Добренська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Баштанської районної ради Миколаївської областіСторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#728
  1   2   3
Добренська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Баштанської районної ради Миколаївської області

c:\documents and settings\admin\мои документы\локатир\media\image1.jpeg

m:\фото метод робота\добренська зош\p8300347.jpg

2013-2014 н.р.


Аналіз роботи школи за 2013-2014 навчальний рік
Широкомасштабні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню випускників навчальних закладів.

Відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших основоположних документів педагогічний колектив Добренської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2013-2014 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Цьому і була підпорядкована науково-методична проблема «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій» та виховна проблема «Нові технології виховання – основний чинник стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки».

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у мікрорайоні школи навчанням .

У школі працює 18 вчителів. З них 6 вищу освіту мають 12 вчителів, середню спеціальну – 6; 1 вчитель вчиться заочно в Миколаївському національному університеті. Шкільний бібліотекар, яка має середню освіту, навчається заочно.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 5 учителів (Бородін В.А., Бородіна Т.Д.Борискіна С.С., Гніда Т.С., Капітонова О.В.), І категорію – 4 (Поліщук Є.І., Кудряшова С.М., Швед Л.В. Іващенко М.Г. ) ІІ категорію – 1 ( Душкевич О.М.); спеціаліст – 8 вчителів)

Цього року атестувалися шість вчителів (Бородін В.А. – підтвердження вищої категорії, Бородіна Т.Д. – підтвердження вищої категорії., Капітонова О.В. – підтвердження вищої категорії, Гніда Т.С. – підтвердження вищої категорії., Іващенко М.Г. – встановлення І категорії, Душкевич О.М. – встановлення ІІ категорії, Шарафутдінова О.Ю. – підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст»

Віковий склад педагогічних кадрів

Стаж педагогічної роботи педагогічних працівників
Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що колектив закладу в основному реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену на початку 2013 – 2014 навчального року.

Вирішуючи ці проблеми , педагоги працювали над такими завданнями: • Утвердження вільного громадянина як активного самодостатнього учасника суспільного розвитку.

 • Створення умов для різнобічного розвитку особистості.

 • Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості учня і вчителя:

  • створення умов для раннього виявлення й розвитку творчих здібностей учнів;

  • активізація навчання через упровадження активних методів навчання і виховання;

  • вивчення та впровадження нових підходів у навчанні, розвиток розумової діяльності дітей, найбільш повне використання особистого потенціалу дитини та вчителя;

  • диференційований підхід у навчанні і вихованні;

  • створення сприятливого психологічного клімату на уроці;

   • Органічне поєднання навчання й виховання з метою забезпечення самореалізації, самоствердження учня. Формування національної свідомості, любові до рідного краю, виховання духовної культури, утвердження загальнолюдських моральних принципів у рамках комплексної програми національного виховання.

   • Активне впровадження педагогіки співпраці, співдружності; поширення досвіду самоврядування;

   • Підвищення педагогічної майстерності колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури школи.

   • Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення кабінетів, дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

Весь навчально-виховний процес чітко спланований за такими параметрами:

 • Річний план роботи школи;

 • Робочий навчальний план;

 • Розклад уроків, затверджений санепідемстанцією;

 • Графік чергування вчителів;

 • Графік чергування учнів;

 • Графіки роботи гуртків та спортивних секцій;

 • Графік здійснення внутрішкільного контролю;

 • План виховної роботи.

У закладі створені всі умови для успішної праці вчителів та учнів: гаряче харчування, в приміщенні затишно і тепло, панує доброзичлива атмосфера. Учні мають можливість одержати навички більш досконалого володіння комп’ютером

Показник якості навчальних досягнень учнів початкової школи


Показник якості навчальних досягнень учнів базової школи

Показник якості навчальних досягнень учнів основної школи

Середній показник якості навчальних досягнень по школі у 2013-2014 н.р. становить 38 % (порівняно з попереднім роком – 42%) зменшився на 4 % порівняно з минулим навчальним роком:Якісний показник навчальних досягнень учнів школи
У травні - червні 2014 р. проводилась державна підсумкова атестація у 4, 9, 11 класах.

Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень такі:
4 клас


Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Математика

-

-

5

62,5

2

25

1

12.5

38%

Українська мова

-

-

4

50

3

37.5

1

12.5

50%

Читання

-

-

4

50

2

25

2

25

50%


9 клас

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%
Українська мова

1

8

6

46

2

15

4

31

46%

правознавство

6

46

2

15

2

15

3

24

38%

Математика

1

8

5

38

2

15

5

38

54%

Біологія

1

8

5

38

3

24

4

31

54%

Географія

1

8

5

38

6

46

1

8

54%


11 клас

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%
Українська мова

-

-

2

25

4

50

2

25

75%

Математика

-

-

4

50

3

37,5

1

12,5

50%

Історія України

-

-

-

-

-

-

1

100

100

біологія

-

-

1

100

-

-

-

-

-

Якісний аналіз робіт ДПА свідчить про те, що переважна більшість учнів 4, 9, 11 класів достатньою мірою засвоїла програмовий матеріал з основ наук.

Слід відзначити належну підготовку до ДПА таких учнів: Орлова А,Лапчук К. (4 клас); Петровський О., Мичкіна О., Гусарова А.. (9 клас); Цезарюк Є (11 клас), яка отримала Золоту медаль
Методологічною основою Добренської ЗОШ І-ІІІ ступенів є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, орієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Наша школа – саме той заклад, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку та задовольняє різнобічні освітні запити особи, суспільства, держави., бо головна мета – це виховання й розвиток дітей , учнів в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Повноцінна загальна середня освіта на кожному її ступені (початкова, базова, повна середня освіта) досягається реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану школи. Саме варіативна частина навчального плану дає змогу забезпечити індивідуальну орієнтованість змісту освіти, завдяки їй кожен учень має можливість обирати предмети й курси за вибором, які поглиблюють, розширюють і доповнюють загальнообов’язковий навчальний зміст, а також долучитися до різних видів практичної діяльності.

Використання годин варіативної складової створило умови для посилення допрофільної підготовки. Так, наприклад, володіння комп’ютерними технологіями – вимога часу. Під час занять з курсів за вибором цього спрямування учні 8 та 9 класів практично закріплювали навички роботи із ІКТ. Опанування практичними навичками роботи з комп’ютером допомагає учням у підготовці до занять з предметів, одержання інформаційних даних, створення презентацій тощо.

Важливою проблемою сьогодення є упровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави й суспільства. Тому учні нашої школи виявили бажання удосконалювати свої знання з мови (курси за вибором та факультативи мовного спрямування), з володіння українським діловим мовленням , що допоможе їм у майбутньому правильно вести службову документацію, з культури спілкування, з ділового етикету. Це допомогло також їм правильно і змістовно будувати свої відповіді на уроках, ДПА, інших заходах. Вони є постійними учасниками мовознавчих та творчих конкурсів, години варіативної складової допомагають їм у цьому.

Вивчення країнознавчого курсу «Етнонаціональна палітра Степової Еллади» поглиблює знання дітей про рідний край., сприяє навчанню вести дослідницьку діяльність, підвищує результативність участі у конкурсах («Кришталева сова», «Лелека»). Основною проблемою даного курсу є практичне спрямування, співпраця по наповненню шкільного музею.

Вивчення факультативних курсів « Моя кар’єра » допомогло учням 8 і 9 класів задуматися над своїм майбутнім, сприяло формуванню та обранню своєї майбутньої професії. Курси за вибором та факультативи є ефективним засобом не тільки отримання знань, а й набуття практичних навичок, що сприяє мотивації навчання та орієнтуванню у виборі майбутньої професії; формує у дітей загальнолюдські цінності, риси всебічно освіченої творчої особистості.

З метою створення умов для оновлення змісту освіти й впровадження в практику школи нових освітніх технологій, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, професійного розвитку педагогічних працівників здійснювалася інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність .

Проводилося навчання педагогічних кадрів щодо оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями (за окремим планом), використання їх у навчально-виховному процесі» (програма Intel®– 2 учителів, Буслаєва Л.М.Кудряшова С.М.. ) . Педагоги по можливості використовують комп’ютерні технології, електронні педагогічні програмні засоби під час підготовки і проведення уроків, занять, свят; інтерактивні технології у навчанні і вихованні учнів. Це вчителі: Поліщук Є.І., Іващенко М.Г., Капітонова О.В., Бороддіна Т.Д., Душкевич О.М.

Учителі підвищують свій фаховий рівень, розширюють кругозір, використовуючи Інтернет-ресурси, проходячи курси підвищення кваліфікації, обравши нову форму – вхідне та вихідне тестування.

Було створено сайт школи (Тарасенко С.С, Бородіна Т.Д..).На даний момент основним завданням всіх вчителів є наповнення сайту матеріалами.Звіт про методичну роботу:
У 2013- 2014 н.р. методична робота в школі була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвитку творчості та ініціативи вчителів. В результаті такої роботи підвищилася якість підготовки педагогів до проведення уроків, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання школярів. Підвищився інтерес до самоосвіти.

Колектив продовжив роботу над новим проблемним питанням „Підвищення ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу ”.та виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого вчителя, ШМО учителів-предметників, проведення методичних тижнів;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

 • підвищення іміджу навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора , керівники методоб’єднань. c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010028.jpg
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • підсумки роботи методичної ради в 2012-2013 н.р. та основні напрямки роботи у 2013-2014 н.р.; організація роботи методичних об’єднань;

 • самоосвітня діяльність вчителя, як засіб удосконалення професійної компетентності. Вивчення та методичний моніторинг молодих вчителів;

 • про участь у конкурсах, змаганнях;

 • про особливості компетентнісно орієнтованого уроку у середніх та старших класах;

 • корекція курсової перепідготовки педагогів

 • аналіз результативності виступу учнівської команди у ІІ етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального плану;

 • науково-методичний семінар «Розвиток творчих компетентностей учнів у процесі педагогічного супроводу самоосвітньої діяльності»;

 • про результати організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами.

 • про підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогів.

 • про роботу молодих вчителів;

 • організація психолого-педагогічної підтримки учнів 1,5 класів на період адаптації;

 • інтерактивні методи та форми навчання та виховання учнів у системі компетентнісно орієнтованого підходу на уроках та в позаурочний час;

 • компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя;

 • про роботу методичних об’єднань суспільно-гуманітарного циклу та природничо-математичного циклу з проблемного питання школи.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, предметних тижнів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету.

Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, а саме: Конституції України, Національної Доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта", рекомендаціями районного методичного центру, інноваційна робота в школі у 2013-2014н.р. спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, яка сприяла б пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Основні напрями інноваційної роботи школи: • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • залучення педагогів школи до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010028.jpg

Система методичної роботи у 2013-2014н.р. була спрямована на ефективну реалізацію основних напрямків інноваційної діяльності, забезпечення подальшого розвитку навчального закладу, зокрема шляхом вирішення науково-методичної проблеми: "Впровадження новітніх педагогічних технологій як засіб підвищення ефективності, якості, результативності уроку – основної форми навчально-виховного процесу, Протягом 2013-2014н.р. проходила робота над науково-методичною темою, змістом якої було теоретичне вивчення проблемного питання та визначення шляхів його реалізації, впровадження в життя школи.


Педагогічна рада – найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, на засіданнях якої розв`язуються проблеми розвитку школи, питання удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності педагогів.

На засіданні педагогічної ради було визначено, що одним із стратегічних завдань освіти є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір. А застосування у навчанні проектних технологій спрямоване на вироблення в учнів досвіду самостійного пошуку нових знань. Проектна технологія передбачає використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Застосування цього методу – це нагальна потреба часу.

На засіданнях педагогічних рад за 2012-2013 та 2013-2014 навчальні роки обговорювалися питання:


 1. Традиційні та інноваційні технології в сучасному уроці (Листопад 2012 р.)

 2. Робота педагогічного колективу щодо впровадження до профільної та профільної освіти. (Листопад 2012 р.)

 3. Шляхи підвищення ефективності навчання у початковій школі. Особливості навчання у 1 класі. (січень 2013 р.)

 4. Підвищення якості індивідуальної роботи з учнями в процесі навчання і виховання . Оптимальне використання навчальних предметів для розвитку особистості учня. ( листопад 2013 р.)

 5. Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти. ( січень 2014 р.

У школі склалася певна система методичної роботи. Вся її структура підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів, удосконаленню професійно-педагогічної майстерності педагогічних кадрів, вивченню і використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Активна діяльність учителів у різних методичних підрозділах сприяє не лише розвитку професійної діяльності, але й активізує особистісний потенціал кожного вчителя, створює умови для пошукової творчості. Традиційним у проведенні педагогічної ради стало використання мультимедійних технологій, що сприяє підвищенню її ефективності та розвитку професійної компетентності педагогів.описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\img_2755.jpg

Важливу роль у системі інноваційної роботи відіграє діяльність науково-методичної ради, яка координує цю роботу в школі, спрямовану на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання: аналізу стану і результативності роботи методичної служби; науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; удосконалення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми; використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі; пропозиції щодо стимулювання й оцінювання інноваційної діяльності педагогів під час атестації тощо.описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010054.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010058.jpg

Важливою ділянкою інноваційної роботи є проведення психолого-педагогічних семінарів ( Семінар « Бути вчителем- бути собою» - психолог Бойчук М.А., , семінарів-практикумів ( семінар-тренінг для учителів, які викладають у 5 класі) та майстер-класів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду (майстер-класи проводять учителі школи Борискіна С.С.,Капітонова О.В., Гніда Т.С., Бородіна Т.Д., Буслаєва Л.М.) . Протягом навчального року для вчителів школи було проведено науково-практичні семінари: "Сучасний урок – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя", описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010030.jpg

На підвищення професійної майстерності педагогів школи, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності спрацьовує і низка інших заходів відповідного спрямування: методичні оперативні наради, науково-тематичні консультаціїописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010031.jpg

В інноваційній діяльності вчителі школи віддають перевагу таким технологіям і методам навчання й виховання, як особистісно орієнтовані, комунікативні, активні та інтерактивні. Учителі розуміють, що нові педагогічні технології сприяють глибшому проникненню в зміст предмету, стимулюють учнів до пошуку істини, розвивають розумову та емоційні сфери, створюють у класі небуденну атмосферу, заохочують до самоосвіти. описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\img_2778.jpg

Усе більше педагогів володіють навичками роботи з комп`ютерною технікою. Широко впроваджуються в навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології, система інтерактивного мультимедіа. описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010051.jpg

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010066.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010016.jpg


описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010082.jpg

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010157.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\pb030454.jpg

Для поглиблення знань з проблем навчання та виховання, з метою активізації роботи з вивчення передового досвіду та підвищення фахового рівня вчителів протягом останніх років року на базі школи було організовано: • Районний семінар для педагогів організаторів жовтень 2012 року

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\img_2683.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\img_2703.jpg

 • Семінар учителів правознавства

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\pb140521.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\pb140544.jpg

 • Семінар вчителів основ захисту Вітчизни ( лютий 2014 р.)

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\img_2869.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\img_2941.jpg

 • Тижні педагогічної майстерності

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\img_2765.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p4110316.jpg

описание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p3310118.jpgописание: c:\users\алена\desktop\фото іновації\p1010291.jpg

описание: http://uld5.mycdn.me/getimage?photoid=544276457793&phototype=3

Атестація педагогічних працівників як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу. Під час атестації виявляються професійні якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих учителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність.

Дотримуючись принципів загальності, колегіальності, гласності, протягом року буде проатестовано 7 учителів, з них:


 • Підтвердження категорії – 5 учителів (Бородін В.А., Бородіна Т.Д., Гніда Т.С., Капітонова О.В., Шарафутдінова О.Ю.);

 • Встановлення категорії – 2 учителя (Іващенко М.Г., Душкевич О.М.)


описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2775.jpg описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\p1010251.jpg

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом. Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Самоосвіта вчителя має прогностичний та випереджальний характер, тому педагоги школи наполегливо працюють за індивідуальними освітніми маршрутами, розробляючи свої проблемні теми, які є складовою загальношкільної науково-методичної проблеми. Методами керівництва самоосвітою вчителів є анкетування, заповнення індивідуальних карток методичної діяльності, виступи на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, творчі звіти, участь у презентаціях досвіду роботи, оформленні портфоліо.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал