Дунаєць 2014 План Анотація Впровадження інновацій в освітіСкачати 246.14 Kb.
Дата конвертації04.04.2016
Розмір246.14 Kb.
#241Проект психологічної служби Дунаєцького НВК

Психологічний супровід використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі

Автор проекту:

практичний психолог Дунаєцького НВК

Габенко Людмила Іванівна


Дунаєць - 2014

План

Анотація………………………………………………………………………….3

1. Впровадження інновацій в освіті.

1.1. Особливості впровадження інновацій в освіті……………………………6

1.2.Місце психолога Дунаєцького НВК в впровадженні організаційного механізму формування інноваційного освітнього простору в нашому навчальному закладі. ……………………………………………………………………………..…8

2. Психологічний супровід інноваційної діяльності Дунаєцькому НВК.

2.1.Особливостіпроведення психологічного супроводу впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі…………………….13


2.2.Діагностика ефективності впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі в Дунаєцькому НВК……………………………16

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….19

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..…….21


Анотація

Актуальність. У національній доктрині розвитку освіти вказується на необхідність забезпечення прискореного, випереджального розвитку освіти, а також створення умов для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості впродовж життя. Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети - розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства. Нині актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. Використання новітніх технологій в навчанні дозволяє йти в одну ногу з часом, підвищувати зацікавленість учнів до навчання. Саме тому, актуальним питанням залишається на сьогодні розвиток сучасних освітніх технологій, поширення їх в сучасних школах України. Також важливим та актуальним залишається наукове вивчення використання сучасних технологій навчання.

Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно підвищували б якість навчання. Збільшення обсягу знань та обмеження часу для його викладання вимагає від сучасного педагога застосування ефективніших методів та технологій навчання. С. Сисоєва зазначає, що сучасний педагог має усвідомлювати тенденції розвитку швидкозмінного світу, формувати свої навички та вміння протягом життя, розвивати інформаційну культуру та творчі якості особистості [6].

Таким чином, сучасні аспекти профільної підготовки майбутнього педагогічного фахівця зводяться не лише до знання фахових дисциплін, але й оволодіння сучасними освітніми технологіями.

При підготовці фахівців сучасного інформаційного простору необхідно, щоб знання носили творчий та пошуковий характер, оскільки таке навчання стимулює розвиток пізнавальної активності, сприяє розвитку творчих та розумових здібностей. А тільки творчий вчитель зможе виховати творчого учня, який буде відповідати вимогам сьогоднішнього суспільства.

Наша школа працює над проблемою Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Завдання психологічної служби в даних умовах ефективно сприяти підтримці впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Психологічний супровід інноваційного процесу включає в себе супровід всіх учасників навчально-виховного процесу, але основою супроводу в даному випадку є педагоги та адміністрація школи.Об’єктом в даній роботі є впровадження інноваційних технологій в освітньому процесі.

Предметом проекту є психологічний супровід впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Метою є визначення ефективності використання інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Означена мета зумовила постановку наступних завдань:

 • Опрацювати літературу з обраної проблеми.

 • З’ясувати особливості використання сучасних освітніх технологій.

 • З’ясувати особливості психологічного супроводу впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

 • З’ясувати ефективність впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Гіпотеза : здійснення психологічного супроводу сприятиме підвищенню рівня впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес в Дунаєцькому НВК та як результат підвищення психологічної компетентності педагогів та загального розвитку і успішності учнів тобто рівня їх знань, умінь та навичок.

Практичне значення проекту:Психологічна просвіта педагогів та сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчальновиховному процесі Дунаєцького НВК призвело до підвищення успішності учнів з моменту вхідної діагностики до моменту вихідної діагностики на 40%

Інноваційність проекту: Подібна робота в нашому навчальному закладі та закладах Глухівського району не велась, інноваційність також проявляється в використанні в запровадженні проекту інноваційних методів, наприклад, проект психологічної служби, який є частиною експериментального – основного етапу даного проекту це «Підвищення психологічної компетентності педагогів» (презентація проекту додається)

1. Впровадження інновацій в освіті.

1.1. Особливості впровадження інновацій в освіті

Початок ХХІ століття – час історичних підсумків і народження нових ідей. На зламі століть відбувається осмислення минулого знання, досвіду та формування нового розуміння сенсу життя, створення якісно нової моделі суспільства. Це період активного розвитку та оновлення соціально-економічної, суспільно-політичної сфер життя, вироблення і впровадження нових технологій. Інноваційність – ознака сучасного суспільства, об’єктивна реальність, яку потрібно усвідомити та прийняти.

Закономірним є факт прийняття на рівні держави Законів "Про інноваційну діяльність" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", які орієнтують суспільство на інноваційний розвиток і визначають механізм реалізації інноваційної діяльності.

У нормативно-правових актах чітко визначено мету державної інноваційної політики: створення економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації. Формування інноваційної культури населення розглядається як стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності та державної інноваційної політики в Україні . Безперечно, визначальне значення в цьому має освіта як процес і результат засвоєння знань, розвитку, формування життєвих компетенцій.

Ключова роль у системі освіти належить учителю. Саме за допомогою діяльності педагогічних працівників реалізується державна політика. В сучасних умовах змінюються і погляди на вчителя як носія культурно-історичної спадщини, загальнолюдських і національних цінностей. Педагог сьогодні перестає бути для учнів єдиним джерелом знань, тому сучасний учитель має постійно здобувати й узагальнювати нові знання з різноманітних джерел і володіти технологіями їх передачі у такій послідовності (або в такий спосіб), щоб в учнів формувалися вміння відшуковувати інформацію, виробляти (продукувати) нові знання, співставляти, систематизувати, використовувати їх у житті. У такого вчителя сформована інноваційна культура, а отже - він здатен сформувати її у своїх вихованців.

Логічним є висновок про те, що впровадження інновацій в освіту є і необхідністю, і вимогою, і завданням, і об’єктивною реальністю.

Проте аналіз інноваційної діяльності Дунаєцького НВК як відкритої соціально-педагогічної системи дозволив виявити протиріччя між:


 • формуванням якісно нової моделі суспільства з новою філософією життя, потребою держави в освічених спеціалістах з високим рівнем культури, мобільності, творчості, адаптивності до соціально-економічних змін і недостатнім рівнем усвідомлення функцій інновацій в освіті;

 • необхідністю впроваджувати нові знання та використовувати сучасні способи передачі інформації, застосовувати інноваційні освітні технології й низьким рівнем як психолого-педагогічної підготовленості вчителів, так і недостатніми економічними можливостями впровадження інновацій;

 • широким поширенням інновацій у всіх галузях господарства та недостатньою розробленістю організаційного механізму їх поширення в освітній діяльності.

Таку низку протиріч можна продовжувати. Особливо, якщо розглядати регіональні освітні системи, які, окрім загальних, мають свої особливості функціонування.

Головним завданням організаторів інноваційної діяльності на рівні школи є створення таких умов, за яких названі компоненти існували б не окремо один від одного, а функціонували в межах єдиної цілісності. Тобто мова йде про створення організаційного механізму, який розглядаємо як системоутворюючу діяльність, спрямовану на збільшення кількості об’єктів інноваційної діяльності у районі та зростання якості інноваційних продуктів.


1.2.Місце психолога Дунаєцького НВК у впровадженні організаційного механізму формування інноваційного освітнього простору.

Розроблений організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в НВК складається з двох елементів:

1)     визначення етапів організаційної діяльності;

2)    проектування організаційної структури управління інноваційною діяльністю.

До етапів організаційної діяльності відносимо:

І етап – інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;

ІІ етап – створення правового поля інноваційної діяльності;

ІІІ етап – координація інноваційної діяльності;

ІV етап – експертиза результатів інноваційної діяльності;

V етап – поширення інноваційних педагогічних пошуків;

VI етап – системно-узагальнююча діяльність.

До всіх цих етапів і залучається психолог школи.

Якщо організаційний механізм працюватиме чітко, як "годинник", тобто буде дотримано послідовність етапів та реалізовано їх основні завдання, то кількість суб’єтів інноваційної діяльності збільшиться.

Розкриємо призначення та основні завдання кожного етапу організаційної діяльності, спрямованої на розгортання інноваційних процесів та формування інноваційного освітнього простору в нашій школі.I. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Виділення етапу пов’язане з необхідністю накопичення, аналізу, поширення інформації, створення інформаційно-ресурсного банку даних інноваційних процесів (стан інноваційної інфраструктури, рівень інноваційної культури та інноваційного потенціалу).

Завдання психолога на цьому етапі досить значне і основне місце на цьому етапі займає психологічна просвіта в галузі інноватики організація проведення майстер класів з обраної тематики вчителями предметниками (наприклад, майстерклас використання інноваційних технологій « А я роблю так, Технологія схемних і знакових систем при вивченні біології, як технологія розвивального навчання»та інш.), проведення просвітницьких бесід і лекторіїв «Інновації в освіті за і проти», «Педагог новатор», що відбувалось в рамках здійснення проекту «Підвищення психологічної компетентності педагогів», залучення педагогів до роботи Творчої групи школи, проведення тренінгових у для педагогів з розвитку творчих здібностей та інш..

II.                Створення правового поля інноваційної діяльності

Основне призначення даного етапу полягає у визначенні правил, алгоритмів, технологій, єдиних підходів до організації і проведення інноваційної діяльності.

Виконання даного етапу покладено на адміністрацію закладу наші педагоги залучаються в роботу творчих груп району, беруть участь в районних конкурсах педагогічної творчості та стають їх переможцями, так в минулому році всі педагоги нашої школи взяли участь в районному конкурсі педагогічної творчості та три з них стали переможцями це Габенко Л. І., Картава А. Д.,

Рева М. Ю.III.             Координація інноваційної діяльності

Виділення етапу пов’язане з тим, що інноваційний потенціал закладу освіти може бути недостатнім для реалізації інноваційних проектів. У зв’язку з цим виникає необхідність у призначенні консультантів, координаторів, керівників інноваційної діяльності.

На цьому етапі відбувається формування інноваційної інфраструктури та інноваційного потенціалу, підвищення рівня інноваційної культури вчителів, збір поточної інформації про перебіг інноваційної діяльності у закладах освіти.

Психологічна служба нашого закладу проводить просвітницьку роботу керівників методоб’єднань та адміністрації школи з проблем провадження інновацій та проблем керівництва інноватикою в межах освітнього закладу. Прикдадом цього є впровадження традиції портфоліо в нашому закладі, кожен педагог в Дунаєцькому НВК має портфоміо де зазначені його здобутки.IV.              Експертиза результатів інноваційної діяльності

Особливість ІV етапу полягає у проведенні моніторингових досліджень щодо ефективності та доцільності інноваційної діяльності у Закладі.

Психолог школи здійснює дослідження на виявлення ефективності використання тієї чи іншої інноваційної технології в основному це методи анкетування дослідження документації.

Отже, психолог, в впровадженні інновацій в нашому освітньому закладі займає місце координатора процесу інноватики. Психологічний супровід інновацій в нашому закладі це просвіта, активізація та організація співпраці між педагогічним колективом та адміністрацією, але досягнення психологічної служби нашої школи в галузі інноватики неможливе без творчого педагогічного колектива та творчої адміністрації.V.                Поширення інноваційних педагогічних пошуків

Основне призначення та завдання V етапу полягає у створенні умов для поширення інноваційних продуктів у практику роботи інших закладів освіти.

В нашому закладі даний напрямок роботи проводиться в галузі видавництва власних педагогічних розробок у вигляді брошур, в Дунаєцькому НВК кожний педагог має друковані брошури - роботи на темами саморозвитку, учасники творчої групи мають електронні посібники створені власноруч. Результати інноваційної роботи вчителів ми розглядаємо на методичних об’єднаннях поширюючи знання про здобутки наших вчителів.

Становлення оновленої освіти передбачає природні процеси розвитку педагогічної практики, цілеспрямований управлінський вплив на систему підготовки, перепідготовки педагогічних кадрів, суттєві корективи змісту, стилі діяльності педагогічних установ, педагогів, тобто перехід освітньої системи до функціонування на нових засадах.

Інноваційною діяльністю займається багато творчих педагогів, серед яких умовно можна виокремити три групи:

1. Педагоги-винахідники, які приходять до нового в результаті власних пошуків.

2. Педагоги-модернізатори, що вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем задля позитивного результату.

3. Педагоги-майстри, які швидко сприймають, досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та методи.

В Дунаєцькому НВК є всі три групи педагогів.

Педагогічна інноватика – вчення про створення, оцінювання, освоєння й використання педагогічних новацій.

Тому існує нагальна потреба об’єднання творчих, прогресивних учителів у творчі групи.

Робота творчої групи

В нашій школі я як психолог є керівником творчої групи, яка працює над темою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі», що ж таке творча група і яке її місце в впровадженні інновацій.Творчі групи вчителів – групи педагогів одного фаху або різних за фахом, котрі цікавляться якоюсь професійною проблемою, яка стосується інноваційного розвитку навчально-виховного процесу. В нашому навчальному закладі це педагоги різних фахів.

Члени творчої групи глибоко і всебічно вивчають науково-педагогічну літературу з проблеми, відомі педагогічні здобутки. З’ясувавши суть проблеми і досягнувши високого рівня компетентності, члени групи розробляють моделі, схеми, рекомендації щодо впровадження у практику нових знань.Мета діяльності груп: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень.

В нашій школі група презентує результати своїх напрацювань для педагогічного колективу.Результати роботи творчої групи:

 • вироблення індивідуального стилю педагогічної діяльності;

 • розробка авторських програм, методик;

 • становлення готовності педагогів до інноваційної діяльності – важливий рівень професійного розвитку;

 • формування особистості, яка володіє навичками саморозвитку, яка виявляє діяльну, творчу активність;

 • підвищується відсоток учнів із високим та достатнім рівнями навчальних досягнень;

 • зростає кількість учнів – переможців олімпіади до різних етапів Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАНу, тощо

VI.              Системно-узагальнювальна діяльність

Для нашого навчального закладу характерно те що вчителі друкуються в фахових виданнях, в цьому році 4 статті були відправлені в періодичні фахові видання.

Для забезпечення єдності та послідовності виконання завдань кожного етапу організаційної діяльності призначаються відповідальні працівники, формуються структурні підрозділи, тобто проектується організаційна структура управління ефективний менеджмент інноваційної діяльності навчально-виховного процесу проявляється в співпраці адміністрації школи та педагогічного колективу, в деяких випадках психолог виконує функцію ланки, що об’єднує їх діяльність ефективним є розвивальна діяльність, наприклад, заняття з елементами тренінгу для адміністрації і педагогічного колективу «Ми єдині».

Отже, представлений організаційний механізм формування інноваційного простору дозволяє забезпечити впровадження сучасних освітніх технологій, продукувати нові ідеї та регулювати інноваційні процеси в закладах освіти району.2. Психологічний супровід інноваційної діяльності Дунаєцькому НВК.
2.1.Особливості проведення психологічного супроводу впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі.

Психологічний супровід інноваційної діяльності в Дунаєцькому НВК, активно впроваджується вже протягом двох навчальних років починаючи з 2012-2013 навчального року.Психологічний супровід інновацій включає такі етапи:

1. Вхідна діагностика.

2. Впровадження психологічного супроводу використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі (експериментальний етап)

3.Вихідна діагностика.

Вхідна і вихідна діагностика включала опитування педагогів та учнів школи – результати дослідження та особливості проведеної роботи зазначені в наступному розділі.

Психологічний супровід інноваційної діяльності нашого навчального закладу змістовно полягає • у співробітництві практичного психолога з педагогічним колективом,

 • психологічній підтримці педагогів-інноваторів,

 • моніторингу розвитку учнів (результати моніторингу відображені в другому розділі).

Співробітництво практичного психолога з педагогічним коллективом заключається в такій діяльності:

1.Просвітницька робота, метою якої є підвищення психологічної культури педагогів.

Виступи практичного психолога, на педагогічних радах, нарадах, методичних об’єднаннях, засіданні творчої групи , де він ознайомлює вчителів з новинками психологічної науки. В нашій школі як приклад впровадження інноваційних технологій в діяльність психологічної служби є метод проектів. В Дунаєцькому НВК в 2012-1013 навчальному році був впроваджений проект «Підвищення психологічної компетентності педагогів» в рамках проекту були проведені такі просвітницькі заходи:

1. Бесіда “Роль психолога в шкільному житті”.

2. Бесіда “ Життєві кризи особистості”.

3. Бесіда “Конфлікт у професійній діяльності”.

4. Бесіда “Вікові та індивідуальні особливості учнівської молоді”.

5. Бесіда “Стрес у професійному середовищі”.

6. Бесіда “ Вікові особливості міжособистісного спілкування”.

7. Диступ “Чи всі діти однакові”.

8. Диспут “Чи потрібен педагог в колі спілкування “батькі – діти””.

9. Брошура “Професійне вигорання ”.

10. Брошура “Стиль керівництва ”.

11. Брошура “Стресостійкість ”.

12. Брошура “Проблеми готовності до навчання в школі дітей 6-ти річного віку”.

13. Брошура “Особливості адаптації учнів 1 класу ”.

14. Брошура “Проблеми готовності до навчання учнів 4 класу”.

15. Брошура “Особливості адаптації учнів 5 класу ”.

16. Брошура “Особливості роботи з дітьми з особливими потребами”.

17. Стінгазета “Конфлікт в педагогічному середовищі”.

18. Стінгазета “Особливості роботи з обдарованими учнями”.

19. “ “Важкий” підліток в педагогічній діяльності . Основні підходи та проблеми”.

20. Тренінг “Мій стиль керівництва”.

21. Тренінг “Я педагог”.

22. Семінар - тренінг “Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» ”.

23. Тренінг “Стилі взаємодії в конфліктній ситуації”, та інш. (Додаток 1 Збірник «Система роботи практичного психолога з педагогічним колективом навчального закладу» виданий в нашій школі в минулому році)

2. Просвітницька робота, метою якої є формування толерантного ставлення до впровадження педагогічних інновацій та їх активного впровадження ,- в рамках даного виду роботи були проведені такі просвітницькі заходи:

1. Тренінг “Педагог – новатор. Використання інноваційних технологій в навчальному процесі”.

2. Тренінг особистісного зростання для педагогів “Мій успіх”.

3. Тренінг “Креативність і професіоналізм”.

4. Тренінг з використанням інтерактивних методів роботи «Особистісне зростання вчителів. Профілактика професійного згорання педагогічних працівників»

5. Психолого-педагогічний семінар « Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення та розвиток творчого потенціалу вчителя»

6. Тренінг для педагогів та адміністрації школи «Ми разом».

7. Заняття з елементами тренінгу «Творчий педагог».

8.Психолого - педагогічний семінар «Інновації за і проти», та іншПсихологічна підтримка педагогів-інноваторів включає, також, консультаційну роботу з проблем, які виникають в результаті запровадження інновацій та діагностична робота для виявлення основних проблем педагогів. Дослідження проводяться з метою аналізу діяльності школи, аналізу досягнень і недоліків системи внутрішньошкільної методичної роботи.

Завдання дослідницької роботи: • вивчення потреб вчителів у підвищенні рівня психолого-педагогічної підготовки;

 • вивчення методичних потреб вчителів;

 • визначення рівня задоволеності вчителів власною діяльністю;

 • визначення зацікавленості педагогів у творчості та інноваціях;

 • вивчення мотивації вчителів до педагогічної діяльності;

 • вивчення соціально-психологічного клімату у колективі;

 • вивчення мотивації навчальної діяльності учнів, ставлення учнів до школи.

В цьому році ми плануємо організувати у школі Педагогічний клуб – неформальне зібрання вчителів, де у теплій дружній атмосфері вони разом з психологом обговорюють проблемні ситуації, які виникають у роботі, обмінюються досвідом. Тема кожного засідання Педагогічного клубу народжується як запит вчителів до психолога, як результат їх сумісного творчого спілкування. Така форма організації не потребує попередньої розробки програми занять.

Сутність психологічної підтримки педагогів-інноваторів полягає у • формуванні мотиваційної готовності вчителя до інноваційної діяльності;

 • формуванні нової позиції вчителя — орієнтації педагогічної діяльності на вихід від принципів авторитарної, заідеологізованої педагогіки;

 • побудову “суб'єкт-суб'єктних” відносин з учнями.

Всі ці напрямки успішно здійснюються в Дунаєцькому НВК.

Результативність та ефективність психологічного супроводу інноваційних технологій значно підвищиться тільки після того, як у неї включиться педагог, що зумів накласти психологічне знання на свій власний педагогічний досвід, свої знання і технології, у нас в школі цей процес відбувається.2.2.Діагностика ефективності психологічного супроводу впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі в Дунаєцькому НВК

Початковим та кінцевим етапом психологічного супроводу впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі в Дунаєцькому НВК є вхідна та вихідна діагностика, порівняння результатів якої дасть можливість з’ясувати ефективність психологічного супроводу.

Діагностика ефективності впровадження інновацій, як вхідна так і вихідна стосувалася двох категорій учасників навчально-виховного процесу – це вчителі та учні. Діагностика вчителів заключалась в анкетуванні педагогів (Додаток 2). Анкетування включало два блоки:

І блок - з’ясуванні їх рівня обізнаності в плані застосування інновацій в навчально-виховному процесі , ІІ блок особисте зацікавлення інноватикою.

Порівнюючи результати вхідної та вихідної діагностики ми з’ясували , що обізнаність педагогів в інноваційній діяльності має позитивну динаміку. Результати зазначені в Діаграмі 1 (Додаток 6)

Аналізуючи результати діагностики, в ній брали участь 22 педагоги, ми з’ясували, що в результаті вхідної діагностики, 45% педагогів – 10 вчителів мали високий рівень обізнаності в педагогічній інноватиці, тобто вони знали , що таке педагогічна інноватика, які педагогічні інноваційні технології існують, які з них використовують в нашій школі, та самі використовують інновації. Результатом вихідної діагностики 95 відсотків педагогів мали високий рівень обізнаності в педагогічній інноватиці, тобто вони знають , що таке педагогічна інноватика, які педагогічні інноваційні технології існують, які з них використовують в нашій школі, та самі намагаються їх використовувати .

Згідно аналізу результатів дослідження другого блоку - особисте зацікавлення інноватикою, тобто активне використання інновацій в своїй педагогічній діяльності , та створення власних педагогічних інновацій,маємо такі результати –Діаграма2. (Додаток 7)

Активно використовували інноватику в навчально-виховному процесі 27% педагогів – 6 вчителів – на момент вхідної діагностики. На момент вихідної діагностики результат активного впровадження інноваційних технологій становить 63 % -14 осіб що є досить вагомим показником і результатом психологічного супроводу педагогічного колективу (розділ 2.1). Восновному більшість педагогів Дунаєцького НВК користуються двома найпоширенішими інноваційними технологіями це технології Розвивального навчання. Автори: Д. Ельконін, В. Давидов, О. Дусавицький, В.Паламарчук та Особистісно-орієнтованого навчання. Автори: С. Подмазін, О. Савченко

Високі показники розвитку та підвищення психологічної та інноваційної компетентності серед педагогів дають можливість для позитивного розвитку на цьому фоні учнівської молоді. Для підтвердження гіпотези нашого дослідження ми провели дослідження розвитку та успішності учнів. Вибірка становила - учні 7 класу – 2012-2013 н.р. та 8 класу -2013-2014 н.р. – 11 учнів, - одні і тіж учні, але в ретроспективі розвитку. Результати досліджень мотиваційної сфери, самооцінки, сформованості основ теоретичного мислення учнів представлені далі у діаграмах. Матеріали дослідження учнів 8 класу, де впроваджується розвивальне навчання.

Результати вивчення сформованості основ теоретичного мислення учнів 7 - 8 класу (11 учнів протягом 2 навчальних років).

ВДунаєцькому НВК у досліджені брали участь 11 учнів 7 у 2012-2013 н.р. та 8 у 2013.-2014 н.р класів (одні й тіж учні), вони

В 7 класі навчались за традиційною програмою,

В 8 класі навчались з запровадженням елементів технології розвивального навчання.

За допомогою тестів-завдань А.З.Зака (Додаток 3) визначалися :


 1. Здатність діяти в умі.

 2. Здатність встановлювати структурну спільність задач.

 3. Здатність до аналізу умов задачі.

 4. Рівень розвитку рефлексії.

 5. Здатність планувати хід та етапи мисленнєвого рішення.

Результати дослідження Додаток 8

Згідно результатів діагностики сформованості теоретичного мислення ми з’ясували, що розвивальна программа сприяла підвищенню рівня розвитку теоретичного мислення з моменту вхідної діагностики -12 %, особливо високе зростання хагактеризувалося в переході учнів з рівня нижче середнього до рівня вище середнього.

Рівень самооцінки учнів в результаті проведеної роботи характеризується такими показниками (Діаграма 4) – Додаток 9

Показники отримані в результаті проведення методики «Експрес-діагностика рівня самооцінки» (Додаток 4) говорять проефективність впровадження інновацій в плані впливу на підвищення самооцінки .Оснновні інноваційні технології, які використовуються в нашому навчальному закладі це - Розвивальне навчання. Автори: Д. Ельконін, В. Давидов, О. Дусавицький, В.Паламарчук та Особистісно-орієнтоване навчання. Автори: С. Подмазін, О. Савченко, що позитивно впливають на формування особистості. Після проведення експерементального етапу дослідження ми ортимали показники підвищення рівня самооцінки на 17 % – це 2 учні піднялись на вищій рівень самооцінки. Один учень потребує даткової роботи з психологом, бо має і після проведення експерименту низький рівень самооцінки.

Сформованість мотивації навчальної діяльності діагнотували за допомогою Опитувальника А. А. Реана і В. А. Якуніна ( Додаток 5) Результати дослідження подані в Діаграмі 5 (Додаток 10)

Вхідна і вихідна діагностика характеризуються підвищенням показників пізнавальної та соціальної мотивації до навчання на етапі вихідної діагностики , що говорить про позитивний вплив інноваційних технологій на розвиток навчальної мотивації.

Успішність учнів (Діаграма6 – Додаток 11) діагностована методом аналізу навчальної документації говорить про підвищення якості навчальних досягнень у 25 % учнів в порівнянні з результатами вхідної і вихідної діагностики. Що говорить про ефектифність впровадження інновацій в навчальновиховний процес.

Також для діагностики ефективності впровадження інновацій була використана відкрите анкетне опитування (Додаток 6). В результати опитування ми з’ясували , що кількість улюблених предметів зростає від 1 -2 (хоча в анкеті просили назвати не більше 3) до 5 – 6. Зміни характеризуються наявністю зацікавленістю учнів навчальним матеріалом, покращенням відношення до власної особистості, різноманітності методів.

Аналіз результатів досліджень свідчить про випереджальний розвиток учнів, в навчанні яких використовуються технології розвивального навчання, вищий рівень розвитку рефлексії, вміння планувати хід та етапи мисленнєвого рішення, сформованість позитивного відношення до себе та збільшення рівня навчальних досягнень. Підвищення вище перарехованих показників в порівнянні вхідної і вихідної діагностики говорить про ефективність провадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, а значить и про ефективність психологічного супроводу впровадження інновацій.

Висновок: Працюючи над темою самоосвіти «Психологічний супровід використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі» ми досягли мети роботи: визначили ефективність використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі.

Досягнення мети стало можливе за рахунок виконання поставлених завдань: Опрацювавши літературу з обраної проблеми та в результаті практичних досліджень ми з’ясувати особливості використання сучасних освітніх технологій, також змогли з’ясувати особливості психологічного супроводу впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Та в результаті проведення вхідної та вихідної діагностики змогли виявити кількісні та якісні показники ефективності впровадження інноваційних технологій.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна, зробити такі висновки: Що гіпотеза нашого дослідження знайшла підтвердження - здійснення психологічного супроводу сприяє підвищенню рівня впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес в Дунаєцькому НВК та, як результат, підвищенню психологічної компетентності педагогів та загального розвитку і успішності учнів тобто рівня їх знань, умінь та навичок. Підтвердження гіпотези яскраво виражається в порівнянні результатів вхідної та вихідної діагностики педагогів та учнів.

Ефективний психологічний супровід інноваційного процесу в навчальному закладі, що проявлявся в двох основних напрямках діяльності – це психологічна просвіта педагогів (проект «Підвищення психологічної компетентності педагогів», що впроваджувався в Дунаєцькому НВК в 2012-2013 н.р.) та формування педагогічної творчості, сприяє підвищенню психологічної компетентності педагогів та загального розвитку і успішності учнів тобто рівня їх знань, умінь та навичок.Інновації в педагогіці відображають складний і довготривалий процес, у якому беруть участь багато факторів, які на нього впливають. У всьому цьому провідне місце відводиться членам педагогічного колективу, яким треба сприйняти та реалізувати педагогічні нововведення. Саме від їхньої готовності до інноваційної діяльності, від їхнього ставлення до цих нововведень залежить успіх і ефективність інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі. Завдання психолога в даній діяльності сприяти формуванню готовності до впровадження інновацій, що успішно здійснюється в нашому навчальному закладі.

Література


 1. І. М. Дичківська //Інноваційні педагогічні технології// К.: Академвидавництво, 2004 1. Л. Отдатчикова // Нетрадиційні форми навчання //Сільська школа. - №11(23), листопад – 2008 1. Д. Б. Ельконін, А. Л. Венгер //Особливості психологічного розвитку дітей //М.,1998 1. Поліщук В.М.// Поведінкові прояви в дітей шкільного віку //Початкова школа. - №12. – 1996 1. И. А. Зимняя// Педагогическая психология // М.: Просвещение,2000 1. О. Я. Савченко// Сучасний урок - психологічний супровід // К.:Магістр К, 1997 1. Кацинська Л Л., Виховний процес у сучасній школі.- Рівне,1999.
Скачати 246.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка