Договір № про подання електронних документів до ФондуСкачати 110.88 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір110.88 Kb.
#22982
ДОГОВІР № __________
про подання електронних документів до Фонду

«___» ____________ 20___ року


Києво-Святошинська районна виконавча дирекція Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Адресат) в особі директора Козіна В. А., яка(й) діє на підставі доручення № 12 від 04.02.2014 р., з однієї сторони, і_________________________________________________________________________________________

(назва страхувальника, код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО(за наявності), реєстраційний номер страхувальника)

в особі ___________________________________________________________________________________,

(ініціали,прізвище)


який діє на підставі _______________________________ (далі – Страхувальник), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про таке (далі – Договір):1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є подання документів Страхувальником в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) Адресату згідно із Порядком подання страхувальниками електронних документів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Порядок), затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.04.2011 № 23.

1.2. Договір надає право Страхувальнику, а не зобов’язує його подавати Адресату електронні документи, визначенні у пункті 1.3 Порядку, якщо інше не передбачено законом.

1.3. Спосіб подання документа визначається Страхувальником на добровільних засадах. Подання електронного документу відповідно до цього Договору та Порядку надає страхувальнику право не подавати відповідні документи на папері.2. УМОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ


2.1. Подання Страхувальником електронних документів до Фонду здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», постанов Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу», Порядку та умов цього Договору.

2.2. Страхувальник створює електронний документ згідно переліку до п.1.3 Порядку за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

2.3. При накладанні ЕЦП та шифруванні електронних документів Страхувальник зобов’язаний використовувати виключно надійні засоби ЕЦП, надані акредитованим центром сертифікації ключів (далі – АЦСК).

2.4. Електронні цифрові підписи посадових осіб Страхувальника накладаються на електронний документ у такому порядку: першим – ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим – ЕЦП керівника (директора), третім – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки суб’єкта звітності.

При відсутності у Страхувальника посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб накладаються у такому порядку: першим – ЕЦП керівника (директора), другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки суб’єкта звітності.

Фізичною особою-підприємцем електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першим – ЕЦП фізичної особи – підприємця, другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки фізичної особи – підприємця (за наявності).3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Страхувальник зобов'язаний:

3.1.1. Надсилати Адресату документи в електронній формі за звітний період у терміни визначені для відповідних документів у паперовій формі.

При поданні Страхувальником електронного документу автоматизована інформаційна система приймання електронних документів Фонду забезпечує цілодобовий прийом електронних документів від страхувальників. Обробку документів адресат здійснює з 9:00 год. до 17:00 год. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

У разі одержання електронного документа після 16:00 год. адресат формує та надсилає другу та третю квитанції протягом перших двох годин наступного робочого дня.

3.1.2. Для накладання ЕЦП на документи в електронній формі при їх передачі Адресату використовувати особистий ключ, відповідно якому посилений сертифікат відкритого ключа надано Страхувальником Адресату разом із цим Договором;

3.1.3. Вести архів надісланих Адресату документів із накладеними на них ЕЦП Страхувальника та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП Адресата. Зберігати даний архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів на паперових носіях;

3.1.4. При перевірці на вимогу працівника Адресата надати надійні засоби ЕЦП для перевірки оригіналів звітів в електронній формі.

3.2. Страхувальник має право:

3.2.1. Повторно передавати документи в електронній формі у разі неотримання першої квитанції від Адресата або при надходженні другої квитанції про неприйняття документу в електронній формі;

3.2.2. Не подавати документи Адресату у паперовому вигляді, якщо їх було надіслано в електронній формі, прийнято до бази даних органу Фонду, про що відповідну квитанцію було отримано Страхувальником;

3.2.3. Не надсилати документи Адресату в електронній формі у разі їх подання в паперовому вигляді.

3.3. Адресат зобов'язаний забезпечити:

3.3.1. Реєстрацію Страхувальника, як суб’єкта системи електронного документообігу;

3.3.2. Приймання та обробку документів, наданих страхувальником в електронній формі;

3.3.3. Відправлення Страхувальнику електронної квитанції про одержання електронного документу (далі – КВИТАНЦІЯ № 1) - електронний документ, що формується адресатом або посередником та засвідчує факт і час одержання електронного документа від страхувальника;

3.3.4. Відправлення Страхувальнику квитанції про надходження електронного документа до адресата (далі – КВИТАНЦІЯ № 2) – електронний документ, що формується адресатом за результатами перевірки електронного документа та засвідчує факт і час відправлення електронного документа адресату;

3.3.5. Відправлення Страхувальнику квитанції про приймання адресатом електронного документа (далі – КВИТАНЦІЯ № 3) – електронний документ, що формується адресатом за допомогою програмного забезпечення та засвідчує факт і час приймання (неприймання) електронного документа та внесення його даних у базу даних;

3.3.6. Зберігання і конфіденційність отриманих в електронній формі документів.

3.4. Адресат має право:

3.4.1. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу Страхувальника з Адресатом;

3.4.2. Відправляти повідомлення Страхувальникам у разі оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу;

3.4.3. Отримувати від Страхувальника інформацію та документи (довідки, свідоцтва, сертифікати відкритих ключів інше), необхідні для отримання, обробки електронних документів Страхувальника та формування повідомлень Страхувальнику про прийняття або відмову в прийнятті електронного документу.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Адресат не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів Страхувальника.

4.3. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ


5.1. У разі виникнення спірних питань, пов'язаних з автентичністю звітів в електронній формі та часом їх відправлення, заінтересована Сторона Договору направляє іншій Стороні письмове повідомлення з обґрунтуванням причини своєї вимоги та вказівкою дати і номера електронного документа, що є предметом спору (далі - Вимога).

5.2. Вимога пред'являється і розглядається з письмовим наданням відповіді в терміни, встановлені законодавством.

5.3. У випадку не врегулювання спірних питань представники Сторін здійснюють вирішення спору шляхом визначення типу спору відповідно до пункту 5.7 цього Договору у 10-денний строк від дня отримання заінтересованою Стороною відповіді на її Вимогу. Підставою для вирішення спорів є протоколи обміну інформацією, електронні архіви Страхувальника та Адресата.

5.4. За наслідками вирішення спірних питань між Сторонами Договору складається акт, в якому розкривається суть і тип спору та який підписується уповноваженими представниками Сторін.

5.5. Для вирішення спору Сторони повинні надати такі матеріали:


 • зовнішні носії ключової інформації;

 • спірний електронний документ у вигляді файлу із накладеним на нього ЕЦП;

 • квитанції в електронній формі.

5.6. При розгляді спору представниками Сторін перевіряється автентичність електронних документів, а також коректність ключової інформації.

5.7. Типи вирішення спорів і порядок їх розгляду:

5.7.1. Спір «заперечення відправлення електронного документа» (відправник стверджує, що електронний документ не відправлявся, а одержувач - що цей електронний документ був ним отриманий) вирішується таким чином:


 • одержувач надає електронний документ;

 • перевіряється автентичність наданого електронного документа;

 • якщо наданий електронний документ справжній, спір вирішується на користь одержувача, в іншому випадку - на користь відправника;

5.7.2. Спір «заперечення отримання електронного документа» (одержувач стверджує, що електронний документ не був отриманий, а відправник – що електронний документ був ним відправлений) вирішується таким чином:

 • відправник надає електронний документ та квитанції;

 • перевіряється автентичність наданого електронного документа та квитанцій;

 • якщо електронний документ та квитанції справжні, конфлікт вирішується на користь відправника, в іншому випадку - на користь одержувача;

5.7.3. Спір «відправлений електронний документ не відповідає прийнятому» (відправник стверджує, що відправлений ним електронний документ не відповідає прийнятому одержувачем електронному документу, а одержувач - що одержаний ним електронний документ відповідає відправленому відправником) вирішується таким чином:

 • одержувач надає електронний документ;

 • перевіряється автентичність цього електронного документа;

 • якщо наданий електронний документ справжній, конфлікт вирішується на користь одержувача, в іншому випадку - на користь відправника.

5.8. Інші спори між сторонами вирішують в погодженому ними порядку, шляхом переговорів.

5.9. У випадках, не врегульованих умовами цього Договору відносини, що пов'язані з даним Договором або виникають у зв'язку з ним, регулюються нормами чинного законодавства України.


6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. З моменту укладання цього Договору всі попередні домовленості або договірні відносини між Страхувальником та Адресатом з питань електронного обміну інформацією втрачають чинність.

6.3. Договір діє до закінчення терміну чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо Страхувальник подає Адресату нові посилені сертифікати ЕЦП, цей Договір вважається продовженим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів.

6.4. Адресат має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку ненадання або несвоєчасного надання Страхувальником нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни Страхувальником місця обліку в робочому органі Фонду.

6.5. Договір може бути розірваний у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір укладений у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7.2. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін, не можуть змінювати зобов`язань по-суті, оформлюються додатковою угодою до Договору та набувають юридичної сили, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.3. Усі заявки, повідомлення та відповіді за цим Договором здійснюються в письмовій формі.

7.4. Усі заявки, повідомлення, відповіді на них, передбачені цим Договором, вважаються належним чином відправлені, якщо вони направлені за адресою Сторін, що зазначені в розділі 8 цього Договору.

7.5. Цей Договір укладений Сторонами при повному розумінні його умов та термінологій.

7.6 відносини між Адресатом і Страхувальником, не визначені цим Договором, регулюється чинним законодавством України.8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПІДПИСИ СТОРІН

Адресат

Страхувальник

Києво-Святошинська районна виконавча дирекція Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(назва)

(назва страхувальника)

26078330

(код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО*)

(код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО*)

08154 м. Боярка, вул. Білогородська, 11-А

(місцезнаходження)

(місцезнаходження)

Козін В. А.

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

« » 20 р.

« » 20 р.


Каталог: Res -> Blanks -> Strax -> formats
formats -> В редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. №42
Blanks -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/24
Blanks -> Роз'яснення від 30. 11. 2012 р. №18/1-12/20 щодо реєстрації цін на міському ринку
Blanks -> Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Blanks -> Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Blanks -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/34
Blanks -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності"
Blanks -> Положення > Подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
Blanks -> Роз'яснення від 20. 11. 2013 р. №18. 1-12/28 щодо заповнення окремих показників форми державного статистичного спостереження №11-заг

Скачати 110.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка