Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти науково-методичний супровід самостійної й самоосвітньої діяльності педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освітиСкачати 130.91 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір130.91 Kb.
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Науково-методичний супровід самостійної й самоосвітньої діяльності педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти

(Практико зорієнтований методичний посібник)

Затверджено вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Протокол №1 від 05.03.2007р.

Донецьк-2007

УДК 374(075:32)

ББК 74.202

Н –57


Рекомендовано до друку вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Протокол № 1 від 05.03.2007 р.

Укладачі: Бухлова Н.В., старший викладач кафедри соціально -гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППО;

Коновалова Л.М., завідувач Центру координації роботи методичних служб Донецького облІППОНауково-методична редакція: Чернишов О.І., ректор облІППО, кандидат

педагогічних наук, доцентРецензенти: Чернікова Л.Г., проректор з науково-педагогічної роботи

облІППО, доцент

Волобуєва Т.Б., проректор з наукової роботи облІППО,

кандидат педагогічних наук, доцент.

Н –57 Науково-методичний супровід самостійної й самоосвітньої діяльності педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: Практико зорієнтований методичний посібник / Бухлова Н.В., Коновалова Л.М. – Донецьк: облІППО, “Витоки”, 2007.-115с.

У посібнику розкривається логіка, методологія самоосвіти педагога, особливості організації індивідуальної, самостійної, самоосвітньої роботи в системі післядипломної педагогічної освіти. Подано Положення про організацію самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, методичні рекомендації, вимоги щодо способів фіксації наукової інформації, виконання основних видів творчих робіт слухачами КПК.

Для працівників системи післядипломної педагогічної освіти, викладачів, методичних працівників, керівників навчальних закладів, учителів, що опікуються проблемою неперервного розвитку професійної компетентності педагога.

УДК 374(075:32)

ББК 74.202

Н –57


© Бухлова Н.В., Коновалова Л.М.,2007

© Донецкий облІППО, 2007

© Видавництво “Витоки”, 2007

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО САМОСТІЙНУ, ІНДИВІДУАЛЬНУ, САМООСВІТНЮ РОБОТУ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ЗАТВЕДЖЕНО


на засіданні Вченої ради Донецького облІППО

_______ лютий 2007 р., протокол №___

І. Загальні положення


  1. Підготовка нової генерації педагогічних кадрів, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності, підвищення їх професійного і загальнокультурного рівня потребує суттєвої модернізації всієї системи післядипломної педагогічної освіти. Це є неможливим без підвищення ролі самостійної, індивідуальної роботи слухачів в межах перепідготовки, курсового підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізації, діяльності в між курсовий період, посилення взаємодії викладача і слухачів на основі реалізації суб’єкт-суб’єктної моделі в навчальному процесі, розвитку самостійної роботи, стимулюванні професійного зростання, творчої активності.

  2. Метою даного Положення є визначення вимог до суб’єктів навчальної взаємодії, умов, необхідних для ефективного управління самостійною, індивідуальною й науково-дослідною роботи слухачів у курсовий і міжкурсовий періоди.

  3. Положення спрямоване на вирішення наступних завдань:

 • створення умов для реалізації єдиного підходу керівників курсів підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування, викладачів кафедр

облІППО до організації самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів;

 • стимулювання систематичної самостійної роботи педагогічних працівників протягом всього періоду навчання на курсах підвищення кваліфікації і перепідготовки та в міжкурсовий період;

 • розвиток вмінь і навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й практичної роботи, оновлення, поглиблення професійних знань, якостей, рефлексивної культури;

 • забезпечення можливостей вибору індивідуальної траєкторії навчання кожним слухачем з урахуванням власних індивідуальних можливостей та рівня підготовки;

 • створення необхідних умов для творчого розвитку і саморозвитку особистості педагога, керівника, підготовки до роботи в умовах інноваційної освітньої практики, задоволення освітніх потреб і запитів педагогічних кадрів.


2.Організація самостійної роботи слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки
2.1.Планування і організацію самостійної роботи в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки здійснюють предметні відділи спільно з науковими кафедрами, деканатами факультетів облІППО.

2.2.Організація самостійної роботи передбачає розробку необхідної документації, що регламентує діяльність слухачів, викладачів, керівників курсів і включає: • положення про самостійну, індивідуальну, самоосвітню роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки;

 • вимоги та методичні рекомендації до виконання всіх видів робіт (рефератів, проектів, курсових робіт тощо) слухачами курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки.

2.3.Планування самостійної роботи слухачів здійснюється на засадах визначення науково - обґрунтованих нормативів часу на виконання всіх видів навчальних завдань. Обсяг планового часу на самостійну, індивідуальну, самоосвітню позааудиторну роботу визначається на підставі обліку загального ліміту часу.

2.4.Співвідношення самостійної й аудиторної роботи слухачів визначається навчальною частиною спільно з деканатами факультетів, керівниками курсів шляхом перерозподілу кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи, індивідуальної, що може складати 50% до 50% або 70% до 30% залежно від терміну курсів (2-4 тижневі), форми проведення курсів, змісту.

2.5.Збільшення частки самостійної роботи слухачів супроводжується перерозподілом кількості академічних годин, відведених на аудиторні та позааудиторні заняття з урахуванням контрольно-оцінювальної діяльності, поточних індивідуальних, групових консультацій, індивідуальної роботи з слухачами.

2.6.Відділи облІППО (керівники курсів) спільно з кафедрами (викладачі) забезпечують слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки графіками консультацій, індивідуальних занять, що проводяться викладачами, методистами облІППО, під час курсового підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період.

2.7.Керівництво розробкою та складанням індивідуальних графіків самостійної роботи слухачів здійснюють керівники курсів підвищення кваліфікації спільно з завідуючими кафедрами за обраною в інституті формою з обов’язковим визначенням терміну, форми звітності та оцінювання (додаток 1, таблиця 1). Для слухачів, які працюють за індивідуальним планом або проходять курси з елементами дистанційної освіти, обов’язкове складання індивідуального графіку самостійної роботи (додаток 1, таблиця 2).

2.8.Самостійна робота слухачів повинна мати наступні ознаки: 1. бути виконаною особисто слухачем або групою слухачів (командою), де кожен її член самостійно виконує свою частину колективної роботи;

 2. являти собою закінчену розробку (закінчений етап розробки), де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів;

 3. демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що досліджуються;

 4. мати навчальну, наукову або практичну спрямованість і значущість (при виконанні навчально-дослідної роботи);

 5. містити певні елементи новизни (при виконанні науково-дослідної роботи).

2.9.Результатом самостійної, самоосвітньої, індивідуальної діяльності слухачів є письмова робота, вид і форма якої обираються в залежності від освітніх запитів та кваліфікаційної категорії слухача.

Спеціаліст, друга кваліфікаційна категорія:

 • реферат (оглядовий, інформаційний, аналітичний) з актуальних психолого – педагогічних проблем, нормативно – правової бази освітньої діяльності тощо;

 • творча теоретична розробка локального характеру (методика, технологія викладання предмету).

Перша кваліфікаційна категорія:

 • курсова робота;

 • творча розробка змістовно – процесуального характеру;

 • авторська програма навчального предмету, факультативу чи спецкурсу;

 • презентація системи роботи з використанням сучасних ІКТ;

 • електронний методичний посібник;

 • портфоліо;

 • узагальнення досвіду роботи з певної проблеми.

Вища категорія, «учитель – методист», «вихователь – методист»:

 • курсова робота;

 • проект;

 • відеофрагменти уроків, заходів з відповідним методичним, аналітичним супроводом;

 • електронні міні-підручники, посібники;

 • розробка навчально-методичного забезпечення окремих розділів предмету чи дисципліни, факультативу, спецкурсу;

 • кейси (діагностичні, методичні, дидактичні);

 • портфоліо;

 • майстер – клас.

Педагогічні працівники, що мають першу чи вищу кваліфікаційну категорію, звання “старший учитель”, «учитель – методист», «вихователь – методист» (за рекомендацією (клопотанням) адміністрації навчального закладу), можуть підвищувати кваліфікацію за індивідуальним планом, заочною формою, що передбачає самостійний вибір виду і теми творчої роботи, обов’язкове складання графіку самостійної, індивідуальної роботи та узгодження його з керівником, подальшу розробку і захист.

2.10. Самостійна робота слухачів (СРС) – частина навчального процесу системи перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, спосіб активної цілеспрямованої діяльності слухачів, форма управління їхньою навчальною діяльністю у час, вільний від аудиторних занять, що не передбачає безпосередньої участі викладача.

2.11.Індивідуальна робота слухачів – різновид самостійної роботи, безпосередня контактна діяльність викладача і слухача, що реалізується в процесі консультування, навчального заняття, рецензування, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) тощо.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ), різновид позааудиторної індивідуальної роботи навчального, дослідницького, проектно – конструкторського характеру, що використовується у ході опанування навчальною програмою КПК і входить до складових модульного контролю.

Видами ІНДЗ є: конспекти з тем модуля за заданим планом; розв’язання та складання практичних, ситуативних завдань з теми модуля, розробка теоретичних, практичних функціональних моделей, явищ, процесів; анотація прочитаної літератури з теми, курсу; бібліографічний опис; історичні, психологічні міні-дослідження.

2.12.Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в неперервному оновленні, поглибленні знань, узагальненні досвіду, підвищенні рівня професійної майстерності шляхом самостійної цілеспрямованої роботи з різноманітними джерелами інформації з урахуванням особистісних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

2.13.Метою і завданнями самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів є вдосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, засвоєння в повному обсязі навчальної програми КПК та вироблення навичок ефективної діяльності на рівні світових стандартів.

2.14.Самостійна робота виконує важливі функції: • сприяє засвоєнню знань, формуванню відповідних умінь та навичок, забезпечує неперервний професійний розвиток педагогічних кадрів;

 • стимулює потребу в самоосвіті;

 • розвиває індивідуальні пізнавальні та творчі здібності особистості педагога;

 • спонукає до науково-дослідної праці.

2.15.Організаційні засади, що забезпечують функціонування самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів:

 • самостійна робота слухачів предметно та змістовно визначається освітнім стандартом, робочими програмами курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки, змістом навчальних та методичних посібників, що забезпечують означений процес;

 • самостійна робота супроводжується ефективною системою контрольно-оцінювальних процедур.

2.16.Самостійна робота передбачає наступні види самостійної діяльності:

 • підготовку до аудиторних занять;

 • виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях, семінарах;

 • самостійну роботу над окремими темами;

 • виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

 • огляд літератури, опрацювання навчального матеріалу за конспектами, навчальною, методичною та науковою літературою;

 • написання доповідей, рефератів, курсових робіт, рецензій, та інших видів письмових робіт;

 • підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі курсових робіт(проектів);

 • підготовку до комплексного заліку

 • виконання перекладів з іноземних мов;

 • участь у науковій, науково-методичній роботі;

 • участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, презентаціях;

 • виконання різних видів самостійної роботи під час навчальних практик;

 • інші види діяльності, що ініціюються та здійснюються облІППО.

2.17.Самостійна, індивідуальна, самоосвітня робота, що не передбачена освітньою програмою, навчальним планом і навчально-методичними матеріалами, але розкриває і конкретизує їх зміст, здійснюється з ініціативи слухачів з метою реалізації власних навчальних і наукових інтересів.

2.18.Організація навчання слухачів методам і прийомам самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи у процесі підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період покладається на самого педагога, працівників методичної служби всіх рівнів, викладачів облІППО.


3.Управління самостійною роботою

3.1.Управління самостійною роботою здійснюється на таких рівнях:

 • ректорату, підрозділів облІППО (навчальної частини, факультетів, наукових кафедр, відділів);

 • взаємодії викладача і слухачів;

 • самоуправління слухача.

Кожен з зазначених рівнів відповідає напряму менеджменту (освітній, навчальний менеджмент, менеджмент учіння), характеризується відповідним змістом СРС, конкретними завданнями й функціями учасників навчального процесу.

3.2.Безпосереднє керівництво самостійною, індивідуальною, самоосвітньою й науково-дослідною роботою слухачів здійснюється

 • керівниками курсів підвищення кваліфікації слухачів та перепідготовки;

 • науковими кафедрами інституту.

3.2.1.Комплексну координацію планування, організації та контролю самостійної роботи слухачів здійснюють ректорат інституту спільно з навчальною частиною, деканатами факультетів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та перепідготовки.

3.3.Функції керівників курсів підвищення кваліфікації слухачів:

 • складання програми самостійної, індивідуальної роботи слухачів;

 • визначення обсягу навчального змісту та кількості годин самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів, форми звітності, оцінювання і контролю в робочих програмах, планах КПК і перепідготовки;

 • забезпечення необхідними методичними, дидактичними матеріалами, надання рекомендацій щодо виконання спільно з викладачами кафедр інституту;

 • залучення сучасних освітніх та інформаційних технологій у процес навчання, в систему моніторингу навчальних досягнень слухачів;

 • здійснення моніторингу самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів.

3.4.Функції кафедр облІППО:

 • складання графіку консультацій для педагогів викладачами кафедр

облІППО;

 • розробка кейсів щодо навчально-методичного, дидактичного супроводу самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи у відповідності з тематикою навчальних модулів;

 • визначення в кожному навчальному модулі завдань для аудиторної та позааудиторної самостійної, індивідуальної роботи слухачів, необхідної літератури, форми виконання й оцінювання;

 • підготовка та видання навчальних посібників, методичних рекомендацій щодо виконання самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачами.

3.5.Функції навчальної частини, деканатів факультетів облІППО:

 • здійснення контролю за своєчасним плануванням керівниками курсів самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів;

 • відслідкування забезпеченності бібліотеки облІППО навчальною та навчально-методичною літературою для самостійної роботи слухачів;

 • здійснення контролю виконання нормативів часу при плануванні самостійної роботи слухачів;

 • відстеження спільно з керівниками курсів рівня задоволеності слухачів організацією і забезпеченням самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи.

3.6.Функції інформаційно-бібліотечного центру:

 • створення каталогу науково-методичної літератури, періодичних видань з актуальних проблем розвитку освіти, видів і методів наукового дослідження;

 • створення каталогу довідкової літератури;

 • формування електронного каталогу науково-методичних доробок науковців кафедр, працівників облІППО;

 • систематичне поповнення медіатеки;

 • своєчасне інформування всіх суб’єктів навчального процесу облІППО про надходження нових джерел;

 • створення інформаційного стенду з рекомендаціями щодо виконання самостійної, самооосвітньої, індивідуальної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки;

 • надання необхідних консультацій щодо пошуку наукової інформації та роботи з джерелами (каталоги, картотеки).

3.7.Функції відділу дистанційної освіти:

 • здійснення спільно з кафедрами, відділами своєчасного інформаційного забезпечення педагогічних, методичних і керівних кадрів області щодо заходів облІППО з удосконалення професійної компетентності на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період;

 • розміщення необхідних методичних, нормативних матеріалів щодо організації самостійної, самооосвітньої, індивідуальної роботи педагогів у курсовий та міжкурсовий періоди;

 • забезпечення умов для взаємодії, координації діяльності викладчів, методистів облІППО з педагогами області.


4.Умови для самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи

4.1.Умови для самостійної індивідуальної, самоосвітньої роботи

роботи створюються облІППО і його підрозділами.

Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення самостійної роботи передбачає наявність певної бази: • бібліотеки з читальним залом, укомплектованої відповідно до сучасних вимог;

 • комп’ютерних класів з можливістю роботи в Інтернет;

 • аудиторій для самопідготовки в облІППО і гуртожитку інституту.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка