Довідник для студента з вивчення дисципліни ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ філософіїСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4
Зразок довідника


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую”Проректор з навчальної роботи

професор

____________ М.Ю.Коломоєць

____”__________ 2007 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________ФІЛОСОФІЇ_______________________

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання,

контрольні питання)

Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з філософії для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2000).


Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства „05” червня 2007 року (Протокол №__).


Завідувач кафедри, професор ____________ М.М.Сидоренко

(підпис)

Схвалено предметно-методичною комісією (відповідного профілю) „13” червня 2007 року (Протокол №___).


Голова предметно-методичної

комісії, доцент ___________ Н.І.Зорій

(підпис)

Навчальна дисципліна

____________________________ФІЛОСОФІЯ_____________________________(назва дисципліни)
нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)
Вступ

Визначення дисципліни
Філософія є вчення про найбільш загальні закономірності та закони становлення буття, і розвитку матеріальних та духовних систем.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ як дисципліни є створення у студентів цілісного уявлення про світ як ЦІЛЕ, ЛЮДИНУ як цілісність, роль медицини у ствердженні сенсу людського буття, розуміння сучасного стану медицини та передбачення перспектив її розвитку.

Вивчення філософії студентами вищих навчальних закладів має велике значення у вихованні майбутніх лікарів-лікувальників та педіатрів, формуванні їх переконань, софійно-діалектичного мислення, розширенні та поліпшенні спеціальних медичних знань, підвищенні їх культурного рівня. Чимала роль філософії у формуванні поваги до своєї професії, почуття гуманізму, нестандартного підходу до вирішення різноманітних фахових завдань, проблем людського існування. Вивчення філософії сприяє ломці негативних стереотипів мислення, орієнтації на загальнолюдські цінності. Світоглядні основи, засновані на мудрості, спонукають до творчого оволодіння процесом диференціації та інтеграції наукових знань, їх соціальної значимості, оскільки найвищою цінністю Всесвіту є об’єкт, задля якого майбутній фахівець оволодіває в ВУЗі більше 300 галузями знань — ЛЮДИНА, як цілісність. Філософія показує на матеріалах історичного розвитку нерозривний зв’язок медицини та охорони здоров’я з суспільним життям, з мораллю, народною медициною, загальною культурою людства, передовими думками його кращих мислителів, механізмом розширення творчого діапазону мислення та дії.

Вивчення філософії дає можливість зрозуміти загальні закономірності розвитку традиційної та нетрадиційної медицини в системі загальнолюдської практики. Аналіз заблуджень та помилок в окремих концепціях, у тлумаченні фактів дійсності сприяє виробленню навиків критичного підходу до сучасного стану медичної науки та клінічної практики. Одночасно формується повага до досвіду минулих поколінь, розуміння необхідності брати з нього все найкраще, збагачувати його власним сумлінням.

Мета вивчення філософії – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістових модулів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умов (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.


Кількість навчальних годин (приклад опису: 150 (5 кредитів ЕСТS), з них:

Лекцій – 30 годин.

Семінарські заняття – 60 годин.

Самостійна робота студентів – 60 годин.

Зміст дисципліни структуровано на 3 модулі та 17 змістових модулів.

Структура дисципліни „Філософія” та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).Номер модуля кількість навчальних годин/ кількість кредитів ЕСТS

Кількість змістових модулів, їх номери

К-сть семінарських занять разом з модульним контролем

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуально-

го завдання виду СРС5”

4”

3”

2”

Модуль 1

40/1,3


2

(№№ 1-5)


7

18

15

12

0

12

72

Модуль 2

60/2,0


3

(№№ 3-5)


15

8

7

5

0

8

70

Модуль 3

50/1,7


2

(№№6-7)


8

16

13

10

0

8

70* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.
Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП):


 • Діяти відповідно до принципів моралі та враховувати національні та релігійні особливості хворих при виконанні професійних обов’язків лікаря.

 • Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії.

 • Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини.

 • Використовувати у професійній та науковій діяльності категорії та закони діалектики.

 • Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу.

 • Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання природи і суспільства та їх взаємодії

 • Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря.

 • Демонструвати володіння загальнонауковими та конкретнонауковими методами пізнання та практичної діяльності.

 • Застосовувати філософські знання для розуміння культурних традицій та їх вплив на розвиток медицини.

Робоча навчальна програма розроблена у відповідності до ОПП (освітньо-професійних програм) і ОКХ (освітньо-кваліфікаційних характеристик):

ГО.0012 – Використовувати у професійній і науковій діяльності категорії та закони діалектики.

ГО.0016 – Демонструвати володіння загальнонауковими і конкретно-науковими методами пізнання та діяльності.

ГО.0024 – Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію.

ГО.0029 – Користуватися критеріями істини при встановленні діагнозу.

ГО.0038 – Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря.
В результаті вивчення курсу філософії майбутні лікарі повинні ЗНАТИ:

— основні закономірності розвитку природи та суспільства, медицини як галузі людської діяльності;

— етапи становлення та розвитку філософії і медицини в країнах зарубіжжя та в Україні;

— основні результати становлення й розвитку філософії в світі та в Україні, їх вплив на формування подальших світоглядних основ сьогодення;

— головні проблеми, диференціації та інтеграції наук щодо ЛЮДИНИ як цілісності;

— суть діалектичного мислення, творчого аналізу, явищ дійсності.

— основи процесу наукового пошуку, форми і методи наукового пізнання;

— структуру та суть людської практики, місце медичної діяльності в оздоровленні та розвитку продуктивних сил суспільства;


ВМІТИ:

— об’єктивно, на наукових засадах, аналізувати будь-які, у тому числі, нестандартні, явища й процеси, причинно-наслідкові зв’язки дійсності;

— логічно й послідовно доводити суть власної точки зору, переконань;

— визначати місце та роль певного факту у формуванні статусу людини, сенсу діяльності медика, медицини майбутнього.

— відрізняти негативні стереотипи діяльності від творчих, неупереджених дій, орієнтуватися на передове у загальнолюдському.


 • розбиратися в суті нозологізму гіпократизму та неогіпократизму як крайнощів, які здатні викликати неадекватні практичні дії медика.

 • вміти доводити неправомірність монокаузалізму, кондиціонадізму та аутогенної патології для чіткого розуміння етіології та патогенезу.

 • орієнтуватися у системі зв’язків медицини і філософії, їх значення для формування особистості.

 • розбиратися у релігійно-філософських основах східних систем самооздоровлення.

 • вміти диференціювати несвідоме та інстинктивне та підсвідоме для того, щоб визначитися в ролі соціальних дитермінацій щодо психічного здоров’я та психічних зривів.

 • розбиратися в сенсі соціальних цінностей, в системі медичної діяльності, як цінності.

 • вміти диференціювати простір і час як форми існування світу, біологічний та людський простір і час, розбиратися в явищах акселерації.

 • вміти використовувати слово як лікувальний фактор.

 • вміти аргументувати неспроможність дуалізму, психофізіологічного паралелізму, біхевіоризму, вульгарного матеріалізму та інших неадекватних поглядів на фізіологічне та психічне.

 • навчитися використовувати знання діалектики сутності та явища в діагностичному процесі (анамнез-симтоп-синдром-діагноз) з розуміння змісту кожного “кроку” та його мети.

 • вміти знаходити місце продовольчих, енергетичних, економічних, екологічних, демографічних та інших глобальних проблем сучасності в формуванні здоров’я людини.

 • Вміти використовувати знання законів і категорій діалектики для аналізу валеологічних і патологічних, санологічних проблем хвороби.


ОПИС МОДУЛІВ ДИСЦИПЛІНИ
4. МОДУЛЬ 1. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ
4.1. Тематичний план лекцій.


№ з/п

Т е м а

Кількість

годин


1.

Предмет філософії та філософія релігії

2

2.

Світові релігії: історія та сучасність

2

3.

Онтологія та антропологія релігії

1

4.

Гносеологія та аксіологія релігії

1

РАЗОМ

6

Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


4.2 Тематичний план семінарських занять.


№ з/п

Т е м а

Кількість

годин


1.

Предмет філософії та філософія релігії

2

2.

Походження та класифікація релігійних вірувань

2

3.

Загальна характеристика світових релігій. Буддизм як світова релігія.

2

4.

Світові релігії: християнство, іслам.

2

5.

Онтологія та антропологія релігії

2

6.

Гносеологія та аксіологія релігії

2

7.

Підсумковий модульний контроль

2

РАЗОМ

14

Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко4.3. Види самостійної роботи студентів за модулем 1 та її контроль

№ з/п

Теми

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до семінарських занять – теоретична підготовка: опрацювання матеріалу підручника, складання тез виступу, конспектування оригінальних текстів, підготовка реферату

10

Поточний контроль на семінарських заняттях

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 1. Особливості міфологічного світогляду та первісних вірувань

1

підсумковий модульний контроль

 1. Зв’язок стародавніх релігійних систем з медициною

2

підсумковий модульний контроль

 1. Особливості культів світових релігій

2

підсумковий модульний контроль

 1. Сутність та специфіка ейдетичного пізнання

1

підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна самостійна робота студента

2

підсумковий модульний контроль

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 1

2

підсумковий модульний контроль

Всього

20
Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко5. МОДУЛЬ 2. ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ ТА АНТРОПОЛОГІЯ

  1. Тематичний план лекцій модулю 2

№ з/п

Т е м а

Кількість

годин


1.

Філософія як світогляд. Специфіка філософського знання

2

2.

Історія філософії та її сучасні проблеми (2 лекції)

4

3.

Категорія “буття” в філософії. Основні форми буття. Специфіка людського буття.

2

4.

Філософська проблема матерії та її основних характеристик.

2

5.

Свідомість як філософська проблема.

2

6.

Суспільство як матеріальна система.

2

РАЗОМ

14

Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко
5.2. Тематичний план семінарських занять модулю 2

№ з/п

Т е м а

Кількість

годин


1.

Філософія як світогляд.

2

2.

Специфіка філософського знання

2

3.

Виникнення філософії в країнах стародавньої цивілізації

2

4.

Періодизація та основні тенденції розвитку західної філософії

2

5.

Сучасна філософія (ХХ століття) в системі культури.

2

6.

Українська філософія: виникнення, зв’язки, періодизація, тенденції розвитку.

2

7.

Філософська категорія «буття». Основні форми буття.

2

8.

Специфіка людського буття.

2

9.

Філософська проблема матерії та її основних характеристик.

2

10.

Проблема свідомості у філософії

2

11.

Психофізіологічний аспект проблеми свідомості

2

12.

Суспільство як матеріальна система, його філософський аналіз.

2

13.

Суспільна свідомість: сутність, структура та функції.

2

14.

Форми суспільної свідомості

2

15.

Підсумковий модульний контроль (тестовий контроль теоретичної підготовки)

2

РАЗОМ

30

Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко

5.3. Види самостійної роботи студентів за модулем 2 та її контроль

№ з/п

Теми

К-сть

го-дин


Вид контролю

1.

Підготовка до семінарських занять – теоретична підготовка: опрацювання матеріалу підручника, складання тез виступу, конспектування оригінальних філософських текстів, підготовка реферату

8

Поточний контроль на семінарських заняттях

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Особливості сучасної філософії:
  а) західної, б) української

1

підсумковий модуль-ний контроль
 1. Особливості біологічної форми руху, біологічного простору та часу

1

підсумковий модуль-ний контроль
 1. Сутність та особливості лікарської етики та медичної деонтології

2

підсумковий модуль-ний контроль

3.

Індивідуальна самостійна робота студента

2

підсумковий модуль-ний контроль

4.

Підготовка до підсумкового контролю
засвоєння модулю 1

2

підсумковий модуль-ний контроль

Всього

16
Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


6. МОДУЛЬ 3. ФІЛОСОФСЬКА ГНОСЕОЛОГІЯ


  1. Тематичний план лекцій модулю 3

№ з/п

Т е м а

Кількість

годин


1.

Історичні уроки філософського пізнання

2

2.

Пізнання як філософська проблема

2

3.

Проблема істинності знань. Істина як процес

2

4.

Методологія наукового та науково-медичного пізнання

2

5.

Культура як філософська проблема

2

РАЗОМ

10

Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко6.2. Тематичний план семінарських занять модулю 3

№ з/п

Т е м а

Кількість

годин


1.

Історичні уроки філософського пізнання

2

2.

Пізнання як філософська проблема

2

3.

Проблема істинності знань. Істина як процес

2

4.

Методологія наукового та науково-медичного пізнання

2

5.

Культура як філософська проблема

2

6.

Глобальні проблеми цивілізації ( філософський аспект)

2

7.

Філософський аспект екологічних та біотичних проблем розвитку медицини та охорони здоров’я

2

8.

Підсумковий модульний контроль (тестовий контроль теоретичної підготовки)

2

РАЗОМ

16

Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко6.3. Види самостійної роботи студентів за модулем 3 та її контроль

№ з/п

Теми

К-сть

годин


Вид контролю

1.

Підготовка до семінарських занять – теоретична підготовка: опрацювання матеріалу підручника, складання тез виступу, конспектування оригінальних філософських текстів, підготовка реферату

15

Поточний контроль на семінарських заняттях

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Екологічні проблеми та проблеми біоетики серед проблем сучасної цивілізації

2

підсумковий модуль-ний контроль
 1. Феномен лікарської відповідальності як прояв культури лікаря та у зв’язку з глобальними проблемами цивілізації

1

підсумковий модуль-ний контроль

3.

Індивідуальна самостійна робота студента

2

підсумковий модуль-ний контроль

4.

Підготовка до підсумкового контролю
засвоєння модулю 2

4

підсумковий модуль-ний контроль

Всього

24Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


6.4. Перелік індивідуальних завдань
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка