Додаток 6 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту 10. 07. 2012 №797 умови конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково педагогічним проектом «Інтелект України» 1Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3
Додаток 6

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

10.07.______ 2012 № 797 ________

УМОВИ

конкурсного приймання учнів до класів,

що працюють за науково - педагогічним

проектом «Інтелект України»

1. Загальні положення конкурсу

1.1. Дані Умови визначають загальні положення і основні організаційні засади здійснення конкурсного відбору учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.2. Дані Умови розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців ) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)».

1.3. Мета конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», полягає у формуванні колективу учнів з високим інтелектуальним потенціалом, який забезпечує готовність до інтенсивної навчально-пізнавальної діяльності за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.4. Дані Умови поширюються на дітей, батьки яких виявили бажання навчати їх у класах, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.5. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу, на інформаційному стенді навчального закладу вивішуються перелік питань конкурсних випробувань та пояснювальна записка щодо підготовки до них.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 1-го класу проводяться в період з 1 квітня по 1 червня поточного року.

2.4. За наявності вільних місць у класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», проводиться додатковий конкурсний добір у червні.

2.5. День конкурсних випробувань у такому випадку визначається навчальним закладом по мірі формування груп учнів, які бажають вступити до загальноосвітнього навчального закладу.

2.6. За наявності вільних місць у серпні, але не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року, може проводитись додаткове конкурсне приймання за таких самих умов, що й основне.

2.7. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.8. Для проведення вступних випробувань у навчальному закладі створюється психолого-педагогічні комісії, склад яких затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.9. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу та табеля успішності учня (для дітей, які вступають до 2-9 класів). Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання¸ довідок з місця роботи батьків тощо.

2.11. Усі документи, подані до конкурсної комісії, є матеріалами для службового користування.


3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання комплексу діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до успішного навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Цей комплекс розробляється творчою групою науковців – психологів і педагогів, які здійснюють науково-методичне супроводження проекту «Інтелект України», проходить наукову експертизу та затверджується науковим керівником проекту. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог.

3.3. Чисельність психолого-педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2–11 класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.5. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.6. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.7. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях у терміни, проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.8. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.4. Порядок зарахування

4.1. Діти зараховуються до проектного класу наказом директора на підставі рішення комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення рішення конкурсної комісії.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів рішення комісії і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які зараховані до класу, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

Заступник директора Б. М. Терещук
Науковий керівник І.В. Гавриш

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту __10.07_____2012 № _797_______
ПРОГРАМА
розвитку науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» на 2012-2017 роки.№ п/п

Зміст роботи

Терміни

Відпові-

дальні


Очікувані результати

І. Нормативно-правове забезпечення

1.


Підготовка та складання договорів про співпрацю з учасниками проекту.


Червень

2012 р.


Науковий керівник

Укладання договорів.

2.

Розробка та затвердження в установленому порядку нормативно-правової бази реалізації проекту в загаль-ноосвітніх навчальних за-кладах основної школи, у тому числі:

Концепції реалізації науко-вопедагогічного проекту  «Інтелект України» в ос-новній школі»;

Програми розвитку науко-вопедагогічного проекту  «Інтелект України» в основній школі» на 2012-2017 роки;

Умов про конкурсне приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект Украї-ни»;

Типових навчальних планів ЗНЗ І-ІІ ступенів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».


Червень

2012 р.


Науковий керівник, члени науково-методичної ради

Нормативно-правове забезпечення реалізації проекту3.

Розробка програми дослід-но-експериментальної 

роботи, що буде здійсню-ватися на базі експеримен-тального навчального зак-ладу всеукраїнського рівня Харківської гімназії №169 за темою «Створення без-перервної системи супро-водження навчання й вихо-вання академічно здібних та обдарованих учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів».Червень – вересень

2012 р.


Науковий керівник, члени науково-методичної ради

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.

Підготовка пакету документів щодо надання навчально-методичним комплектам для 5-9 класів відповідного грифу МОНмолодьспорту України.

Упродовж терміну реалізації проекту

Науковий керівник, члени науково-методичної ради

Доповнення нормативно-правової бази галузі освіти.

ІІ. Організаційне, управлінське та кадрове забезпечення

5.

Створення за ініціативою загальноосвітніх навчальних закладів та рішеннями відповідних міських (районних), обласних управлінь освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим в регіонах мережі базових загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

Упродовж терміну реалізації

проекту


Науковий керівник

Створення мережі базових загальноосвітніх навчальних закладів.

6.

Контроль за процесом комплектування та органі-зації навчально-виховного процесу в проектних кла-сах відповідно до норма-тивно-правової бази 

впровадження проекту.Упродовж терміну реалізації

Проекту


Науковий керівник, керівники загально-освітніх навчальних закладів

Реалізація системної моделі навчання й виховання академічно здібних та обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

7.

Створення при загальноосвітніх навчальних закладах дошкільних проектних груп, спрямованих на формування академічних здібностей у дітей дошкільного віку.

Упродовж терміну реалізації

проекту


Науковий керівник, керівники дошкільних і загально-освітніх навчальних

закладів


Створення умов

для формування академічних здібностей дітей дошкільного віку. Здійснення лонгітюдних спостережень

у проектних дошкільних групах із метою відбору до навчання в проектних класах академічно здібних і обдарованих учнів.


8.

Створення науково-методичної координаційної ради з питань розвитку проекту.

Визначення групи наукових консультантів і координаторів Проекту.Липень

2012 р.
Науковий керівник

Ефективне управління процесом

реалізації проекту.9.

Забезпечення офіційного представництва проекту

в мережі Інтернет.Упродовж терміну проекту

Науковий керівник

Своєчасне й повне інформування учасників проекту, педагогічної спільноти та громадськості про хід і результати реалізації проекту.

10.

Надання громадськості та педагогічній спільноті ін-формації щодо можливос-тей та переваг  меритокра-тичної системи освіти для навчання й виховання академічно здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, а також про особливості навчально-виховного процесу в проектних класах.

Постійно,

упродовж терміну реалізації проектуНауковий керівник, керівники загально-

освітніх навчальних закладів –учасників проектуІнформування громадськості й педагогічної спільноти про методологічні, теоретико-методичні та організаційні засади меритократичної системи освіти, особливості навчально-виховного процесу в проектних класах.

11.

Проведення курсів підго-товки педагогічних праців-ників до роботи за науко-во-педагогічним  проектом «Інтелект України».

Упродовж терміну реалізації проекту

Науковий керівник


Кадрове забезпечення проекту.

12.

Проведення форумів та інтернет-конференцій для педагогічних працівників - учасників проекту з метою підвищення якості навчально-виховного процесу в проектних класах.

Упродовж терміну реалізації проекту

Науковий керівник


Кадрове забезпечення проекту.

13.


Участь у науковометодич-них заходах, що проводять-ся МОНмолодьспорту Ук-раїни, Національною ака-демєю педагогічних наук, іншими науковими уста-новами та вищими нав-чальними закладами з ме-тою оприлюднення та обговорення результатів впровадження Проекту, а   також визначення шляхів його вдосконалення.

Упродовж терміну реалізації проекту

Науковий керівник,

всі учасники проектуОприлюднення результатів реалізації Проекту, ознайомлення

педагогічної спільноти та громадськості з досвідом навчання й виховання академічно здібних і обдарованих учнів основної школи

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».


14.

Проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з проблеми «Створення безперервної системи супроводження навчання й виховання академічно здіб-них та обдарованих учнів основної школи загально- освітніх навчальних закла-дів».

Упродовж терміну реалізації проекту

Науковий керівник,

директор Харківської гімназії №169Методологічне, науково-методичне обґрунтування, експериментальна перевірка та апробація моделі безперервної системи супроводження навчання й виховання академічно здібних і обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів основної школи.

ІІІ. Наукове, навчально-методичне забезпечення

15.

Теоретичне обґрунтування, розробка та  експеримен-тальна перевірка навчаль-но-методичних комплектів для навчання учнів проект-них класів загальноосвітніх навчальних закладів основ-ної школи.

Упродовж терміну реалізації проекту

Науковий керівник, керівники творчих груп

Створення навчально-методичних

комплектів для навчання учнів проектних класів загальноосвітніх навчальних закладів основної школи.
ІV. Діагностичне забезпечення

16.

Розробка системи моніто-рингу щодо визначення ефективності процесу реалізації проекту.

Червень-серпень

2012 р.


Науковий керівник


Розробка діагностичного інструментарію, зокрема щодо визначення ефективності:

навчально-виховного процесу в проектних класах;

навчально-методичних комплектів із окремих навчальних предметів;

системи медико-психологічного супроводження проекту;

системи роботи щодо розвитку академічних здібностей в учнів проектних класів.


17.

Проведення планових мо-ніторингових досліджень за змістовими складовими реалізації Проекту: педаго-гічною, медико-психо-логічною та соціальною.

Упродовж терміну реалізації проекту

Науковий керівник

Моніторинговий супровід процесу реалізації проекту.


V. Матеріально-технічне забезпечення

18.

Забезпечення проектних класів необхідними технік-ними засобами навчання, наочними посібниками, навчально-методичною літературою.Відповідно до термінів угод про участь у проекті

Керівник навчаль-них закла-дів

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в проектному класі.

Заступник директора Б. М. Терещук


Науковий керівник

І.В. Гавриш


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту

_10.07_____ 2012 № _797_______

Пояснювальна записка
до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»
Типові навчальні плани для 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додаток 5 і 6), які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 (чинного для 2–4 класів на 2012/2013 н.р.), Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24, наказів Міністерства освіти і науки від 30.12.2008 № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова», від 04.10.2010 № 925 «Про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова, від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20.02.2002 № 114 «Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», від 23.04.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом від 05.02.2009 № 66 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (5-9 класи), наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.07.2011 № 790 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України», від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи» та з метою поетапного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 (для 1 класу на 2012/2013 навчальний рік).

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів), які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової та базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462, до інваріантної складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі «Природознавство» та «Суспільствознавство». З огляду на цілі та завдання дослідно-експериментальної роботи, що здійснюється на всеукраїнському рівні в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», у Типовому навчальному плані в перших-четвертих класах зазначені освітні галузі реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Людина і світ». Також за рахунок годин інваріантної складової передбачено введення з 1 класу навчального предмета «Навчаємося разом» і з 2 класу – «Еврика» (1 година з варіативної частини перенесена до інваріантної). До навчальних програм вищеназваних предметів включені змістові модулі, які реалізують окремі завдання курсів «Основи здоров’я» та «Трудове навчання», що надало можливість оптимізувати навчальне навантаження учнів і разом із тим виконати навчальні програми з «Основ здоров’я» та «Трудового навчання» у повному обсязі як у початковій, так і в основній школі.

З метою реалізації цілей і завдань дослідно-експериментальної роботи до навчального плану 5-9 класів уведено інтегрований курс «Трудове навчання. Технічна творчість», а також навчальні курси «Російська мова», «Креслення», «Комп’ютерна графіка» та «Основи самоменеджменту».

Навчальні заклади за рахунок годин варіативної складової можуть збільшити час на вивчення навчальних предметів «Навчаємося разом» (1-4 класи) та «Природознавство» (5-6 класи).

Для посилення індивідуальної роботи з учнями проектний клас ділиться на підгрупи (не більше 3 підгруп; не менше, ніж 8 учнів у кожній підгрупі) при вивченні української мови, іноземної мови, російської мови, математики та інформатики. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, що менша від нормативної, а також при вивченні інших предметів — за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

У проектних класах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують установлених Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, але обов’язково фінансуються.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу загальноосвітніх навчальних закладів за 5-денним навчальними тижнем.

Т.в.о. директора Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти Б.М. Терещук

Додаток 4

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

____10.07_____ 2012 № 797________

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка