Договір № моф про надання послуг зберігання товару (та послуг, пов’язаних зі зберіганням товару) та/або послуг з декларування товару на митному складі товСкачати 226.96 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір226.96 Kb.
#19990
Договір № МОФ_______ про надання послуг зберігання товару

(та послуг, пов’язаних зі зберіганням товару) та/або

послуг з декларування товару на митному складі ТОВ «МОФ»
с. Чайки «___ » _______ ___ 2015 року

_________________________________________________________ «______________________», в особі _______________________________, що діє на підставі Статуту, далі – «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОФ», в особі тимчасово виконуючого обов’язки директора Костів Ірини Романівни, що діє на підставі Статуту, далі – «Виконавець», з іншої сторони, які надалі разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про надання послуг (далі – «Договір») про наступне: 1. Визначення термінів

У цьому Договорі наведені поняття вживаються у такому значенні:

Виконавець – суб’єкт господарської діяльності – юридична особа, визначена у Преамбулі Договору як «Виконавець», що приймає на зберігання товар, а також надає послуги, пов’язані зі зберіганням товару, та, за необхідності, послуги з митного декларування товару;

Замовник – суб’єкт господарської діяльності – юридична або фізична особа, визначена у Преамбулі Договору як «Замовник», що передає на зберігання товар з метою його схоронності та наступного повернення, та, за необхідності, доручає Виконавцю надати послуги з митного декларування товару;

Товар – рухомі товарно-матеріальні цінності та/або інше майно, що належать Замовнику на праві власності;

Склад – спеціально оснащене складське приміщення, визначене у п. 4.1. Договору, з зонами митно-ліцензійного та/або комерційного контролю, а також прилеглі до них території, що дозволяють здійснювати господарську діяльність з надання послуг, пов’язаних зі зберіганням товару;

Складська квитанція – складський документ, що підтверджує факт прийняття Виконавцем товару на відповідальне зберігання та є невід’ємною частиною даного Договору. Даним складським документом може бути Акт прийому/передачі товарів на відповідальне зберігання.

Під зоною митно-ліцензійного контролю в даному Договорі розуміється митний режим, при якому ввезені з-за меж митної території товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та інших податків, та без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України.Послуги пов’язані зі зберіганням товару – складські послуги, що полягають у:

 • вантажно-розвантажувальних роботах;

 • упакуванні товару для видачі його Замовнику або уповноваженій ним особі;

 • перепакуванні товару;

 • інших послугах, пов’язаних зі зберіганням товару на умовах, в порядку та у відповідності з положеннями даного Договору, додатками до нього та чинного законодавства України. 1. Предмет Договору

2.1. За даним Договором, Виконавець зобов’язується зберігати товар, переданий йому Замовником, та надавати Замовнику послуги, пов’язані зі зберіганням товару, що оформлюється (випускається) на митному складі (з митного складу) ТОВ «МОФ», який визначений у п. 4.1. Договору, а також, за необхідності, надавати послуги із декларування товару Замовника,(далі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується сплатити визначену за домовленістю між сторонами грошову суму за надані Послуги.

2.2. Товар, переданий Виконавцю на відповідальне зберігання на умовах та у відповідності з даним Договором належить Замовнику на праві власності, що не тягне за собою права Виконавця користуватися та/або розпоряджатися ним, а також набуття права власності на цей Товар будь-яким способом без волевиявлення Замовника.

2.3. Обов’язки Виконавця зі зберігання товару Замовника виникають з моменту прийняття товару Замовника на зберігання та припиняються з моменту передачі товару Замовнику або уповноваженій ним особі.

2.4. На підтвердження факту надання Виконавцем Послуг та (або) виконання робіт відповідно до умов цього Договору протягом кожного (повного або неповного) календарного місяця за період дії Договору Сторони складають та підписують Акт здачі-приймання робіт (послуг) із зазначенням видів та фактичного обсягу виконаних робіт (наданих послуг).

 1. Чинність Договору у просторі

3.1. Договірною територією згідно з цим Договором є держава Україна. 1. Місцезнаходження та технічні характеристики складу

4.1. Виконавець приймає на відповідальне зберігання товар Замовника, а також здійснює інші послуги, пов’язані зі зберіганням товару, а за необхідності, надає послуги з митного декларування товару, на території складу ТОВ «МОФ», що знаходиться за адресою: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1-А

4.2. Виконавець забезпечує відповідність складських приміщень нормам охоронної, протипожежної та санітарної безпеки у відповідності з чинними нормативно-правовими актами України.

 1. Строк складського зберігання товару

5.1. Строк, на який прийнято товар на зберігання, визначається строком дії цього Договору, однак не може перевищувати строку, на який його укладено.

5.2. Замовник зобов'язаний до припинення строку дії цього Договору повністю вивезти товар зі складського приміщення Виконавця. Якщо товар після припинення Договору повністю або частково залишається на складі Виконавця, оплата за зберігання виконується на день, коли Замовник повністю забирає товар зі складу Виконавця.

5.3. У разі, якщо Замовник у межах одного календарного місяця з моменту закінчення строку зберігання товару, відповідно до положень даного Договору, не розпорядиться своїм товаром, Виконавець має право розпорядитися ним відповідно до норм чинного законодавства України 1. Права та обов’язки сторін

6.1. Права та обов’язки Виконавця:

6.1.1. Виконавець зобов’язується сумлінно та належним чином вживати усіх заходів, встановлених Договором, для забезпечення схоронності товару протягом строку його зберігання.

6.1.2. Виконавець має право не прийняти на зберігання товар у разі, якщо:


 • товар потребує таких умов зберігання, які склад Виконавця не в змозі забезпечити;

 • товар має властивості, що становлять екологічну небезпеку для оточення;

 • документи, що засвідчують якісні характеристики товару, відсутні;

 • товари, що заборонені до ввезення на територію України чи вивезення за межі території України;

 • товари, розміщення яких в зоні митного контролю складу заборонено чинним законодавством України, чинними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

6.1.3. Виконавець забезпечує наявність необхідної кількості компетентних робітників, які є співробітниками ТОВ «МОФ», а також зобов’язується здійснювати навчання цих співробітників спеціальним умовам роботи з переданим Замовником товаром.

6.1.4. Виконавець зобов’язаний здійснювати зберігання товару у спеціально обладнаних приміщеннях та дотримуватися окремо узгоджених з Замовником особливих умов зберігання (температурного режиму, рівня вологи, тиску тощо).

6.1.5. Виконавець не несе відповідальність за пошкодження переданого на зберігання товару, що сталися внаслідок втрати окремих його властивостей або якостей, у випадку, якщо вказівки про особливі умови зберігання такого товару не були доведені до відома, узгоджені та надані Виконавцю у письмовому вигляді до моменту передачі товару на зберігання.

6.1.6. Якщо для забезпечення схоронності товару потрібна негайна зміна умов його зберігання, Виконавець має право самостійно вжити відповідних невідкладних заходів та негайно (з моменту виявлення такої зміни умов) повідомити про них Замовника.

6.1.7. Виконавець зобов’язаний на першу вимогу Замовника повернути товар, переданий на зберігання, навіть якщо строк його зберігання не закінчився.

6.1.8. Виконавець зобов’язаний за свій рахунок оглянути товар при прийнятті його на зберігання для визначення його кількості та зовнішнього стану.

6.1.9. Розміщення Товару на Складі здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.10. Виконавець, при наданні послуг з митного декларування товару, зобов’язаний дотримуватись норм чинного законодавства України.

6.1.11. Виконавець останнього дня кожного календарного місяця, протягом якого надавалися Послуги за цим Договором, виставляє Замовнику, разом із рахунком, підписаний Акт здачі-приймання робіт (послуг) у 2 (двох) примірниках для підпису Замовником.

6.2. Права та обов’язки Замовника:

6.2.1. Замовник зобов’язаний завчасно до запланованої дати відвантаження товару, у будь-якому випадку, не більш ніж за 24 (двадцять чотири) години, передати Виконавцю шляхом факсимільного або електронного зв’язку заявку про відпуск товару, або належним чином завірену копію документу, що її замінює.

Замовник зобов’язаний передати оригінал заявки про відпуск товару, або документ, що її замінює, не пізніше початку проведення операції з відпуску товару.

6.2.2. Замовник зобов’язаний своєчасно сплачувати за Послуги Виконавця, згідно рахунків-фактур Виконавця.

6.2.3. Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Акту здачі-приймання робіт (послуг) підписати 1 (один) примірник цього акту та надіслати його Виконавцю. Замовник має право відмовитись від прийняття Послуг за Договором, якщо вони надані неналежним чином, шляхом письмової мотивованої відмови від підписання акту. Якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Акту здачі-приймання робіт (послуг) Замовник не надав підписаний його примірник або письмову мотивовану відмову від його підписання, вважається, що Послуги за Договором надані у повному обсязі.

6.2.4. Замовник зобов’язаний забрати товар від Виконавця після закінчення строку його зберігання відповідно до умов даного Договору, або додаткових домовленостей між сторонами, які оформляються шляхом укладання додаткової угоди та що є невід’ємними частинами Договору.

6.2.5. Замовник зобов’язаний до моменту прийомки / відвантаження товару, а, в окремих випадках, у строки, погоджені між сторонами, надати Виконавцю всі необхідні документи, належним чином складені та завірені, для виконання операцій щодо прийомки / відвантаження товару за цим Договором.

6.2.6. Замовник гарантує, що товар, переданий Виконавцю на зберігання, повністю відповідає пожежним, санітарно-епідеміологічним та іншим нормам безпеки, не є предметом, виключеним з обороту на території України та інших держав, а також повністю відповідає товаро-супроводжувальним документам.

6.2.7. Перед передачею товару на відповідальне зберігання Замовник зобов’язаний довести до відома, узгодити та надати Виконавцю у письмовому вигляді вказівки щодо особливих умов зберігання товару, якщо така специфіка має місце.

6.2.8. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю збитки, завдані властивостями товару, переданого на зберігання, про які Виконавець не знав і не міг знати про ці властивості.

6.2.9. Замовник має право безперешкодно та у будь-який час проводити огляд товару або його зразків протягом усього строку зберігання, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати огляду, при умові отримання відповідного дозволу від митного органу

6.2.10. Замовник має право у будь-який час вимагати у Виконавця повернення товару або його частини, що знаходиться на зберіганні.

6.2.11. Замовник має право не частіше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців вимагати від Виконавця проведення інвентаризації товару, що знаходиться на зберіганні. Порядок проведення інвентаризації встановлюється розділом 7 цього Договору.

6.3. Документообіг та обов’язки Сторін щодо митного декларування товару:

6.3.1. При наданні Виконавцем послуг з митного декларування товару, Замовник зобов’язаний:

- до початку митного оформлення кожної партії товару надавати Виконавцю доручення-заявку на декларування цього товару та усі необхідні для митного оформлення товару документи;

- у необхідних випадках надавати уповноваженій особі Виконавця доручення на виконання окремих функцій від імені Замовника;

- забезпечити своєчасну сплату митних платежів, згідно із чинним законодавством України;

- з метою отримання Виконавцем Попередньої Декларації (Попереднього Повідомлення) передати Виконавцю не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати відправлення товару копії таких товаросупроводжувальних документів:


 • Вхідний рахунок (інвойс);

 • Пакувальний лист;

 • Сертифікат якості;

 • Сертифікат походження товару;

- з метою отримання Виконавцем Попередньої Декларації (Попереднього Повідомлення) передати Виконавцю не пізніше моменту передачі партії товару відправником першим вантажоперевізником передати копію транспортної (товарно-транспортної) накладної.

6.3.2. Не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години після отримання супроводжуючих документів Виконавець отримує від митних органів Попередню Декларацію (Попереднє Повідомлення), номер якої (якого) повідомляє Замовнику.

6.3.3.Наступні товаросупроводжувальні документи слідують разом із товаром та мають бути надані Виконавцю не менш ніж за 24 (двадцять чотири) години до отримання відповідного товару:


 • Вхідний рахунок (інвойс);

 • Пакувальний лист;

 • Сертифікат якості;

 • Сертифікат походження товару;

При отриманні документів Виконавець перевіряє їх відповідність з подорожнім листом та реєстром.

6.3.4. Виконавець зобов’язується дотримуватись повної конфіденційності щодо інформації та документів, отриманих від Замовника.7. Інвентаризація

  1. Замовник та Виконавець будуть спільно, не частіше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців, проводити інвентаризацію товару, що знаходиться на зберіганні. Інвентаризація проводиться в строки, спільно визначені сторонами чи відповідно до графіка, узгодженого сторонами.

  2. Інвентаризація проводиться шляхом фізичного перерахунку товару за участю представників Замовника та Виконавця. Якщо результати фізичного перерахунку та документальні облікові данні збігаються, то сторони підписують Акт інвентаризації/інвентаризаційний опис. При розбіжності результатів перерахунку сторони проводять спільний перерахунок переданих на зберігання товарів. (Загальноприйнятий альтернативний метод інвентаризації передбачає звіряння Замовником результатів власних підрахунків із обліковими даними Виконавця. Якщо опис Замовника не збігається з обліковими даними Виконавця, обидві сторони повинні невідкладно спільно провести фізичне описування, щоб улагодити будь-які розходження між документацією та результатами фізичного перерахунку). Кожна сторона зберігає копію Акта інвентаризації/інвентаризаційного опису для виправлення даних бухгалтерського обліку.

  3. Замовник має право звернутися до Виконавця для проведення інвентаризації винятково силами Виконавця. У разі, якщо облікові дані Замовника та результати інвентаризації силами Виконавця збігаються, сторони приймають такий Акт інвентаризації/інвентаризаційний опис, як підставу для подальшого обліку та внесення виправлень у данні бухгалтерського обліку.

  4. У разі виявлення розбіжностей у процесі інвентаризації, сторони погоджують, що якщо така розбіжність виявлена щодо групи товарів однакового найменування, зі схожим застосуванням, котрі можна віднести до однорідних товарів, якщо товари мають схожість за зовнішнім виглядом або упаковані в однакову тару, приймається сторонами як пересортування. У такому разі відшкодуванню підлягає винятково негативне сальдо у вартості товарів, щодо яких має місце пересортування.

  5. Витрати на проведення непередбачених цим Договором інвентаризацій покладаються на сторону, що вимагає проведення додаткових інвентаризацій.

  6. Виконавець надає можливість вільного доступу до розміщених на складі товарів та необхідну допомогу представникам Замовника для успішного проведення щоквартальних інвентаризацій за умови письмового звернення Замовника. В період проведення інвентаризації, Виконавець не проводить видачу та приймання товарів Замовника.

У разі необхідності, сторонами можуть бути погоджені конкретні положення щодо порядку та умов проведення інвентаризації, про що підписується Додаток № __ до даного Договору, який є невід’ємною частиною даного Договору.

8. Плата за Послуги

8.1. Замовник оплачує надані Виконавцем Послуги, передбачені п. 1.1. даного Договору, протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати виставлення рахунку.

Оплата виконується відповідно до рахунку Виконавця, із наступним підписанням Акт здачі-приймання робіт (послуг).

8.2. Рахунки за Послуги виставляються Виконавцем останнього робочого дня кожного місяця, або по факту виконаних робіт (послуг)

До рахунків може бути доданий звіт про виконану роботу і надані послуги.

Оплата виконується шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця за реквізитами, вказаними у цьому Договорі, в національній грошовій одиниці України на підставі отриманих від Виконавця рахунків, у строки, обумовлені п. 8.1 цього Договору.

8.3. Тарифи на Послуги Виконавця відображені в Додатку № 1 до даного Договору, що є невід'ємною частиною даного Договору.

8.4. Тарифи на Послуги Виконавця можуть бути змінені останнім автоматично при зміні чинного законодавства, зміні тарифів на комунальні послуги чи орендної плати, зміні обсягів зберігання, узгоджених у Додатку № 1 до даного Договору, а також зміні відношення курсу гривні до курсу іноземної валюти, що значиться в тарифах, на 5% (п’ять відсотків) в сторону збільшення, але не більше.

8.6. Про зміну тарифів на Послуги Виконавець зобов’язаний повідомити письмово Замовника за 30 календарних днів до дати початку дії таких змін.


 1. Страхування

9.1. Виконавець може виконати страхування своєї відповідальності перед Замовником за пошкоджений/знищений/відсутній товар з вини Виконавця.

9.2. Замовник може додатково виконати страхування товару або доручити Виконавцю за рахунок і на користь Замовника застрахувати товар.


10. Відповідальність сторін


10.1. У разі порушення Замовником або Виконавцем своїх договірних зобов’язань, сторони вживають усіх заходів для ліквідації таких порушень і належного виконання своїх договірних зобов’язань.

10.2. Всі нестачі / пошкодження / псування, що виникли з вини Виконавця, підлягають відшкодуванню Замовнику в розмірах, які не перевищують вартість товару відповідно до інвойсу / накладної / акту / інших документів, що були надані при передачі товару на зберігання Виконавцю.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за товар Замовника, не оформлений відповідними супровідними документами та документами приймання-передачі товару, зберігання якого заборонене законодавством України, а також товару, який є пошкоджений, знищений внаслідок внутрішніх якісних (хімічних, фізичних тощо) характеристик товару про які не був попереджений Виконавець відповідно до положень п. 6.2.6. даного Договору.

10.4. Виконавець відповідає за втрату / нестачу або пошкодження товару після закінчення строку його зберігання лише за наявності його умислу або необережності.

10.5. Документ щодо оцінки вартості пошкодженого / знищеного / відсутнього товару повинен бути узгоджений і підписаний сторонами.

10.6. У разі невчасної оплати Послуг Виконавця Замовник сплачує неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день затримки оплати. У разі затримки Замовником оплати рахунків Виконавця більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Замовник сплачує Виконавцю суму заборгованості з урахуванням 15% (п'ятнадцять відсотків) річних. Штрафні санкції підлягають нарахуванню до моменту погашення Замовником заборгованості.10.7. Замовник несе матеріальну відповідальність за збитки, завдані ним Виконавцю, а також особами, уповноваженими ним на здавання, отримання, інвентаризацію товару, а також здійснення інших повноважень відповідно до даного Договору.

11. Порядок вирішення та розгляду спорів

11.1. Спори щодо виконання сторонами умов даного Договору та додатків до нього, що є невід’ємними частинами Договору, вирішуються шляхом ведення переговорів.

11.2. Для вирішення спорів щодо втрати / нестачі / пошкодження товару під час зберігання та/або надання послуг пов’язаних зі зберіганням, обов’язковим є застосування претензійного порядку у відповідності з положеннями чинного процесуального законодавства України та інших нормативно-правових актів України.

11.3. Претензії Замовника повинні бути подані в письмовому вигляді з дотриманням строків позовної давності, але не пізніше двох місяців з моменту, коли Замовник дізнався чи повинен був дізнатися про пошкодження/знищення/нестачу товару, що знаходиться або знаходився на відповідальному зберіганні Виконавця.

Претензія може бути складена у довільній формі, однак у ній обов’язково зазначаються:

 • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію (посилання на відповідні положення даного Договору, додатків до нього);

 • докази, що підтверджують ці обставини (посилання на належним чином затверджений акт, що був складений при виявленні розбіжностей щодо кількості / якості / комплектності товару);

 • посилання на відповідні нормативні акти чинного законодавства України;

 • чіткі вимоги Замовника;

 • сума претензії та її детальний розрахунок.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.

11.4. У випадку недосягнення сторонами компромісного рішення шляхом переговорів та/або застосування претензійного порядку, спір передається на вирішення до суду України за визначеною підвідомчістю та підсудністю, відповідно до чинного законодавства України.

12. Реклама

12.1. Замовник погоджується, що Виконавець може згадувати найменування Замовника в своїх рекламних та інших публічних друкованих матеріалах з попереднім повідомленням про це Замовника.13. Конфіденційність

13.1. Кожна зі сторін повинна зберігати в суворій конфіденційності будь-які інформаційні дані, що стосуються даного Договору, і не підлягають розкриттю третій стороні, особливо щодо умов даного Договору, а також найменувань і кількості товару, що перебувають і видаються зі складу, назви компаній Замовника, а також іншу комерційну та конфіденційну інформацію однієї зі сторін, яка отримана чи іншим чином стала доступною другій стороні.

13.2. Жодна зі сторін не повинна розкривати подібну інформацію третій стороні чи використовувати її з метою не передбаченою даним Договором, окрім випадків, коли розкриття зазначеної конфіденційної чи комерційної інформації вимагається за законом.

Сторона, що порушила дану умову, повинна інформувати про це іншу сторону протягом трьох днів із дня розкриття конфіденційної інформації.14. Форс-мажор

14.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у разі, якщо це невиконання стало результатом форс-мажорних обставин.

У цьому разі сторона, що не виконала свої зобов'язання через форс-мажорні обставини, повинна протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити іншу сторону про це.

Це повідомлення повинно містити інформацію про природу форс-мажорних обставин і, наскільки це можливо, про збиток, завданий невиконанням стороною своїх зобов'язань.

14.2. Форс-мажорними вважаються обставини, що виходять з-під контролю сторін, яким з розумних причин не можна запобігти чи передбачити заздалегідь, і вплив яких не може бути подоланий, включаючи (але не обмежуючи): війни, громадянські заворушення, землетруси, повені, пожежу чи інші стихійні лиха, страйки або спори робітників та службовців. Крім того обставини законодавчого характеру: зміна або раптове прийняття указів чи постанов Президента України, Уряду України, Міністерства доходів і зборів України.

Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, повинна підтвердити наявність таких обставин, надавши відповідний офіційний документ.

 1. Інші умови Договору

15.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «___» ___________________ 20___ року.

15.2. По закінченні строку дії Договору, він вважається продовженим на наступний рік (12 місяців), якщо жодна зі сторін, за один місяць до спливу строку його дії, не сповістила письмово іншу сторону про розірвання Договору.

15.3. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні Договору, кожна зі сторін має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір, письмово попередивши про причину розірвання за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання.

15.4. Всі доповнення та додатки до даного Договору набувають юридичної сили за умови підписання їх сторонами з прикладанням печаток.

15.5. Всі доповнення та додатки до даного Договору, передані та підписані за допомогою факсимільного зв'язку або електронного зв’язку, мають юридичну чинність за умови їх погодження з іншою стороною.

15.6. Всі доповнення та додатки належним чином підписані та погоджені між сторонами є невід’ємними частинами даного Договору.

15.7. Умови щодо порядку надання послуг згідно з положеннями даного Договору, які включають прийом/видачу товару зі складу Виконавця, строки, терміни та порядок проведення інвентаризації, інші умови та правила здійснення операцій з товаром Замовника на території складського приміщення Виконавця, відображено у додатках до даного Договору.

15.8. Цей Договір підписано у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.


16. ПОШТОВІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник
ТОВ «»
Місцезнаходження:

,Україна,., Код ЄДРПОУ:

Банківські реквізити: п/р № в «», МФО

Св-во платника ПДВ №

ІПН:

Тел./факс:
( директор)
_______________________________//
М.П.ВиконавецьТОВ «МОФ»
Місцезнаходження:

08130, Україна, Київська область,


Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, буд. 1-А

Код ЄДРПОУ: 36796783

Банківські реквізити: п/р № 26002450304900 у АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005

Св-во платника ПДВ № 200155840

ІПН: 367967815534

Тел./факс: (044) 498-46-81
Т.в.о. директора
___________________________/Костів І.Р./
М.П.


ДОДАТОК № 1

до договору № МОФ -_____________________від «___» _____________ 2015 року
ТАРИФИ

на послуги митного складу ТОВ «МОФ», розташованого за адресою: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1-А (далі – «МС»)

с. Чайки «____» ___________ 2015 року


Товариство з обмеженою відповідальністю «МОФ», в особі тимчасово виконуючого обов’язки директора Костів Ірини Романівни, що діє на підставі Статуту, далі «Виконавець», з однієї сторони, та ____________________________ «_________», в особі ____________________________________, що діє на підставі _______________, далі «Замовник» ,з іншої сторони, кожна окремо «Сторона», а разом – «Сторони», узгодили дійсним додатком наступні тарифи на такі послуги:

№ з/п

Найменування послуг/робіт


Одиниця виміру

Тариф на послуги/роботи ( без ПДВ), грн.

1.

Зберігання вантажу на стелажах** МС

П/м* на добу

7,00

2.

Зберігання на підлозі МС

Кв. м/доба

9,00

3.

Вантажно-розвантажувальні роботи на території МС механічним способом

П/м до 300 кг

35,00

4.

Вантажно-розвантажувальні роботи на території МС механічним способом (для важких та негабаритних вантажів)

понад 300 кг

договірний

5.

Вантажно-розвантажувальні роботи на території МС вручну

короб до 3 кг

3,00

6.

Вантажно-розвантажувальні роботи на території МС вручну

короб від 3

до 20 кг


7,00

7.

Послуги для ТЗ, які прибули на адресу митних ліцензійних складів, та оформлюються в режим ІМ-74. Тариф включає в себе: заїзд ТЗ, реєстрацію, зняття з митного контролю та інші роботи, які використовуються для проходження необхідних митних процедур.

1 ТЗ

450,00

8.

Заїзд одного ТЗ вантажопідйомністю понад 3 тонни в ЗМК

1 ТЗ

150,00

9.

Заїзд одного ТЗ вантажопідйомністю до 3-х тонн в ЗМК

1 ТЗ

100,00

10.

Оформлення ВМД ІМ-74, від

1 ВМД

800,00

11.

Кожна додаткова позиція в МД-3 та МД-6

1 позиція

100,00

12.

Оренда палети* на території МС

палета/місяць

35,00

13.

Палетизація (обмотка палети плівкою) на території МС

1 палета

30,00

14.

Стікерінг (проклейка стікерів в приміщенні СТЗ, без врахування вартості виготовлення стікерів)

1 стікер

0,40

15.

Виготовлення стікерів

1 стікер

0,20

16.

Ідентифіквційний догляд, перебірка вантажу на території МС за артикулами

1 артикул (1 тонна)

договірний

*П/м – європалета (габарити: 800*1200*150 мм);

**зберігання нестандартних вантажів перераховується(тарифікується) з розрахунку європалетомісце

Клієнт має право замовити додатково брокерські послуги по домовленості

Дійсний додаток підписаний в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін і є невід’ємною частиною Договору № МОФ - __________________ від «____» __________ 2015 року

Замовник: _____ «________________»
(Посада)
___________________________________/____________/

Виконавець: ТОВ «МОФ»
Т.в.о. директора
___________________________________/Костів І.Р./ЗАМОВНИК __________________м.п. ВИКОНАВЕЦЬ __________________ м.п.
Скачати 226.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал