Додаток до рішення Одеської міської ради №1290-vi від 20. 09. 2011 статут комунального позашкільного навчального закладу «дитяча школа хорового мистецтва ім. С. К. Крижановського м. Одеси» (нова редакція) Одеса 2011 рік 1Скачати 220.84 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір220.84 Kb.
Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№1290-VI від 20.09.2011СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДИТЯЧА ШКОЛА ХОРОВОГО

МИСТЕЦТВА ІМ. С.К. КРИЖАНОВСЬКОГО

М. ОДЕСИ»

(нова редакція)

Одеса – 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧА ШКОЛА ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ІМ. С.К. КРИЖАНОВСЬКОГО М. ОДЕСИ» (далі – Заклад) є правонаступником Одеської школи хорового мистецтва, зареєстрованої наказом управління культури виконавчого комітету Одеської обласної ради від 1 вересня 1978 року № 119-а, перереєстрованої виконавчим комітетом Одеської міської ради 24 лютого 1997 року (реєстраційний № 188) та 19 серпня 2003 року (реєстраційний № 968).

1.2. Заклад – бюджетний комунальний позашкільний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад системи Міністерства культури та туризму України, початкова ланка спеціальної мистецької освіти, який має статус державного закладу освіти.

1.3. Засновником Закладу є Одеська міська рада (далі – Засновник).

1.4. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.5. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів» і «Положенням про позашкільний навчальний заклад», наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та туризму України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженим наказом Міністерства культури та туризму України від 6 серпня 2001 року № 523, і власним Статутом.

1.6. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.7. Мова навчання у Закладі визначається Конституцією України і Законом України «Про мови».

1.8. Заклад має розрахунковий рахунок в органах Державного казначейства України.

1.9. Повне найменування Закладу українською мовою – «КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧА ШКОЛА ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ІМ. С.К. КРИЖАНОВСЬКОГО М. ОДЕСИ».

1.10. Скорочено – «ДШХМ ім. С.К. Крижановського».

1.11. Повне найменування Закладу російською мовою – «КОММУНАЛЬНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМ. С.К. КРЫЖАНОВСКОГО Г. ОДЕССЫ».
1.12. Скорочено – «ДШХИ им. С.К. Крыжановского».

1.13. Місцезнаходження Закладу: провулок Лютеранський, 1, м. Одеса, 65020, Україна.


2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі Статуту, затвердженого Засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу гербову печатку, кутовий штамп та інші штампи.

2.2. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.3. Основними завданнями Закладу є:

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- виховання в учнях поваги до Конституції України, патріотизму; любові до України, прав і свобод людини та громадянина; почуття власної гідності;

- естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури України;

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різним видам мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їхніх здібностей, талантів і обдарувань;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.4. З метою виконання завдань, що стоять перед Закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та ін.) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-вжиткового мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю та ін.).

2.5. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності, без статусу юридичної особи.

2.6. Заклад може мати філії. Рішення про утворення філій приймається закладом згідно із законодавством.

2.7. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.

2.8. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок Заклад, за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).

2.9. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.10. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту форм і методів навчання.

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямками діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.11. Право вступу до Закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до Закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2.12. Прийняття учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (далі – батьків). До заяви батьків додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у Закладі та копія свідоцтва про народження. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються радою Закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом керівника Закладу.

2.13. Вік вступників, термін та зміст навчання визначаються педагогічною радою відповідно до учбових планів, затверджених Міністерством культури та туризму України, програм, методик, рекомендованих методичними кабінетами навчальних закладів культури, освіти.

2.14. Документація Закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури та туризму України.

2.15. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником Закладу згідно зі строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Заклад може працювати за окремим планом, затвердженим його керівником.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

3.3. Заклад працює за річним планом роботи.

3.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури та туризму України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими управлінням культури та туризму Одеської міської ради, за умови відсутності типових.

3.5. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типового навчального плану.

3.6. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: індивідуальні та групові заняття, уроки, репетиції, перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки, лекції, бесіди, вікторини, екскурсії, позаурочні заходи, а також інші форми, затверджені педагогічною радою Закладу.

3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, розглядів випускних робіт, переглядів випускних спектаклів) визначаються відділеннями або (та) відділами Закладу за рішенням педагогічної ради.

3.8. Основною формою навчально-виховної роботи є заняття (урок).

Тривалість одного заняття (уроку) в Закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

- віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

- віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

- старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом педагогічного працівника. Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і коротких перерв між заняттями (уроками) визначається розкладами, затвердженими заступником керівника з навчальної роботи.

3.9. Відволікання учнів на роботу та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.10. Середня наповнюваність груп у Закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури та туризму України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати кількість, визначену розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани закладу.

3.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, затверджена Міністерством культури та туризму України.

3.12. Річні оцінки рівня навчальних досягнень учнів виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Згідно з навчальними планами з предметів, з яких проводяться іспити (випускні роботи), підсумкова оцінка виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі річних та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

Річне оцінювання з предметів навчального плану здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Підсумкова оцінка може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються керівником Закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявністю відповідних документів.

3.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із Закладу (за умови систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника Закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.15. Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається свідоцтво. Зразки свідоцтв затверджуються Міністерством освіти і науки України. Виготовлення свідоцтв для закладів, що знаходяться в комунальній власності міста, здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

3.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, за умови повного виконання навчальних планів та програм видається свідоцтво про закінчення Закладу на підставі річних оцінок, а для випускників художньої школи (художнього відділення закладу мистецтв) за умови виконання випускної роботи.

3.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в Закладі. Для одержання свідоцтва цим учням надається право повторного іспиту (іспитів). Учням художньої школи (художнього відділення закладу мистецтв) у разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

3.18. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні усіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

3.19. За рішенням керівника Закладу виключення учнів із Закладу може проводитися при не внесенні плати за навчання протягом 2-х місяців, у групах самоокупності – одного місяця (відповідно до нормативно-правових актів).
4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є:

- учні;


- директор, заступники директора;

- педагогічні працівники: викладачі, концертмейстери;

- бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

- батьки;

- представники установ, підприємств, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні Закладу мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою Закладу;

- участь у конкурсах оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутрішньошкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявністю вільних місць. Переведення здійснюються за наказом керівника.

4.4. Учні Закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями та практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна;

- дотримуватися вимог Статуту Закладу.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психологічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в Закладі. Педагогічним працівником закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

4.6. Педагогічні працівники Закладу мають права та обов’язки, передбачені чинним законодавством, колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку.

4.7. Викладачі, концертмейстери Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівником або заступником керівника з навчальної роботи.

4.8. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.9. Обсяг педагогічного навантаження працівників Закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі зміни кількості учнів, пов’язаної з їх вибуттям чи зарахуванням, інших змін умов праці, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до норм трудового законодавства України.

4.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.11. Батьки учнів мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу за їх наявності;

- звертатися до органів управління культурою, керівників Закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ


5.1. Управління Закладом здійснює Засновник.

Координацію діяльності Закладу здійснює управління культури та туризму Одеської міської ради.

5.2. До виключної компетенції Засновника відносяться: затвердження Статуту Закладу, внесення змін та доповнень до Статуту, прийняття рішення про припинення діяльності Закладу.

5.3. Керівництво Закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менше, ніж три роки, який успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури та туризму України.

5.4. Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

5.5. Директор Закладу:

- здійснює керівництво колективом;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

- забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Закладу відповідно до законодавства; надбавки, доплати і розміри премій директору Закладу встановлюються управлінням культури та туризму Одеської міської ради за поданням ради Закладу та профспілкового комітету;

- представляє Заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником за результати діяльності Закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;

- затверджує посадові обов’язки працівників Закладу.

5.6. Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладу.

За відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора з навчальної роботи.

Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.7. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників Закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожного навчального семестру.

5.9. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу.

5.10. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в період між загальними зборами.

Кількість членів ради Закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

До складу ради Закладу делегуються завідувачі відділень, відділів, представники громадських організацій та керівництво Закладу.

Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються протоколами.

5.11. У Закладі за рішенням загальних зборів або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.12. Керівник Закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству.

5.13. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у Закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора Закладу.


6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ


6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу провадиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, плати батьків за навчання учнів та додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Основним джерелом фінансування Закладу є кошти бюджету міста.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних Закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, спеціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.3. Розрахунок годин Закладу складається на плановий контингент учнів, установлений управлінням культури та туризму Одеської міської ради відповідно до навчальних планів, за якими працює Заклад.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

- штатний розпис;

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

- кількість педагогічних ставок за урахуванням навчальних годин.

6.4. Розмір плати за навчання учнів установлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та місцевими органами виконавчої влади.

6.5. Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, передбаченими чинним законодавством;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для діяльності, передбаченої його Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається Закладом самостійно відповідно до чинного законодавства.

Установлення для Закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.6. Заклад є бюджетним неприбутковим закладом освіти.

6.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності, відповідно до його Статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися, розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Закладу.

Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

6.8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у Закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
7. МАЙНО ЗАКЛАДУ
7.1. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, належить йому на праві оперативного управління.

7.2. Майно Закладу складають основні кошти та матеріальні цінності, відображені в самостійному балансі Закладу або централізованої бухгалтерії.

7.3. Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, заподіяні Закладу юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.4. Основні фонди Закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

7.5. Майно Закладу може вилучатися Засновником лише за умов подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної мистецької освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА


Заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази та власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
9.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури та туризму України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває Заклад.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація Закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.


10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
10.1. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту можуть надходити від Засновника, трудового колективу, батьків.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником і реєструються у встановленому законом порядку.


11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
11.1. Припинення діяльності закладу відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

11.2. Реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника.

11.3. Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника або суду.

11.4. Ліквідацію Закладу проводить ліквідаційна комісія, призначена Засновником або судом.

11.5. У разі ліквідації Закладу активи мають бути передані іншому неприбутковому закладу відповідного виду або зараховані до доходу бюджету міста.

11.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу вихованцям, які навчалися та виховувалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання і виховання відповідно до чинного законодавства.

11.7. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю в Україні.

11.8. Ліквідація Закладу вважається такою, що відбулася, а Заклад припиняє свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.
Секретар ради О.Б. Бриндак


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка