Додаток до рішення Одеської міської ради від № стату т одеської загальноосвітньої школи-інтернату №5 І-ІІІ ступенів одеської міської ради одеської області (нова редакція) Одеса 2012 рік ІСкачати 364.07 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір364.07 Kb.
Додаток

до рішення Одеської міської ради

відС Т А Т У Т

ОДЕСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ


ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 5 І-ІІІ СТУПЕНІВ

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Одеса – 2012 рікІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступеню № 5 зареєстрована виконавчим комітетом Одеської міської ради 14.08.2003 р., реєстраційний № 946, перейменована рішенням Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 910-V в ОДЕСЬКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ-ІНТЕРНАТ № 5 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, є правонаступником Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

  2. Повна назва: ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

  3. Скорочена назва: ОДЕСЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5.

  4. Місцезнаходження ОДЕСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 5 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 65038, м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 85.

  5. ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальним бюджетним загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей, які потребують соціальної допомоги.

  6. ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – навчальний заклад) є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи навчальний заклад набуває з дня його державної реєстрації. Навчальний заклад має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Навчальний заклад може мати самостійний баланс, відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  1. Засновником навчального закладу є Одеська міська рада (далі – Засновник).

  2. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

  3. Завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- забезпечення утримання, виховання, навчання та соціальної адаптації дітей, які потребують соціальної допомоги, забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- забезпечення права вихованцям на здоровий розвиток;

- забезпечення соціально-правових гарантій дітям, які потребують соціальної допомоги;

- створення умов, сприятливих для проживання, навчання та виховання дітей, які потребують соціальної допомоги, для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя;

- виховання та утримання вихованців за принципом родинності;

- виховання громадянина України;

- виховання у дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- виховання поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, трудової діяльності;

- забезпечення професійної орієнтації вихованців закладу, їх подальшого працевлаштування;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- організація дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей;

- вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших, передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківської опіки, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;

- забезпечення безкоштовного харчування вихованців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та неповних сімей згідно з чинним законодавством;

- вирішення питань надання пільг дітям відповідно до законодавства України.


  1. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положеннями про загальноосвітній навчальний заклад, про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

  2. У навчальному закладі перебувають діти від шести років до здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету міста та інших, незаборонених законодавством джерел фінансування, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у школі-інтернаті на повному державному забезпеченні відповідно до встановлених норм.

  3. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

  4. Навчальний заклад несе відповідальність за:

- безпечні умови власної діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.  1. У навчальному закладі визначені російська та українська мови навчання. Згідно з бажанням учнів та їх батьків, тенденціями розвитку регіону, суспільства та держави може вводитись профільне навчання в старшій школі.

  2. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.


  1. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


2.1. Комплектування навчального закладу вихованцями здійснюється управлінням освіти та науки Одеської міської ради.

2.2. Комплектування навчального закладу здійснюється до 25 серпня поточного року. Переведення вихованців до іншого інтернатного закладу проводиться з 1 вересня поточного до 30 травня наступного року. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах. Зарахування дітей до навчального закладу здійснюється відповідно до території обслуговування – м. Одеса.

2.3. Зарахування дітей до навчального закладу здійснюється наказом директора на підставі таких документів:

- направлення (путівки) управління освіти та науки Одеської міської ради;

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- копії свідоцтва про народження дитини;

- відповідних медичних документів про стан здоров’я;

- особової справи учня (для дітей шкільного віку);

- результату обстеження дитини, виданого відповідною психолого-медико-педагогічною комісією (консультацією);

- довідки про стан матеріального забезпечення сім’ї.

2.4. У навчальному закладі можуть утримуватися діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до навчального закладу за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.

2.5. Для зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, крім документів, вказаних у підпункті 2.3, додаються:

- документи про наявність та закріплення житлової площі та майна за дитиною;

- документи про успадкування житлової площі та майна;

- довідка з пенсійного фонду про призначення пенсії дитині, копія ухвали суду про стягнення аліментів;

- акт первинного обстеження умов життя дитини;

- відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (копії свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);

- повідомлення про взяття дитини на первинний облік органами опіки та піклування;

- страхове свідоцтво про обов’язкове особисте державне страхування відповідно до чинного законодавства;

- ощадна книжка дитини;

- довідки про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів;

- опис належного дитині майна, відомості про осіб, які відповідають за його збереження;

- ідентифікаційний код дитини.

2.6. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу вихованцям видаються:

- довідка про перебування в навчальному закладі;

- документи про освіту;

- грошова та матеріальна допомога відповідно до діючих нормативів;

- свідоцтво про народження, паспорт (для вихованців, які досягли 16-річного віку);

- відомості про батьків або близьких родичів;

- документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадну книжку, цінні папери, пенсійну книжку, страхове свідоцтво, ідентифікаційний код та інші документи.

2.7. Документи на зарахування дитини (окрім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) до навчального закладу подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

2.8. Навчальний заклад забезпечує випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошовою та матеріальною допомогою відповідно до діючих нормативів.

2.9. У навчальному закладі можуть навчатися діти віком від 6 років. Діти і підлітки – члени однієї сім’ї (брати і сестри) зараховуються до однієї школи-інтернату, за винятком випадків, коли на підставі медичних показань вони не можуть навчатися в одному навчальному закладі.

2.10. Навчальний заклад може мати у своєму складі дошкільні групи. З метою забезпечення диференційованого підходу до навчання в навчальному закладі можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

2.11. Наповнюваність класів навчального закладу, поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВИХОВАНЦІВ
  1. Режим роботи навчального закладу – цілодобовий, затверджується рішенням ради навчального закладу та погоджується з управлінням освіти та науки Одеської міської ради і територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

  2. Під час канікул адміністрація навчального закладу сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

  3. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці навчального закладу на період канікул у недільні та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні, можуть виїжджати додому у супроводі дорослих.

  4. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація навчального закладу може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в навчальному закладі, проживати у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному і психічному здоров’ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного терміну навчання в навчальному закладі оформлюється наказом директора.  1. За утримання дітей у навчальному закладі з батьків або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

  2. Вихованці навчального закладу відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення навчального закладу забезпечуються м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо.

Вихованці закладу відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом і взуттям.

Директор навчального закладу може вносити обґрунтовані корективи до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах асигнувань і з урахуванням місцевих особливостей.  1. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають у навчальному закладі на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.

  2. Після закінчення навчального закладу вихованцям безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, яке було в їхньому користуванні під час навчання в навчальному закладі. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватись також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання.

Вихованцям, які вибули з навчального закладу з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.

  1. Медичне обслуговування вихованців навчального закладу здійснюється медичними працівниками, які входять до штату навчального закладу, та медичними працівниками лікувально-профілактичних установ за територіальним принципом.

Установи охорони здоров’я спільно з медичними працівниками навчального закладу двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх вихованців, у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний огляд і своєчасне лікування.

  1. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, якістю харчування вихованців покладається на директора навчального закладу, відповідні органи управління освітою, охорони здоров’я, територіальні державні санітарно-епідеміологічні служби.

  2. У навчальному закладі за наявності не менше 15 дітей різного віку із загальним недорозвитком мовлення вводиться посада вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти.

  3. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальному закладі здійснюється практичним психологом.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У робочому навчальному плані навчального закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у навчальному закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

4.3. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

4.4. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

4.5. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4.6. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та власного Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

4.7. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

4.8. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

4.9. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

4.10. Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів за погодженням з місцевими органами управління освітою.

4.11. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази навчальний заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямками.

4.12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.13. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше1 липня наступного року.

4.14. Структура навчального року (тривалість занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

4.15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше ніж 30 календарних днів.

4.16. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.17. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частин навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

4.18. Навчальний заклад може обирати інші (крім уроку) форми організації навчально-виховного процесу.

4.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше ніж 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

4.20. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується рішенням педагогічної ради навчального закладу та затверджується директором навчального закладу.

4.21. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.22. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

4.23. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей і обдарувань.

4.24. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

4.25. Критерії оцінювання навчальних досягнень вихованців навчального закладу визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.26. Облік навчальних досягнень вихованців протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ вихованців.

4.27. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.28. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учнів за саном здоров’я або з інших поважних причин може бути звільнено від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.29. Учнів початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.30. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.31. Порядок переведення і випуск вихованців навчального закладу визначається відповідно до чинного законодавства.

4.32. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

4.33. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінний успіх в навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.34. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.35. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів (вихованців) навчального закладу до вступу у будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.36. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до вихованців забороняється.


V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
  1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є:

- учні (вихованці);

- директор;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- бібліотекарі, практичні психологи, педагоги соціальні;

- юристи;

- технічні працівники;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники громадськості.

  1. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положеннями про загальноосвітній навчальний заклад, про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, власним Статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

  2. Вихованці навчального закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.  1. Вихованці навчального закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками обсягом не меншим, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, незаборонених чинним законодавством;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

- дотримуватись правил особистої гігієни.
  1. Вихованці навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей.

  2. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

  3. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальному закладі.

  4. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

  5. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

  6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмової згоди педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.  1. Директор навчального закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом навчального закладу.

  2. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

  1. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність обійманій посаді, встановлюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

  1. Педагогічні працівники навчального закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я вихованців;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- вносити керівництву навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.  1. Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати вимоги Статуту навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.


  1. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають обійманій посаді, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

  2. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

  3. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.  1. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту навчального закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  1. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

  2. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.


  1. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись Статуту навчального закладу;

- виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
6.1. Управління навчальним закладом здійснюється його Засновником.

6.2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Директором навчального закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки.

Директор навчального закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

6.3. Координацію діяльності навчального закладу здійснює управління освіти та науки Одеської міської ради.

6.4. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень у навчанні, якістю знань, умінь та навичок вихованців;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів щодо запобігання вживанню вихованцями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- від імені навчального закладу представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях;

- сприяє призначенню опікуна, піклувальника і виконує обов’язки опікуна і піклувальника дітей, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- захищає особисті та майнові права та інтереси вихованців;

- розпоряджається в установленому порядку майном навчального закладу та коштами;

- щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу.

Директор навчального закладу має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків; другого підпису – головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).

6.5. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

6.6. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи навчального закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення вихованців та працівників навчального закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників навчального закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

- інші питання, пов’язані з діяльністю навчального закладу.

6.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж чотири рази на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.8. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція його колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від наступних категорій:

- працівники навчального закладу – зборами трудового колективу;

- учні ІІ-ІІІ ступенів навчання – класними зборами;

- батьки, представники громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, Засновник.

Конференція:

- обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора навчального закладу;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності, інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу.

6.9. У період між конференціями діє рада навчального закладу.

6.10. При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада відповідно до чинного законодавства.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
  1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі навчального закладу.

  2. Майно навчального закладу є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси і належить йому на праві оперативного управління.

  3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

  5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, актової і читальної зали, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, харчоблоку, їдальні тощо.

  6. Основні фонди навчального закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

Навчальний заклад одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

  1. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти бюджету міста у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів обсягом Державних стандартів освіти;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші кошти, незаборонені чинним законодавством.  1. У навчальному закладі може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Засновника та бюджету в розмірі не менше 3 % витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку навчального закладу, відкритому в органі Державної казначейської служби України відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування.  1. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів; користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

  2. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  3. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
  1. Навчальний заклад за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обміни у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

  2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

  3. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, у учнівському та педагогічному обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

Х. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  1. Державний контроль діяльності навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

  2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів; контроль діяльності здійснює Засновник.

  3. Основною формою державного контролю діяльності навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

  4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до чинного законодавства.

ХІ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
  1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту навчального закладу можуть надходити від Засновника та ради навчального закладу.

  2. Зміни та доповнення до Статуту навчального закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  1. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.

  2. Ліквідація навчального закладу здійснюється рішенням Засновника або рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

  3. Ліквідація навчального закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

  4. Майно та грошові кошти навчального закладу, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

  5. Ліквідація навчального закладу вважається завершеною, а навчальний заклад припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Секретар ради О. Бриндак


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка