Екологічне законодавство україни 11 кл. П. Мета: 2 годиниСкачати 70.81 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір70.81 Kb.
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 11 кл.- П.

МЕТА: 2 години • Ознайомити учнів із поняттям екологічного права, його джерелами; розкрити принципи охорони навколишнього природного середовища та об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища; визначити екологічні права та обов'язки громадян; розкрити особливості загального та спеціального природокористування; порівняти державну та громадську екологічну експертизу; сформувати поняття: Червона книга України, об'єкти Червоної книги України, відповідальність за шкоду, завдану об'єктам тваринного і рослинного світу, занесеним до Червоної книги України.

 • Розвивати вміння аналізувати , робити висновки, висловлювати аргументовану точку зору;

 • Виховувати відповідальність за збереження та охорону навколишнього середовища, виховувати екологічну культуру.

ПІСЛЯ УРОКУ УЧНІ ЗМОЖУТЬ:

 • Називати принципи охорони навколишнього природного середовища; об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища

 • Правильно застосовувати поняття та терміни: природне середовище; природокористування; екологічна експертиза; Червона книга України

 • Описувати екологічні права та обов'язки громадян

 • Аналізувати положення екологічного законодавства

 • Порівнювати загальне і спеціальне природокористування; державну і громадську екологічну експертизу

 • Характеризувати відповідальність за екологічне правопорушення, за шкоду, завдану об'єктам тваринного і рослинного світу, занесеним до Червоної книги України

 • Висловлювати судження щодо важливості екологічних прав і обов'язків громадян

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: природне середовище; природокористування; екологічна експертиза; Червона книга України

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: підручники, витяги із законів та КУ, кадри із м/ф «Шапокляк»

ТИП УРОКУ: урок засвоєння та застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку №1:

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

МУЛЬТФІЛЬМ «ШАПОКЛЯК» - кадри, де крокодил Гена «бореться» з директором хімічного заводу, що забруднює річку.

УЧИТЕЛЬ: щорічно 300 морських черепах із кожної тисячі гинуть через пластикове сміття, що плаває у морі, кожні 4 із 100 тюленів гинуть із тієї самої причини. Дуже забрудненим є Чорне море, р. Дунай називають «стічною канавою Європи»

ПУ: Як впливає на довкілля господарська діяльність людини? Що треба робити, щоб запобігти погіршенню ситуації?ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ Д/З: екологічні проблеми та заходи, які вживають для їх подолання.ІV. Оголошення теми, мети, плану уроку.

А. ПЛАН.


1. Основи екологічного права.

2. Принципи охорони навколишнього середовища.

3. Екологічні права та обов’язки.

Б. ЗАПИС ТА ПОЯСНЕННЯ Д/З.V. Вивчення нового матеріалу.

1. Основи екологічного права.

А. ПОНЯТТЯ:

Екологічне право – галузь права, що регулює суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Б.МІКРОФОН:Що може бути об’єктом екологічного права?

Запис на дошці версій + перевірка §24, п.2: навколишнє природне середовище; природні ресурси, ландшафти, природні комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, життя та здоров’я людей.

Ландшафт – частина земної поверхні з певним сполученням рельєфу, клімату, грунтів, тваринного та рослинного світу.

Приро́дний ко́мплекс — це система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.

В УЧИТЕЛЬ:

Джерела екологічного права: КУ, Земельний, Лісовий, Водний кодекси, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ» …

Г. РОБОТА В ПАРАХ:

Чи потрібна, на вашу думку, міжнародна співпраця в сфері охорони навколишнього природного середовища? Чому?
2. Принципи охорони навколишнього середовища.

А. РОБОТА З ДОКУМЕНТОМ:Витяг із ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»

Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

е) науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства…

є) обов'язковість надання висновків державної екологічної експертизи;

ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища,формування у населення екологічного світогляду;

и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

і) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва…

Б. УЧИТЕЛЬ:

Мичурин: «Не надо ждать милостей от природі, взять их у нее – наша задача»

ЗУ «Про охорону навколишнього середовища»: «…Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів»

В. ПУ: У чому різниця між цими висловлюваннями?

Чому змінилося відношення людини до природи?
3. Екологічні права та обов’язки.

А. МОЗКОВИЙ ШТУРМ:

Які екологічні права та обов’язки має передбачати законодавство України, виходячи із вищезазначених принципів?

Б. РОБОТА З ДОКУМЕНТОМ.- с. 119-121.

Ст. 50 КУ

Ст. 9,12 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»


VІ. Рефлексія.

ДИСКУСІЯ.

Розв’язання якої з двох проблем є найважливішим для України – проблема екології чи наявності робочих місць на підприємствах, що можуть бути загрозою для екологічної ситуації?

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.

VІІІ. Домашнє завдання.


 • Н - §24

 • Г. - §21 (п.1,2)

 • Письмово: пригадайте ситуації порушення екологічних прав у вашому місті. Як їх розв’язують ( розв’язали) органи державної влади, місцевого самоврядування, громадяни?

 • Презентації

Хід уроку №2:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ Д/З. Орієнтовна відповідь: • Радіаційні відходи від ПХЗ

 • Відсутність очисних споруд на ДМКД, БКХЗ…

 • Штучне море

 • Горіння сміттєзвалища

 • Сміття на вулицях…

ІІІ. Оголошення теми, мети, плану уроку.

А. ПЛАН.


1. Природокористування.

2. Екологічна експертиза.

3. Червона книга України

Б. ЗАПИС ТА ПОЯСНЕННЯ Д/ЗІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Природокористування.

А. МІКРОФОН

Наведіть приклади, що свідчать, що людина користується природою – с.121

Б. ПОНЯТТЯПриродокористування – процес раціонального використання людиною природних ресурсів з метою задоволення різних потреб та інтересів.

В. ТАБЛИЦЯ Загальне та спеціальне природокористування – с. 122

Г. МІКРОФОН.

Що об’єднує загальне та спеціальне природокористування – дбайливо ставитися до природи, не завдавати їй шкоди, дотримуватися еколог вимог.


2. Екологічна експертиза.

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ.

§25, п. 2 «Екологічна експертиза» - скласти 5 питань до тексту.

Вибірково зібрати зошити – максимум – 10 балів.
3. Червона книга України

А. ПРЕЗЕНТАЦІЯ УЧНІВСЬКИХ ПРОЕКТІВ

Б. СХЕМА – Гавриш – с. 262
V. Рефлексія.

А. РОБОТА В ПАРАХ.

Використавши витяги з документів ( с. 125-126 (підручник Наровлянського), проаналізуйте наведені ситуації та вкажіть, чи мало місце екологічне правопорушення. Якщо так, то чи настане відповідальність? Якій відповідальності підлягають правопорушники? Чому?

1.Двоє мисливців на території державного заповідника застрілили сагайдака, який належить до видів, занесених до Червоної книги України. – АВ + КВ

2. На відпочинку 2-річна дівчинка кидала у пісок залишки яблук.-НІ, АБО АВ - БАТЬКИ

3. Внаслідок аварії на танкері частина нафти вилилася в море, що спричинило загибель риби. –АВ + КВ

4. Завод з переробки сміття викидав в атмосферне повітря відходи, внаслідок чого мешканці навколишніх населених пунктів постійно відчували їдкий запах. - АВ

Б. ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ.VІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.

VІІ. Домашнє завдання.

Н -§25, повт. § 12-24, готуватися до тематичної к.р.Г -. §21 (п. 3-4), повт. §21-23.

С.А.Антіпова – спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, учитель суспільствознавчих дисциплін КЗ «СЗШ 3 37 м.Дніпродзержинська»База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка