До льотної діяльностіСкачати 440.87 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір440.87 Kb.
#972
ТипАвтореферат
1   2   3

Критеріями психологічної готовності курсантів до льотної діяльності при розв’язанні квазіпрофесійних завдань льотної практики є інтерес до льотної діяльності; якість підготовленості до занять; якість засвоєння програми тренувань на тренажерах; швидкість формування вмінь та навичок, їх міцність; координація рухів; реакція на відхилення та відмови; дії при особливих випадках.


6. Центральними постатями сучасної особистісно орієнтованої методики формування психологічної готовності курсантів до льотної діяльності є суб’єкти викладання й учіння. Керівна роль належить суб’єкту викладання – льотчику-інструктору, який повинен поєднувати у своїй діяльності виховну, розвивальну, навчальну функції, функцію психологічної підготовки.

7. Обґрунтована особистісно орієнтована методика формування психологічної готовності майбутніх військових пілотів до керування технічними системами літака засобами тренажерної підготовки є дієвою, ефективною й особистісно спрямованою та може бути рекомендована й для інших категорій особового складу ВПС.

Кількісними показниками кращої результативності функціонування експериментальної методики у порівнянні з традиційним навчанням є різниця в експертних оцінках щодо діяльності курсантів експериментальної та контрольних груп при виконанні квазіпрофесійних завдань під час льотної практики, що мають статистичну значущість. Коефіцієнт кореляції, який показує, як впливає на формування психологічної готовності курсантів до льотної діяльності методика, що використовується в експерименті, дорівнює 0,68.

Дані обчислень свідчать про те, що курсанти експериментальної групи показали результати, які статистично значимо відрізняються від результатів контрольних груп. Випробувані експериментальної групи вчасно ідентифікували відмови у 88% випадків, вірно приймали рішення (82%) та здійснювали правильний порядок дій (78%). Прояв різних форм напруженості був значно меншим. Дії в особливих випад-ках були чіткими та впевненими. Якість засвоєння програми тренувань, швидкість формування вмінь та навичок, їх міцність були високими. За всіма показниками, що досліджувались, курсанти експериментальної групи мали кращі результати.

Рівні сформованості психологічної готовності курсантів до льотної діяльності: експериментальна група – високий рівень   33,3% (перша контрольна група – 15,3%, друга контрольна група – 15,3%), середній – 58,3% (53,7% та 46,1% відповідно), низький – 8,4% (30,7% та 38,4% відповідно).

8. Хід і результати формуючого експерименту підтвердили основні умови ефек-тивного функціонування даної методики у ВВНЗ. Це – інтеграція всіх складових навчально-виховного процесу, всіх його ланок і підсистем у руслі сучасної парадигми військової освіти; створення у ВВНЗ педагогічно спрямованого гуманного виховного середовища; забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки курсантів; вдосконалення всієї навчально-матеріальної бази інституту згідно з профілем підготовки випускників на основі нової техніки та озброєння, сучасних тренажерів; застосування дидактичного моделювання змісту підготовки курсантів у вигляді квазіпрофесійних творчих завдань; підтримання між науково-педагогічним і командним складом та курсантами творчої суб’єкт-суб’єктної взаємодії; чітке дотримання специфічних принципів, методів і форм підготовки спеціалістів у ВВНЗ авіаційного профілю; оптимальне сполучення традиційних методів навчання у вищій школі з сучасними активними методами навчання, особистісно орієнтованими технологіями навчання і виховання; постійне підвищення професійної та методичної майстерності інструкторів.

9. Виконане дослідження дозволило розробити: навчально-методичні матеріали для проведення занять за методикою формування психологічної готовності курсантів до льотної діяльності засобами тренажерної підготовки під час льотної практики; методичні рекомендації льотчикам-інструкторам щодо врахування індивідуально-психічних якостей і станів курсантів у процесі льотної підготовки, методичні рекомендації викладачам щодо організації педагогічної діяльності в системі особистісно орієнтованого навчання; обґрунтувати низку пропозицій, зокрема, щодо розробки ступеневої системи підготовки офіцерів-авіаторів, вдосконалення методики навчання курсантів-льотчиків на тренажерах літаків з цілеспрямованим формуванням психологічної готовності до льотної діяльності; Настанову щодо психологічної підготовки льотного складу Військово-Повітряних Сил.

10. Подальшого поглибленого дослідження вимагають такі проблеми підготовки військових пілотів: узгодження видів підготовки курсантів за обсягом і напруженістю, їх координування за просторово-часовими параметрами, оптимізація між-предметних зв’язків; виявлення кореляційних зв’язків між окремими заходами навчально-виховного процесу і психологічною готовністю курсантів до льотної діяльності; теоретико-методичні основи всебічної психолого-педагогічної підготовки курсантів.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Навчальні та навчально-методичні посібники

1. Шалімова І.М., Керницький О.М., Литвиновський Є.Ю. Військове навчання та виховання: Навч. посіб. – Харків: ХІ ВПС, 2002. – Ч.1. – 146 с.

2. Захаров О.Ф., Шалімова І.М., Керницький О.М. Основи авіаційної психології: Навч.-метод. посіб. – Харків: ХІ ВПС, 2004. – 110 с.

3. Керницький О.М. Морально-психологічне забезпечення операцій Збройних Сил України. Альбом схем: Навч.-метод. посіб. – Харків: ХІ ВПС, 2003. – 27 с.

4. Шалімова І.М., Керницький О.М., Міщенко В.І. Основні поняття військової психології та педагогіки: Навч.-метод. посіб. – Харків: ХІ ВПС, 2003. – 51с.

5. Шалімова І.М., Керницький О.М., Бурбига В.А. Сім’я військового авіатора та особливості її психології: Навч.-метод. посіб. – Харків: ХІ ВПС, 2003. – 35 с.Статті у провідних наукових фахових виданнях

6. Керницький О.М. Соціально-психологічна компетентність як базове особистісне утворення офіцера Збройних Сил України // Військова освіта: Зб. наук. пр. – 2002. – № 10. – С. 212-218.

7. Керницький О.М. Морально-психологічна підготовка військовослужбовців та проблеми вищої військової школи // Військова освіта: Зб. наук. пр. – 2003. – № 12. – С. 45-53.

8. Керницький О.М. Педагогічні аспекти управління процесом підготовки курсантів-льотчиків у вищому закладі військової освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: Щоквартальний науково-практ. журнал. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2004. – №1. – С. 30-36.

9. Керницький О.М. Педагогічна технологія формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності у вищому закладі військової освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. – Х.: УІПА, 2004. – Вип. 8. – С. 171-177.

10. Керницький О.М. Проблеми підготовки курсантів-льотчиків у вищому закладі військової освіти // Зб. наук. пр. Національної академії оборони України. – 2004. – №4(41). – С. 19-25.

11. Керницький О.М. Теоретичний аналіз проблеми формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до військово-професійної діяльності // Військова освіта: Зб. наук. пр. – 2003. – № 14. – С. 50-59.

Статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

12. Керницький О.М. Проблеми та напрямки формування військової еліти Української держави // Основні напрямки виховання військової інтелігенції у сучасних умовах: Матеріали наук.-практ. конф. ВНЗ м. Харкова. – Х.: ХВУ, 2002. – С.152-154.

13. Керницький О.М. Елітна освіта в Україні та офіцерський корпус // Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: Сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: ВЦ “Просвіта”. – 2003. – С. 247-251.

14. Керницький О.М. Особливості формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2004. – Вип. 3(7). – С. 296-302.

15. Керницький О.М. Перспективи та шляхи формування військової еліти України // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2003. –Вип. 1(5). – С. 256-264.

16. Керницький О.М. Формування особистості майбутнього офіцера Збройних сил України – головне завдання вищої військової школи // Матер. міжнар. наук.-практ. конференції. У 2-х ч. – Х.: Вид. НУА, 2003. – Ч. ІІ. – С. 49-52.

17. Керницький О.М. Реформування Збройних Сил України та проблеми підготовки курсантів-льотчиків у вищому закладі військової освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2004. – Вип. 6 (10). – С. 230-239.


Керницький О.М. Методика формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання з технічних дисциплін. – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2004.

У дослідженні проведено аналіз теоретичних засад професійної підготовки курсантів-льотчиків, формування їхньої психологічної готовності до льотної діяльності під час навчання у ВВНЗ.

Теоретично обґрунтовано методику формування психологічної готовності курсантів до льотної діяльності засобами тренажерної підготовки та експериментально її перевірено під час льотної практики. Концептуальна основа методики – особистісно орієнтоване навчання, а умови її ефективного функціонування – застосування квазіпрофесійних завдань льотної практики та їх розв’язання в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії „курсант   інструктор”.

Ключові слова: професійна підготовка, компоненти професійної діяльності, військовий льотчик, льотна діяльність, навчально-виховний процес у ВВНЗ, психологічна готовність, методика формування психологічної готовності курсантів до льотної діяльності засобами тренажерної підготовки.

Керницкий А.М. Методика формирования психологической готовности курсантов-летчиков к летной деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения техническим дисциплинам. – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2004.

В исследовании проведен анализ теоретических основ профессиональной подготовки курсантов-летчиков, формирования их психологической готовности к летной деятельности во время обучения в высшем военном учебном заведении.

Психологическая готовность к летной деятельности – это интегральное свойство и сложное психологическое образование личности военного пилота, которое проявляется как психическое состояние его готовности к летной деятельности и обеспечивает оптимальное функционирование психики, надежность знаний, навыков и умений управления техническими системами боевого самолета в различных условиях полета.

В структуре такой готовности выделены мотивационный, когнитивный, операциональный, эмоционально-волевой компоненты и профессионально важные качества личности пилота. На основе разработанных критериев определены уровни психологической готовности курсантов к летной деятельности. Раскрыто содержание каждого компонента и проведено оценивание степени их развития при традиционном содержании, формах и методах практической подготовки курсантов.

Основные этапы формирования психологической готовности будущих военных пилотов к летной деятельности: предварительный этап (профессиональная ориентация и отбор, первичная военно-профессиональная подготовка курсантов); основной этап (профессиональная подготовка в высшем военном учебном заведении); этап адаптации молодых офицеров к службе в войсках.

В основу методики формирования психологической готовности курсантов к летной деятельности положена дидактическая технология, которая определена, как теоретически обоснованная, практически ориентированная система, которая обеспечивает личностное и профессиональное самоопределение будущего военного летчика и на основе которой осуществляется его психологическая закалка.

Главной целью методики является формирование психологической готовности курсантов к летной деятельности средствами тренажерной подготовки с помощью специально созданных педагогических ситуаций (условий), которые опираются на основные качества курсанта и реализуются через профессионально-ориентированные дисциплины, систему информационно-воспитательного влияния личности преподавателя на личность курсанта. Она имеет концепцию, цель, содержание, средства и формы субъект-субъектного взаимодействия участников учебного процесса. Ее эффективному использованию в процессе летной практики способствует творческое использование основных идей, принципов и приёмов проблемного и модульного обучения, теории поэтапного формирования умственных действий, а условием эффективного функционирования определено применение квазипрофессиональных задач летной практики и их решение в процессе субъект-субъектного взаимодействия “курсант-инструктор”.

Основными составляющими этой модели определены: целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, процессуальный, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный и субъект-субъектный компоненты.

Особое внимание в процессе формирующего эксперимента уделялось формированию операционального компонента психологической готовности.

Выполненное исследование позволило разработать: учебно-методические материалы для проведения занятий по методике формирования психологической готовности курсантов к летной деятельности средствами тренажерной подготовки во время летной практики; методические рекомендации летчикам-инструкторам по учету индивидуально-психических качеств курсантов во время летной практики, методические рекомендации преподавателям по организации педагогической деятельности в системе личностно-ориентированого обучения; обосновать ряд предложений по разработке ступенчатой системы подготовки офицеров ВВС.Ключевые слова: профессиональная подготовка, компоненты профессиональной деятельности, военный летчик, летная деятельность, учебно-воспитательный процесс в ВВУЗ, психологическая готовность, методика формирования психологической готовности курсантов к летной деятельности средствами тренажерной подготовки.
Kernickiy A.M. Method of forming of psychological readiness of cadet-pilots to flying activity. – Manuscript.

The competition for a candidate’s dissertation of pedagogical sciences by speciality 13.00.02 – theory and method of teaching of technical disciplines. – Ukrainian engineering-pedagogical academy, Kharkiv, 2004.In research the analysis of theoretical bases of professional preparation of cadet-pilots is conducted, forming of their psychological readiness to flying activity during teaching in higher military educational establishment. In a theory method of forming of psychological readiness of cadets is grounded to flying activity and experimentally tested during their flying practice. Also in this research it was determined the conceptual thereof – individual-oriented education concept, and its effective operating conditions – application of professional tasks of flying practice and their decision in the process of subject-to-subject cooperation between a cadet and instructor.

Key words: professional preparation, components of professional activity, military pilot, flying activity, psychological readiness, methodical terms of forming of psychological readiness of cadets by facilities of trainer preparation.

Скачати 440.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка