Духовно-моральний аспект у змісті благодійних практик жінок в освіті України хvіі–хvііі стСторінка2/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2

Модуль ІІ. Благодійна діяльність жінок в освіті як гендернозорієнтована наукова проблема
Тема 4. Гендерний підхід – методологічний складник дослідження проблеми жіночої благодійності в освітній галузі
Мета: усвідомити сутність гендерного підходу як прогресивного напряму теоретичного пізнання та інтерпретації педагогічної дійсності; допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал шляхом теоретичного і практичного опрацювання завдань.

Базові поняття: гендерний підхід, паритетність, гендерна демократія, благодійність жінок, історичний досвід.

Теоретичні питання:

 1. Гендерний підхід як результат соціального замовлення суспільства, виклик на його модернізаційні процеси.

 2. Теоретичні основи гендерного підходу в загальній педагогіці.

 3. Специфіка застосування гендерного складника в історико-педагогічній науці.

 4. Гендерний підхід як науковий напрям дослідження благодійності жінок в освіті ХVІІ – ХVІІІ ст.

Практичні завдання для самостійної роботи:

 1. Із якими нагальними потребами пов’язана необхідність введення гендерного підходу в педагогічну науку? У чому, на ваш погляд, полягає ідея і головні завдання гендерного виміру сучасного освітнього простору? Відповідь аргументуйте.

 2. Назвіть принципи організації історико-педагогічного дослідження в гендерному вимірі дійсності. Поясніть відмінність від традиційної ідеології історико-педагогічного пізнання, побудованій на фіксації стандартів «фемінності» і «маскулінності».

 3. Розкрийте особливості дослідження жіночої благодійності на засадах гендерної технології пізнання.

 4. З позицій гендерного осмислення проблеми продемонструйте, як можна пояснити участь жінок у благодійній діяльності в освіті України. Обґрунтуйте власну позицію.

Рекомендована література:

 1. Артем'єва О. О. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.09 «Філософія науки» / Ольга Олександрівна Артем'єва . – К., 2008. – 21 с.

 2. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. – 320 с.

 3. Богачевська М. Дума України – жіночого роду / М. Богачевська. – К. : Воскресіння, 1993. – 109 с.

 4. Богачевська М. Український жіночий рух з перспективи сторіччя: До 100-річчявід перш. публіч. світськ. з’їзду жінок у Станиславові / М. Богачевська // Альманах СтаниславівськоїЗемлі: Зб.матеріялів до історії Станіславова і Станіславщини : Т.2. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1985. – С.792–797.

 5. Воронина О. А. Формирование гендерного подхода в социальных науках
  / О. А. Воронина // Гендерный калейдоскоп : [курс лекций / под общ. ред. М.М. Малышевой]. – М. : Academia, 2002. – 519 с.

 6. Гамаль Л. Жіночий рух і проблема жінки (культурологічний аспект) / Л. Гамаль // Український жіночий рух: здобутки і проблеми. – Вип.1. – Дрогобич, 2002, с. 20–26

 7. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К. : Український інститут соціальних досліджень, 2002. – 121 с.

 8. Гендерный подход и вопросы образования : монография / Л. И. Столярчук, Е. В. Ануфриева, Д. В. Полежаев и др. ; под общ. ред. Е. В. Ануфриевой, Д. В. Полежаева. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2010. – 420 с.

 9. Гендена статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків. Україна. – К., 2000. – 55 с.

 10. Грабовська І. Україна – простір гендерних утопій чи реальних проблем?
  / І. Грабовська //Сучасність. – 2002. – №6. – С. 71–79.

 11. Жіночі студії в Україні: жінка в історії та сьогодні : монографія / за заг. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса : Астропринт, 1999. – 440 с.

 12. Ільченко О. Ю. Гендерний підхід як методологія наукових досліджень в галузі педагогіки: ґенеза розвитку / О. Ю. Ільченко // Педагогічні науки : Зб. наук. праць. – Вип. 3. – Полтава, 2011. – С. 29–37.

 13. Ільченко О. Ю. Теоретичні основи гендерного підходу в історико-педагогічному дослідженні благодійної діяльності жінок ХVІІ – ХVІІІ ст.
  / О. Ю. Ільченко // Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА
  / [Історико-педагогічні дослідження в Україні: стан, проблеми, перспективи : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 18 жовт. 2012 р.)]. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 1. – C. 65–73.

 14. Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посіб. / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – 416 с.

 15. Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки : навч. посіб. / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2005. – 440 с.

 16. Луговий О. Визначне жіноцтво України / О. Луговий. – К. : Ярославів Вал, 2004. – 270 с.

 17. Луценко О. Українські жінки козацької доби / О. Луценко // Історія України. – 1998. – № 37. – С. 3.

 18. Луценко О. «Жіноче начало» в українській ментальності / О. Луценко
  // Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні / За ред. Л. О. Смоляр. – Одеса, 1999, с.10– 8.

Питання для самоперевірки і контролю знань:

 1. Поясніть, у чому полягає відмінність у методологічних позиціях пізнання між традиційним статево-рольовим підходом і гендерним теоретичним напрямом.

 2. Доведіть необхідність використання гендернозорієнтованих наукових підходів для сучасної історико-педагогічної науки.

 3. Спираючись на теоретичні основи гендерного виміру дійсності, розкрийте причину активізації благодійного руху жінок у період ХVІІ – ХVІІІ ст.

 4. З методологічних позицій гендерного підходу до проблеми дайте визначення: «Жінка-благодійниця – це…». Відповідь аргументуйте.

 5. Як ви розумієте висловлювання американського нафтового магната і філантропа Джона Д. Рокфеллера «Социальная благотворительность вредна, если она не помогает избавиться от нее». Обґрунтуйте свою позицію.

Тестові завдання з теми:

1. Продовжить перелік стереотипних уявлень суспільства, які допомагає подолати гендерне бачення проблеми:

а) жінки – це слабка стать, яка реалізовує свої можливості у приватній сфері;

б) більшість чоловіків схильні до агресії;

в) жінки не здатні займати керівні посади;

г) чоловікам притаманна змагальність та амбіційність.

д)

2. Гендерний вимір дійсності ставить під сумнів непохитність тези «Анатомія – доля людини», а звідси – залежність становища жінки та чоловіка від їх «природного призначення». Кому із відомих постатей належить ця цитата:а) Сократу;

б) З. Фрейду;

в) С. Бовуар;

г) Аристотелю.

3. Встановіть взаємозв’язок між жіночими, феміністичними і гендерними дослідженнями.

4. З позицій гендерного підходу участь жінок у благодійній діяльності в освіті України пояснюється:

а) виключно приналежністю до жіночої статі;

б) лише статусом лідерства в суспільстві і родині;

в) лише авторитетним і шанобливим ставленням громадськості до прав, свобод і можливостей жінки в українському соціумі;г) поєднанням жіночої природи із тривалою «роботою» соціуму (традицій, культури, виховання);

д) немає вірної відповіді.


Тема 5. Особливості та характерні риси жіночої благодійної діяльності в освіті: порівняльний аналіз

із чоловічою благодійною практикою
Мета: здійснити гендерний аналіз благодійної діяльності жінок в освіті України ХVІІ – ХVІІІ ст.; провести порівняльний аналіз із особливостями чоловічої благодійної практики; допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал шляхом теоретичного і практичного опрацювання завдань.

Базові поняття: гендерний аналіз, благодійність жінок, благодійність чоловіків, історичний досвід.

Теоретичні питання:

 1. Гендерний аналіз благодійної діяльності жінок в системі «жінка-жінка».

 2. Гендерний аналіз благодійної діяльності жінок в системі «жінка-чоловік».

 3. Специфічні риси жіночої благодійної практики.

Практичні завдання для самостійної роботи:

 1. Проведіть порівняльну характеристику жіночих і чоловічих благодійних практик в освіті. Розкрийте специфіку і характерні риси благодійної діяльності жінок в освіті ХVІІ – ХVІІІ ст.

 2. Охарактеризуйте найтиповіші для жінок види і форми благодійності. Наведіть історичні приклади.

 3. Спираючись на стратифікаційні характеристики (релігійне віросповідання, національність, соціальне походження і приналежність до соціальної верстви населення, майновий статок, сімейний статус), здійсніть гендерний аналіз благодійності в системі «жінка-жінка». Покажіть, що поєднувало жінок, які прагнули займатися благодійною діяльністю в освіті.

 4. Доведіть, що для жінок благодійність – це сфера творення добра і блага, любові до людей і милосердності; для чоловіків – сфера соціального престижу і статусу.

Рекомендована література:

 1. Ариян П. Женщины в истории благотворительности в России / П. Ариян
  // Вестник благотворительности. – 1901. – № 9. – С. 40–53.


 2. Благотворительные женщины первых веков христианства. – Тверь, 1861. – 345 с.

 3. Богачевська М. Дума України – жіночого роду / М. Богачевська. – К. : Воскресіння, 1993. – 109 с.

 4. Бурнашов Г. Українські Роксолани: [Укр. жінки в давн. історії] / Г. Бурнашов
  // Тижневик Галичини. – 1997. – 7 серп.

 5. Гамаль Л. Жіночий рух і проблема жінки (культурологічний аспект) / Л. Гамаль // Український жіночий рух: здобутки і проблеми. – Вип.1. – Дрогобич, 2002, с. 20–26

 6. Геник С. 150 видатних українок / Степан Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 236 с.

 7. Гринішак Е. Жінка-трудівниця, мати, громадська діячка: [До 81-ї річниці заснування «Союзу Українок» у Галичині] / Е. Гринішак // Нар.воля. – 2003. – 14 січ.

 8. Гуржій О. «Іван носить плаху, а Настя – булаву?» : суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини ХVІІІ ст. / О. Гуржій // Соціум : альманах соціальної історії / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 219–230.

 9. Дзюба О. М. Вишневецька (Могилянка) Раїна / О. М. Дзюба // Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2003. – Т. 1. – С. 508.

 10. Евстратова А. И. Русская женщина: от милосердия к благотворительности
  / А. И. Евстратова // Женщина в российском обществе. –
  1999. № 1. – С. 36–41.

 11. Макаренко Г. Чого хоче жінка? Щонайперше – підтримки і партнерства: [Прав.становищежінок в Україні] / Г. Макаренко // Юрид. вісн. України. – 2004. –
  26 черв.

 12. Мироненко І. Сказано, «женщина»: Жіночий Рух в Україні: погляд у минуле з надією на майбутнє / І. Мироненко // Березіль. – 1994. – №7. – С. 127–131.

 13. Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток
  / А. Пашко // ПравоУкраїни. – 2004. – №3. – С. 125–127.

 14. Полонська-Василенко Н. Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Вінніпег, 1965. – 340 с.

 15. Ролле Й. (Антоній І) Жінки при Чигиринському дворі / Й. Ролле. – К. : Україна, 1994. – 58 с.

 16. Ролле Й. (Антоній І) Украинские женщины / Й. Ролле // Киевская старина. – 1883. – Т. VІ. – С. 268–309.

Питання для самоперевірки і контролю знань:

 1. Доведіть, що благодійна діяльність жінок в освіті України ХVІІ – ХVІІІ ст. ґрунтувалася на поєднанні їхніх духовно-моральних якостей і прагнень до захисту нужденних із соціально зумовленою необхідністю національно-культурного відродження країни та розбудови освітньої галузі.

 2. Як ви розумієте тезу «Благодійна діяльність жінок в освіті є фактором соціальної адаптації в суспільстві», відповідь аргументуйте.

 3. За сутнісним характером і змістом благодійної діяльності в освіті благодійність жінок була ірраціональною, філантропічно-альтруїстичною; благодійність чоловіків – раціональною, прагматично-патерналістичною. Обґрунтуйте ці твердження.

 4. Доведіть, що за рівнем усвідомлення і характером організації благодійної діяльності в освіті, жіноча благодійність була переважно емоційно-спонтанною; благодійність чоловіків – усвідомлено-спланованою.

 5. Як ви розумієте цитату Жозефа Ернеста Ренана «Женщина прекрасная и добродетельная является миражем, который напоняет светлыми озерами и тенистыми аллеями нашу великую нравственную пустиню».


Тестові завдання з теми:

 1. Одна з найвідоміших благодійниць в історії України, Галшка Гулевичівна була представницею:

а) шляхти;

б) міщанства;

в) селянства;

г) магнатів.

2. Наталія Розумовська – мати останнього гетьмана України Кирила Розумовського та відома благодійниця, була дружиною:

а) магната;

б) шляхтича;

в) селянина;г) козака.

3. Фундаторкою знаного в Україні Київського Печерського Вознесенського монастиря і школи гаптування для дівчат при ньому була:

а) Ганна Гойська;

б) Наталія Долгорука;

в) Галшка Острозька;

г) Марія Магдалена Мазепина.

4. Назвіть ім’я благодійниці, яка була засновницею багатьох православних шкіл та монастирів на Волині й, зокрема, фундаторкою відомого чоловічого Загаєцького монастиря і школи при ньому:а) Раїна Козерад-Боговитинова Ярмолинська;

б) Ганна Ходкевич-Корецька;

в) Варвара Огінська;

г) Малуша Ралповичівна-Гулевич.

5. Найвідомішою схимочерницею і благодійницею Київського Флорівського монастиря була:

а) Наталія Долгорука;

б) Раїна Могилянка-Вишневецька;

в) Софія Корецька;

г) Раїна Козерад-Боговитинова.

6. Син якого гетьмана України був ченцем Лубенського Мгарського монастиря, заснованого Раїною Могилянкою-Вишневецькою:

а) Богдана Хмельницького (Юрій Хмельницький, у чернецтві Гедеон);

б) Петра Сагайдачного;

в) Івана Мазепи;

г) Івана Виговського.

7. Яка із православних княгинь свого часу підписала заповіт на заснування відомого Кутеїнського монастиря, відкриття при ньому «школи наук письма» і друкарні, котра у майбутньому стала потужним осередком видавничої діяльності і була перевезена до Російської держави:

а) Ганна Огінська;

б) Галшка Бран-Олдаковська;

в) Феодора Пузина-Летинська;

г) Малуша Палповичівна-Гулевичова.

8. Дружиною великого коронного гетьмана і канцлера Станіслава Жолкевського була православна княгиня, одна із засновниць Церкви Різдва Христового у Жовкві і «школи грамоти»; церкви св. Петра і Павла, церкви Преображення і Троїцької церкви при Крехівському монастирі:

а) Софія Чарторийська;б) Раїна з Гербуртів;

в) Ганна Могила;

г) Раїна Огінська.

9. Дружина відомого гетьмана України Івана Скоропадського Анастасія Скоропадська була засновницею:а) Гамаліївського Харлампієвого монастиря;

б) Загаєцького монастиря;

в) Пересопницького монастиря;

г) Манявського Скиту.

10. Мати гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи, двоюрідна сестра київського полковника Костянтина Мокієвського, відома благодійниця Марія Магдалена Мазепина була:

а) ігуменею жіночого Флорівського монастиря;

б) ігуменею Чернігівського П’ятницького жіночого монастиря;

в) ігуменею Київського Печерського Вознесенського жіночого монастиря;

г) ігуменею Києво-Іорданського жіночого монастиря.

11. Дружина гетьмана України Івана Виговського Олена Стеткевич-Виговська була фундаторкою:

а) церкви Воздвиження Чесного Хреста в Юсиптичах;

б) Корецького Свято-Воскресенського жіночого монастиря;

в) Чернчицького монастиря Преображення Господня;

г) Кутеїнського Богоявленського монастиря.

12. З ім’ям якої православної княгині зі шляхетського роду Козинських пов’язана історія заснування відомого в Україні Почаївського монастиря:

а) Раїни Соломирецької-Гойської;б) Ганни Гойської;

в) Раїни Могилянки-Вишневецької;

г) Варвари Огінської.

13. Яка із відомих православних княгинь і меценаток у майбутньому стала бабкою короля Польщі Міхала І Корибута Вишневецького:

а) Марія Могила;

б) Єлизавета Чомортань-Лозинська Могила;в) Раїна Могилянка;

г) Ганна Могила.Тема 6. Роль жінок у благодійній діяльності чоловіків:

історичний досвід
Мета: усвідомити роль і значення жінок у благодійній діяльності чоловіків; розкрити основні напрями впливу жінок на особистісну і професійну сферу чоловіків; допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал шляхом теоретичного і практичного опрацювання завдань.

Базові поняття: гендерний підхід, благодійність жінок, благодійність чоловіків, уплив жінок на чоловіків, історичний досвід.

Теоретичні питання:

 1. Типи зв’язків і відносин жінок та чоловіків у межах яких здійснювався вплив (кровно-родинні, подружньо-родинні (шлюбні), неродинні).

 2. Основні напрями впливу жінок на чоловіків.

 3. Особливості впливу жінок на чоловіків щодо участі їхньої у благодійній діяльності в освіті.

Практичні завдання для самостійної роботи:

 1. Поясність, на основі яких особистісних характеристик жінки здійснювали свій уплив на свідомість, волю, почуття, спосіб життя та діяльності чоловіків. Відповідь аргументуйте.

 2. Назвіть основні напрями впливу жінок на чоловіків щодо участі їх у благодійній діяльності в освіті. Проілюструйте на прикладах.

 3. Спираючись на історичні факти, розкрийте особливості впливу жінок на чоловіків у межах:

а) кровно-родинних відносин;

б) подружньо-родинних (шлюбних) відносин;в) неродинних відносин. Відповідь обґрунтуйте.

Рекомендована література:

 1. Басараба В. До Дерманських джерел : [Історія Дерманя] / В. Басараба
  // Вільне слово. – 2000. – 22 груд.

 2. Біднов В. Марія Магдалина, мати гетьмана Мазепи / В. Біднов // Праці Українського наукового інституту. – Варшава, 1938. – Т. ХLVI, кн. 5. – С. 35–51.

 3. Боплан Гійом Ле Вассер де. Опис України / пер. В. Косика. – Львів : Мета, 1998. – 179 с.

 4. Борисенко А. Гамалеевский Харлампиевский монастир / А. Борисенко
  // Советское Полесье (Шостка). – 10 агуста 1991.

 5. Вечерський В. Глухівська старовина / В. Вечерський // Пам’ятки України: історія та культура. – 1994. – Ч. 3–6. – С. 60–63.

 6. Гандзілевська І. Ф. Історія міста Дубна від найдавніших часів до сьогодення
  / І. Ф. Гандзілевська, Н. В. Якимчук. – Дубно, 2010. – 230 с.

 7. Голованоюк О. М. Монастирі та храми Волинського краю / О. М. Голованюк. – К. : Техніка, 2004. – 174 с.

 8. Горін С. М. Луцький Успіння Пресвятої Богородиці монастир (до середини ХVІІ століття) / С. М. Горін // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2009. – № 13. – С. 107–119. – (Серія «Історичні науки»).

 9. Гудима А. Почаївський монастир в історичній долі українства / А. Гудима. – Тернопіль, 2003. – 40 с.

 10. Гуржій О. «Іван носить плаху, а Настя – булаву?» : суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини ХVІІІ ст. / О. Гуржій // Соціум : альманах соціальної історії / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 219–230.

 11. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С. О. Павленко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1144 с.

 12. Дубилко І. Почаївський монастир в історії нашого народу / Іван Дубилко. – Вінніпег : Ін-т дослідів Волині, 1986. – 114 с.

 13. Зайченко В. Збірка гаптів XVI–XIX століть / В. Зайченко // Родовід. – 1996. – № 2 (14). – С. 100–105.

 14. Звонок С. Жінки мазепинської доби / С. Звонок // Жіночий світ. – 1990. – Ч. 11–12. – С. 4–5.

 15. Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII cт.: енцикл. вид. / упоряд. З. І. Хижняк ; за ред. В. С. Брюховецького. – К. : КМ Академія, 2001. – 736 с.

 16. Коритко Р. Крехівський монастир / Р. Коритко // Українська народна енциклопедія. – Львів, 1996. – С. 350–363.

 17. Костюк Л. Фемінні риси української ментальності (до питання формування)
  / Л. Костюк // Український жіночий рух: здобутки і проблеми. Вип. 1. – Дрогобич: Коло, 2002. – С. 116–120.

 18. Кривоший О. Жінка в суспільному житті України за Козацької доби / О. Кривоший // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К. , 2004. – С. 33–46.

 19. Лазаревский А. Властная гетьманша / Александр Лазаревский // Киевская старина. – 1882. – Т. 1. – С. 213–214.

 20. Левицкий О. Раина Могилянка, княгиня Вишневецкая / Орест Левицький. – К. : Типогр. А. Давиденко, 1887. – 10 с.

 21. Лібацький А. Пересипниця / А. Лібацький // Літопис Волині. – Вінніпег, 1972. – Ч. 10–11. – С. 105–113.

 22. Луценко О. Українські жінки козацької доби / О. Луценко // Історія України. – 1998. – № 37. – С. 3.

Питання для самоперевірки і контролю знань:

 1. Доведіть, що власний приклад участі жінок у благодійній діяльності в освіті був важливим напрямом впливу жінок на чоловіків. Відповідь проілюструйте історичними фактами.

 2. Імена яких жінок, які впливали на чоловіків у межах кровно-родинних зв’язків і відносин, ви виможете назвати.

 3. Розкрийте особливості впливу жінок на чоловіків у межах подружньо-родинних (шлюбних) відносин.

 4. Покажіть на основі яких особистісних рис і характеристик жінки здійснювали свій уплив на чоловіків у межах неродинних, дружніх відносин. Наведіть приклади.

 5. Дайте власне інтерпретування цитаті «Для мужчины мир есть сердце, для женщины сердце – мир» (Християн Граббе).

 6. Поясність зміст висловлювання Теодора Ван Герена «Мужчина и женщина – вечное сражение».

Тестові завдання з теми:

1. Просвітницьку діяльність якого відомого церковного та громадського діяча підтримувала княгиня Раїна Могилянка-Вишневецька:а) І. Копинського;

б) К. Транквіліон-Ставровецького;

в) І. Заліза;

г) І. Оксенович-Старушича.

д) І. Гізеля.

2. Хто із відомих жінок-благодійниць був соратницею гетьмана Петра Сагайдачного:а) Галшка Гулевичівна;

б) Анна-Алоїза Острозька;

в) Марія Магдалена Мазепина;

г) Анастасія Скоропадська.

3. Яка православна княгиня свого часу не лише звела величний Гощинський монастир на Волині, а й відмовилася від права патронату над храмом, підпорядкувавши його Петру Могилі та собору Київського братського монастиря:

а) Ганна Гойська;

б) Галшка Острозька;

в) Раїна Соломирецька-Гойська;

г) Раїна Козерад-Боговитинова.

4. Назвіть ім’я відомої благодійниці, яка свого часу підтримувала тісні зв’язки з першим ректором Київської братської школи Іваном Борецьким, згодом Мелетієм Смотрицьким:

а) Ганна Могила;

б) Катерина Острозька;

в) Галшка Гулевичівна;

г) Мелентія Казирад-Ворнецька.

5. «Старанієм, промислом і коштом» якої княгині було підтримано створення українського «Євангелія Учительного», яке в 1619 р. в її родовому маєтку у Рохманові переклав з грецької і видав письменник і філософ Кирило Транквіліон-Ставровецький:

а) Ганни Гойської;б) Софії Чарторийської;

в) Раїни Хребтович-Богуринської;

г) Катерини Загоровської.

6. Хто із православних жінок-благодійниць був соратницею відомого ігумена Почаївського монастиря Івана Заліза (Іова Почаївського), який за заповітом княгині упродовж 20 років опікувався святою обителлю, школою і друкарнею, заснованими при ній:

а) Раїна Жолкевська з Гербуртів;

б) Феодора Хрінницька;в) Ганна Гойська;

г) Евфрузина Острозька-Заславська.

7. Яка із православних волинських магнаток з метою підтримки просвітницької діяльності Києво-Печерської Лаври свого часу умовила відомого острозького ієромонаха Кипріяна зробити переклад «Бесід св. Іоана Златоустого на послання блаженного Павла» з грецької на слов’янську:

а) Марія Могила;б) Феодора Чарторийська-Боговитинова;

в) Ганна Стрельбицька;

г) Ждана Заруцька-Сабанська.

8. Про дружину якого гетьмана України в народі побутувала думка «Іван носить плаху, а Настя – булаву?»:

а) Івана Виговського;

б) Івана Полуботка;в) Івана Скоропадського;

г) Івана Мазепи.

9. Хто із відомих княгинь-благодійниць був ідейним творцем Пересопницького Євангелія, на якому у майбутньому складав присягу на вірність народові України перший Президент незалежної Української держави:

а) Анастасія Гольшанська-Заславська;

б) Галшка Гулевичівна;

в) Ганна Гойська;

г) Раїна Соломирецька-Гойська.Модуль ІІІ. Благодійна діяльність жінок в освіті як суспільно-громадська сила і професійно-налагоджена перспектива
Тема 7. Сучасний стан і перспективи розвитку благодійної діяльності жінок в освіті
Мета: здійснити наукову оцінку історико-педагогічного досвіду благодійних практик жінок в освіті; проаналізувати сучасний стан жіночої благодійної діяльності; допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал шляхом теоретичного і практичного опрацювання завдань.

Базові поняття: наукова оцінка історико-педагогічного досвіду, історичний досвід, благодійність жінок, сучасний стан благодійності жінок.

Теоретичні питання:

 1. Наукова оцінка історико-педагогічного досвіду благодійних практик жінок в освіті України ХVІІ – ХVІІІ ст.

 2. Сучасний стан благодійної діяльності жінок в освітній галузі.

 3. Перспективи розвитку практик жіночої благодійності в освітньому просторі ХХІ ст.

Практичні завдання для самостійної роботи:

1. Проведіть наукову оцінку благодійної діяльності жінок, з позицій розуміння благодійності, як:

а) духовно-морального феномена;

б) історико-педагогічного феномена;

в) соціально-громадського феномена;

г) соціально-економічного феномена.

2. Розкрийте сучасний стан благодійної діяльності жінок в освітній галузі з позицій:

а) структури суб’єктів благодійності;

б) нормативно-правового забезпечення благодійної діяльності;

в) перспектив розвитку благодійності в сучасні галузі освіти.3. Покажіть перспективні шляхи розвитку благодійних практик жінок в освітньому просторі ХХІ ст.

Рекомендована література:

 1. Благотворительность в России 2003/2004. Исторические и социально-економические исследования. – Спб. : Мзд-во им. Н. И. Новикова, 2004. – 608 с.

 2. Бойко А. М. Виховання людини: нове і вічне / А. М. Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 568 с.

 3. Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. М. Донік
  // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 159–177.

 4. Енциклопедія освіти / гол. ред. акад. НАН і АПН України В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 5. Заклади освіти і благодійна діяльність : нормативно-правове регулювання
  // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2013. – № 1. – С. 4–78.

 6. Іващенко О. Гендерна наукова перспектива: від світогляду до політики
  / О. Іващенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 6. – С. 78–91.

 7. Козуля О.Я. Жіночі портрети на українському тлі Росії / О. Я. Козуля // Рідна школа. – 1998. – №7/8. – С. 27–31.

 8. Кремень В. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклик сьогодення / В. Кремень // Рідна школа. – 2010. – №6. – С. 3–7.

 9. Межов В. И. Благотворительность в России : библиогр. указ. книг и статей на рус. яз. вышедших в России в период царствования имп. Александра II с присоединением Каталога Б-ки Человеколюбивого о-ва / В. И. Межов. – СПб. : Человеколюбивое о-во, 1883. – 386 с.

 10. Національна доктрина розвитку освіти (витяг). Затв. Указом Президента України №347/2002 від 17.04.2002 // Управління освітою. – 2005. – №15-16. – С. 25–46.

 11. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття /В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий, В. Зайчук, В. Кремень /За заг. ред. В. Литвина. – К. : Навчальна книга, 2003. – Кн. 3: Модернізація освіти. – 944 с.

 12. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 86–106.

 13. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05. 07. 2012 р. // Голос України. – 2013. – 2 лют. – Відомості доступні також з Інтернету: : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17.

Питання для самоперевірки і контролю знань:

 1. У ході наукового аналізу узагальніть позитивний досвід благодійної діяльності жінок в освіті України ХVІІ – ХVІІІ ст. Виявіть доцільність його творчого використання в сучасних умовах.

 2. Доведіть необхідність зміцнення християнської милосердної природи жіночих благодійних практик в умовах надмірної комерціалізації і ринковизації сучасного життя. Відповідь аргументуйте.

 3. З’ясуйте головні функції благодійної діяльності ХХІ ст., порівняйте їх із функціями жіночої благодійності ХVІІ – ХVІІІ ст. Знайдіть спільне та відмінне.

 4. Спираючись на проведене дослідження розвитку благодійності жінок в освіті ХVІІ – ХVІІІ ст., назвіть головні характеристики жіночої благодійності в сучасній галузі освіти.

 5. Розкрийте необхідність обов’язкового врахування давніх традицій благодійності жінок в освіті як неодмінної умови розвитку благодійних ініціатив ХХІ ст. Відповідь аргументуйте.

Тестові завдання з теми:

 1. Назвіть функцію благодійності, без якої не можливо сьогодні її існування як духовно-морального феномена:

а) економічна;

б) соціально-педагогічна;

в) громадська;

г) аксіологічна;

д) соціальна;

е) політична;

ж) маркетингова.

2. Продовжить перелік сучасних принципів, на основі яких здійснюється благодійна діяльність в освіті:

а) наукової обґрунтованості;

б) інноваційності;

в) системності;

г) демократичності;

д) правового забезпечення;

е) адресності;

ж) керованості;

з) гнучкості.

3. Хто на сьогодні вважається основними суб’єктами благодійної діяльності в освіті. Завершіть перелік:

а) недержавні організації;

б) підприємці;

в) колективи шкіл, підприємств, організацій;

г) засоби масової інформації;

д) політичні партії;

е) діячі відомі спорту, культури, мистецтва.

4. Яке з наведених понять є не зовсім коректним:

а) «приватна ініціатива»;

б) «громадська благодійність»;

г) «приватна благодійність»;

д) «державна благодійність»;

е) «меценатська діяльність»

5. Сучасний сектор благодійності в освіті потребує… Завершіть перелік:

а) використання переваг ринкової економіки (багатоканальне фінансування освіти через запровадження систем субсидій, грантів, кредитів; упровадження корпоративного зв’язку вищих навчальних закладів із роботодавцями; розробка системи замовлень від структурних підрозділів освіти на розробку та виробництво продуктів, що забезпечуватимуть освітні процеси та ін.);

б) застосування інноваційних технологій фандрайзенгу;

в) упровадження схем соціального маркетингу;

г) скорочення фінансових витрат шляхом залучення волонтерів;

д) підготовки менеджерів з питань благодійності;

е) зміцнення зв’язків у тріаді «держава-бізнес-громадський сектор»;

ж) розробки нових механізмів економічної підтримки сектора благодійної діяльності тощо.

6.Благодійна організація - це:а) недержавна, непідприємницька юридична особа, створена одним чи декількома засновниками в тій чи іншій організаційно-правовій формі шляхом виділення (об’єднання) майна з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб;

б) благодійна юридична особа, що створюється однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участь в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для здійснення благодійної діяльності за рахунок цього майна;

в) благодійна юридична особа, створена шляхом об’єднання осіб, що мають право участі в цій організації з метою здійснення благодійної діяльності.

7. Хто може бути учасником благодійних організацій Продовжить перелік:

а) засновники благодійних товариств;

б) засновники благодійних установ і фондів;в) члени благодійних товариств.

8) Видами благодійної організації є. Зайве викресліть:

а) благодійне товариство;

б) благодійна установа;

в) благодійний фонд;

г) благодійна акція;

д) благодійний рух.

9. Яке поняття з наведеного переліку є зайвим:а) бенефіціар;

б) меценат;

в) волонтер;

г) благодійник.

10. Допомога у формі коштів чи інших валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником, називається:

а) меценатська допомога;б) благодійний грант;

в) волонтерська підтримка;

д) фандрайзинг.

11. Добровільне надання благодійниками коштів, іншого майна та майнових прав, спільно чи індивідуально, для захисту, збереження, придбання, відновлення, дослідження або вдосконалення творів чи інших предметів, що становлять історичну, культурну або іншу суспільну цінність, визначену законодавством України, за умови забезпечення публічного доступу до таких творів чи інших предметів, називається:

а) волонтерською діяльністю;

б) меценатською діяльністю;

в) електронною філантропією;

г) фандрайзенгом.

12. Благодійна організація, метою якої є формування та управління активами для щорічних витрат у розмірі не меншому, ніж визначено установчими документами або правочинами благодійників, для досягнення цілей благодійної діяльності, це:а) благодійний фонд;

б) благодійне товариство;

в) благодійний сервітут;

г) благодійний ендавмент.

13. Благодійна організація, яка не має членів та управляє активами, переданими засновником або засновниками для досягнення цілей благодійної діяльності, це:

а) благодійна установа;

б) благодійний фонд;

в) благодійне товариство;

г) благодійний сервітут.

14. Благодійна організація, яка має членів та управляється членами, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності, це:

а) благодійний ендавмент;б) благодійне товариство;

в) благодійна установа;

г) благодійний фонд.
Тема 8. Тенденції розвитку благодійної діяльності жінок

в освіті України ХХІ ст.
Мета: обґрунтувати прогностичні тенденції розвитку благодійної діяльності жінок в освіті України ХХІ ст.; розкрити перспективи упровадження новітніх технологій інвестування освітньої галузі; допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал шляхом теоретичного і практичного опрацювання завдань.

Базові поняття: тенденції розвитку, освітня галузь ХХІ ст., технології модернізації благодійної діяльності в освіті, благодійність жінок.

Теоретичні питання:


 1. Тенденції розвитку благодійної діяльності жінок в освіті сучасної України.

 2. Фандрайзинг – технологія залучення благодійної підтримки до освітньої галузі.

 3. Інститут волонтерства як дієва добровільна організація благодійності в освіті.

 4. «Інтернет-благодійність» або електронна філантропія в Україні.

Практичні завдання для самостійної роботи:

 1. На основі здійсненого наукового аналізу благодійної діяльності жінок в освіті України ХVІІ – ХVІІІ ст. встановіть, які тенденції досліджуваного періоду:

а) не одержали свого подальшого розвитку в сучасних умовах;

б) одержали подальший розвиток, збагатившись надбаннями благодійних практик ХІХ – ХХ ст.;в) модернізувалися в контексті новітніх світових тенденцій ХХІ ст.

 1. Обґрунтуйте гуманістичні тенденції розвитку благодійної діяльності жінок в освіті, які вимагають реалізації людиноцентристської позиції в розвитку сучасного світу.

 2. Як ви розумієте сучасну тенденцію використання новітніх форм і методів благодійної допомоги у поєднанні з надбаннями історико-педагогічного досвіду. Відповідь аргументуйте.

 3. Розкрийте сутність фандрайзенгової стратегії. Наведіть приклади.

 4. Запропонуєте власні шляхи залучення громадськості і бізнесових структур до інвестування освітньої галузі ХХІ ст.

Рекомендована література:

 1. Благотворительность в России 2003/2004. Исторические и социально-економические исследования. – Спб. : Мзд-во им. Н. И. Новикова, 2004. – 608 с.

 2. Бойко А. М. Виховання людини: нове і вічне / А. М. Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 568 с.

 3. Енциклопедія освіти / гол. ред. акад. НАН і АПН України В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 4. Заклади освіти і благодійна діяльність : нормативно-правове регулювання
  // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2013. – № 1. – С. 4–78.

 5. Іващенко О. Гендерна наукова перспектива: від світогляду до політики
  / О. Іващенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 6. – С. 78–91.

 6. Кремень В. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклик сьогодення / В. Кремень // Рідна школа. – 2010. – №6. – С. 3–7.

 7. Межов В. И. Благотворительность в России : библиогр. указ. книг и статей на рус. яз. вышедших в России в период царствования имп. Александра II с присоединением Каталога Б-ки Человеколюбивого о-ва / В. И. Межов. – СПб. : Человеколюбивое о-во, 1883. – 386 с.

 8. Національна доктрина розвитку освіти (витяг). Затв. Указом Президента України №347/2002 від 17.04.2002 // Управління освітою. – 2005. – №15-16. – С. 25–46.

 9. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття /В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий, В. Зайчук, В. Кремень /За заг. ред. В. Литвина. – К. : Навчальна книга, 2003. – Кн. 3: Модернізація освіти. – 944 с.

 10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 86–106.

 11. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05. 07. 2012 р. // Голос України. – 2013. – 2 лют. – Відомості доступні також з Інтернету: : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17.

 12. Табачник Д. Освіта – ключовий елемент забезпечення сталого розвитку людського потенціалу [Електронний ресурс] / Д. Табачник // Персональний сайт Фасолько Марії Дмитрівни : [сайт]. – Текст. дані. – – Режим доступу: http: http://fmd57.ucoz.ru/index/0-2

Питання для самоперевірки і контролю знань:

 1. Встановіть взаємозв’язок між поняттями «донори», «меценати», «спонсори». Дайте чітке визначення кожному з них.

 2. Поясніть, у чому полягає сутність волонтерської діяльності. Розкрийте її зв'язок із благодійною діяльністью.

 3. Запропонуйте перспективні шляхи розвитку інтернет-благодійності (електронної філантропії) в сучасній Україні.

 4. Дайте власну інтерпретацію словам відомого підприємця, засновника Третьяковської галереї Павла Третьякова «нажитое от общества должно быть возвращено обществу».

Тестові завдання з теми:

 1. Потенційними джерелами залучення додаткових ресурсів до благодійної підтримки можуть бути. Продовжить перелік:

а) компанії;

б) приватні особи;в) фонди;

г) державні органи.

2. Фонди можуть виступати у вигляді. Зайве викресліть:

а) финансового спонсора;

б) мецената;

в) інвестора;

г) донора;

д) грантодавчої організації;

д) державних органів.

3. Донорство – це:а) безоплатна фінансова, технічна допомога на конкурсній основі;

б) благодійна допомога фізичних осіб на добровільній безкоштовній основі;

в) конкретна допомога юридичних та/або фізичних осіб на певних умовах.

4. Меценатство – це:

а) конкретна допомога юридичних та/або фізичних осіб на певних умовах.

б) безоплатна фінансова, технічна допомога на конкурсній основі;в) благодійна допомога фізичних осіб на добровільній безоплатній основі.

5. Спонсорство – це:

а) благодійна допомога фізичних осіб на добровільній безоплатній основі.

б) конкретна допомога юридичних та/або фізичних осіб на певних умовах.

в) безоплатна фінансова, технічна допомога на конкурсній основі.

6. Добровільне та особисте надання безоплатних послуг бенефіціарам фізичними особами, спільно чи індивідуально, відповідно до Цивільного кодексу України, називається:

а) меценатською діяльністю;б) волонтерською діяльністю;

в) спонсорською діяльністю;

г) донорською діяльністю.

7. Процес залучення грошових засобів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних та ін.), які організація не може забезпечити самостійно і які є необхідними для реалізації певного проекту або своєї діяльності загалом, це:

а) благодійна діяльність;

б) фандрайзинг;

в) меценатство;

г) волонтерство.

8. Публічний збір благодійних пожертв, згідно ЗУ «Про благодійність та благодійні організації», є:

а) формою благодійної діяльності;

б) видом благодійної діяльності;

г) нарямом благодійної діяльності;

д) метою благодійної діяльності.

9. Безоплатна передача бенефіціарам у власність речей, грошей, іншого майна, майнових прав благодійником для досягнення цілей благодійної діяльності, визначених правочином благодійника, згідно ЗУ «Про благодійність та благодійні організації», називається:а) благодійною пожертвою;

б) благодійним збором;

в) благодійною допомогою;

г) благодійною діяльністю.

10. Благодійний сервітут, це:

а) безоплатна передача бенефіціарам у власність речей, грошей, іншого майна;б) право, встановлене на користь певної особи (на земельні ділянки, нерухоме майно тощо) з метою використання цих речей для цілей благодійної діяльності;

в) публічний збір благодійних пожертв;

г) безплатна передача права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

11. Сума коштів або вартість іншого майна, призначених для інвестування або капіталізації на строк не менше 36 місяців, та пасивні доходи від такого інвестування або капіталізації, призначені для використання для цілей благодійної діяльності в порядку, визначеному благодійниками або уповноваженими ними особами, називається:а) ендавментом;

б) сервітутом;

в) пожертвою;

г) фінансовим рахунком.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Жінки в історії благодійності за часів Київської Русі.

 2. Ґенеза розвитку жіночої благодійності за Козацької доби.

 3. Духовно-моральний зміст жіночих благодійних практик.

 4. Філантропія: милостиня чи соціальна інженерія?

 5. Українська жінка: від милосердя до благодійності.

 6. Біля витоків благодійності: діяльність Галшки Острозької і Галшки Гулевичівни в розбудові освітньої галузі України.

 7. Українське меценатство: Галшка Гулевичівна – фундаторка Києво-Могилянської академії.

 8. Загальнолюдські засади християнських заповідей як цінності благодійності.

 9. Сутність філантропії в розвитку ідей християнської та світської благодійності у працях руських просвітителів.

 10. Види благодійної діяльності в роботі служб і фондів.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

  1. Загальнолюдські засади християнських заповідей як ціннісні орієнтири благодійності.

  2. Явище благодійності в історії суспільного розвитку.

  3. Феномен благодійності в історії Києво-Могилянської академії.

  4. Роль жінок у благодійній діяльності чоловіків в освіті України ХVІІ – ХVІІІ ст.

  5. Особистісно-соціальний підхід як основа гендерного виміру освітнього простору.

  6. Роль приватного сектора у сприянні розвитку благодійних організацій і фондів.

  7. Міжнародні традиції розбудови мережі благодійних організацій.

  8. Благодійні організації в роботі з безпритульними дітьми.

  9. Традиції благодійної діяльності жінок на Полтавщині: історичний досвід.

  10. Традиції благодійної діяльності жінок на Полтавщині: довід сучасних благодійних фондів та організацій.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 1. Благодійність у світових релігіях.

 2. Сутність філантропії у працях давньогрецьких мислителів.

 3. Гендерний підхід як методологія наукових досліджень в галузі педагогіки: ґенеза розвитку.

 4. Гендерний паритет в розвитку благодійної діяльності жінок.

 5. Становлення сучасної парадигми благодійності в Україні.

 6. Методологічні складники дослідження проблеми благодійності жінок в освітній галузі України.

 7. Шляхи залучення громадськості і бізнесових структур до інвестування освітньої галузі ХХІ ст.

 8. Фандрайзинг – технологія залучення благодійної підтримки до освітньої галузі.

 9. Меценатство у сфері освіти України: історичний досвід жінок-патріоток.

 10. Світові тенденції розвитку благодійності жінок.


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

  1. Охарактеризуйте явище благодійності в психологічному, соціальному, теологічному, філософському, історичному контекстах.

  2. Встановіть взаємозв’язок та субординацію між дефініціями «благо», «благодійність», «милосердність», «милостиня», «меценатство». Відповідь аргументуйте.

  3. Проаналізуйте благодійну діяльність жінок та чоловіків. Встановіть спільне та відмінне.

  4. Охарактеризуйте гендерний підхід як науковий напрям дослідження благодійності жінок в освіті.

  5. Поясність, як з позицій гендерного підходу, обґрунтовується участь жінок в благодійній діяльності в освіті.

  6. Розкрийте основні напрями впливу жінок на чоловіків щодо їх участі у благодійній діяльності в освітній галузі.

  7. Назвіть ім’я відомої благодійниці, засновниці Київської братської школи. Розкрийте її внесок.

  8. Проілюструйте досвід благодійної діяльності в освіті православної княгині Раїни Могилянки-Вишневецької. Що, на ваш погляд, доцільно використати з цього досвіду в сучасних умовах?

  9. Здійсніть сучасну оцінку історичного досвіду благодійної діяльності жінок як духовно-морального феномену.

  10. Підготуйтесь до участі в дискусії на такі теми (за вибором): «Духовно-моральний зміст благодійної діяльності», «Жінка у благодійному процесі», «Вплив жінок на благодійну діяльність чоловіків», «Педагогічне благодійництво жінок: реалії і перспективи розвитку».

  11. Назвіть головні характеристики благодійної діяльності жінок в сучасній галузі освіти.

  12. Доведіть необхідність використання історичного досвіду педагогічного благодійництва жінок в сучасних умовах.

  13. Проаналізуйте сучасний стан благодійної діяльності жінок в освітній галузі з позиції структури суб’єктів благодійності.

  14. Покажіть взаємозв’язок між поняттями «донор», «меценат», «спонсор».

  15. Розкрийте сутність нових технологій модернізації сектору благодійної діяльності: фандрайзенгу, інтернет-благодіництва, венчурної філантропії, корпоративної благодійності.

1 Товстоляк Н. М. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії України ХІХ ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Надія Миколаївна Товстоляк. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 34.

2 Энциклопедический словарь / Под ред. И. Е. Андреевского. – СПб. : Тип. Брокгауз-Ефрон. – Т.7. – 1891. – С. 55 с.

3 Даль В. Толковый словарь живого Великорусского языка : [в 4 т.] / В. Даль. – М. : Рус. яз., 1978-1980. – Т.1. – С. 94.

1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка