Добренська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Баштанської районної ради Миколаївської областіСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3

Тому завдання членів МО в 2014-2015 н.р. будуть такими:

1.Здійснювати постійну роботу над методичною проблемою, що становить професійний інтерес для педагога.

2.Розробити діагностичні завдання, тести для самоконтролю за процесом і результатом навчання.

3. Сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

4. Виховувати національно свідомого громадянина України.

5. Формувати особистісні якості учня, його світогляд, розвиток здібностей.

6. Виховувати повагу до Конституції України, державних символів, державної мови.

7. Виховувати повагу до народних традицій і звичаїв, національних цінностей народу.

8. Готувати учнів до подальшої освіти і трудової діяльності.

9. Посилити роботу із здібними учнями, готувати до участі в районних олімпіадах, конкурсах.

11. Здійснювати систематичну роботу з випускниками по підготовці до ЗНО.
Протягом навчального року працювало МО класних керівників над проблемним питанням: виховання громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, творити себе і своє життя. До МО входять 4 класних керівники початкових класів, 4 – середніх, 3- старших класів. В своїй роботі класні керівники керуються такими принципами:


 • педагогічні доцільності та цілеспрямованості;

 • цілісності та системності;

 • природовідповідності;

 • опори у вихованні на дитячий колектив;

 • забезпечення активної позиції та їх представницьких органів у житті та колективній діяльності (самоврядування);

 • зв’язку виховання з життям;

 • єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

 • єдність зусиль школи, сім'ї, громадськості в процесі виховання.

Класні керівники будували свою роботу за напрямками: • громадсько-патріотичне виховання;

 • національно-патріотичне виховання;

 • фізичне виховання;

 • розвиток самоврядування;

 • екологічне виховання;

 • правове виховання;

 • робота з сім'єю та сімейне виховання;

 • екологічне й професійне виховання.

Протягом року було проведено 4 засідання МО відповідно до затвердженого методичною радою плану роботи.

Своїм досвідом з колегами поділилися Гніда Т.С. (вих..година на правову тематику), Поліщук Є.І. (вих..година на національно-патріотичну тематику), Бойчук М.А.. (родинне свято).

Обговорено такі питання:


 • соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми;

 • громадське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема;

 • форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості;

 • спільна робота громадськості, школи і сім'ї у становленні особистості школяра;

 • умови успішного виховання дітей у родині;

 • система роботи класного керівника з регулювання та коригування міжособистісних стосунків в учнівських колективах;

 • диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальної особистості.

. Протягом року класні керівники проводили анкетування учнів на визначення рівня вихованості учнів, з національно-громадського виховання, анкетування учнів «Я і мій клас», «Я і мої батьки», «Я і мої вчителі».

Результати опитування оброблялися, обговорювалися на засіданні МО та приймалися відповідні корективи у плані роботи.

В колективі працює молодий педагог. Це – Семенюк В.В.. (наставник Кривошея Н.А..).

Робота Школи молодого вчителя допомагає молодому колезі вчитися набувати досвіду, зростати професійно.

Розглядалися такі питання:


 • сучасні освітні технології у сучасному процесі;

 • вироблення компетентностей в школярів на уроках і в позаурочний час;

 • шляхи та способи активізації діяльності школярів;

 • поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці;

 • вимоги до ведення шкільної документації;

 • урок – основна форма навчання.

Соціальний педагог Бойчук М.А. проводила для вчителів психолого-педагогічні семінари:

 • «Наступність» (демонстрація слайдів, готовність до школи, рекомендації класному керівникові);

 • Тренінг (педагоги розглядали питання особливостей роботи з учнями 5 класу у період адаптації; вчилися надавати професійну допомогу та підтримку під час адаптації в колективі 5-класників);

 • Тренінг (етичні взаємини вчителя з учнями як засіб впливу на особистість, надання психологічних рекомендацій).

На кінець 2013-2014 н.р. якісний склад педколективу становить:

Старший вчитель – 2

Спеціаліст вищої категорії – 5

Спеціаліст І категорії 4

Спеціаліст ІІ категорії – 1

Спеціаліст - 8

Вчителі школи підвищили свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарах, курсової перепідготовки.У 2014 році курсову перепідготовку пойшли 10 вчителів,

Велику допомогу у роботі педагогів мають фахові видання, методична л-ра, яка зібрана в кабінеті, методкабінеті.

Педколектив школи прагне виховати людину-знавця, яка приймає знання як цінності, відповідально ставиться до рівня особистої самоосвітньої діяльності, у якій розвинена пізнавальна активність та набуті власні прийоми самонавчання; виховати культурну людину, яка готова і здатна до вивчення і сприйняття культури своєї країни та взаємодії з представниками інших культур; виховати людину соціальну, яка здатна самостійно вивчати закони, співжиття, гнучко застосовувати знання в умовах швидких змін; виховати людину творчу, яка здатна контролювати свою діяльність, самостійно розв’язувати творчі завдання тощо. В учнів 10, 11 класів вдалося розвинути уміння самостійно планувати свою діяльність, розвинути бажання вчитися упродовж усього життя.

Вчителі та учні усвідомлюють завдання, які стоять сьогодні перед школою. Реалізація завдань здійснюється в рамках кожного предмета, у позакласній роботі та спирається на принципи: • сприяти розвитку загальнолюдських цінностей (гурток «Первоцвіт», уроки укр..літератури, світової літератури, історії);

 • формування відповідальності перед собою і родиною за вибір життєвого шляху (виховні години, уроки укр.. літератури, правознавства);

 • виховувати громадянську активність і здатність до соціальної творчості (уроки правознавства, історії, позакласні заходи).

Випускники розуміють, що необхідною сьогодні стає компетентність у розв’язанні проблем, використанні знань у нових умовах, спритності та впевненості під час зустрічі з проблемами тощо.

Роботу на проблемним питанням узагальнено на педраді, створено презентації.


У 2014-2015 н.р. розпочне роботу над навчально-методичною проблемою «Оптимальне поєднання фронтальної, групової, індивідуальної роботи та застосування інтерактивних технологій на уроці, зміцнення контактів між вчителями та учнями, класними керівниками та батьками учнів”.

Згідно даного питання спланована робота методоб’єднань, методичної ради, сформований річний план роботи школи.

Велику допомогу у роботі вчителів мали фахові видання, методична література, яка зібрана у методкабінеті. Проте над удосконаленням його бази треба ще працювати у 2014-2015 н.р.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.


Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи

1.Обговорити на засіданні методичної ради школи результати методичної роботи за 2013-2014 н. р.

2. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами, шкільного методичного кабінету.

3. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

4. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

5. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються.

6. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД вчителів школи та району.

7. Забезпечити участь школи у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної творчості, конкурсах «Учитель року».

8. Працювати над створенням авторських програм, навчальних посібників.

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи взяти під особистий контроль роботу з здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь школярів у різноманітних , конкурсах.

10. Керівникам МО гуманітарного та природничо-математичного напрямків спільно вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих (складних) тем, організацію відкритих уроків.

11. Систематизувати методичну літературу з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах в методичному кабінеті.


Аналіз виконання навчальних програм.
Згідно графіка внутрішкільного контролю заступником директора Бородіною Т.Д.. було перевірено виконання навчальних програм за 2013-2014 н.р. вчителями початкових класів, вчителями предметниками.

Було з’ясовано, що вчителі початкової школи Семенюк В.В., Кривошея Н.А., Буслаєва Л.М., Осадча Н.С. програму виконали і тематично, і за кількістю годин позакласного читання, уроків розвитку зв’язного мовлення, контрольних робіт, виразного читання тощо.

Вчителі природничо-математичного циклу Капітонова О.В.. (географія, , економіка,), Швед Л.В.. (біологія, хімія, природознавство), Кудряшова С.М.. ( фізика, астрономія, природознавство), Гніда Т.С. (алгебра, геометрія), Бабич Л.С. ( основи здоров'я ) виконали як тематично, так і за практичним мінімумом контрольних, лабораторних, практичних робіт.

Вчителі гуманітарного циклу Борискіна С.С., ( укр..мова, література, етика), Поліщук Є.І. ( укр..мова, література), Іващенко М.Г.. (світова л-ра, художня культура), Душкевич О.М.. ( анг. мова), Бородіна Т.Д., Бородін В.А., Капітонова О.В (історія, правознавство) програми виконали за кількістю тематичних, контрольних робіт, розвитку зв’язного мовлення, уроків літератури рідного краю, уроків позакласного читання, кількість мовних тем і тематично.

Вчитель Бабич Л.С.. навчальну програму з музичного мистецтва в 1-8 класах, Шарафутдінова О.Ю. трудового навчання в 5-9 класах виконали.

Навчальна програма з інформатики в 9-11 класах вчителем Тарасенко С.С. (сумісник) виконана.

Вчитель фізкультури , основ захисту Вітчизни Безощук С.В.. програму у 5-11 класах виконав.

Навчальні програми індивідуальної форми навчання для учнів 11 класу (2 учня) вчителями виконано.
Зауваження та пропозиції в організації виконання навчальних програм:
1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бородіній Т.Д.. тримати на постійному контролі виконання навчальних програм педагогами закладу; на наступний навчальний рік передбачити у розкладі зміни пов’язані з травневими святами, щоб не було розбіжностей між програмовою і фактичною кількістю годин.

2. Вчителям-предметникам при складанні календарних планів на наступний рік враховувати сучасні вимоги до навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи та керівникам МО організувати перевірку виконання навчальних програм вчителями школи два рази на рік.

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи своєчасно організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси підвищення кваліфікації (відлучаються на сесії).Аналіз навчально-виховної роботи.
Аналіз навчальної роботи.

Станом на 16 червня 2014 р. в школі навчалося 136 учнів, всі атестовані.

На високому і достатньому рівні навчається 52 учня, 57 учнів - на середньому рівні., 12 учнів – на початковому рівні.
Отримали: • свідоцтв звичайного зразка —15;

• свідоцтво з відзнакою —0;

• атестатів звичайного зразка —7

• золоті медалі — 1.

срібні медалі - - .

Всі учні 1—8 і 10 класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.


Велике значення для забезпечення навчально-виховного процесу має здійснення внутрішкільного контролю, його якості. Протягом навчального року контролювалося:

 • правильність ведення ділової документації;

 • організація навчально-виховного процесу у 1 класі;

 • облік дітей шкільного віку, відвідування ними школи, забезпечення всеобучу: підвіз дітей, гаряче харчування, забезпечення підручниками, вивчення дітей у сім’ях;

 • робота з учнями, схильними до правопорушень, профілактика правопорушень;

 • санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей у школі;

 • стан викладання предметів;

 • система роботи вчителів, що атестуються;

 • стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

 • класно-узагальнюючий контроль у 9 класі;

 • перевірка зошитів, щоденників;

 • робота класних керівників з питань виховання, попередження дитячого травматизму;

 • якість навичок читання учнів 1-11 класів;

 • хід операції «Живи, книго!»;

 • організації повторення з основних предметів;

 • підготовка до ДПА та її проведення;

 • контроль за організацією літнього відпочинку і оздоровлення дітей, проходження практики та навчальних екскурсій;

 • контроль за підготовкою школи до нового навчального року;

 • та ін.

За умов практичної реалізації завдань освіти гостро стоїть питання про те, що педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації. Хрестоматійним став вислів К.Д. Ушинського про те, що вчитель живе доти, поки вчиться. Сприяти цьому – провідна функція внутрішкільної методичної роботи.

Методична робота – це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового і загального культурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

Адміністрація школи, плануючи методичну роботу, ставила такі завдання:


 • Сприяти виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

 • Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду;

 • Поліпшення методичної підготовки;

 • Допомога вчителям у вмінні із правильних позицій аналізувати якість умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості.

Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій». Планування методичної роботи проводилась на діагностичній основі, спонукало колектив до педагогічної творчості, пошуку оптимальних педагогічних рішень, здатності бачити проблеми, виявляти творчу фантазію, альтернативність і критичність мислення, рівень загальної культури.

Реалізації проблемного питання була підпорядкована і робота методичних об’єднань. Діяльність МО спрямовувалася на вирішення таких завдань: постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
У закладі працювали такі методичні об’єднання:


 • МО вчителів початкових класів (керівник Буслаєва Л.М..);

 • МО вчителів суспільно- гуманітарного циклу (керівник Поліщук Є.І..);

 • Динамічна група природничо-математичного, художньо-естетичного та оздоровчого циклу (керівник Кудряшова С.М..);

 • МО класних керівників (керівник Гніда Т.С..).

Засідання методичних об’єднань відбувалися у два етапи: практична частина, де вчителі проводили відкриті уроки та заходи, теоретична – тут обговорювалися питання удосконалення навчально-виховного процесу, запровадження інноваційних технологій, використання сучасних методик та ін.

На засіданнях МО були розглянуті такі питання:МО вчителів початкових класів:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, аналіз роботи;

 • Використання інформаціних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи;

 • Технологія розробки завдань з математики у 1 класі;

 • Розвиток пізнавального інтересу як засіб формування особистості молодшого школяра;

 • Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі початкової школи;

 • Аналіз роботи МО за рік.

МО вчителів гуманітарного циклу:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, інструктивно-методичних рекомендацій, аналіз навчальних програм, підручників;

 • Формування життєвої компетентності в проектній діяльності;

 • Дискусія на уроках історії як засіб формування критичного мислення;

 • Формування життєвих компетентностей засобами інноваційних технологій;

 • Використання ІКТ на уроках.

Динамічна група вчителів природничо-математичного, художньо-естетичного та оздоровчого циклу:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, інструктивно-методичних рекомендацій, аналіз навчальних програм, підручників;

 • Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного уроку;

 • Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики;

 • Урок фізики в технологіях розвивального навчання;

 • Нестандартні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.

МО класних керівників:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, аналіз роботи;

 • Методи превентивного виховання;

 • Вивчення особистості і міжособистісних стосунків учнів;

 • Співпраця школи і сім’ї – запорука успішного розвитку особистості школяра;

 • Портфоліо як засіб формування успішної особистості учня;

 • Проектні технології у виховній роботі.

Робота в методичних об’єднаннях проводилась диференційовано і була тісно пов’язана з іншими формами роботи, самоосвітою, підвищенням фахового рівня. Педагоги школи були залучені до участі в роботі районних семінарів, конференцій та ін.


Методичною роботою в школі керувала методична рада, на засіданнях якої розглядалися такі питання:

 • Підсумки результативності роботи методичної ради у 2013-2014 н.р., Основні напрямки методичної роботи в новому навчальному році; Погодження планів МО;

 • Погодження завдань І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових;

 • Сучасні педагогічні технології – у навчально-виховний процес школи; Методична робота з учителями, які недостатньо володіють ІКТ; Про підготовку учнів до участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах.

 • Підведення підсумків І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; Моніторинг знань учнів з основ наук; Реалізація завдань роботи з обдарованими дітьми;

 • Захист власної педагогічної системи (Борискіна С.С..);
 • ЗНО, ДПА: зміст і процедура, правове поле;

 • Аналіз роботи методичних підрозділів.

Було організовано роботу з молодим вчителемСеменюк В.В..,

.(робота проводилася за окремим планом)

Поповнювався інформаційний банк даних із нових нетрадиційних форм проведення уроку для самоосвітньої діяльності педагогів, проведено тренінги та консультації для вчителів.


Про хід роботи над проблемним питанням школи йшлося на нарадах за участю директора, педрадах, :

 • Організаційне засідання;

 • Залежність успішності уроку від вибору моделей методів і технологій;

 • Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів;

 • Використання інформаційних технологій – шлях до оновлення навчально-виховного процесу;

 • Прояв професіоналізму учителя як системи ціннісно-цільових домінант у креативній модифікації творчого освітнього середовища.

З учителями були проведені психолого-педагогічні семінари «Шкільна оцінка очима психології», «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми», «Що таке моніторингове дослідження», «Профілактика стресового стану учнів під час ЗНО ,ДПА»; семінари-практикуми «Упровадження нових педагогічних технологій на уроках з предметів суспільно-гуманітарного циклу», «Упровадження нових педагогічних технологій на уроках з предметів природничо-математичного циклу» ; тренінг для класних керівників із впровадження в їх роботу елементів курсу «Майбутнє починається сьогодні»; практикум «Говоримо українською» (ділове українське мовлення); тренінги з оволодіння вчителями школи комп’ютерною грамотою.

Підсумки роботи підводились під час творчих звітів вчителів, що атестувалися (; педагогічних читаннях «Використання та роль комп’ютерних технологій в практиці роботи педагогічних працівників», підсумкової конференції «Учень – це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який потрібно запалити», під час проведення предметних тижнів і тижнів педмайстерності, нетрадиційних уроків та виховних заходів.

На базі Добренської ЗОШ І-ІІІ ступенів (лютий 2014 р.) було проведено семінар учителів основ захисту Вітчизни.

Педагоги школи проводять роботу з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в шкільних і районних олімпіадах, зокрема у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін команда школи посіла 4 місце серед сільських шкіл шкіл району. Зросла кількість призових місць.Зауваження та пропозиції щодо організації навчально-виховної роботи:

1. Низький рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року.2. Недостатня робота вчителів із здібними учнями.

3.Недостатня робота класних керівників та вчителів з класними колективами.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка