Долинської районної державної адміністрації організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладуСторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.7 Mb.
#922
  1   2   3   4   5
Методичний кабінет відділу освіти

Долинської районної державної адміністрації

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА

ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(Методичні матеріали)

м. Долинська Січень, 2015 рік

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(Методичні матеріали)

Метою випуску даного посібника є надання допомоги педагогам-позашкільникам у підготовці та проведенні навчально-виховного процесу з урахуванням загальних вимог, вікових особливостей дітей, концептуальних основ діяльності позашкільних закладів.

Тут розміщено найголовніші матеріали, що супроводжують роботу керівника гуртка позашкільного закладу.

Посібник містить чинні нормативно-правові матеріали Міністерства освіти і науки України, методичне забезпечення, оформлення документів, організації навчально-виховного процесу тощо, взятих з різних джерел інформації.Упорядник: Царенко В.І. – методист методичного кабінету відділу освіти Долинської районної державної адміністрації

ЗМІСТ


1. Типова посадова інструкція керівника гуртка

2.Концептуальні підходи до підготовки програм гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти

3. Вказівки до ведення журналу планування та обліку роботи гуртка

4. Пам’ятка керівнику гуртка

5. Перелік завдань керівника гуртка (творчого об’єднання)

6. Функції керівника гуртка (творчого об’єднання)

7. Схема-конспект гурткового заняття

8.Аналіз заняття гуртка

9. Звіт про роботу гуртка

10. Шляхи формування позитивного іміджу керівника гуртка (творчого об’єднання)

11. Карта особистого зростання педагога

12. До відома керівників гуртків

13. Перелік професійних цінностей керівника гуртка (творчого об’єднання)

14. Орієнтовна структура індивідуального плану роботи молодого педагога.

15. Правила творчої діяльності у гуртку

16. Поради педагогічному працівникові

17. Кілька корисних і веселих порад молодим педагогам – керівникам гуртка

18. Цілі, з якими адміністрація та методисти закладу можуть відвідувати

заняття гуртків

19. Пам’ятка з вивчення стану гурткової роботи

20. Портфоліо педагога

21. Положення про портфоліо гуртківців

22. Інтерактивні технології – технології співпраці

23. Положення про майстер-клас у позашкільному закладі24. Орієнтовні теми для самоосвіти працівників позашкільних закладів
1. ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА

 1. Загальні положення

 2. Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї за­відуючим відділом освіти (керівником закладу).

 1. Керівник гуртка повинен мати вищу або середню професійну освіту (без урахування стажу пе­дагогічної роботи). Особа, яка не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння (наприклад, у галузі народних промислів) та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, за рекомендацією атестаційної комісії закладу як виняток може бути призначена на посаду керівника гуртка (педагога додаткової освіти).

 2. Керівник гуртка підпорядкований безпосередньо заступнику директора.

 3. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління осві­тою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпе­ки, а також Статутом та локальними правовими актами закладу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим догово­ром (контрактом). Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.

2. Посадові обов 'язки керівника гуртка

 1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.

 2. Здійснює додаткову освіту учнів. Забезпечує високий науково-педагогічний та організаційно-методичний рівень заняття.

 3. Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання), виходя­чи з психофізіологічної доцільності. Запроваджує нові форми та методи в роботі з гуртківцями.

 4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.

 5. Працює з гуртками за затвердженою навчальною програмою, навчально-виховним планом за­кладу та розкладом занять. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.

 6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність. Своєчасно проводить записи в журналах про проведену роботу та після закінчення занять здає їх на зберігання методисту відділу (чи працівнику, призначеному наказом). Проведення занять поза центром оформляє у відповідності до вимог.

 7. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів і нахилів.

 8. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров'я.

2.9. Забезпечує участь гуртківців у змаганнях, виступах, концертах, виставках, масових заходах згідно із затвердженим планом роботи відділу.

2.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх заміню­ють), а також педагогічним працівникам.

Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

2.11. Оперативно сповіщає адміністрацію про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо на­дання першої долікарняної допомоги.

2.12Підвищує свій професійний рівень, бере участь у методичній роботі різних форм, у тому числі в діяльності методичних об'єднань, відвідує відкриті заняття педагогів позашкільних закладів освіти.

2.13Бере участь у роботі педагогічної і методичної ради та суспільному житті колективу.

2.14.Проходить періодично безкоштовний медичний огляд.


  1. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога в по­буті, громадських місцях.

3. Права керівника гуртка

3.1. Участь в управлінні згідно зі Статутом закладу. 1. Захист професійної гідності та честі.

 2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

 3. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, зокрема, адвоката, у разі дисциплінар­ного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

 4. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, перед­бачених законом.

 5. Вільний вибір і використання методик навчання та виховання, навчальних посібників і матері­алів, підручників, методів оцінювання знань.

 6. Підвищення кваліфікації.

 7. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію, розряд.

 8. Надання учням під час занять та на перерві обов'язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дисципліни; притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом закладу.

4. Відповідальність

 1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до законодавства України за якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров'я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.

 2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішньо­го трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому тру­довим законодавством.

 3. За застосування (навіть одноразове) методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

 4. За завдані закладу чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконання (невиконанням) сво­їх посадових обов'язків збитки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.


5.Взаємовідносини

Керівник гуртка: 1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов'язкових планових заходах і самопланування обов'язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.

 2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і семестр. План роботи затверджує директор закладу.

 3. Подає заступнику директора письмовий звіт про свою діяльність протягом 5 днів після закінчення семестру.

 4. Отримує від директора, його заступника та методиста інформацію нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

 5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками дітей (особами, що їх замінюють), система­тично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією та педа­гогічними працівниками закладу.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора (підпис) (П І Б)ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з питань

охорони праці (або голова ПК)) (підпис) (П І Б)

Інструкцію отримав(ла),

з її змістом ознайомлений(на) (підпис) (П І Б)

«___» 20___ р.2.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМ ГУРТКІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На сучасному стані розвитку суспільства позашкільна освіта України стає однією з важливих складових системи освіти. Це зумовлено здатністю позашкі­льної освіти задовольняти різноманітні творчі, пізнавальні, дозвільні потреби, відігравати значну роль у становленні творчої особистості як основної продук­тивної сили держави.

Особливо актуальною є модернізація системи позашкільної освіти. Вона спрямована на забезпечення якості навчально-виховного процесу відповідно до новітніх досягнень науки, культури й соціальної практики. Основна суть і кін­цева мета модернізації полягає у створенні механізму стійкого розвитку систе­ми позашкільної освіти України, відповідності її вимогам XXI століття, а також соціальним та економічним потребам особистості, суспільства і держави в ці­лому.

Відповідно до нормативно-правових документів здобуття позашкільної освіти вихованцями (учнями, слухачами) відбувається в позашкільних та інших навчальних закладах, таких як центри позашкільної освіти.

До них належать: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професій­но-технічні та вищі навчальні заклади І—11 рівнів акредитації.

Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах бу­дується диференційовано, з урахуванням індивідуальних особливостей, інтере­сів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів). Саме тому, позашкільна освіта здійснюється за різними напрямами: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-патріотичний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний, бібліотеч­но-бібліографічний.

Слід підкреслити особливе значення науково-технічного напряму по­зашкільної освіти для збереження і зміцнення соціально-економічного, науко­во-технічного та оборонного потенціалу держави.

У сучасних умовах мета науково-технічного напряму позашкільної освіти — це забезпечення високої якості освітніх послуг із науково-технічної творчості в інтересах юних громадян і суспільства.

Основними завданнями цього напряму позашкільної освіти є:


 1. Теоретична підготовка вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності й набуття техніко-технологічних знань, розширення наукового світогляду.

 2. Практична підготовка вихованців до плідної науково-дослідницької ро­боти та оволодіння уміннями і навичками з технічної творчості, організація змі­стовного дозвілля.

 1. Формування психологічної готовності вихованців (учнів, слухачів) до обгрунтованого вибору професії технічного профілю з урахуванням їх здібнос­тей, уподобань, інтересів, створення умов для професійного самовизначення.

 2. Виховання культури праці, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва та культурного розвитку суспільст­ва.

Основний зміст науково-технічного напряму позашкільної освіти за­безпечується науково-технічною творчістю вихованців (учнів, слухачів), який включає:

— досвід набуття та поглиблення теоретичних знань про оброблювальні матеріали, їх фізико-механічні властивості, інструменти та знаряддя праці, спо­соби виготовлення виробів:

— досвід практичної діяльності, набуття вмінь і навичок;


 • досвід творчої праці, який передбачає самостійне визначення та викори­стання технології виготовлення виробів, активну участь у розв'язанні творчих завдань;

 • досвід емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, що спрямований на розвиток позитивних морально-етичних якостей.

Відповідно до технічно-цільової спрямованості й психофізичних особли­востей вихованців (учнів, слухачів), гуртки, групи та інші творчі об'єднання, як основні форми організації навчально-виховного процесу, можна класифікувати за такими профілями:

 • початково-технічний;

 • спортивно-технічний:

 • предметно-технічний;

 • інформаційно-технічний;

 • художньо-технічний;

 • виробничо-технічний.

Гуртки початково-технічного профілю є першою ланкою в структурі гу­ртків науково-технічного напряму позашкільної освіти. До них належать гуртки початкового технічного моделювання, художнього конструювання, механічної й електрифікованої іграшки та інші. Вони найчастіше організовуються для ді­тей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Зміст діяльності гуртків початково-технічного профілю спрямований на введення дітей у світ техніки, залучення їх до створення іграшок, моделей тех­нічних об'єктів (машин, механізмів тощо). У доступній формі педагоги поза­шкільних навчальних закладів ознайомлюють учнів із найпростішими техноло­гічними процесами, елементами електротехніки та графічної підготовки, розви­вають початкові вміння і навички обробки різких матеріалів. Істотне місце в роботі гуртків займають ігри та змагання. Як показує досвід, заняття в гуртка початково-технічного профілю є ефективною пропедевтикою для всіх форм на­ступної роботи з юними техніками.

Гуртки спортивно-технічного профілю є найчисленнішими в структурі науково-технічного напряму позашкільної освіти. До цього профілю належать гуртки: авіамоделювання, автомоделювання, ракетомоделювання, судномоде­лювання, картингу, радіоспорту, операторів колективної радіостанції, спортив­ної радіопеленгації та інші. Їх відвідують учні середнього та старшого шкільно­го віку, які виявляють інтерес до моделювання, технічних видів спорту.

У процесі роботи над створенням моделей, їх випробувань, учні ознайом­люються з історією відповідних галузей техніки, досягненнями та перспекти­вами подальшого їх розвитку.

Значне місце в роботі гуртків спортивно-технічного профілю займає участь дітей у змаганнях, виставках і конкурсах, які є ефективною формою під­ведення підсумків роботи як гуртка в цілому, так і досягнень його окремих ви­хованців (учнів, слухачів).

Значне місце в науково-технічному напрямі відводиться гурткам предме­тно-технічного профілю: радіоконструювання, радіоелектроніки, автоматики, кібернетики, юних астрономів, історико-технічного стендового моделювання, предметні гуртки природничо-математичного циклу (фізика, математика, хі­мія). У цих гуртках навчаються учні середнього і старшого шкільного віку.

Зміст роботи гуртків предметно-технічного профілю передбачає пог­либлене вивчення та засвоєння теоретичних розділів галузей наук, розвиток на­вичок дослідницько-конструкторської діяльності, створення навчальних посіб­ників, експериментального обладнання.

Особливе значення в роботі гуртків предметно-технічного профілю має за­лучення учнів до роботи у секціях Малої академії наук України. Це сприяє по­глибленню знань з базових предметів, набуттю досвіду дослідницької, експе­риментальної роботи, вмінню спілкуватися з провідними вченими, спеціаліста­ми, вибору майбутньої спеціальністю.Інформаційно-технічний профіль об'єднує гуртки користувачів персо­нального комп'ютера, програмування, WEB-дизайну та інші, пов'язані з вивчен­ням і використанням сучасних комп'ютерних технологій. Ними охоплені учні середнього та старшого шкільного віку.

Зміст роботи гуртків інформаційно-технічного профілю передбачає озна­йомлення вихованців (учнів, слухачів) із основами будови ЕОМ, особливостя­ми операційних систем, засобами роботи з текстовими та графічними редакто­рами, мовами програмування тощо. Це сприяє засвоєнню досвіду застосування інформаційних і комп'ютерних технологій.Художньо-технічний профіль об'єднує гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну, кіно-, фото- й відеостудії, колективи дитячої моди та інші. До них залучаються учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку.

У змісті роботи гуртків художньо-технічного профілю передбачено озна­йомлення вихованців (учнів, слухачів) з основами художньо-прикладної твор­чості, особливостями створення художнього образу із застосуванням різних ху­дожніх технік і матеріалів, формування естетичних смаків, розвиток художньо­го і технічного хисту.Виробничо-технічний профіль об'єднує гуртки, в яких із метою профорі-

єнтаційної та професійної підготовки учнів поєднується навчання із вироб­ничою практикою. До них відносяться гуртки автослюсарів, столярів, водіїв ав­томобіля, мотоцикла, операторів комп'ютерного набору та інші. У цих гуртках відповідно до напрямів професійної роботи навчаються учні середнього та старшого шкільного віку.

Заняття у гуртках виробничо-технічного профілю спрямовані на ознайом­лення вихованців (учнів, слухачів) із засобами й результатами досягнень у пев­ній професійній діяльності, основами менеджменту та маркетингу, самопідго­товку з обраної професії.

Важливою і необхідною умовою визначення її реалізації змісту роботи гу­ртків є якісне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, наявність навчальних програм.

Навчальна програма гуртка — це документ нормативно-регламентуючого характеру, який розкриває розмаїття форм організації освітньої діяльності, спе­цифіку конкретного гуртка.

Програма визначає місце і значення навчального курсу в реалізації освіт­ньо-професійної підготовки учнів, його зміст, послідовність та організаційні форми засвоєння навчального курсу, вимоги до знань і вмінь.

Кожна програма забезпечує:

— доступність і належну якість здобуття позашкільної освіти; • можливість модернізації змісту науково-технічного напряму позашкі­льної освіти;

 • достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у навчальному матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, за­гальноприйнятої термінології та символіки, розкриття наукових положень від­повідно до досягнень сучасної наук;

 • відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження й кі­лькості навчальних годин;

 • спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і твор­чих здібностей учнів, вихованців, слухачів;

 • урахування можливостей і доцільність застосування комп'ютерної тех­ніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу тощо;

 • використання знань, які отримають учні за навчальною програмою за­гальноосвітніх навчальних закладів з основного та суміжних предметів;

— використання міжпредметних зв'язків.
Навчальна програма складається із таких структурних одиниць:

 • пояснювальна записка;

 • навчально-тематичний план;

 • зміст програми;

 • основні вимоги до знань, умінь, навичок;

 • бібліографія;

орієнтовний перелік обладнання для організації занять.

Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію курсу, його мету і завдання. У ній подається коротка характеристика структури та окремих компонентів програми, особливості організації навчально-виховного процесу. Зазначено вікові групи й кількісний склад учнів, на яких розрахована програма. Представлено основні форми й методи проведення занять.

Навчально-тематичний план подає перелік розділів, тем навчального ма­теріалу. Визначається орієнтовна загальна кількість навчальних годин із розпо­ділом їх на теоретичні та практичні заняття. Навчально-тематичний план пред­ставлено у вигляді таблиці.

Зміст програм детально розкриває зміст розділів, тем відповідно до навча­льно-тематичного плану. Наводиться перелік практичних робіт і форми прове­дення занять.

Основні вимоги до знань, умінь, навичок визначають обов'язкові результати навчальної діяльності учнів за умови реалізації програми.

Бібліографія подає рекомендовану літературу педагогам та учням для ви­користання в навчально-виховному процесі.

Орієнтовний перелік обладнання представляє матеріально-технічне за­безпечення навчально-виховного процесу. Він складений відповідно до Типо­вого переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки Украї­ни, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 р. №5, окремих нормативних положень.

Кожна програма складена відповідно до рівнів класифікації (початковий, основний і вищій) та кількості років навчання.

Програмами передбачається наступність у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, здобутих учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях на­вчання, а також взаємозв'язок з предметами шкільного курсу. У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти (2000 р.). Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2004 р.), а також Державного стандарту професійно-технічної освіти (2002 р.).

У всіх програмах гуртків, секцій, творчих об'єднань науково-технічного напряму позашкільної освіти передбачено індивідуальну роботу. Це регламен­товано Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651.

Керівники гуртків можуть вносити зміни й доповнення у зміст програм, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічного забезпечення.


ВИТЯГ

з Типових навчальних планів

для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України( затверджені наказом МОН України 22.07.2008 № 676)
Групові заняття: репетиції . . ., концерти, екскурсії, . . ., спортивно-технічні змагання, . . . , конкурси, . . . , виставки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка