інституції ринкової інфраструктури.

Інфраструктура ринку праці. Біржа праці. Служба зайнятості в Україні.

Формування інфраструктури ринку в Україні.


Розділ ІІІ. Мікроекономічний рівень господарювання.

Тема 11. Домогосподарство як суб’єкт мікроекономіки.

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин.

Домогосподарство як споживач товарів та послуг. Витрати домогосподарства. Теорія споживання. Корисність. Загальна та гранична корисність. Закон граничної корисності. Закон максимізації корисності та вибір споживача.

Доходи домогосподарства. Доход і майно. Заробітна плата. Розподіл доходів на особисте споживання та заощадження. Процент. Рента. Дивіденди. Трансфертні платежі.

Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу.


Тема 12. Підприємство і підприємництво.

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Поняття та основні ознаки підприємства. Види підприємств.

Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Кругообіг капіталу, його функціональні форми. Швидкість обороту.

Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Фізичне та моральне зношення основного капіталу. Амортизація. Оборотні засоби. Активи підприємства. Суть, умови та види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва. Індивідуальне підприємництво (одноосібне володіння). Товариство (партнерство). Корпорація. Малий бізнес.

Ризик у підприємницькій діяльності та його види. Венчурний бізнес. Система франчайзінгу.

Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.


Тема 13. Капітал і наймана праця.

Соціально-економічний зміст категорії капітал. Загальна формула руху капіталу. Альтернативні теорії капіталу.

Капітал і праця. Трудові відносини: їх сутність, структура та характерні риси у сучасній економічній системі. Соціальне партнерство в трудових відносинах.

Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

Винагорода за працю. Сутність, форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Взаємозв’язок зростання продуктивності праці та заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата та її критерії.


Тема 14. Витрати виробництва і прибуток.

Суть, види і структура витрат виробництва: концептуальні підходи. Собівартість продукції як суспільна форма витрат виробництва, її структура, види і функції. Бухгалтерські та економічні витрати. Зовнішні й внутрішні (явні та неявні) витрати. Альтернативні витрати. Постійні та змінні витрати. Загальні (валові) та середні витрати. Граничні витрати. Закон спадної віддачі. Трансакційні витрати. Витрати обігу: чисті та додаткові

Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Суть прибутку. Теорії прибутку. Бухгалтерський і економічний прибуток. Нормальний прибуток як елемент витрат. Норма прибутку і чинники, що впливають на неї. Проблема прибутковості у функціонуванні підприємств України в сучасних умовах.
Тема 15. Ціноутворення в ринковій економіці.

Теорії ціноутворення. Ринкова ціна: її сутність та структура. Функції ціни.

Чинники, що впливають на ціну: вартісні, попиту, пропозиції, психологічні та ін. Вплив конкурентного середовища на ціноутворення.

Види цін. Класифікація цін ринкової економіки. Ціни залежно від розмірів купівлі-продажу товарів. Ціни по способу формування. Ціни залежно від території їх дії. Вихідна і остаточна ціна.

Цінова політика та методи ціноутворення.
Тема 16. Акціонерні товариства. Корпоративний капітал.

Акціонерне товариство (корпорація): сутність, причини виникнення та основні риси. Види акціонерних товариств.

Корпоративний капітал: сутність і форми його вияву. Реальний та фіктивний капітал. Прибуток акціонерних товариств і його розподіл.

Цінні папери: роль і основні види. Акції, їх види. Дивіденд. Курс акцій і закономірності його зміни. Облігації.

Проблеми та шляхи формування акціонерних товариств (корпорацій) в Україні.
Тема 17. Підприємництво в аграрній сфері.

Аграрне виробництво-особлива сфера вкладання капіталу і праці. Аграрні відносини та власність у сільському господарстві. Економічна природа земельної ренти її форми. Диференційна рента: причини виникнення та механізм утворення. Монопольна та екологічна рента. Рентні платежі та орендна плата. Ціна землі.

Форми господарювання у сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Колективні й державні підприємства. Фермерські господарства. Підприємництво і бізнес в аграрній сфері.

Ціна на сільськогосподарську продукцію. Аграрна політика. Державна підтримка сільського господарства.

Земельна реформа в Україні та її результати.
Розділ ІV. Функціонування національної економіки та економічне зростання.

Тема 18. Макроекономічний рівень господарювання та його показники.

Суспільне відтворення: сутність, типи. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Методологічні аспекти системи національних рахунків.

Валовий внутрішній продукт (ВВП), його суть і відтворювальна структура. Методи обчислення ВВП: за доходами, витратами та доданою вартістю. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Чистий внутрішній продукт (ЧВП).

Національний дохід (НД) і його роль у суспільному відтворенні. Сутність розподілу і перерозподілу національного доходу.

Особистий дохід (ОД). Дохід у розпорядженні громадян.

Національне багатство: його структура. Проблеми розширеного відтворення національного багатства та шляхи розв’язання екологічних проблем.
Тема 19. Економічне зростання та циклічний характер розвитку економіки.

Поняття і чинники економічного зростання. Типи економічного зростання. Проблеми темпів економічного зростання. Роль інвестицій в економічному зростанні. Інновації.

Теорії і моделі економічного зростання. Кейнсіанські моделі динамічної рівноваги. Неокласична модель економічного зростання. Концепція “нульового економічного зростання”.

Показники економічного зростання.

Циклічність –форма економічного розвитку. Типологія економічних циклів. Фази класичного ділового циклу. Економічні кризи та їх причини.

Теорії циклів (монетарна, кейнсіанська, марксистська): дискусійні проблеми.

Особливості розвитку економіки України на сучасному етапі.
Тема 20. Відтворення робочої сили і зайнятість

Сутність відтворення робочої сили. Сукупна робоча сила, її структура і відтворення. Демографічні проблеми. Закон неухильного зростання кваліфікації робочої сили. Фактори розширеного відтворення робочої сили.

Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Ринок праці як регулятор зайнятості. Конкуренція на ринку праці.

Неповна зайнятість та її причини. Безробіття, його форми і види. Рівень безробіття. Закон Оукена. Соціально-економічні наслідки безробіття.

Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
Тема 21. Державне регулювання ринкової економіки.

Необхідність державного регулювання економіки. Межи і форми державного втручання в регулювання економічного відтворення.

Функції держави, основні методи та напрями державного регулювання.

Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція. Класична теорія макроекономічного регулювання. Кейнсіанська теорія регулювання економіки. Неоконсервативна теорія макрорегулювання. Теорія монетаризму, економіки пропозиції, раціональних очікувань.

Економічний інструментарій та важелі державного впливу на ринкову економіку.

Коротко-довгострокове (програмування) регулювання економіки. Індикативне планування. Формування системи державного регулювання економіки України при переході до ринку.


Тема 22. Фінансова система. Державний бюджет.

Фінансова система та фіскальна політика держави. Сутність, структура та функції фінансів. Державні фінанси та їх роль у ринковій економіці. Державний бюджет: структура доходів та видатків. Бюджетний дефіцит. Державний борг. Шляхи досягнення збалансованості держбюджету. Проблеми формування держбюджету України.

Податкова система: суть, структура, значення, принципи побудови та функціонування. Суть і функції податків. Ставки оподаткування . Види податків. Крива А.Лаффера та визначення межі оподаткування. Основні проблеми й напрямки розвитку податкової системи в Україні.
Тема 23. Грошово – кредитна система.

Грошово-кредитна система, її елементи та типи. Механізм грошово-кредитного регулювання. Грошові агрегати (Мо, М1, М2, М3) та їх сутність.

Грошовий ринок та його закони. Попит на гроші і їх пропозиція. Рівновага на грошовому ринку.

Перетворення грошей на капітал і розвиток кредиту. Необхідність та сутність кредиту. Принципи функціонування кредитних відносин. Джерела, форми, види та функції кредиту. Позичковий процент, як форма доходу на грошовий капітал.

Структура сучасної кредитної системи. Центральний банк, його операції, їх види та функції. Комерційні банки. Прибуток банку. Резерви банків і кредитна емісія. Методи регулювання емісії грошей. Норма обов'язкового резерву грошей. Облікова ставка.

Особливості формування банківської системи в Україні.

Інфляція: зміст та причини виникнення. Вимір інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філіпса. Інфляція в Україні: її динаміка та методи регулювання. Антиінфляційна державна політика.
Тема 24. Сукупні доходи населення та соціальна політика держави.

Доходи населення, їх види та джерела формування. Номінальний та реальний доход.

Функціональний розподіл доходів. Структура використання доходу. Рівень життя та його показники. Соціально-економічна структура суспільства. Нерівність доходів і проблема бідності. Причини диференціації доходів. Крива Лоренца. Індекс злиденності.

Соціальна політика держави. Соціальні гарантії. Система соціального захисту населення і її складові.

Система трансфертних платежів в ринковій економіці. Індекс використання людського потенціалу.
Розділ V. Теоретичні основи світової економіки.

Тема 25. Сучасна світова економіка.

Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку.

Об'єктивні передумови виникнення, економічний зміст та етапи розвитку світового розвитку світового господарства.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Теорія порівняльних переваг.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція.

Концепції розвитку структури світової економіки. Нерівномірність розвитку економіки окремих регіонів та країн світу.

Україна і світова економіка. Передумови та фактори входження економіки України у світове господарство.

Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин.

Суть та різновиди міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля, її види та структура. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та не митні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

Міжнародна міграція трудових ресурсів.

Вивіз капіталу і міжнародна інвестиційна діяльність. Прямі та портфельні інвестиції. Інвестиційний клімат. Міжнародні кредити.

Міжнародні валютні відносини. Валютні системи: національна, міжнародна (регіональна) , світова. Етапи становлення сучасної валютної системи. Валютний ринок та валютний курс. Баланси міжнародних розрахунків.

Міжнародні валютно-фінансові організації. Світовий банк. Міжнародний валютний фонд. Європейська система центральних банків (ЄСЦБ). Європейський центральний банк (ЄЦБ). Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Україна в системі міжнародних економічних відносин.
Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем.

Причини виникнення та суть глобальних проблем сучасності. Класифікація глобальних проблем. Ознаки глобальних проблем.

Проблема збереження миру та роззброєння. Економічна криза та форми її прояву. Продовольча проблема. Чинники продовольчої проблеми. Шляхи розв'язання продовольчої проблеми: і екстенсивний та інтенсивний.

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн і регіонів світу.

Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем.
Література
1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. 2-ге вид. – К.:, Знання-Прес, 2003 р.

2. Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория .- СПб: Питер, 2001.

3. Економічна теорія: Політична економія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.:, Знання – Прес, 2005.

4. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. Навч. посібник. / За ред. Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина. – Київ, 2001.

5. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005.

6. Камаев В.Д. и колл. авт. Экономическая теория: Учебник. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998.

7. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, В.В. Рокоча. – КНУ.К.: Знання Прес, 2003.

8. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник К., ВЦ „Академія” – 2003.

9. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. За ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П., 4-те вид.-К.:, Зання-Прес, 2003.

10. Основи економічної теорія. Підручник / За ред. Предборського В.А. – Київ –Кондор – 2002.11. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П. Журавлевой и Н.Н. Мильчаковой.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

12. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.:-Юрінком-Інтер, 2003 р.
Каталог: 16022016
16022016 -> Стратегія підприємства
16022016 -> Програма курсу "безпека життєдіяльності"
16022016 -> Діагностування підприємства Мета дисципліни
16022016 -> Економіка праці мета І завдання дисципліни
16022016 -> Програма курсу "мікроекономіка" (150 год) Мета та завдання курсу "Мікроекономіка" є складовою сучасної економічної теорії І призначена для вивчення цієї дисципліни студентами, які навчаються за спеціальністю "
16022016 -> Інфраструктура підприємства
16022016 -> Корпоративне управління
16022016 -> Макроекономіка
16022016 -> Підприємництво
16022016 -> Планування діяльності підприємства

Скачати 149.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал