Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплінСкачати 282.75 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір282.75 Kb.


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

______________ С.В. Хананаєв

«____» ______________2017 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПСИХОЛОГІЯ
Рівень вищої освіти перший

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

спеціалізація: «Фортепіано, орган», «Оркестрові, струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти»,

«Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради», «Музикознавство».

Дніпропетровськ - 2017

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

Розробник: Конорова М.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Соціально-гуманітарних дисциплін


Протокол № 4 від 25 січня 2017 року
Завідувач кафедри

Соціально-гуманітарних дисциплін _______________ (В.В. Сізов)

(підпис)

Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

Протокол від 2017 року №

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2017 рік

© Конорова М.І. 2017 рік


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»


Нормативна


Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»


Модулів – 2

Спеціалізація (професійне

спрямування):

«Фортепіано, орган»,

«Оркестрові, струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», « Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради», «Музикознавство»Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

-
Семестр

Загальна кількість годин - 120

3-4-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1


Рівень вищої освіти- Перший

Ступінь вищої освіти- Бакалавр
80 год.

-

практичні

-

-

семінарськи

-

-

Самостійна робота

40 год.Індивідуальні завдання: -

Вид контролю:

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 2:1 1. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

(згідно стандарту вищої освіти України)

Компетентності:

 • розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 • пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

 • міжособистісна взаємодія.

 • критика та самокритика.

 • оцінка та забезпечення якості виконуваних робіт.

 • використання широкого спектру міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових та середніх музичних навчальних закладах

Заплановані результати навчання:

 • Застосовувати теоретичні знання та навички в процесі педагогічної діяльності.

 • Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою дисципліни є:

 • оволодіння студентами новітніми знаннями закономірностей психічних явищ;

 • засвоєння сучасних досліджень у галузі психології;

 • оволодіння потребою працювати творчо з основною та додатковою літературою;

 • формування у майбутніх фахівців сучасного творчого мислення на основі знань психологічних тонкощів, особливостей музичного мистецтва.

 • Завдання психології як навчальної дисципліни полягають у тому, щоб: 

 • ознайомити студентів з досягненнями психологічної науки ХХ-ХХІ ст.;

 • розкрити фактори психологічних функцій та психологічних

 • якостей особистості, індивідуальні особливості психічного розвитку;

 • сформувати у майбутніх фахівців сучасного творчого мислення в контексті сучасних досягнень загальної та музичної психології;

 • розглянути психічні функції людини, на яких ґрунтуються музичні явища;

 • проаналізувати основні принципи психомоторики музичної діяльності;

 • виробити вміння свідомо орієнтуватись в особливостях особистої психологічної діяльності з метою її професійної спрямованості.
  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • державні та відомчі документи про освіту та виховання;

 • основні теоретичні положення загальної психології;

 • методи психологічних досліджень;

 • закономірності психічних явищ;

 • індивідуальні особливості особистості;

 • особливості професійної діяльності в галузі музичного мистецтва;

 • закономірності та принципи музичного розвитку.

уміти:

 • адекватно оцінювати ступінь розвитку психічних процесів, станів, властивостей особистості;

 • використовувати різні методи психологічних досліджень у вивченні психіки;

 • стимулювати розвиток пізнавальних процесів у процесі життєдіяльності;

 • самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах музичної психології;

 • здійснювати музично-психологічну діагностику з подальшим прогнозуванням та проектуванням ситуації музичної діяльності. 3.Програма навчальної дисципліни
Модуль 1

Розділ 1. ВВЕДЕННЯ У ЗАГАЛЬНУ І МУЗИЧНУ ПСИХОЛОГІЮ

Тема 1. Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості.


Предмет і завдання психології. Структура психології. Методи психологічних досліджень. Становлення психології як науки - від античного періоду до теперішнього часу.

Сучасні тенденції розвитку психології. Криза в сучасній психології і її наслідки. Феномен інтегративної психології. Сучасні теорії особистості. Психоаналітичний напрям (аналітична психологія Юнга, епігенетична теорія Еріксона). Диспозиційний напрям (теорія типів особистості Айзенка). Необіхевіорізм (радикальний біхевіоризм Скіннера, теорія соціального научіння Роттера). Гуманістичне спрямування (Маслоу, Роджерс, Франкл). Транзактний аналіз Берна. Тілесно-орієнтована терапія. Трансперсональна психологія Грофа. Феномени людського буття як предмет вивчення сучасної філософії психології.


Тема 2. Музична психологія як наука. Історія музичної психології. 

Предмет і завдання музичної психології. Галузі музичної психології. Сфери застосування музичної психології.

Історія музичної психології. Музично-психологічні погляди в античну епоху, Середньовіччя і епоху Відродження. Теорія афектів Декарта. Зародження музичної психології як самостійної науки у другій половині ХІХ ст.: резонансна теорія слуху Гельмгольца, атомізм К. Штумпфа. Тонпсихологія Курта. Гештальтпсихологія Веллека. Філософсько-психологічні ідеї космізму Скрябіна. Музикотерапія: форми, напрямки, сфери застосування.
РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСТЬ МУЗИКАНТА. МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 


Тема 3. Особливості особистості музиканта. Феномен музичної свідомості.

Музична свідомість: індивідуальна і суспільна. Структура музичної свідомості. Архетипи музичної свідомості. Розвиток музичної свідомості.

Мотиваційна сфера особистості. Самосвідомість і «Я-концепція». Самооцінка і рівень домагань як центральна сторона «Я-концепції». Спрямованість особистості. Самоактуалізація особистості в процесі музичної освіти. Ознаки та способи досягнення самоактуалізації. Самореалізація в світі музики.

Тема 4.

Музична діяльність: поняття, види, структура. Професійна успішність музиканта. Сутність творчості. 

Музична діяльність: поняття, види, структура. Структура професійно важливих якостей музиканта. Індивідуальний стиль діяльності. Професійна успішність музиканта. Проблеми становлення музиканта-професіонала. Стимули і мотиви праці музиканта. Формування професійної придатності музиканта. Основні особистісно-професійні проблеми музикантів. Режим і гігієна праці музиканта.

Творчість як сутність життя. Визначення творчості. Природа творчості. Ознаки музичної креативності. Об'єктивне і суб'єктивне в творчості. Художня творчість. Катарсична теорія мистецтва. Музична творчість. Композиторська творчість. Музично-виконавська діяльність. Роль типологічних і характерологічних особливостей. Етапи діяльності музиканта-виконавця.
Модуль 2
РОЗДІЛ 3. ПІЗНАВАЛЬНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
Тема 5.

Процеси спілкування у музичній діяльності. Психологічні явища у сфері міжособистісних відносин. Групові феномени.

Структура спілкування. Психологічні механізми впливу в процесі спілкування. Музична комунікація: системи «людина - музика», «композитор - виконавець - слухач». Педагогічне спілкування. «Учитель - учень». «Керівник - колектив».

Види соціальних груп. Психологічні явища в сфері міжособистісних відносин. Взаємодія людей в соціальних групах. Групові феномени: конформізм, лідерство, «зсув ризику». Особливості відносин в музичних колективах.
Тема 6. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві: відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення, уява.

Види і властивості відчуттів. Взаємодія відчуттів. Пороги чутливості. Адаптація. Слухові відчуття. Абсолютний слух. Феномен «кольорового слуху».

Характеристика сприйняття. Роль життєвого досвіду в сприйнятті музики. Етапи сприйняття музичного твору. Проблема адекватності сприйняття музики.

Поняття про увагу. Увага в музичній діяльності. Прийоми тренування уваги для музикантів. Види і процеси пам'яті. Методика заучування музичного твору за Гофманом.

Процеси і форми мислення. Музичне мислення. Логіка розвитку музичного мислення. Види і властивості уяви. Функціональне призначення уяви в музичному мистецтві. Зв'язок музичної уяви з життєвим досвідом.
РОЗДІЛ 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
Тема 7.

Емоції і почуття в музиці. Психологія концертного виступу. Оптимальний концертний стан.

Емоції і почуття в музиці. Закономірності музичної виразності в контексті теорії афектів. Базові та естетичні емоції.

Поняття про волю. Структура вольової дії. Вольові якості особистості. Психологія концертного виступу. Естрадне хвилювання: типи реакцій на стресову ситуацію, причини та фактори хвилювання. Оптимальний концертний стан. Методи оволодіння оптимальним концертним станом.
Тема 8.

Індивідуальні відмінності особистості музиканта. Вплив темперамента і характера на музичну діяльність. Музичність як цілісна властивість. 

Індивідуальні відмінності особистості музиканта. Структура інтегральної індивідуальності музичної свідомості. Психологічна характеристика темпераменту. Типи темпераменту музиканта на тлі екстра-інтроверсії. Типологія музикантів у контексті вчення про типи вищої нервової діяльності. Риси характеру особистості. Типове й індивідуальне в характері. Зв'язок музичного обдарування з психодинамічними властивостями. Прояв характеру композитора в музичній діяльності.Здібності і задатки. Спадкове і набуте у здібностях. Ступені розвитку здібностей. Музичність як цілісна властивість. Поняття «ядра музичності».
4.Структура навчальної дисципліни
Тематичний план


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. ВВЕДЕННЯ У ЗАГАЛЬНУ І МУЗИЧНУ ПСИХОЛОГІЮ


Тема 1. Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості.

12
84Тема 2. Музична психологія як наука. Історія музичної психології. 

12
84Всього 1 модуль

24
168


Модуль 2. ОСОБИСТІСТЬ МУЗИКАНТА. МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 


Тема 3. Особливості особистості музиканта. Феномен музичної свідомості.

8
84Тема 4.

Музична діяльність: поняття, види, структура. Професійна успішність музиканта. Сутність творчості. 18
126Всього 2 модуль

30

2010Модуль 3. ПІЗНАВАЛЬНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Тема 5.

Процеси спілкування у музичній діяльності. Психологічні явища у сфері міжособистісних відносин. Групові феномени.12
84Тема 6. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві: відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення, уява.

24
168Всього 3 модуль

36
2412Модуль 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 

Тема 7.

Емоції і почуття в музиці. Психологія концертного виступу. Оптимальний концертний стан.12
84Тема 8.

Індивідуальні відмінності особистості музиканта. Вплив темперамента і характера на музичну діяльність. Музичність як цілісна властивість. 18
126Всього 4 модуль

30
2010
Усього годин


120
80
-

405. Самостійна робота


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості.

4

2

Тема 2. Музична психологія як наука. Історія музичної психології. 

4

3

Тема 3. Особливості особистості музиканта. Феномен музичної свідомості.

4

4

Тема 4. Музична діяльність: поняття, види, структура. Професійна успішність музиканта. Сутність творчості. 

6

5

Тема 5. Процеси спілкування у музичній діяльності. Психологічні явища у сфері міжособистісних відносин. Групові феномени.

4

6

Тема 6. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві: відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення, уява.

8

7

Тема 7. Емоції і почуття в музиці. Психологія концертного виступу. Оптимальний концертний стан.

4

8

Тема 8. Індивідуальні відмінності особистості музиканта. Вплив темперамента і характера на музичну діяльність. Музичність як цілісна властивість. 

6
Разом

40

6. Методи навчання

1. Комунікативний

2. Пізнавальний

3. Перетворюючий

4. Систематизуючий

5. Контрольний7.Методи контролю

Поточний контроль:

Метод усного контролю: співбесіда, фронтальне опитування, підготовка доповідей та ін.

Методи письмового контролю: тестові завдання, виконання контрольних робот, виконання рефератів та ін.

Підсумковий контроль – залік.
8. Розподіл балів, які отримують студенти

для залікуІІІ семестр. Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль №1

Модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

100

20

20

30

30
40 60

ІV семестр. Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль №3

Модуль № 4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

30

30

20

20
60 40
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи, практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4+

добре

74 – 81

С

4

64 – 73

D

3+

задовільно

60 – 63

Е

3

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Критерії оцінки знань і вмінь:


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилки.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

82 – 89

B

74 – 81

С

у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

64 – 73

D

60 – 63

E

у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

0 – 34

F

у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу.
9. Методичне забезпечення
1. Опорний конспект лекцій

2. Плани практичних занять

3. Індивідуальні завдання

4. Таблиці, схеми5. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
10.Контрольні питання


 1. Психологія як наука: предмет, об’єкт, завдання. Принципи психології як науки.

 2. Галузі психології та її структура. Міждисциплінарні зв’язки психології з іншими науками.

 3. Періодизація психології як науки відповідно до предмету вивчення.

 4. Тенденції розвитку сучасної психології.

 5. Характеристика методів психологічного дослідження.

 6. Психоаналітичний напрям у психології.

 7. Диспозиційні теорії особистості.

 8. Необіхевіористичні підходи до розуміння особистості.

 9. Гуманістичні теорії особистості.

 10. Когнітивний напрям у сучасній психології.

 11. Прикладні теорії особистості.

 12. Розуміння особистості у трансперсональній психології.

 13. Поняття та сутність музичної психології. Галузі музичної психології.

 14. Походження музики як психологічна проблема.

 15. Етапи становлення музичної психології.

 16. Музично-психологічні воззріння в давні часи.

 17. Психофізіологічні відкриття другої половини ХІХ ст. як передумова появи музичної психології як науки.

 18. Тонпсихологія Е. Курта та гештальтпсихологія А. Веллека.

 19. Дослідження вітчизняних психологів у музично-психологічному напрямі.

 20. Поняття та структура музичної свідомості.

 21. Поняття та сторони направленості особистості. Форми направленості особистості.

 22. Мотиваційна сфера особистості. Самосвідомість і «Я-концепція» особистості.

 23. Психологічні особливості музичної діяльності. Етапи діяльності музиканта-виконавця.

 24. Психомоторні професійно-важливі якості музиканта-виконавця. Поняття надійності музиканта-виконавця.

 25. Визначення і сутність творчості.

 26. Види та функції спілкування. 3 сторони спілкування: комунікація, перцепція, взаємодія.

 27. Умови та етапи розвитку малої групи. Класифікація малих груп у психології.

 28. Групові феномени: конформізм, лідерство, групове мислення.

 29. Характеристика і види відчуттів. Види музичного слуху.

 30. Сприйняття музики як процес. Фактори адекватності сприйняття музики.

 31. Характеристика і види уваги. Розвиток уваги музичного виконавця.

 32. Процеси та механізми пам’яті. Прийоми запам’ятовування музичного твору.

 33. Поняття та види уяви. Розвиток музичної уяви.

 34. Специфіка музичного мислення. Розвиток навичок музичного мислення.

 35. Передача емоцій в музиці згідно теорії афектів.

 36. Оптимальний концертний стан музиканта-виконавця.

 37. Вплив типу темпераменту і рис характеру на творчість на прикладі видатних композиторів.

 38. Музичні здібності як функціональна система.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Альманах музыкальной психологии /HOMO MUSICUS/ / Ред.-сост.: М.С. Старчеус. М., 1994, 2001.

 2. Ананьев Б.Г., Дворяшина М.Д., Кудрявцева Н.А. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. - М.: Просвещение, 1968. - 335 с.

 3. Андреева Г.М.Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 363 с.

 4. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. — М., Издательство «Институт психологии РАН», 1997 г. — 352 с., илл.

 5. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.

 6. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу «Психология человека». – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.

 7. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М., 1993.

 8. Загальна психологія: Навч. Посібник З=14 / О.Скрипченко, Л.Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: «А.П.Н.», 2002. – 464 с.

 9. Ильин Е. П. Психология для педагогов. — СПб.: Питер, 2012. — 640 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии).

 10. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 583 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).

 11. Музыкальная психология: конспект лекций /Сост. И.В.Щербина. – Симферополь: КУКИиТ, 2011.   77 с.

 12. Музыкальная психология: Учебное пособие/ Р.Г. Кадыров; Отв.ред. Р.Ю.Юнусов; М-во по делам культуры и спорта Респ. Узбекистан, Гос. консерватория Узбекистана. - Ташкент: Мусика, 2005. - 80 с.

 13. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Академический проект; Трикста, 2008. – 400 с. – (Gaudeamus).

 14. Практикум по общей, экпериментальной и прикладной психологии / Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).

 15. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Ред.-сост. Райгородский Д.Я. – Самара: «Бахрах-М», 2002. – 672 с.

 16. Практическая психология для музыкантов. Учебно-методическое пособие / Сост. О.А. Лучинина, Е.С. Винокурова. - Астрахань: Издательство Астраханской государственной консерватории 2008 - 144с.

 17. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник для студентів ВНЗ / За заг. ред. М.С. Корольчука. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. - 320 с.

 18. Психология личности: Словарь-справочник / Под. ред. П.П. Горностая,. Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 19. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная /Пономарев Я.А., Семенов И.Н., Степанов С.Ю.   М.: Наука, 1990.   222 с.

 20. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.

 21. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М.: «Ленинград», 1947 г. – 335 с.

 22. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Издание третье, исправленное и дополненное. Учебное пособие. – М.: «Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2010.- 240 с.

 23. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и применение / Перевод С. Меленевской и Д. Викторовой. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с. – (Серия «Мастера психологии»).

 24. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – С.-Пб.: «Композитор», 2008. – 212 с.


Додаткова: 1. Абульханова К.А. Психология и сознание личности. - М.: МОДЭК, 1999. – 224 с.

 2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. Г. Е. Крейдлина. -  М.: Прометей, 1994. - 352 с.

 3. Бердяев Н.А. Смысл творчества. Философия свободы. М., 1989.

 4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с.

 5. Варій М.Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007. - 968 c.

 6. Гроф С. За пределами мозга (рождение, смерть и трансценденция в психотерапии). М., 1992.

 7. Дорфман Л.Я. Эмоции в искусстве. Теоретические подходы и эмпирические исследования. М., 1997.Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. - СПб.: Питер, 2009. - 448 с. - (Мастера психологии).

 8. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. М., 2001.Кривцун О.А. Психология искусства. Учебник. – М.: «Юрайт», 2015. – 266 с.

 9. Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.

 10. Кулка И. Психология искусства. – М.: Издательство «Гуманитарный центр», 2014 г. – 560 с.

 11. Крупник Е.П. Психологическое воздействие искусства. М., 2001.

 12. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии . — СПб.: Питер, 2006. – 320 с. 

 13. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. Медушевский. – М. : Музыка, 1976. – 342 с.

 14. Музыкальная психология: [Хрестоматия] / [Составитель М.С. Старчеус]. – М.: Музыка,1992. – 210 с.

 15. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: «Музыка», 1972. – 384 с.

 16. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. –М.:ИНФРА-М, 1999. – 528 с.

 17. Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 1999. – 752 с.

 18. Ридецкая О.Г. Психология одаренности. Учебно-практическое пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 374 с.

 19. Смит Н. Современные системы психологии.  История, постулаты, практика. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 384 с.

 20. Узнадзе Д.Н. Психология установки. – СПб.: Питер, 2001. – 414 с.

 21. Ухтомский А.А.Доминанта. - СПб.: Питер, 2002. - 448с.

 22. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - К.: Гардаріки, 2007. - 287 с.

 23. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Теории личности и личностный рост. –– М.: ОЛМА ПРЕСС, 2004. - 657 с.

 24. Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. — СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003.—. 416 с.


12. Інформаційні ресурси в інтернеті


 1. https://4brain.ru/psy/ - Психологічні онлайн-курси та статті

 2. http://flogiston.ru/ - Сайт психологічного факультету МГУ

 3. http://psychologiya.com.ua/ - Психологічний освітній сайт

 4. http://psyfactor.org/ - Портал з научної та практичної психології

 5. http://psylib.org.ua/index.html - Психологічна бібліотека Київського Фонда сприяння розвитку психічної культури

 6. http://psylist.net/ - «Псі-шпаргалка»

 7. http://psystudy.ru/ - Журнал «Психологічні дослідження»

 8. http://www.psyworld.ru/ - Інформаційна підтримка студентів-психологів

 9. http://samlib.ru/l/luchinina_o/muspsy.shtml - Конспекти лекцій О. Лучініної з музичної психології і педагогіки

 10. http://studopedia.ru/psihilogiya.php - Лекції з психології

 11. https://vk.com/musicisfeeling - Психологія для музикантів

 12. http://vocabulary.ru/ - Психологічна енциклопедія
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка