Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльностіСкачати 165.05 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір165.05 Kb.
#78
Ягупа І.Д., заступник директора з НВР

КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27,

м. Суми, Сумської області.
Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього

навчального закладу в управлінській діяльності
Соціально-економічні умови розвитку держави, інноваційні процеси зумовлюють необхідність пришвидшеного розвитку освітньої галузі, модернізації управління освітою. Сьогодні принципово змінюються суть і механізми людської взаємодії, пріоритети життєвих цінностей та ідеалів, філософія і психологія освіти, роль особистості у суспільстві. Нові вимоги до рівня професійної кваліфікації керівних кадрів, компетентності та управлінської культури обумовлює також науково-технічний прогрес.

Велику роль в організації ефективної роботи освітньої установи відіграє її керівник. Він має бути здатним приймати сміливі рішення, творчо вирішувати проблеми колективу (як виробничі, так і особистісні), дбати про його добробут.

Керівник – особа, на яку офіційно покладено функції управління установою (підприємством) та організації її діяльності [4].

У сучасній літературі існує багато підходів щодо визначення поняття , «керівник» [2, 3, 5, 7]. Керівник – це особистість, яка перебуває в центрі групової активності. Керівник – це особистість, здатна привести групу до поставленої мети. Керівник – це особистість, яку керівником (лідером) визнала сама група. Керівник – це особистість, яка впливає на групові характеристики, змінюючи їх. Керівник – це особистість, яка має формальний статус керівника та управляє груповою діяльністю.

Керівник повинен мати визначений набір професійно важливих особистісних якостей, оскільки сьогодні організації виросли настільки, що одноособове керування ними стало практично неможливим.

Аналіз основних джерел дав нам змогу вивчити класифікацію професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу та визначити ряд найспецифічніших професіональних якостей, необхідних сучасному директорові школи: • базові якості – політична зрілість, державний підхід, підприємливість;

 • морально-психологічні якості – чесність, порядність, принциповість, справедливість, доброзичливість, щирість, доброта, тактовність, об’єктивність, комунікабельність, врівноваженість;

 • вольові якості – витримка, самостійність, рішучість, наполегливість, ініціативність, організованість;

 • морально-етичні якості;

 • особистісні якості – почуття обов’язку і відповідальності, володіння сильною волею, швидка організація, психологічна стійкість, адаптивність, самокритичність, витривалість, оптимізм, рішучість, любов до підлеглих, творчий підхід;

 • уміння управляти собою.

Наявність вищезгаданих професійних якостей притаманних керівнику загальноосвітнього навчального закладу свідчить про можливість його продуктивної управлінської діяльності.

Вивчаючи професійно важливі якості керівника загальноосвітнього закладу, нами було проведено дослідження, у якому брали участь 40 педагогів однієї із загальноосвітніх шкіл, що мають різний педагогічний стаж.

За основу ми взяли методику Л.В. Туріщевої [6]. Дослідниця визначає такі особистісні якості: чесність, справедливість, працьовитість, дисциплінованість, вимогливість до себе, тактовність, знання педагогічного процесу і сучасних проблем педагогіки й психології, уміння надати вчителям методичну допомогу, чуйність і довіра, незлопам'ятство, раціональність в організації праці (див. додаток А).

Зазначені вище якості особистості, ми запропонували респондентам розташувати в порядку їхньої значущості від 1 до 11. Для зручності визначення значущості професійних якостей керівника ми поділили педагогів на три групи: 1. Перша група – вчителі зі стажем роботи 1-5 років (молоді спеціалісти).

 2. Друга – учителі зі стажем 5-15 років (вчителі ІІ та І категорій).

 3. Третя – учителі зі стажем 15-25 років (вчителі І та вищої категорій).

Крім того, це саме завдання ми запропонували самим керівникам загальноосвітніх навчальних закладів (10 осіб).

Отримані результати показані в таблицях 1.1., 1.2.Таблиця 1.1.

Рейтинг якостей особистості, необхідних сучасному директорові школи

очима педагогів

Якості особистості директора

Рейтинг

Учителі зі стажем 1- 5 років

Учителі зі стажем 5-15 років

Учителі зі стажем 15-25 років

Чесність

10

9

9

Справедливість

4

5

8

Працьовитість

9

7

7

Дисциплінованість

8

8

6

Вимогливість до себе

7

2

4

Тактовність

3

1

5

Знання педагогічного процесу і сучасних проблем педагогіки й психології

1

11

10

Уміння надати вчителям методичну допомогу

2

10

11

Чуйність і довіра

5

3

3

Незлопам’ятство

6

4

1

Раціональність в організації праці

11

6

2

В результаті проведеного нами дослідження ми бачимо, що, не дивлячись на педагогічний стаж вчителів, ніхто із них однаково не ставлять на один рівень такі якості керівника як вимогливість до себе, знання педагогічного процесу, раціональність в організації праці, незлопам'ятство. Це свідчить про зміну поглядів педагогів із їхнім збільшенням педагогічного стажу. На нашу думку, дуже важливим є для керівників загальноосвітніх навчальних закладів знання педагогічного процесу і сучасних проблем педагогіки й психології. Оскільки, керівник закладу, у переважній більшості, здійснює викладацьку діяльність. В.О. Сухомлинський писав: «Керівник школи буде хорошим, ерудованим, авторитетним вчителем тоді, коли він з кожним днем вдосконалює свою майстерність вчителя, вихователя, поки для нього на першому місці стоїть сама суть шкільної справи – навчання і виховання, вивчення і знання» [1, с. 47].

Керівник має володіти методами, методиками, технологіями та механізмами аналізу, оцінки, контролю педагогічних процесів. Дійсно, неможливо управляти сучасним колективом без достатньої професійної кваліфікації, ґрунтовних технічних, економічних, управлінських, педагогічних знань, розуміння суті суспільно-політичних перетворень у країні.

Таку думку мають і вчителі, педагогічний стаж яких ще не зовсім великий (1-5 років). Саме вони потребують допомоги від керівника в знаннях педагогічного процесу та сучасних проблем педагогіки і психології.

Більш досвідчені педагоги так не вважають. Стаж їхньої роботи свідчить про те, що вони достатньо обізнані в питаннях щодо організації навчально-виховного процесу у школі.

Погляди молодих спеціалістів та педагогів з достатнім педагогічним стажем мають великі розбіжності щодо раціональності в організації праці керівника загальноосвітнього закладу.

На думку педагогів зі стажем 15-25 років, сучасний керівник повинен вміти раціонально розподіляти свій час на виконання управлінської діяльності навчальним закладом. Адже, раціональний розподіл часу на виконання своєї роботи вимагає від керівника: • бережливо відноситись до свого часу, розуміючи що це безцінний ресурс, який потребує ефективного використання;

 • удосконалювати вміння делегувати свої повноваження;

 • здійснювати планування використання часу, складаючи розклад дій для виконання оперативних і перспективних завдань.

Педагоги зі стажем від 5 до 25 років вважають, що для керівника школи велике значення має вимогливість до себе. Дійсно, вимогливість керівника відіграє велику роль в його управлінській діяльності. Керівник тільки в тому випадку зможе налагодити роботу підлеглих, якщо буде систематично вимагати від них виконання їх задач. Потурання в цьому питанні призводить до безвідповідальності, розхитаності, тяганини, що дезорганізує всю роботу колективу.

Приблизно на одному рівні оцінюють всі педагоги таку якість керівника як чесність. Це пов’язано з тим, що з етичної точки зору чесність є однією з найважливіших моральних якостей особистості, і охоплює правдивість та принциповість, щирість перед іншими та самим собою щодо до тих мотивів, якими керується особистість, вірність прийнятим зобов’язанням, визнання і дотримання прав інших на те, що належить їм на законній основі. Керівник повинен бути справедливим в оцінці здібностей і поведінки своїх колег, рівним в спілкуванні з ними, принциповим у вирішенні проблем і т.д.

Невелику розбіжність в оцінці педагогами мають такі якості керівника як дисциплінованість, працьовитість, тактовність, чуйність і довіра.

На нашу думку, це обумовлено тим, що дисциплінованість – свідоме підпорядкування своєї поведінки суспільним правилам. Керівник не може вимагати дисциплінованості від своїх підлеглих, якщо сам такою якістю не володіє.

Дійсно, діяльність керівника як організатора неможлива без тактовного ставлення до працівників. Роблячи зауваження колезі, треба не принижувати її, а залишати їй віру у свої сили. Ніколи не слід критикувати заради самої критики.

Тактовність керівника – це він сам у діяльності, його оцінка своїх і чужих вчинків, бачення їх причин. А розвиток тактовності – це формування і розвиток у собі таких рис характеру, як витримка, самовладання, чутливість до потреб іншого, терпимість і глибоке знання своєї справи.

В той же час керівник, на думку педагогів, має бути чуйним і проникливим, йому притаманна така особистісна якість як довіра до людей. Керівник повинен вміти знаходити час, щоб вислухати людей і вміти слухати; з ним повинно бути легко розмовляти підлеглим на будь-яку тему. Він повинен знати: • у чому полягають інтереси людей, з якими він зв’язаний по роботі, і готовий їх відстоювати;

 • здатний зрозуміти труднощі (проблеми) окремої людини;

 • готовий заступитися за підлеглого, якщо з ним поводяться несправедливо;

 • здатний розуміти те, про що люди воліють мовчати;

 • здатний до співпереживання.

За результатами даного дослідження ми спостерігаємо велику розбіжність в рейтингу таких якостей керівника як справедливість та уміння надати керівником школи методичну допомогу педагогічним працівникам. Для молодих спеціалістів ці якості особистості мають важливіше значення, ніж для більш досвідчених педагогів.

Дійсно, справедливість – необхідна якість хорошого керівника, звідси і гласніcть у вирішенні будь-яких питань. Педагоги з невеликим педагогічним досвідом дуже потребують підтримки у своїй педагогічній діяльності, їм важко адаптуватися в сучасних умовах педагогічного процесу. Кому, як не їм, дуже необхідна методична допомога в практичній діяльності, яку може вчасно надати керівник закладу.

Узагальнені дані нашого дослідження представимо у вигляді діаграми (див. рис. 2.1. ).
Рис. 2.1. Рейтинг якостей сучасного директора школи очима педагогів

Для того, щоб зробити порівняльний аналіз поглядів педагогів школи та керівників загальноосвітніх закладів, ми запропонували директорам шкіл поставити ті ж самі якості в мірі їхньої значущості для них самих.


Таблиця 2.2.

Рейтинг якостей особистості, необхідних сучасному директорові школи

очима керівників загальноосвітніх навчальних закладів


Якості особистості директора

Рейтинг

Директори

Чесність

5

Справедливість

6

Працьовитість

4

Дисциплінованість

1

Вимогливість до себе

8

Тактовність

7

Знання педагогічного процесу і сучасних проблем педагогіки й психології

2

Уміння надати вчителям методичну допомогу

3

Чуйність і довіра

10

Незлопам’ятство

11

Раціональність в організації праці

9

Як бачимо, велику увагу приділяють керівники своїй дисциплінованості, знанням педагогічного процесу і сучасних проблем педагогіки та психології та умінню надати вчителям методичну допомогу. Немалозначущими вважають вони в управлінській діяльності такі якості, як працьовитість та чесність.

Мало уваги приділяють керівники шкіл таким якостям керівника як справедливість, тактовність та вимогливість до себе.

Таким якостям як раціональність в організації праці, чуйність і довіра та незлопам'ятство керівники шкіл віддають найменшу перевагу.

Узагальнені дані нашого дослідження представимо у вигляді діаграми (див. рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Рейтинг якостей сучасного керівника очима директорів

А тепер зробимо порівняльний аналіз вищезгаданих якостей особистості очима педагогів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Як доводить дослідження, педагоги, незалежно від педагогічного стажу, високо цінують у своєму керівнику тактовність, незлопам’ятство, чуйність і довіру. Натомість самі директори поставили ці якості на 7, 11 і 10 місця.

У свою чергу, директори виставили високий рейтинг таким якостям, як дисциплінованість, працьовитість, чесність, що мають досить низький рейтинг у педагогів.

На думку керівників шкіл, це пов’язано з тим, що від організації праці самого керівника, його особистого прикладу найчастіше залежать кількість та якість роботи колективу. Якщо керівник недбалий, неакуратний, халатно ставиться до своїх обов’язків, він може бути впевнений, що всі ці якості тією чи іншою мірою властиві і його підлеглим. Хороший керівник не тільки розповідає, а й показує (у тому числі власним прикладом), як треба робити.

Цікаво відзначити, що педагоги зі стажем менше 5-ти років досить високо оцінюють знання педагогічного процесу і сучасних проблем педагогіки й психології, а також уміння надати вчителям методичну допомогу (як, утім, і самі директори шкіл). Однак їх більш досвідчені колеги поставили ті якості на останні 10 й 11 місця.

Особливого коментаря заслуговує уміння директора раціонально організовувати працю педагогів. Якщо молодих педагогів ця якість не особливо «хвилює», то більш досвідчені педагоги, що відчувають, як правило, дефіцит часу, цінують цю якість більше, ставлячи її на 6 і 2 місце відповідно. Самі ж директори поставили цю якість на 9 місце.

У цілому дослідження показали, що в переважній більшості випадків педагоги правильно розуміють зміст вимог, що висуваються до директора сучасної школи, і підтримують принципового, гуманного і тактовного керівника.

Для того, щоб керівник загальноосвітнього навчального закладу показав себе висококваліфікованим управлінцем, він має докласти максимум зусиль, щоб підвищити свою управлінську компетентність. Розвиток всіх необхідних для управління навчальним закладом професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу залежить від управлінської підготовки, прагнень керівника у професійній діяльності, об’єктивної самооцінки професійних досягнень, результатів управлінської діяльності та власних управлінських здібностей і сформованих особистісних якостей.

Додаток А

Анкета на визначення рейтингу

професійно важливих якостей особистості,

необхідних сучасному директору школи

Шановні колеги!

Вашій увазі пропонується методика, мета якої – одержати деякі уяви про професійні якості, необхідні сучасному директору школи. Анкета має тільки дослідницький характер, за її допомогою ми прагнемо отримати деяку інформацію, стосовно вашої думки про більш значущі якості особистості керівника сучасної школи.

До вашої уваги подаються якості особистості, необхідні сучасному директору школи. Вам потрібно розставити їх у порядку зростання їхньої значущості (відповідно від 1 до 11).

Результати анкетування будуть використані при написанні дипломного магістерського дослідження. Просимо також додатково вказати ваш загальний педагогічний стаж роботи.

Ваш загальний педагогічний стаж роботи_____Якості особистості директора

Значущість якостей

Чесність
Справедливість
Працьовитість
Дисциплінованість
Вимогливість до себе
Тактовність
Знання педагогічного процесу і сучасних проблем педагогіки і психології
Уміння надати вчителям методичну допомогу
Чуйність і довіра
Незлопам’ятство
Раціональність в організації праці
Дякуємо за співпрацю!

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. Вдовиченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 112 с. – (Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 1 (49)).

 2. Карамушка Л.М. Психологія управління / Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.

 3. На допомогу менеджера освіти. Сучасний керівник навчального закладу – менеджер освіти. – Тернопіль : Астон, 2003. – 344 с.

 4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.

 5. Савельєва В.С. Психологія управління: Навчальний посібник / В.С. Савельєва. – К. : ВД , «Професіонал», 2005. – 320 с.

 6. Туріщева Л.В. Психологія управління. / Л.В. Туріщева. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 160 с. – (Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 9 (33)).

 7. Философский словарь / [под ред. М. М. Розенталя]. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1972. – 496 с.
Каталог: doc -> files -> news -> 493
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду
493 -> Голодомор 1932 1933 р р
493 -> Урок узагальнення вивченого матеріалу Підготувала: вчитель географії і

Скачати 165.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка