До кандидатського іспиту з філософіїСкачати 36.43 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір36.43 Kb.
Білети

до кандидатського іспиту з філософіїзатверджені Вченою радою інституту, протокол № 03/178 від 24.03.2015 р.


 1. Проблеми відношення людини до світу. Основні складові світогляду: знання, віра, переконання, цінності, ідеали.

 2. Суспільство як система. Відношення «людина – суспільство» як об’єкт соціальної філософії.

 3. Хантингтон С. «Зіткнення цивілізацій»

 4. Предмет філософії. Основне коло філософських питань. Основні функції філософії.

 5. Взаємозв’язок понять «людина», «індивід», «особистість». Місце свідомовольових компонентів у структурі і поведінці особистості.

 6. Гегель Г. «Феноменологія духу».

 7. Філософія як наука і як форма суспільної свідомості. Філософія і культура. Національна своєрідність філософського мислення.

 8. Проблеми життя і смерті. Смисл життя людини і людства. Ціннісні виміри людського життя.

 9. Платон «Держава»

 10. Проблема буття людини і суспільства у філософії Сократа, Платона і Аристотеля.

 11. Наука як об’єкт філософського дослідження. Методологічна єдність і багатогранність сучасної науки.

 12. Фукуяма Ф. «Кінець історії та остання людина».

 13. Філософія Середньовіччя, її теоцентричний характер, основні етапи розвитку: апологетика, патристика, схоластика.

 14. Наука як система знань. Наука, релігія, мораль.

 15. Вебер М. «Протестантська етика і дух капіталізму».

 16. Філософія епохи Відродження, її антропоцентричний та гуманістичний характер. Натурфілософія, пантеїзм та діалектика. (М.Кузанський, Дж.Бруно).

 17. Матерія як філософська категорія. Еволюція поглядів на матерію. Рух , простір і час – атрибути матерії. Класифікація форм руху.

 18. Тойнбі А. «Дослідження історії». (загальна характеристика)

 19. Філософія Нового часу. Емпіризм та раціоналізм. Наукова революція XVII ст. та її відображення в філософії.

 20. Смисл і специфіка екологічного буття. Масштаби людської діяльності і сучасна глобалістика.

 21. Фромм Е. «Втеча від свободи».

 22. Філософія Просвітництва, її характерні риси, основні напрями, місце і роль в історії культури.

 23. Політичне буття суспільства: сутність, структура, закономірності та сучасні тенденції розвитку.

 24. Камю А. «Міф про Сізіфа».

 25. Німецька класична філософія, її характерні риси, основні проблеми і принципи, місце в історії культури.

 26. Держава як соціальний і політико-правовий інститут. Влада – ключова домінанта політико-правового буття суспільства.

 27. Маркс К. «Тези про Фейєрбаха».

 28. Філософські погляди І.Канта: «Коперніканський переворот в філософії», співвідношення «речі у собі» та «явища» в процесі пізнання.

 29. Демократія як соціальний феномен. Історичні типи демократії. Природа тоталітаризму.

 30. Сковорода Г. «Діалог».

 31. Розробка концепції матеріалістичного розуміння історії. (К.Маркс. та Ф.Енгельс).

 32. Сутність та мета людського існування. Ціннісні виміри людського життя: предметні цінності та суб’єктивні цінності.

 33. Тоффлер Е. «Третя хвиля».

 34. Філософія космізму В.Вернадського.

 35. Структура соціальних відносин. Поняття соціальної структури суспільства: група, клас, верства, прошарки.

 36. Фрейд З. «Незадоволення культурою».

 37. Г.Сковорода – фундатор філософії українського духу. Гуманістичний характер вчення про споріднену працю.

 38. Природа як матеріальна передумова суспільства. «Перша» та «друга» природи, біо- та ноосфера

 39. Мак’явеллі Н. «Державець»

 40. Українська філософія другої половини ХІХ століття. Філософські погляди О.Потебні, М.Драгоманова, В.Антоновича.

 41. Суспільство як система, що саморозвивається. Діалектика виробництва, розподілу, обміну і споживання.

 42. Ніцше Ф. «Антихристиянин».

 43. Європейська некласична філософія кінця ХІХ ст. Проблема ірраціонального: воля, почуття, інтуїція, несвідоме в філософії Ф.Ніцше, А.Шопенгауера.

 44. Структура пізнання. Взаємозв’язок чуттєвого та раціонального пізнання. Проблема творчості.

 45. Кант І. «До вічного міру»

 46. Проблема знання і мови у філософії ХХ ст. Неопозитивізм, постпозитивізм, структуралізм.

 47. Роль науки у виробництві. Сутність сучасної науково-технічної революції, її соціальні наслідки.

 48. Грушевський М. «Хто такі українці і чого вони хочуть»

 49. Екзистенціальна філософія та її різновиди: М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр.

 50. Формування української національної ідеї.

 51. П.Юркевич «Серце та його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого».

 52. Слов’янофільство та західництво як дві лінії розвитку російської соціально-філософської думки ХІХ – ХХ століття і Україна

 53. Проблема істини в історії філософії. Догматизм, скептицизм, релятивізм як гносеологічні концепти.

 54. К.Поппер «Відкрите суспільство та його вороги»

 55. Філософія періоду піднесення українського духовного життя (В.Винниченко, М.Грушевський, В.Зеньковський).

 56. Головні концепції філософії історії. . Закони та рушійні сили історії, проблема її смислу.

 57. Локк Дж. «Два трактати про правління».

 58. Ідея прогресу в історії соціальної філософії. Поняття цивілізації та цивілізаційних основ розвитку суспільства. Формація й цивілізація.

 59. Філософський зміст проблеми екологічної безпеки. Екологічна свідомість, її риси.

 60. М.Бердяєв «Царство духу та царство кесаря».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка