Долинської районної державної адміністрації організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладуСторінка2/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.7 Mb.
#922
1   2   3   4   5

Індивідуальні заняття: гра на музичних інструментах, . . .; консультації для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів Малої академії наук України…; обробка та узагальнення результатів науково-дослідницької роботи, комп’ютерна обробка спостережень;…; підготовка наукових статей; …; підготовка до участі в конкурсах, …, в змаганнях,…спортивно-технічного спрямування; відпрацювання технології виготовлення моделей (пристроїв), проведення ходових та польотних випробувань моделей…
Індивідуальна робота організовується з вихованцем (…) відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями (…) за однопрофільними або комплексними програмами.
При оформленні в журналах індивідуальних і групових занять в гуртках спортивно-технічного спрямування записувати:
Індивідуальні заняття:

 • Підготовка до участі в (вказати яких: обласних чи Всеукраїнських тощо) змаганнях.

 • Відпрацювання технологій виготовлення моделей (пристроїв).

 • Проведення ходових (та польотних) випробувань моделей.

 • Проведення лабораторних досліджень, спостережень.


Групові заняття:

 • Спортивно-технічні (конкретизувати – які?) змагання.

Оформлювати такі заняття можна на окремих сторінках журналу того гуртка, в якому дозволені індивідуальні або групові заняття (в кінці журналу, перед сторінками «Проведення занять з техніки безпеки».3. ВКАЗІВКИ ДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ

ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ГУРТКА
Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка, окремо на весь навчальний рік.

У журнал заносяться плани відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти України, і обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка.

Журнал веде особисто керівник гуртка. Всі записи потрібно вести чітко, чорнилом чи кульковою ручкою. Забороняється викреслювати прізвища членів гуртка, які вибули; проти прізвища учня, що вибув, пишеться „вибув".

Для відміток у розділі „Облік відвідування" вживаються такі умовні знаки: спізнився - „сп", був відсутній з невідомої причини - „нб", був відсутній з поважної причини - „лов", був хворий -,,хв".

Плани роботи гуртка на перше і друге півріччя навчального року і на період літніх канікул складаються керівником гуртка на основі програми гуртка або згідно з положенням відповідної установи та затверджуються керівником цієї установи.

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план, записує тему, зміст і методи роботи.

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом на 1 червня, окремий звіт за роботу гуртка влітку – на 1 вересня.

У розділі „Облік роботи гуртка" після кожного заняття записується тема і зміст заняття, його тривалість,

У розділі „Масова і суспільно-корисна робота" записуються проведені масові заходи гуртка, участь його в загальних заходах установи, виконана суспільно корисна робота, тощо.

У розділі „Список закінчених робіт гуртка" записуються роботи, що їх виготовлено гуртківцями і які зберігаються в дитячій позашкільній установі, школі, дитячому будинку, на виставках і т.д.

Адміністрація позашкільної установи зобов'язана систематично перевіряти роботу гуртка, виконання плану його роботи та правильність ведення журналу керівником гуртка.

Журнал підписують керівник установи і керівник гуртка. Журнал зберігається в канцелярії школи, позашкільної установи.
4. П А М ’ Я Т К А КЕРІВНИКУ ГУРТКА


 1. Розклад та план навчально-виховної роботи гуртка надати адміністрації: на 1 півріччя – до 14 вересня; на 2 півріччя – до 25 грудня.

 2. Планувати роботу гуртка відповідно до навчальних програм – типових, затверджених МОН, а також «робочих, адаптованих», що затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади.

 3. Журнали обліку роботи гуртків здавати на перевірку заступнику директора з НВР щомісячно з 15 до 20 числа.

 4. Завчасно повідомляти адміністрацію закладу про намір перенесення занять ( з поважних причин). Керівник гуртка пише заяву, на підставі якої видається наказ про перенесення занять. У такому разі у журналі дати на сторінці «облік роботи гуртка» повинні співпадати з датами, які вказані у наказі про перенесення занять.

 5. Якщо керівник гуртка, який працює за сумісництвом (на філії), захворів і знаходиться на лікарняному, тоді він повинен обов’язково повідомити адміністрацію Центру про термін непрацездатності. У ці дні заняття гуртка не проводяться. Сумісник подає до Центру копію лікарняного листка (ще не заповнену за основним місцем роботи) та довідку про заробітну плату за останні 6 місяців (з 1 по 1 число) за основним місцем роботи для нарахування зарплати в період непрацездатності. Години програми у такому випадку зменшуються, а теми вичитуються усі («ущільнення» програми).

 6. Якщо керівник гуртка знаходиться у відрядженні, він: або заздалегідь пише заяву про перенесення занять (сумісники, за бажанням), або «ущільнює» години програм (бажано теми вичитати усі за програмою). Години за розкладом у дні, коли керівник гуртка знаходиться у відрядженні, не зараховуються для нарахування зарплати (сумісникам). У журналі (на сторінці «Облік роботи гуртка») робиться помітка – наприклад: « З 12.03 по 17.03 – відрядження до Львова на Всеукраїнський семінар».

 7. При проведенні занять керівник гуртка повинен мати план-конспект заняття, використовувати наочність, технічні засоби навчання тощо (відповідно до методичних вимог до гурткових занять).

 8. На період канікул керівник гуртка може складати окремий план роботи (узгоджений із завідуючим відділом та заступником директора з НВР).

 9. План роботи гуртка і розклад занять на літо здавати до 31 травня.

 10. При складанні розкладу враховувати те, що короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка ( години в розкладі повинні бути «астрономічні» , а не «академічні»).5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ КЕРІВНИКА ГУРТКА

(ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)


 1. Забезпечення атмосфери безпеки в дитячому колективі, комфортних умов для навчання та виховання дітей, сприятливого морально-психологічного клімату в гуртку (творчому об’єднанні).

 2. Організація різноманітної творчої та суспільно значущої діяльності вихованців у гуртку, створення умов для успішного самоствердження кожного вихованця в суспільно корисній діяльності.

 3. Збереження контингенту вихованців упродовж терміну навчання.

 4. Стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих дітей.

 5. Здійснення індивідуальної педагогічної підтримки вихованців.

 6. Організація педагогічного супроводу учня в навчанні за індивідуальною освітньою траєкторією.

 7. Забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і методів навчання та виховання учнів.

 8. Організація допрофільної підготовки учнів, сприяння формуванню в них стійких професійних інтересів.

 9. Організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах, проектній, науково-дослідницькій діяльності.

 10. Підтримка дітей, які мають відхилення в поведінці.

 11. Організація роботи з батьками, залучення батьків до надання допомоги в розвитку учнів.

 12. Створення дружнього до дитини виховного середовища (згуртування колективу, включення вихованців у різні види соціальної практики, розвиток учнівського самоврядування).

 13. Налагодження зв’язків та залучення ресурсів партнерських організацій.

 14. Створення позитивного іміджу гуртка (творчого об’єднання).

6.ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА ГУРТКА (ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)

Організаційна

Організація життєдіяльності дитячого колективу, індивідуальної роботи з вихованцями.

Дослідно-діагностична

Здійснення моніторингових досліджень розвитку особистості вихованців, дитячого колективу, навчально-виховного процесу.

Аналітична

Планування та організація навчально-виховної роботи на основі вивчення і врахування потреб, інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, мотивів, установок дитини, міжособистісних стосунків у колективі.

Прогностично-проектна

Аналіз стану та тенденцій життєдіяльності творчого об’єднання, визначення цілей та завдань, шляхів та засобів її оптимізації, проектування, програмування та планування заходів з розвитку життєвої компетентності, життєстійкості та життєздатності вихованців.

Навчально-виховна

Проведення навчально-виховної роботи, передача знань, умінь і навичок життєтворчості, розвитку життєвої компетентності.

Корекційна

Виправлення в учнів негативних якостей та рис, асоціальних паттернів поведінки.

Профілактична

Попередження виникнення та поширення серед вихованців негативних соціальних явищ (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, правопорушення, негативна підліткова субкультура тощо).

Інформаційна

Проведення інформаційно-освітньої роботи в дитячому колективі.

Представницька

Представлення інтересів творчого об’єднання в органах державно-громадського управління навчальним закладом.

Психотерапевтична

Попередження стресових ситуацій, конфліктів, створення, позитивного емоційно-комунікативного простору для вихованців.

Координаційна

Організація системи зовнішніх зв’язків творчого об’єднання, необхідних для його ефективної роботи. Координація діяльності співпраці з батьками, з партнерами.

Захисна

Захист прав, інтересів вихованців. 1. СХЕМА-КОНСПЕКТ ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ

( як приклад)
Заняття №____ _________________________

Дата, місце, час проведення

Тема заняття.

Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна).

Завдання заняття.

Методи:

 • словесні (розповідь, бесіда, пояснення, лекція, інструктаж тощо);

 • наочні (демонстрація предметів, явищ, посібників тощо);

 • практичні (практична робота, навчальні вправи, ігрові вправи, лабораторні досліди, екскурсія, похід тощо).

Рівні повідомлення навчального матеріалу (необов 'язково):

- інформаційний (навчальний матеріал подасться у вигляді готової інформації - (розповідь, де­монстрування, пояснення);

- інформаційно-операційний (водночас з інформаційним способом відтворення навчального мате­ріалу розгорнуто пояснюється функціонування об'єкта вивчення та способи оперування ним);

- проблемний (визначається проблема і намічається шлях її розв'язання, наприклад, розгортання низки логічних міркувань і доведень).Методи виховання (необов'язково):

 • переконання;

 • емоційний вплив;

 • стимулювання.

Терміни (в т. ч. додаткові до даної теми).

Міжпредметні зв'язки

Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення; комбінований).

Форма заняття: індивідуальне, групове, фронтальне.

Обладнання: таблиці, плакати, саморобні посібники, схеми, моделі, ТЗН, роздатковий матеріал, демонстраційний матеріал, діаграми, література тощо.

Хід заняття (його структура)

(залежить від типу заняття, інших параметрів)

I. Вступна частина

- повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів;

- актуалізація опорних знань;

- мотивація навчальної діяльності гуртківців.II. Основна частина

 • висвітлення керівником матеріалу нової теми;

 • оволодіння новими теоретичними знаннями, ознайомлення з термінами, способами практичних дій;

 • залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота учнів;

 • підведення гуртківців до узагальнень, висновків.


III.Заключне частина

 • обгрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

 • загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

 • повідомлення завдань на наступне заняття;

 • рекомендована література.8. АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

Гурток ___________________________________________________________

Керівник_________________________________________________________

« »_____________20___р. Час проведення заняття__________________

Місце проведення__________________________________________________

Кількість гуртківців: на занятті__________ за списком __________________

Тема заняття______________________________________________________

Мета відвідування_________________________________________________з/п


Пункт аналізу


оцінка

1

2

3

4

5

1.

Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання, використання наочних посібників і сучасних засобів навчання
2.

Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців.
3.

Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звернення, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності
4

Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття
5.

Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність.
6.

Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті.
7.

Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, мистецтва, зв’язок із подіями сьогодення.
8.

Різноманітність прийомів навчання на занятті
9.

Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення.
10.

Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу.

9. З В І Т ПРО РОБОТУ ГУРТКА

за 20__ - 20___ навчальний рік
 1. Назва гуртка _______________________________________________

2 . П. І. Б. керівника гуртка __________________________________________

3. Кількість груп/ вихованців _______________________________________

4. Масова та суспільно-корисна робота гуртка ( участь у конкурсах, змаганнях, виставках, екскурсіях, конференціях тощо)________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Методична робота _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Творчі досягнення членів гуртка за рік _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»_________20__ р. ____________(_________________)
10.ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО

ІМІДЖУ КЕРІВНИКА ГУРТКА (ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)


 1. Участь керівника творчого об’єднання (ТО) в районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

 2. Участь керівника ТО в науково-дослідної діяльності.

 3. Участь керівника ТО в конкурсах професійної майстерності.

 4. Висвітлення діяльності ТО в засобах масової інформації (фахових газетах, журналах, на радіо та телебаченні).

 5. Створення авторських друкованих продуктів (посібників, програм, концепцій, програм розвитку ТО).

 6. Організація ефективної взаємодії з батьками:

 • чітке доведення до батьків завдань та перспектив розвитку ТО;

 • дотримання перед батьками взятих на себе зобов’язань у процесі організації навчально-виховного процесу;

 • вивчення та врахування потреб батьків щодо організації навчання, виховання та розвитку дітей;

 • забезпечення регулярної звітності перед батьками;

 • проведення спільних конкурсів для дітей і батьків;

 • залучення батьків до створення портфоліо учнів;

 • психолого-педагогічна просвіта батьків ( семінари, дискусії, круглі столи, практикуми, індивідуальні консультації, тренінги).

 1. Створення портфоліо творчого об’єднання.

 2. Оволодіння сучасними педагогічними технологіями, використання їх у своїй практичній діяльності.

 3. Проведення семінарів, майстер-класів на базі творчого об’єднання.

 4. Налагодження співробітництва із неурядовими і громадськими організаціями, діяльність яких спрямовується на вирішення завдань навчання, виховання дітей.

 5. Розробка моделі особистості вихованця творчого об’єднання.

 6. Розвиток традицій творчого об’єднання.

 7. Залучення вихованців до участі в конкурсах різного рівня, фестивалях, науково-дослідної діяльності.

 8. Створення друкованої продукції (буклети, проспекти, в яких дається коротка інформація про творче об’єднання , його досягнення, перспективи розвитку.


11.КАРТА ОСОБИСТОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА

Навчальний (календарний) рік_______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________

Назва гуртка______________________________________________________

Тема (проблема) самоосвіти_________________________________________

_________________________________________________________________

Кількість років роботи над проблемою _________________________________________________________________

Самооцінка професійної підготовки (за 12-бальною шкалою): • змісту роботи гуртка ____________________________________________________________

 • планування ____________________________________________________________

 • методики викладання ____________________________________________________________

 • педагогіки___________________________________________________

 • психології___________________________________________________

Опрацьована література _________________________________________________________________

Виступи і доповіді (на педраді, НМР, методоб’єднаннях, конференціях): • теоретичні викладки ____________________________________________________________

з досвіду роботи _______________________________________________________________________

Участь у загальноцентрівських методичних заходах __________________________________________________________________________________________________________________________________

Відвідування відкритих занять, виховних і масових заходів _____________________________________________________________________________

Вивчення ППД _________________________________________________________________

Участь у роботі обласних методичних заходах__________________________

Громадська діяльність _________________________________________________________________

Результати роботи:


 • результати атестації ____________________________________________________________

 • оприлюднення свого досвіду ____________________________________________________________

 • участь вихованців у обласних заходах ____________________________________________________________

____________________________________________________________

 • участь вихованців у Всеукраїнських заходах ____________________________________________________________

 • особиста науково-дослідницька робота ____________________________________________________________

Пропозиції щодо організації науково-методичної роботи на наступний рік

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата ____________________ Підпис _____________________
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка