Допоможемо дитині разом Матеріали роботи творчої групиСторінка1/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.55 Mb.
#10104
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Кременчуцький міський науково-методичний центр
Центр психологічної служби

Допоможемо дитині разом
Матеріали роботи творчої групи

Кременчук – 2010


Допоможемо дитині разом. Методичний посібник. / Авторський колектив: Л.Я. Кухаренко, Т.Ю. Островська, І.В. Пищита, М.Ю. Порохно, Л.М. Яцик. – Кременчук, 2010. – 116с.

Рецензенти:


Л.В. Зюман методист центру психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру
Н.Г. Яременко завідувачка Кременчуцькою міською психолого-медико-педагогічною консультацією.

Даний посібник є результатом роботи творчої групи практичних психологів ЗНЗ м. Кременчука «Розробка діагностичного мінімуму для психологічного обстеження дітей з особливими потребами». До збірника ввійшли теоретичні матеріали та практичні аспекти роботи з дітьми з проблемами пізнавальної та емоційно-вольової сфери. В основу покладені принципи психолого-педагогічної діагностики на базі взаємодії практичного психолога та вчителя.

Адресований практичним психологам, учителям, дефектологам, соціальним педагогам, спеціалістам психолого-медико-педагогічних консультацій.

Рекомендовано до друку рішенням експертної комісії при центрі психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол № 3 від 29.04.2010 р.)
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………… 4
Діагностика психічного розвитку дітей………………………….. 7

Морфогенетичний та психологічний розвиток дитини………………………………………………………...11

Визначення типових труднощів у навчанні молодших школярів……………………………………………………...14

Психолого-педагогічна діагностика розвитку учнів початкових класів…………………………………………………………….....23

Вивчення вчителем процесу формування навчальної діяльності

у школярів…………………………………………………………23

Поглиблене психологічне дослідження розвитку дитини у

процесі консультування…………………………………………..35

Методи вивчення психічного розвитку молодших школярів …..51

Дослідження морфогенетичних особливостей розвитку…...52

Емоційний стан дитини………………………..…………….66

Довільна регуляція діяльності……………………………….67

Розвиток психічних процесів………………………………..69

Навчальна мотивація……………………………………….100

Особистісні особливості молодшого школяра…………….102

Рисункові тести……………………………………………..106


Література ……………………………………………………….116

Вступ

Освітньо-виховна система зазнає кардинальних змін у кожну нову наступну історичну епоху. Нині реформування системи спеціальної освіти передбачає підготовку дітей із порушеннями психофізичного розвитку до інтеграції в загальноосвітній простір. Цим зумовлене суттєве оновлення змісту, організаційних форм і технологій навчання на основі сучасних інноваційних підходів, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей у навчальному процесі.

Питання вдосконалення організації й змісту спеціальної дошкільної освіти, своєчасної комплексної допомоги дітям з різними порушеннями психофізичного розвитку мають першочергове значення для підвищення ефективності їх підготовки до школи, своєчасного лікування, корекційного навчання, адаптації в середовищі здорових однолітків.

Саме з метою вирішення даних питань працювала творча група практичних психологів міста Кременчука, до складу якої входять: Островська Т.Ю., практичний психолог ЗОШ №20 – керівник групи, Пищита І.В. – практичний психолог ЗОШ №8, Кухаренко Л.Я. – практичний психолог ліцею №4, Прохно М.Ю. – практичний психолог ЗОШ №31, Яцик Л.М.- практичний психолог ЗОШ №19. Члени групи поставили перед собою завдання : 1. Підбір літератури та створення бібліотеки щодо проблем дітей з особливими потребами.

 2. Створення банку діагностичних методик.

 3. Визначення пріоритетного діагностичного матеріалу для обстеження дітей з особливими потребами.

 4. Оформлення методичного збірника.

Починаючи з організаційного засідання, коли було розглянуто алгоритм роботи творчої групи, визначена мета її діяльності, обговорено актуальність обраного напряму, стало зрозумілим важливість поставлених завдань. Це підкреслила і завідувачка міської ПМПК Яременко Н.Г., зустріч з якою провели члени групи. Вона зазначила, що цим питанням приділяється значна увага в нормативно-правових документах, зокрема в Законі України «Про освіту»(1996р.) Національній доктрині розвитку освіти (2002р.), Державному стандарті початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку (2004р.) та ін.

Вчені-дослідники виділили чотири основних варіанти затримки психічного розвитку, які сьогодні використовуються найбільш ефективно при наданні допомоги дітям : 1. затримка психічного розвитку конституціонального походження ;

 2. затримка психічного розвитку соматогенного походження ;

 3. затримка психічного розвитку психогенного походження ;

 4. затримка психічного розвитку церебрально-органічного ґенеза.

Тому виникає необхідність комплексного підходу до питань психологічного обстеження та подальшої реабілітації дітей з особливими потребами та створення для них інноваційного навчально-виховного процесу. Багато питань комплексної діагностично-корекційної роботи з даними дітьми не знаходять свого вирішення. Не розроблена структура взаємодії між медичною та педагогічною сферами. Держава не забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів для роботи в даному напрямку.

Подальшого вдосконалення потребує й система взаємозв’язку вихователів, вчителя-дефектолога, медсестри, логопеда, психолога, які б забезпечували ефективність діагностичної, лікувальної та корекційно-реабілітаційної роботи, гармонійний розвиток і успішну підготовку дітей до навчання в школі, активізували розвиток пізнавальної діяльності на основі інноваційних технологій.

Серед психологічних особливостей дітей, які готуються до школи або вже навчаються, можна виділити такі особистісні властивості, як тривожність, імпульсивність, невпевненість в собі, демонстративність. До психофізичних особливостей належать домінування лівої або правої руки і стан тонкої моторики руки.

Слід звернути особливу увагу на просвітницьку діяльність з даного питання серед батьків. Останнім часом зафіксовано чимало фактів несвоєчасного виявлення дітей з психофізичними порушеннями, зокрема з такими як розлади психічного розвитку з вираженим розладом розвитку мовлення, гіперкінетичні розлади поведінки, зорова патологія різного ступеня : слабозорі діти, з косоокістю та амбліопією тощо.

Технічний прогрес і сучасні умови навчання, життя та професійної діяльності таких дітей потребують достатнього рівня розвитку їх адаптації, пристосування до нових умов, які виникають, розвитку їх пам’яті, зокрема швидкості перебігу мнемічних процесів, рухливості й міцності асоціативних зв’язків, що формуються. Діти повинні мати не лише достатній обсяг пам’яті, але й навички оперування нею, сформовану готовність і спроможність виокремити в потрібний момент необхідну інформацію.

Існує визначена послідовність психологічного обстеження особистості дитини з урахуванням психодіагностичної і психореабілітаційної діяльності в цілому :

1) знайомство з дитиною ;

2) знайомство з документацією ;

3) використання спеціальних психологічних методик дослідження дитини та інтерпретація отриманих даних ;

4) оформлення кінцевих висновків і визначення основних напрямів психоконсультаційного та психокорекційного впливу.

До методів психодіагностики відносяться: спостереження, навчальний експеримент, архівний метод, бесіда, тестування.

Рання діагностика вищевказаних захворювань, вчасно надана медична допомога дозволяють знизити відсоток захворюваності, попередити інвалідізацію населення.Діагностика психічного розвитку дітей

Первинне отримання інформації про дитини відбувається при проведенні «колективних» діагностик.

Проведення психодіагностування - це анкетування батьків учня, опитування вчителя та діагностичне інтерв'ю з учнем і групове обстеження за допомогою психометричних методик.

Інформація батьків школярів має особливу діагностичну цінність. Адже практично тільки завдяки їй психолог може дізнатися про розвиток дитини у дошкільному віці. Анкетування батьків у період, коли вже накопичений певний досвід шкільних стосунків, дає можливість вийти на більш докладну інформацію.

Батькам може бути запропонована анкета такого змісту:Анкета для батьків

Шановний (а) ________________

Відповідаючи на запитання цієї анкети, Ви допоможете знайти правильний підхід до організації шкільного життя Вашої дитини.

Відповіді оформлюються двома способами. В одних випадках слід зробити відповідний запис, в інших - підкреслити необхідне з переліченого або дописати власну відповідь.Запитання

1.Чи відвідувала дитина дитячий садок? Якщо так, то з якого віку?_________________________________________________________

Чи із задоволенням вона туди ходила? ________________________


 1. З ким із близьких дитина проводить більшу частину часу? _____

 2. Як складаються у дитини стосунки з однолітками: а) має друзів; б) контакти з однолітками непостійні; в) контакти з однолітками скоріше випадкові. Якщо б) та в), то з чим, на Ваш погляд, це пов'язано?_____________________________________________________

 3. Чи може дитина сама себе зайняти, перебуваючи вдома, чи весь час потребує до себе уваги, «нудиться»?

 4. Чи має дитина вдома:

а) постійні обов'язки; б) тимчасові доручення?

 1. Чи відповідально вона до них ставиться, чи постійно доводиться нагадувати дитині про них? ______________________________________

 2. Як дитина реагує на похвалу та покарання?

а) похвалу___________________б) покарання? ________________

8.Які прийоми покарання та заохочення ви використовуєте?

а) заохочення_________________б) покарання ________________

9.Чим із наведеного переліку дитина любить займатися: рухові ігри, ігри настільні, робота з конструктором, музика, малювання, спорт? Інші захоплення _______________________________________________

Чи «спілкується» дитина з комп'ютером?

У чому полягає основна зацікавленість дитини? _______________

10. Скільки часу вона приділяє цьому заняттю? ________________

11.Які телевізійні передачі дивиться дитина? __________________

Скільки часу проводить біля телевізора? ______________________

12.Чи читаєте Ви дитині дитячі книжки? ______________________

Чи любить вона слухати читання? ___________________________

Чи ставить запитання щодо змісту прочитаного? _______________ 1. Чи проводилося з дитиною спеціальне навчання до школи (додатково до програми дитячого садка)? __________________________

 2. Яке воно було за формою:

а) удома з батьками; б)відвідувала «Курси розвитку»?

Чого саме навчалася? ______________________________________ 1. Чи відвідує нині студії, гуртки, секції? Якщо так, то які? ______

 2. Наскільки дитина втомлюється у школі:

а) повертається зі школи без по­мітних ознак утоми;

б) повертається зі школи млявою, але швидко без спеціальних заходів поновлює сили;

в) повертається зі школи втомленою, без умовляння лягає спати, вранці прокидається важко?


 1. Чи залюбки дитина йде до школи? ________________________

 2. Про що зі шкільного життя переважно розповідає дитина:

а) про те, що вивчають; б) про вчителя; в) про однокласників?

 1. Наскільки, на Ваш погляд, побудова навчання у школі відповідає бажаному підходові до Вашої дитини?

 2. Якщо Ви вважаєте, що щось слід змінювати, то що саме? _____

Багато з діагностичних завдань вирішуються шляхом спостереження учителя за дитиною на уроці та в позаурочний час.

Цілеспрямованості спостереженню надає Опитувальник учителя. Він, по суті, слугує засобом організації роботи учителя та орієнтує його стосовно тих властивостей та якостей, що мають виступати об'єктами діагностичного спостереження.Опитувальник учителя

Прізвище, ім'я дитини _____________________________________

Клас


 1. Чи володіє дитина елементарними навичками самообслуговування? Так Ні

 2. Чи активна дитина під час навчальних занять? Так Ні

 3. Чи ставить запитання, що стосуються суті завдань? Так Ні

 4. Чи активна дитина в іграх? Так Ні

 5. Чи прагне виокремитися чимось на тлі однокласників? Так Ні

 6. Чи активна дитина у спілкуванні з однокласниками? Так Ні

 7. Чи складаються у дитини стосунки з однокласниками? Так Ні

 8. Чи наявні особливості у поясненні власних невдач:

а) зазвичай вважає винною себе;

б) звинувачує інших чи обставини;

в) пояснення адекватні ситуації.

9. Чи мають значення для дитини похвала та осуд учителя? Так Ні 1. Чи виконує вона вимоги вчителя? Так Ні

 2. Який темп виконання завдань:

а) такий самий, як і в більшості однокласників; б)значно вищий;

в) нижчий, ніж у більшості однокласників. 1. Чи здатна дитина виконувати роботу, долаючи труднощі? Так Ні

 2. Чи характерні помилки «уважності»? Так Ні

 3. Виконуючи навчальні завдання:

а) діє впевнено; б)постійно шукає підтримки; в)прагне скопіювати.

15. Чи є труднощі в засвоєнні:

а) графіки письма; б)читання; в) математичних навичок.


 1. Чи є труднощі в розумінні завдань, текстів? Так Ні

 2. Чи є труднощі у запам'ятовуванні навчального матеріалу? Так Ні

 3. Чи вміє розповісти про те, що їй добре знайоме? Так Ні

 4. Чи вміє робити висновки? Так Ні

 5. Чи вміє використовувати знання у нестандартних ситуаціях? Так Ні

 6. Яким завданням надає перевагу:

а) таким, що потребують повторних дій;

б) таким, що потребують копіювання;

в) таким, що потребують міркування.

22. Які інші особливості притаманні дитині?

Працюючи з цим Опитувальником, учитель вибирає із перелічених потрібну від­повідь і підкреслює її. В пунктах 8, 11,14,15,21 вибір позиції а), б), в) відмічає знаком «+». Відповідь на питання за номером 22 записує, формулюючи коротко.

У діагностичному інтерв'ю з дитиною формалізація бесіди за рахунок вклю­чення до її структури тестових прийомів обстеження повинна врівноважуватися обговоренням питань, пов'язаних з особистими інтересами дитини. У той період, коли дитина накопичила певний досвід шкільного життя й у неї починає фор­муватися певне ставлення до різних його аспектів, бесіда має важливе розвивальне та корекційне значення. Під час індивідуального спілкування психолог дістає унікальну можливість своєчасно підтримати позитивні та зняти або ж послабити тривожні тенденції.

Отже, збирання діагностичної інформації являє собою програму, у якій закла­дено цілий комплекс параметрів та психічних якостей розвитку дитини і яка вклю­чає розмаїття джерел інформації та діагностичних процедур. її реалізація вимагає від психолога багатоаспектних цілеспрямованих дій. Певну допомогу у цьому може надати таблиця, наведена нижче. У ній зведено параметри розвитку дитини і їх характеристики, а також відповідні джерела та деякі методики його вивчення.
Морфогенетичний та психологічний розвиток дитини

(Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006.)Параметри та характеристики розвитку

Джерела та методики

МОРФОГЕНЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК

1. Стан здоров'я (група здоров'я, характер відхилень у системах і функціях організму, хворобливість)

Медична картка. Опитувальник учителя. Анкета для батьків

Рівень фізичного розвитку: розвиток дрібної моторики розвиток зорово-рухової координації

Тести:«Підніми пальчик», «Малюнок за одним рухом», «Спостереження за руками дитини, яка малює»

Зорово-графічний гештальт-тест Бендер2. Особливості моторної диференціації рук

«Підніми пальчик». Методика визначення «рукості» (М. Г. Князєва і В. Ю. Вільдавський)

3. Розумова працездатність і темп навчальної діяльності

Тест № 1 методики П.Я. Кеєса. «Коректурна проба». Теппінг-тест

4. Схильність до неврозу

Тест-опитувальник «Оцінювання тривожності й схильності дитини до неврозу» (А. Захаров). «Тривожність» (Темпл, Доркі, Амен). Рисункові тести

ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК

1. Наявність позиції школяра

інтерес до школи

Рисункові тести «Моя школа», «Мій клас». Опитувальник учителя. Анкета для батьків

відносна враженість різних мотивів учіння

Методика М. Р. Гінзбург «Навчальна мотивація». Методика Т. А. Нєжнової «Бесіда про школу»

пізнавальна активність

Опитувальник учителя. Спостереження під час дослідження

2. Довільна регуляція діяльності

Уміння довільно керувати своїми діями за покроковою інструкцією дорослого

Методика Д. Б. Ельконіна «Графічний диктант»

Уміння керуватися системою умов зав­дання, переборюючи вплив сторонніх чинників

Методика 0. Венгера «Зразок і правило»

Уміння орієнтуватися в своїй роботі на зразок, точно копіювати його

Методика «Візерунок»

Уміння здійснювати навчальну діяль­ність на рівні: сприйняття навчального завдання, зосередження уваги на навча­льному завданні, уміння планувати свої дії, уміння здійснювати самоконтроль

Опитувальник учителя, Методика Г.В. Рєпкіної та Е. В. Заїки. «Опитувальник для оцінювання якісних особливостей навчальної діяльності учня та ступеня ви­разності відповідних якостей». Методика П.Я. Кеєса (субтести 1-5)

3. Сприйняття:

зорове слухове

Методика «Знайди квадрат». Методика «Пишемо кружечками»

4. Пам'ять:
зорова слухова довільна образна

Методика «Упізнай фігуру». Тест «10 слів» (О.Р. Лурія). Відповідний тест із експрес-методики «Визначення готовності дитини до шкільного навчання»

5. Уважність:

концентрація, стійкість, розподіл, переключення, обсяг

«Коректурна проба». Тест Тулуз-Пьєрона. «Кодування» (О. Венгер,

Г. Цукерман)6, Мислення

Уміння використовувати умовно-схема­тичні

Субтест № 4 методики П. Я. Кеєса

зображення для орієнтування у просторі

шкіль­ного навчання

Уміння встановлювати логічну послідовність подій

Субтест із методики інтелекту Д. Векслера «Вивчення вміння встановлювати логічну послідовність подій». Субтест № 4 П. Я. Кеєса

Розвиток розумових операцій аналізу й узагальнення

Стандартизована методика для визначення рівня розумового розвитку молодших школярів Ф. Замбацявичене. Методика «Чобітки» (Н. Гуткіна)

Сформованість внутрішнього плану дій

Субтест № 2 методики П. Я. Кеєса

Навченість, емпіричне чи теоретичне узагальнення. Уміння користуватися правилом для виконання завдань, з яки­ми раніше ніколи не зустрічався. Усвідомленість засвоєння навчального матеріалу

Методика «Чобітки» (Н. Гуткіна). «Форма - зміст слова», «Групування слів»

Уміння оперувати формально-графічни­ми зображеннями і структурними зв'яз­ками (вивчається для виявлення здат­ності до навчання дитини, яку за мов­леннєвим тестом оцінено як недостатньо підготовану до навчання)

«Прогресивні матриці Равена»

Швидкість мислення

Тест Тулуз-П'єрона. «Кодування»

(О. Венгер, Г. Цукерман)7. Розвиток мови

Фонематичне сприйняття

Відповідний тест із експрес-методики визначення готовності дитини до шкіль­ного навчання

Словник

Відповідний тест із експрес-методики визначення готовності дитини до

Сформованість граматичного ладу мовлення

Тест на виявлення порушень розуміння складних логіко-граматичних конструкцій (В.В.Тарасун). Опитувальник учителя

8. Особливості самоподання й самооцінка (сором'язливість, демонстративність, норма)

Рисункові тести. Опитувальник учителя. Анкета для батьків

9. Уміння встановлювати й підтримувати контакти з однолітками

Опитувальник учителя. Анкета для батьків


Каталог: uploads -> editor -> 3361
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
3361 -> Методика роботи над тематичною композицією в шкільному курсі з образотворчого мистецтва Горобченко І. В
3361 -> Кількість
3361 -> Управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради Кременчуцький міський науково-методичний центр Дошкільний навчальний заклад №63 Посібник для батьків та вихователів Кременчук 2011


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка