Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылкеСкачати 439.92 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір439.92 Kb.
#1184Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html


Прикарпатський національний університет

ІМЕНІ Василя Стефаника
На правах рукопису


КУРИЛЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧУДК: 159.95 37.015.3: 796.853.20
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГУ ДЗЮДОЇСТІВ

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДІЯЛЬНОСТІ
19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

психологічних наук

Науковий керівник:

кандидат психологічних наук Фотуйма Олександр Ярославович


Івано-Франківськ – 2008
Зміст
Вступ 4

Розділ 1. Психолого-педагогічні засади підготовки

дзюдоїстів на початковому етапі спортивної діяльності 11


  1. Психологічні особливості особистісного розвитку

дзюдоїстів у спортивної діяльності 11

  1. Усвідомлена саморегуляція – психологічний механізм

формування готовності дзюдоїстів до навчально-тренувальної

та змагальної діяльності 42  1. Вікова специфіка психічного розвитку молодших

підлітків та її врахування в підготовці спортсменів-дзюдоїстів 61

Висновки до першого розділу 71Розділ 2. Концепція, методика і результати психологічного

діагностування дзюдоїстів на початковому етапі їх спортивної

діяльності 72

2.1. Концептуально-методичні засади констатувального

емпіричного дослідження 72

2.2. Особливості розвитку нейродинамічних властивостей

одноборців 80


  1. Сформованість особистісних якостей спортсменів-

дзюдоїстів на початковому етапі діяльності 86

  1. Особливості розвитку механізмів саморегуляції у

дзюдоїстів-початківців 94

Висновки до другого розділу 98Розділ 3. Розвивально-корекційні можливості

психологічного тренінгу в процесі підготовки спортсменів-

дзюдоїстів на початковому етапі їх діяльності 100

3.1. Психолого-педагогічний потенціал тренінгу в контексті

спортивної підготовки молодших підлітків 100

3.2. Структурно-функціональна характеристика програми

психологічного тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі діяльності 112

3.3. Динаміка розвитку показників системи саморегуляції

спортсменів-дзюдоїстів в результаті впровадження

експериментальної тренінгової програми 134

Висновки до третього розділу 149

Висновки 151

Додатки 154

Список використаних джерел 206


ВСТУП
Актуальність дослідження. Невід’ємною частиною розвитку суспільства є спорт. Він характеризується особливим психологічним змістом і гуманістичною спрямованістю за допомогою яких, окрім фізичного вдосконалення й зміцнення здоров’я, вирішуються завдання духовного і морального становлення та соціальної адаптації особистості.

Спорт, як особливий вид людської діяльності, є об’єктом вивчення багатьох наук. При цьому кожна з них, у тому числі й психологія, вивчає сферу тренувань і змагань під певним кутом зору, з позицій своїх специфічних завдань і методології їх вирішення.

У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних фахівців (В.Аракелян, Г.Арзютов, В.Бартуліс, В.Івашкене, Г.Коробейніков, М.Мкртумян, Г.Пархомович, В.Платонов, H.Uchimata) переконливо доведено, що на етапі максимальної реалізації можливостей перемога залежить не лише від функціональної готовності спортсмена, але й від його здатності управляти власними діями та поведінкою за складних умов діяльності, від вчасного вибору та реалізації техніко-тактичних прийомів, найбільш доцільних у конкретній ситуації. У свою чергу. це дозволяє говорити про передумови досягнення успіху спортсменом, які в першу чергу залежать від рівня його кваліфікації (Л.Радченко, А.Родіонов, В.Смоленцева, В.Терещенко, K.Andres). Відтак, ще більше посилюється необхідність розгляду психорегуляції як основного механізму забезпечення адаптації спортсмена до умов навчально-тренувальних занять та змагань, раціонального використання психічних й енергетичних ресурсів організму.

Проблема саморегуляції на різних етапах розвитку психології цікавила М.Абдулхакову, М.Боришевського, І.Галяна, В.Ілійчука, О.Конопкіна, В.Марищука, В.Моросанову, А.Ромена, А.Трапезнікова. Праці, присвячені саморегуляції діяльності, утворюють особливий пласт наукових досліджень у галузі спорту (О.Алексєєв, А.Мартиненко, В.Некрасов, Ю.Никифоров, М.Прохорова, В.Смоленцева, В.Стадник та ін.). Зокрема, А.Мартиненко та В.Смоленцева наполягають на постійному використанні прийомів психологічної саморегуляції в процесі тренувальної та змагальної діяльності. Г.Арзютов, диференціюючи етапи підготовки одноборців, приділяє особливу увагу розвитку навичок саморегуляції на початковому етапі спортивної діяльності. Результати вивчення ефективності психорегуляції у спортсменів дають підставу стверджувати, що психічне управління сприяє підвищенню емоційної стійкості, позитивно впливає на динаміку нервових процесів, стабільність спортивних результатів (Е.Генова, Д.Гіссен). Одним із дієвих методів підвищення саморегулятивних можливостей спортсмена є тренінг.

Науковий тезаурус у психології передбачає наявність ряду протиріч та незрозумілостей у визначенні сутності тренінгу. У найбільш широкому аспекті термін “тренінг” використовують для зазначення різноманітних форм групової психологічної роботи (Т.Яценко).

У контексті нашого дослідження тренінг розглядається як сукупність групових методів формування навичок саморегуляції. Встановлено, що психологічний вплив за допомогою ауторегуляторних методів допомагає створенню оптимальних внутрішніх умов, при яких ефективність рухової діяльності є найбільшою (О.Алексеєв, А.Мартиненко).

Незважаючи на високі спортивні результати, яких вдається досягнути за допомогою традиційних підходів, їх можна доповнити новими методами і засобами, істотно розширивши можливості сучасної системи психологічної підготовки дзюдоїстів. У цьому контексті особлива роль належить психологічному тренінгу.

Здійснений нами аналіз наукових розробок В.Андрєєва, В.Волкова, Г.Коробейнікова, С.Матвєєва дозволив зробити висновок, що процес організації психологічного тренінгу дзюдоїстів на етапі початкової підготовки вивчений недостатньо. Саме це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження: “Психологічні особливості тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі діяльності”.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний нами напрям дослідження безпосередньо пов’язаний із науковими програмами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і є складовою частиною зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2004-2007 рр. з напрямку “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”, № державної реєстрації – 0101И 004940.

Тема дисертації затверджена радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол №9 від 27 листопада 2007 року) та вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 5 від 12 грудня 2007 року).Об’єкт дослідження – психологічна готовність дзюдоїстів до спортивної діяльності.

Предмет дослідження – психологічний тренінг дзюдоїстів на початковому етапі їх навчально-тренувальної та змагальної діяльності.

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та емпіричному вивченні можливостей використання психологічного тренінгу на етапі початкової підготовки дзюдоїстів, що сприятиме підвищенню рівня психологічної готовності, оптимізуватиме процес саморегуляції їх спортивної діяльності.

Гіпотеза дослідження:

– початковий етап підготовки дзюдоїстів характеризується низьким рівнем саморегуляції поведінки, підвищення якого можна досягнути шляхом систематичного застосування психологічного тренінгу, який впливає на розвиток механізмів саморегуляції та формування особистісної готовності спортсменів до навчально-тренувальної та змагальної діяльності.

Відповідно до сформульованих об’єкту, предмету, мети та гіпотези дослідження було визначено наступні його завдання:

- проаналізувати теоретико-методичні підходи до проблеми формування психологічної готовності спортсменів-дзюдоїстів;

- визначити рівень розвитку особистісних характеристик (тривожності, мотивації) та показники нейродинамічних властивостей дзюдоїстів на початковому етапі їх спортивної підготовки;

- виявити взаємозв’язок психомоторних показників з формуванням ауторегуляторних механізмів дзюдоїстів у циклі навчально-тренувальних занять і змагань;

- розробити програму психологічного тренінгу та перевірити її ефективність у забезпеченні необхідного рівня саморегуляції поведінки дзюдоїстів на початковому етапі їх спортивної діяльності.Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: світоглядні універсалії вітакультурної парадигми (Л.Виготський, О.Гуменюк, А.Фурман); положення про єдність психіки і діяльності (О.Леонтьєв, І.Пасічник); культурно-історична теорія (А.Асмолов, Л.Виготський, В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Петровська); концепції функціональної структури усвідомленої саморегуляції активності людини (М.Боришевський, О.Конопкін, М.Савчин) та індивідуального стилю саморегуляції (Є.Коноз, В.Моросанова); системний підхід до дослідження особистості (Б.Ананьєв, Г.Костюк, Б.Ломов, О.Скрипченко); принципи психотехнічного підходу в стимуляції суб’єктної активності (Ф.Василюк, З.Карпенко, С.Максименко, В.Москалець), психолого-педагогічні закономірності та специфічні особливості особистісного розвитку у підлітковому віці (Л.Божович, Д.Фельдштейн).

Методи дослідження. Для перевірки гіпотези і вирішення поставлених завдань використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів, адекватних об’єкту, предмету і меті дослідження: теоретичні – аналіз науково-методичних джерел, синтез, порівняння і узагальнення отриманих даних; практичні – спостереження, бесіда, констатуючий і формувальний експерименти, анкетування, тестування (опитувальник ситуативної і особистісної тривожності за Спілберга-Ханіна, опитувальник мотивів досягнення успіху та уникнення невдачі, методики виявлення рівня та суб’єктивного контролю Дж.Роттера та методика діагностування психомоторних процесів (визначення часу простої та складної реакції, реакції на рухомий об’єкт, теппінг-тест з допомогою приладу “Діагност-1”), анкета для визначення самооцінки особистості, методика В.Моросанової та Є.Коноз для діагностики показників саморегуляції; Фрайбурзький опитувальник особистості (FPI) для діагностики індивідуально-особистісних якостей), методи математичної статистики.

База дослідження. Експериментальне дослідження проводилось на базі спортивних закладів міста Івано-Франківська серед дітей віком 10-12 років, котрі займаються боротьбою дзюдо. Сукупна вибірка становила 270 хлопчиків, з яких по 22 особи увійшло до контрольної та експериментальної групи.

Наукова новизна та теоретичне значення полягає в тому, що вперше:

- поглиблено знання про можливості формуючого впливу на спортсменів-дзюдоїстів з допомогою психологічного тренінгу; визначено рівень сформованості особистісних характеристик, та розвиток нейродинамічних властивостей одноборців;

- виявлено та описано основні системно-структурні підходи до механізмів саморегуляції діяльності дзюдоїстів на початковому етапі їх спортивної діяльності;

- науково обґрунтувано та експериментально апробовано програму психологічного тренінгу в системі підготовки спортсменів-дзюдоїстів;

- з’ясовано нейродинамічні передумови розвитку успішної діяльності одноборців в умовах тренувань та змагань;

- доведено вплив психологічного тренінгу на формування особистісних характеристик, від яких залежить ефективність саморегуляції спортивної діяльності.Практичне значення роботи полягає у науковому обґрунтуванні та успішному впровадженні програми психологічного тренінгу у процес тренувань та змагань дзюдоїстів на етапі їх початкової підготовки. Результати дослідження можуть бути використані у психодіагностичній та психокорекційній діяльності спортивних психологів, тренерів-викладачів.

Надійність і вірогідність результатів забезпечувалось всебічним теоретичним аналізом досліджуваної проблеми, відповідністю застосованих методів меті та завданням наукової роботи, кількісним та якісним аналізом отриманих результатів, їх статистичною обробкою із використанням комп’ютерних програм.

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні суті проблеми, розробці концептуальних положень її розв’язання та інструментально-методичному забезпеченні шляхів її експериментального розв’язання, аналізі та інтерпретації отриманих результатів.

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні результати дослідження презентувались та обговорювались на міжнародних конференціях: “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” (Луцьк, 2005); на міжрегіональному семінарі “Психологія конструювання процесу професійної підготовки спеціаліста в контексті реальних проблем сучасного суспільства” (м. Івано-Франківськ, 2005); “Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні” (Рівне, 2006); “Молода спортивна наука України” (Львів, 2007); “Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту і туризму в сучасному суспільстві” (Івано-Франківськ, 2007); семінарах “Проблема діагностики психофізіологічних станів спортсменів” (Київ, 2007); “Генеза буття особистості” (Київ, 2008); науково-практичних і звітних наукових конференціях філософського факультету та факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2004-2007).

Результати дослідження впроваджено у навчально-тренувальний процес дзюдоїстів Обласної дитячо-юнацької спортивної школи м. Івано-Франківська, (довідка №86 від 17.09.2007 р.), дитячого спортивно-оздоровчого центру “Юність” м. Івано-Франківська (довідка №38 від 24.09.2007р.), Надвірнянської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (довідка №60 від 12.09.2007 р.), дитячо-юнацької спортивної школи “Сокіл” м. Калуша, Івано-Франківської області (довідка №102 від 10.09.2007 р.)Публікації. Зміст дисертаційного дослідження відображено у 11 публікаціях, з яких 5 наукових статей видруковано у фахових виданнях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел (276 найменувань, з них – 10 іноземних), додатків. Загальний обсяг дисертації – 233 сторінки, з яких 153 – основного тексту, 52 – додатків, 28 – списку використаних джерел. Робота містить 10 таблиць, 16 рисунків.

ВИСНОВКИ


 1. Теоретичний аналіз наукових розробок, присвячених проблематиці використання тренінгу у сучасній практичній психології, засвідчив відсутність єдиного підходу до тлумачення його сутності. У контексті нашого дослідження, тренінг розглядався як сукупність групових методів формування саморегуляції. Психологічний вплив за допомогою ауторегуляторних шляхів допомагає створенню оптимальних внутрішніх умов, при яких ефективність рухової діяльності є найбільшою.

Гносеологічний аналіз психологічного змісту саморегуляції дозволив характеризувати її як інтегральний психічний механізм, завдяки якому забезпечується свідомо-контрольоване самоспрямування суб’єкта в процесі діяльності.

 1. У процесі дослідження експериментально встановлено, що основним критерієм оптимізації психологічної, технічної, тактичної та фізичної підготовки дзюдоїстів є сформованість їх нейродинамічних процесів, а саме функціональної рухливості, сили нервової системи, латентного періоду простої та складної зорово-моторних реакцій.

 2. З’ясовано, що в умовах тренувань та змагань більшість юних спортсменів внутрішньо занепокоєні та неврівноважені, що є індикатором високої тривожності. Для них характерний мотив уникнення невдачі. У свою чергу, для одноборців, поведінка яких не є деструктивною виявлено високий рівень прагнення до успіху є. Вони правильно визначають змагальні ситуації, аналізують їх, оцінюють та приймають вірні рішення спрямовані на досягнення перемоги.

 3. Встановлено, що на початковому етапі своєї спортивної діяльності представники східних одноборств володіють низьким рівнем сформованості ауторегуляторної системи. Це проявляється в тому, що у більшості досліджуваних характеристики заздрості і ненависті до оточуючих розвинуті в діапазоні від недовіри і обережності ставленні суперників, до переконання в тому, що конкуренти свідомо завдають їм шкоду.

 4. Розроблено програму психологічного тренінгу та перевірено її ефективність у забезпеченні необхідного рівня саморегуляції поведінки дзюдоїстів на початковому етапі їх спортивної діяльності. Суттєвою перевагою запропонованої тренінгової методики стало те, що вона дозволила вивчити складні, емоційно важливі питання особистісного розвитку в безпечному середовищі тренінгу, з установкою на загрозливі та ризиковані ситуації реального життя.

 5. Доведено, що після використання психологічного тренінгу з елементами психокорекції для розвитку нейродинамічних властивостей та особистісних якостей спостерігалося покращення виконання технічних прийомів і тактичних засобів ведення двобою дзюдоїстами експериментальної групи. У юних спортсменів поліпшилось сприйняття інформації щодо стратегії проведення сутичок в умовах тренувань і змагань. Позитивні результати тренінгового впливу позначились на конструктивній системі формування взаємин із друзями, суперниками, родичами.

 6. Апробація психокорекційної програми дозволила суттєво підвищити рівень саморегуляції одноборців в умовах навчально-тренувальної та змагальної діяльності. У спортсменів експериментальної групи виробилась здатність усвідомлювати та функціонально пов’язувати дієві регуляторні ланки.

 7. Отримані дані переконливо засвідчують, що спортсмени, які брали участь у тренінгу відрізняються автономністю в організації активності, тому свою діяльність і поведінку вони планують самостійно. Також для них характерним є вміння виділяти первинні умови досягнення мети як у поточній ситуації так і в перспективному майбутньому, що проявляється у відповідності програм власних дій до планів навчально-тренувальної та змагальної діяльності, адекватності отриманих результатів і поставленої мети.

У цілому результати проведеної роботи свідчать про ефективність розробленої нами програми дослідження, що дозволило констатувати факт доцільності використання психотренінгу в навчально-тренувальному та змагальному процесах для досягнення високого рівня психологічної готовності юних спортсменів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблематики. Перспективу організації подальших досліджень вбачаємо у виявленні формуючих можливостей тренінгу при підготовці атлетів з інших видів спорту , а також визначенні специфічного змісту тренінгових занятьСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Абдулхаков М.Р. Бороться, чтобы побеждать! / М.Р. Абдулхаков, А.А. Трапезников. – М.: Просвещение, 1990. – 144 с.

 2. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К.А. Абульханова-Славская // Психология формирования и развития личности. – М.: Наука, 1981. – С. 19 – 44.

 3. Аверин В.А. Психология личности. Учебное пособие / В.А. Аверин. – СПб.: Питер, 1999. – 184 с.

 4. Адамович Г.Э. Тренинг в системе подготовки славянских воинов: учебно-метод. пособие / Г.Э. Адамович. – Минск, 2003. – 142 с.

 5. Алатогорцев В.А. Готовность спортсмена к соревнованиям. Опыт психологического исследования / В.А. Алатогорцев. – М.: ВНИИФК, 1969. – 250 с.

 6. Алексанянц Г.Д. Медицинские проблемы детского спорта / Г.Д. Алексанянц // Теория и практика физической культуры. 1996. – №3. – С. 48 – 51.

 7. Алексеев А. В. Себя преодолеть! / А.В. Алексеев. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.

 8. Алексеев А.В. Метод объективной оценки навыков психологической саморегуляции / А.В.Алексеев // Стресс и тревога в спорте: межд. сб. научных статей. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – С. 175 – 183.

 9. Андреев В.В. Индивидуальные особенности психологической защиты личности в спортивной деятельности: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. педагог. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” /В.В. Андреев. – СПб., 2006. – 21 с.

 10. Ананченко К.В. Техніко-тактична підготовка дзюдоїстів високого класу на основі аналізу модельних характеристик: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / К.В. Ананченко. – Харків, 2007. – 19 с.

 11. Анисимов О.С. Развивающие игры и игротехника / О.С. Анисимов. – Новгород, 1979. – 177 с.

 12. Анн Л. Психологический тренинг с подростками / Л. Анн. – СПб.: Питер, 2002. – 227 с.

 13. Антонова Н.В. Личностная идентичность современного педагога и особенности его общения / Н.В. Антонова // Вопросы психологии. – 1997. – № 6. – С. 23 – 30.

 14. Анцыферова Л.И. Способность личности к преодолению деформаций своего развития / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1999. – Т.20, №1. – С. 6 – 19.

 15. Апетик Н.М. Моральна саморегуляція, як умова попередження девіантної поведінки підлітків: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н.М. Апетик. – К., 2001. – 20 с.

 16. Аракелов Г.Г. Тревожность: методы ее диагностики и коррекции / Г.Г. Аракелов, Н. Шишкова // Вестник МГУ. – 1998. – №1 – С. 18

 17. Арзютов Г.Н. Многолетняя подготовка в спортивных единоборствах / Г.Н. Арзютов. – К .: НПУ ім. Драгоманова, 1999. – 410 с.

 18. Арзютов Г.М. Теорія і методика поетапної підготовки спортсменів (на матеріалі дзюдо): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання фізичній культурі і спорту”; 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Г.М. Арзютов. – К., 2000. – 41 с.

 19. Арутюнян А.А. Изучение психофизиологической устойчивости у спортсменов в процессе психорегуляторного воздействия: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.09 “Физиология человека и животных” / А.А. Арутюнян. – Ереван, 2003 – 28 с.

 20. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / А.Г.Асмолов. – М., 1996. – С. 53 – 59.

 21. Астапов В.М. Тревога и тревожность. Хрестоматия / В.М. Астапов. – СПб.: Питер, 2001. – 206 с.

 22. Ахметова И.С. Стиль поведения в конфликтных ситуациях и уровень субъективного контроля / И.С. Ахметова // Вісник Харківського у-ту. Серія: Психологія. – 1999. – № 460. – С.7 – 9.

 23. Бабушкин Г.Д. Аутовоздействие и гетеровоздействие при розвитии самообладании в спортсменов / Г.Д. Бабушкин, В.Н. Смоленцева // Материалы пятых Страховских чтений. – Саратов: СГПИ, 1996. – С. 149 – 151.

 24. Бабушкін Г.Д. Дослідження навичок психічної саморегуляції у фехтувальників / Г.Д.Бабушкін // Медичний реферативний журнал. – 1985. – №1. – С. 12

 25. Бартулис В.А. Содержание и направленость методики начальной подготовки дзюдоистов 12 – 14 лет: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / В.А.Бартулис. – К., 1987. – 22 с.

 26. Батурин Н.А. Влияние успеха и неудачи на функциональное состояние и результативной деятельности (на примере спортивной деятельности): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / Н.А. Батурин. – Л., 1979. – 24 с.

 27. Башкин С.Г. Динамика психических состояний в тренировке и соревновании как фактор управления деятельностью высококвалифицированных баскетболистов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / С.Г. Башкин. – М, 1975. – 23 с.

 28. Бекетов В.А. На ковре – юные борцы /В.А. Бекетов. – К.: Здоров’я, 1990. – 160 с.

 29. Белей М.Д. Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості / М.Д. Белей, І.М. Гоян. – Івано-Франківськ, 2001. – 204 с.

 30. Белкин А.А. Идеомоторная тренировка в спорте / А.А. Белкин. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 128 с.

 31. Бисембаева Д.У. Готовность к соревнованиям по педагогическим и психологическим показателям высококвалифицированных пловцов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Д.У. Бисембаева – М.: ГЦОЛИФК, 1986. – 19 с.

 32. Бобровский А.В. Управление спортивной мотивацией борцов высокой квалификации на этапе непосредственной подготовке к соревнованиям (на примере дзюдо): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / А.В. Бобровский. – Омск, 2005. – 24 с.

 33. Бодров В.А. Когнитивные процессы и стресс / В.А. Бодров // Психологический журнал. – 1996. – № 4. – С. 64–75

 34. Боевые и спортивные единоборства: справочник / Под ред. А.Е. Тарас – Минск: Харвест, 2002. – 640 с.

 35. Божович Л.И. Психическое развитие школьника и его воспитание / Л.И.Божович, Л.С. Славина. – М., 1997. – С. 32 – 34.

 36. Бойко В.Ф. Управление и контроль в тренировочном процессе борцов / В.Ф. Бойко, Г.В.Данько. – К.: УГУФВС, 1997. – 50 с.

 37. Боришевский М.И. Развитие саморегуляции поведения школьников: автореф. дис. на соискание учен. степени д–ра психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / М.И.Боришевский. – К., 1992. – 78 с.

 38. Борщов С.М. Психофізична підготовка юних гімнастів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. фих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / С.М. Борщов. – Львів, 2003. – 17с.

 39. Брусенцов В.Г. Исследование психофизических состояний дзюдоистов как модельной характеристики их спортивной деятельности /В.Г. Брусенцов //Психологическая подготовленость спортсменов высокого класса. – М., 1978. – С. 22 – 24.

 40. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – СПб.: Питер, 2001. – 518 c.

 41. Бучек Л.І. Аналіз емоційної стійкості, як прояву особливостей саморегуляції особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Бучек Л.І. – К., 1994.– 20 с.

 42. Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса / Ф.Е. Василюк // Вопросы психологии. – 1996. – № 6. – С.25 – 40.

 43. Вачков И.В. Основы групового тренинга. Психотехники: учебное пособие / И.В. Вачков. – М.: Ось – 89, 2001. – 224 с.

 44. Ведмеденко Б.Ф. Виховання інтересу: теорія, експеримент, методика занять: монографія / Б.Ф.Ведмеденко. – Чернівці, 2002. – 486 с.

 45. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посіб. [Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В.]. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 46. Вилюнас В.К. Психологические механизмы развития мотивации: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / В.К. Вилюнас. – М., 1990. – 35 с.

 47. Выготский Л.С. Психология подростка: проблема возраста. Собрание сочинений в 6 томах / Л.С. Выготский. – М., 1984. – Т.II. – С.79.

 48. Волков В.Л. Комплексний контроль базової підготовленості юних борців вільного стилю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 19.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / В.Л. Волков. – К., 2000. – 17 с.

 49. Волков И.П. Задачи и формы психологического обеспечения высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям / И.П. Волков // Научные исследования и разработки в спорте. – 1994. – № 1 – С. 5 – 10.

 50. Воробйова В.О. Підготовка баскетбольних команд в гуманітарних вищих навчальних закладах з урахуванням психофізіологічних здібностей гравців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / В.О. Воробйова. – Харків, 2007. – 21 с.

 51. Воронов И.А. Психотехника восточных единоборств / И.А. Воронов. – Минск: Харвест, 2005. – 432 с.

 52. Воронова В. Личностные качества футболистов высокой квалификации как вид модельных психологических характеристик / В. Воронова, С. Шутова // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – №2. – С. 34 – 40.

 53. Вяткин Б. А. Диагностика и регулирование психического состояния спортсмена в соревнованиях: учеб. пособ. / Б.А. Вяткин. – Пермь, 1974 .– 59 с.

 54. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях / Б.А. Вяткин. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 112 с.

 55. Галян І.М. Саморегуляція оцінних ставлень учителя в педагогічній взаємодії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / І.М. Галян. – К., 1996. – 24 с.

 56. Гамаль Е.И. Некоторые особенности психологической подготовленности юных борцов к соревнованию / Е.И. Гамаль, В.Т. Настенко // Теория и практика физ. культуры. – 1970. – № 7 – С. 55-57.

 57. Ганюшкин А.Д. Исследование состояния психической готовности человека к деятельности в экстремальных условиях (на материале спортивной гимнастики): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / А.Д. Ганюшкин. – М., 1972. – 22 с.

 58. Генов Ф. Психологические особенности мобилизационной готовности спортсмена / Ф. Генов. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 244 с.

 59. Генов Ф. Мобилизационная готовность и аутогенная тренировка спортсмена / Ф. Генов, Е.Генова // Психология и современный спорт. Сб. науч. работ психологов спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1973.– С. 242 – 251.

 60. Генова Е. Психологическая готовность борцов перед соревнованиями / Е. Генова. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – С. 93 – 102.

 61. Гиссен Л.Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты психопрофилактической работы в спортивных командах / Л.Д. Гиссен. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 192 с.

 62. Гогунов Е.И. Психология физического воспитания и спорта: учебное пособие / Е.И. Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Академия, 2000. – 288с.

 63. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д. Горбунов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 182 с.

 64. Грінь О.Р. Психологічні фактори підвищення стрес – стійкості кваліфікованих спортсменів / О.Р. Грінь, А.Б. Колосов // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. наукових праць. – К., 2004. – №5. – С. 81 – 84.

 65. Гуменюк Н.П. Психология физического воспитания и спорта / Н.П. Гуменюк, В.В. Клименко. – К.: Вища школа, 1985. – 311 с.

 66. Данько Г.В. Індивідуальні особливості функціональної підготовленості кваліфікованих борців вільного стилю (включаючи вікові відмінності): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук

з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт”. / Г.В. Данько. – К., 2002. – 18 с.

 1. Дахновский В.С. Подготовка борцов высокого класса / В.С. Дахновский, С.С. Лещенко. – К.: Здоровья, 1989. – 192 с.

 2. Джамгаров Т.Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательной деятельности / Т.Т. Джамгаров // Психология и современный спорт. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С. 12 – 20.

 3. Дрюков В.О. Психофізіологічна діагностика у спорті вищих досягнень: методичні рекомендації для тренерів, спортсменів, співробітників для комплексних наукових груп / В.О. Дрюков, Г.В. Коробейніков, Ю.О. Павленко. – К.: Науковий світ, 2004. – 29 с.

 4. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Н. Емельянов. – Л., 1985. – С. 23 – 24.

 5. Енин В.И. Развитие психических процессов начинающих дзюдоистов в годичном учебно-тренировочном цикле / В.И. Енин // Теория и практика физической культуры. – 1986. – №6. – С. 38 – 39.

 6. Єнін В.І. Взаємозв’язки психологічних явищ і результативності юних дзюдоїстів / В.І. Єнін. – Львів, 1991. – С. 39 – 44.

 7. Жаров К.П. Волевая подготовка спортсменов / К.П. Жаров. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 151 с.

 8. Жоров П.А. О психологических предпосылках успешности обучения приёмам саморегуляции эмоциональных состояний / П.А. Жоров // Психология и современный спорт: международный сборник научных работ по психологии спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С. 178 – 182.

 9. 3аброцький М.М. Вікова психологія: навчальний посібник / М.М. 3аброцький. – К.: МАУП, 1998. – 92 с.

 10. Загайнов P.M. Психолог в команде: из дневника психолога / P.M. Загайнов. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 144 с.

 11. Зайчковски Л.Д. Биологическая обратная связь и саморегуляция в управлении соревновательным стрессом / Л.Д. Зайчковски // Стресс и тревога в спорте: межд. сб. научных статей. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – С. 250 – 261.

 12. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг, как инструментальное действие / Т.В.Зайцева. – СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002. – 80 с.

 13. Залесский Г. Е. О психологическом аспекте готовности спортсменов к участию в соревнованиях / Г.Е. Залесский // Психология личности и деятельности спортсмена: сб. науч. работ. – М., 1981. – С. 108 – 118.

 14. Занюк С.С. Психологія мотивації: навчальний посіб. для студентів вищих навчальних закладів / С.С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 303 с.

 15. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов. – К.: Здоров’я, 1988. – 144 с.

 16. Захаров А.Д. Формирование состояния психической готовности лыжника – гонщика к соревнованию: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / А.Д.Захаров. – М., 1970 – 20 с.

 17. Захарова А. В. Генезис самооценки: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / А.В. Захарова. – М., 1989. – 44 с.

 18. Зент Йохан. Массовый психотерапевтический процесс: психологические особенности его участников и эффект воздействия: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: 19.00.04 “Медична психологія” / Йохан Зент. – К., 1997. – 19 с.

 19. Зуб И.В. Нравственно-волевое воспитание младших школьников в процессе начальных занятий дзюдо: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / И.В. Зуб. – СПб., 2005. – 24 с.

 20. Іванчук М.І. Вольовий компонент виховної функції навчання: зб. наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М.І. Іванчук. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. – 10. – Ч. 2. – С. 144 – 152.

 21. Ивашкене В. Исследование влияния программы психологической подготовки на психологическое умения и навыки дзюдоистов / В. Ивашкене, Р. Малинауская // Спортивний вісник Придніпров’я, 2005. – №3. – С.47 – 49

 22. Ильин Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.

 23. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека: учеб. для вузов / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 24. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.

 25. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания / Е.П. Ильин. – М.: Просвищение, 1980. – С. 156 – 168.

 26. Ільців І.П. Індивідуалізація тренувального процесу борців високої кваліфікації у циклах безпосередньої підготовки до змагань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / І.П. Ільців. – К., 1999. – 16 с.

 27. Исурина И.Г. Груповая динамика в тренинговых групах / И.Г. Исурина // Журнал практического психолога. – 1998. – №1. – С. 31 – 44.

 28. Кабанов М.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / М.М. Кабанов, А.С. Личко, В.М. Смирнов. – Л.: Медицина, 1983. – 312 с.

 29. Кадочников А.А. Психологическая подготовка к рукопашному бою / А.А. Кадочников. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 304 с.

 30. Карпенко З.С. Експресивна психотехніка для дітей / З.С. Карпенко. – К.: НПУ Перспектива, 1997. – 96 с.

 31. Киселев Ю.Я. Исследование состояния психической готовности к соревнованиям высококвалифицированных борцов / Ю.Я. Киселев // Тезы докл. VI Всесоюзного совещания по психологии спорта. – Тбилиси, 1967. – С. 88 – 89.

 32. Келлер В.С. Теоретико-методичні основи спортивного тренування / В.С. Келлер, М.В. Платонов. – Львів: Стрілець, 1992. – 205 с.

 33. Клим О.Р. Теоретичні і методичні основи (концепції) соціально-психологічного тренінгу як форми психотренінгової технології на сучасному етапі становлення і розвитку професійної підготовки працівників ОВС / О.Р. Клим, Т.З. Курочка // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково – методичні та організаційно – практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: матеріали між нар. наук.–практик. конф., (Донецьк, 26 – 27 травня, 2006).– Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. –  С. 70–76.

 34. Климчук В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура / В.О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №10. – С. 52 – 59.

 35. Коваленко М.И. Формирование релаксационного состояния у спортсменов (опыт прикладного психологического исследования): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / М.И. Коваленко. – Л., 1990. – 17 с.

 36. Коглер Аладар. Йога для спортсменов. Секреты олимпийского тренера / Аладар Коглер. – М.: ФАИР – Прогресс, 2002. – 304 с.

 37. Козлов Е.Г. Проблема готовности к соревнованию в спорте / Е.Г. Козлов // Теория и практика физ. культуры. – 1978. – № 5. – С. 23–24.

 38. Колешао А.А. Эффективность эмоционально-волевой тренировки у спортсменов-борцов (по данным психологических исследований) / А.А. Колешао // Вопросы психиатрии и психотерапии. Тезы докл. Тамбов. – 1977. – С. 486 – 487

 39. Коломойцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде / Ю.А. Коломойцев. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 128 с.

 40. Комінко С.Б. Кращі методи психодіагностики: навч. посіб. / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005 – 406 с.

 41. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О.А. Конопкин. – М.: Наука, 1980.– 256 с.

 42. Конопкин О.А. Стилевые особенности саморегуляции деятельности / О.А. Конопкин, В.И. Моросанова // Вопросы психологии, 1989. – №5. – С. 18 – 26.

 43. Конопкин О.А. Участие эмоций в осознанной регуляции целенаправленной активности человека / О.А. Конопкин // Вопросы психологии. – 2006. – №3. – С. 38 – 48.

 44. Коробейников Г. Диагностика психофизиологического состояния дзюдоистов высокой квалификации Г. Коробейников, С. Орденов // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высш. учебн. зав.: электр. науч. конферен.: сб.статей. – Харьков, 2005.– С.78 – 80.

 45. Коробейніков Г.В. Діагностика психоемоційних станів у спортсменів / Г.В. Коробейніков, О.К. Дуднік //Спортивна медицина. – 2006. – №1 – С. 33 – 36.

 46. Коробейніков Г.В. Дослідження психофізіологічних станів спортсменів високої кваліфікації / Г.В. Коробейніков, Л.Д. Конєва, Г.В. Россоха //Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. наук. праць. – К., 2005. – № 6 – 7. – С. 71 – 74.

 47. Коробейніков Г.В. Статеві особливості психофізіологічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації / Г.В. Коробейніков // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. наук. праць. – К., 2006. – №10. – С. 48 – 52.

 48. Корольчук М.С. Психодіагностика: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с.

 49. Косов Б.В. Принципы изучения психических состояний и проблема саморегуляции деятельности спортсмена / Б.В. Косов // Психология и современный спорт: межд. сб. науч. работ по психологии спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С. 51 – 57.

 50. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С. Костюк. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.

 51. Кочубей Б.И. Эмоциональная устойчивость школьника / Б.И. Кочубей, Е.В. Новикова.– М.: Знание, 1988. – С. 32 – 39.

 52. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте /Б.Д. Кретти. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.

 53. Кроль В.М. Психофизиология человека / В.М. Кроль. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с.

 54. Кулакова Э.А. Приемы психорегуляции в спорте / Э.А. Кулакова. – М.: ГЦОЛИФК, 1991. – 23 с.

 55. Латишев С.В. Спеціальна силова підготовка та засоби її контролю у річному циклі тренування кваліфікованих борців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / С.В. Латишев. – Львів, 2004. – 19 с.

 56. Лелюх О.М. Психологічні проблеми соціальної саморегуляції поведінки особистості / О.М. Лелюх // Вісник Київського у-ту. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1997. – Вип. 4. – С.108 – 120.

 57. Леонова А.Б. Психологическая саморегуляция и профилактика неблагоприятных функциональных состояний / А.Б. Леонова // Психологический журнал. – 1988, Т.9. – № 3. – С. 43 – 52.

 58. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики 4-е изд. / А.Н. Леонтьев. – М.: Изд-во Моск. у-та., 1981.– 584 с.

 59. Лесовик А.Л. Саморегуляция поведения в социально–психологическом тренинге: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / А.Л. Лесовик. – К., 1989.– 18 с.

 60. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками / А.Г. Лидерс. – М.: Академия, 2001. – 256 с.

 61. Лизогуб В.С. Онтогенез психофізіологічних функцій людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. доктора біол. наук: спец. 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / В.С. Лизогуб. – К., 2001.– 29 с.

 62. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта: учеб. пособ. / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – К.: МАУП, 2002. – 256 с.

 63. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М., 1984. – С. 29 – 31.

 64. Лях Ю.Є. Кількісна оцінка психофізіологічного стану людини за успішністю виконаної роботи /Ю.Є. Лях, А.М. Черняк, В.Г.Гур’янов // Фізіологічний журнал. – 2001. – Т.47, №6. – С. 63 – 70.

 65. Максименко С.Д. Загальна психологія: підруч. для студентів вищих навчальних закладів / С.Д. Максименко. – К.: Форум, 2000. – 543 с.

 66. Макаревич О.П. Психологія регуляції поведінки особистості в складних ситуаціях / О.П. Макаревич. – К.: Оріяни, 2001. – 224 с.

 67. Макаренко М.В. Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб, О.П. Безкопильний // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. наук. праць. – К, 2004. – №4. – С. 105 – 109.

 68. Макаренко М.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / М.В. Макаренко // Фізіологічний журнал. – 1999.– Т.45, №4. – С. 123 – 131.

 69. Макаренко Н. Формирование свойств нейродинамических функций у спортсменов / Н. Макаренко, В. Лизогуб, А. Безкопыльный // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – №2. – С. 80 – 85.

 70. Макшанов С.И. Принцип психологического тренинга / С.И. Макшанов // Журнал практического психолога, 1999. – №3. – С. 13 – 38.

 71. Малинський І.Й. Індивідуальні особливості функціональної підготовленості борців вільного стилю (включаючи вікові відмінності): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / І.Й. Малинський. – К., 2002. – 18 с.

 72. Малхазов О.Р. Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.02 “Психофізіологія” / О.Р. Малхазов. – К., 2003. – 31 с.

 73. Мартыненко А.Н. Развитие решительности у борцов самбистов на этапе начальной спортивной специализации: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / А.Н. Мартыненко. – Омск, 2002. – 24 с.

 74. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.

 75. Маслоу А. Мотивация и личность / А.Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999.– 478 с.

 76. Матвеев С.Ф. Тренировка в дзюдо / С.Ф. Матвеев. – К.: Здоров’я, 1985. – 96 с.

 77. Матійків І.М. Формування соціально-психологічних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування: психологічний практикум / І.М. Матійків. – Львів: Ліга – Прес, 2007. – 226 с.

 78. Махач М. Целенаправленное формирование актуального психофизиологического состояния спортсмена с использованием методов самореализации / М. Махач, Е. Махачева // Стресс и тревога в спорте: междунар. сб. науч. статей. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – С. 237 – 249.

 79. Меньшикова А.Л. Публичность соревнований, как фактор психологического воздействия на личность спортсмена / А.Л. Меньшикова // Теория и практика физической культуры, 1985. – №10. – С. 5-7.

 80. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. – М., 1986. – С. 92 – 104.

 81. Минеев В.А. Исследование психических показателей подготовленности спортсменов к соревнованиям: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / В.А. Минеев. – М., 1971. – 29 с.

 82. Мкртумян М.П. Динамика психофизиологических показателей в процессе системных занятий психорегуляции с дзюдоистами / М.П. Мкртумян // Республиканская научно-методическая конференция. – Ереван, 1986. – С. 132 – 134.

 83. Мкртумян М.П. Паузы психорегуляции в психологической подготовке дзюдоистов високого класса / М.П. Мкртумян // Республиканская научно-методическая конференция. – Ереван, 1986. – С. 134 – 136.

 84. Мкртумян М.П. Формирование навыков саморегуляции психологических состояний у борцов-дзюдоистов в ходе тренировок и соревнований / М.П. Мкртумян // Республиканская научно-методическая конференция. – Ереван, 1983. – С. 127 – 129.

 85. Мкртумян М.П. Этапы становления навыков психорегуляции у дзюдоистов в течение годового тренировочного цикла / М.П. Мкртумян // Республиканская научно-методическая конференция. – Ереван, 1985. – С. 128 – 129.

 86. Мкртумян М.П. Влияние психорегуляции на ход изменений психической работоспособности у дзюдоистов под влиянием тренировочной нагрузки / М.П. Мкртумян, В.Б. Аракелян // Республиканская научно-методическая конференция. – Ереван, 1988.– С. 131 – 133.

 87. Многолетняя тренировка юных спортсменов: учеб. пособ. / В. Г. Алабин, А.В. Слабин, В. П. Бизин.– Харьков: Основа, 1993. – С. 77 – 92.

 88. Моросанова В.И. Стилевые особенности саморегуляции личности / В.И. Моросанова // Вопросы психологии. – 1991. – № 1. – С. 121 – 127.

 89. Моросанова В.И. Стилевая саморегуляция поведения человека / В.И. Моросанова, Е.М. Коноз // Вопросы психологии. – 2000. – №2. – С.118 – 127.

 90. Найдиффер Р. Психология соревнующегося спортсмена / Р. Найдиффер. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 224 с.

 91. Наумчик М.І. Емоційні та поведінкові тенденції особистості та їх мотиваційно-смислові кореляти / М.І. Наумчик // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2001. – Т.VI. – Вип. 6. – С. 192 – 200.

 92. Некрасов В.П. Психорегуляция в подготовке спортсменов / В.П. Некрасов. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 132 с.

 93. Никитина О.С. Уверенность в своих силах как фактор достижения успеха в деятельности: на материалах исследования в спортивной гимнастике и учебной деятельности студентов институтов физической культуры: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / О.С.Никитина. – Л., 1981. – 15 с.

 94. Никифоров Г.С. Психологические аспекты саморегуляции состояния: учеб. пособ. / Г.С. Никифоров. – Л.: ЛГУ, 1986. – 43 с.

 95. Никифоров Ю.Б. Аутотренинг и физкультура / Ю.Б. Никифоров. – М., 1989. – 42 с.

 96. Никифоров Ю.Б. Опыт применения психорегуляции в подготовке дзюдоистов / Ю.Б. Никифоров // Спортивная борьба: ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – С. 57 – 61.

 97. Омельяненко І.О. Розвиток психомоторних здібностей першокласників на уроках фізичної культури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / І.О. Омельяненко. – Луцьк, 1999. – 17 с.

 98. Овчинников Н.Ф. Философская энциклопедия / Н.Ф. Овчинников. – М.: Знание. – Т.5. – 1970. – С. 140—141.

 99. Остапенко О.І. Психолого–педагогічні умови розвитку в старших підлітків інтересу до фізичної культури / О.І. Остапенко // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. – К., 2003. – Т.VI. – Ч. 6. – С. 208 – 216.

 100. Павелків Р.В. Загальна психологія: підручник / Р.В. Павелків. – К., 2004. – 506 с.

 101. Панов А.Г. Теория и практика аутогенной тренировки / А.Г. Панов.– Л.: Медицина, 1980. – 272 с.

 102. Пантелеев С.Р. Методика исследования самоотношения / С.Р. Пантелеев. – М.: Смысл, 1993. – 91 с.

 103. Пархомович Г.П. Основы классического дзюдо / Г.П. Пархомович. – Пермь: Урал Пресс ЛТД, 1993. – 268 с.

 104. Петров Н. Самовнушение в древности и сегодня / Н. Петров. – М.: Прогресс, 1986. – 220 с.

 105. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга / Л.А. Петровская. – М., 1982. – С. 43 – 48.

 106. Пилипенко Н. М. Динамічні перетворення у мотиваційній сфері осіб із підвищеною тривожністю під впливом психокорекції / Н.М. Пилипенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006.– №6. – С. 49 – 58.

 107. Пилипенко Н.М. Психокорекція підвищеної тривожності / Н.М. Пилипенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006.– №7. – С. 62 – 63.

 108. Пилоян Р.А. Способы формирования мотивации спортивной деятельности: метод. разработки для студентов ГЦОЛИФК / Р.А. Пилоян. – М., 1998. – 28 с.

 109. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н.Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. — 583 с.

 110. Платонов В. Современная стратегия многолетней спортивной подготовки / В. Платонов, К. Сахновский, М. Озимек // Наука в олимпийском спорте. – 2003. – №1. – С. 3–13.

 111. Плахтиенко В.А. Надежность в соперничестве / В.А. Плахтиенко, Ю.М. Блудов. – М: Физкультура и спорт, 1983. – 176 с.

 112. Плахтиенко В.А. Психологические основы повышения надёжности спортивной деятельности: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / В.А. Плахтиенко– М., 1983. – 41 с.

 113. Попович І.С. Феномен ціннісно-орієнтаційної єдності в групі курсантів / І.С. Попович // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. – К., 2002. – Т.IV. – Ч. 5. – С. 203 – 208.

 114. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.

 115. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 160 с.

 116. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО МОДЭК, 2000. – 197 с.

 117. Проблемы психологической подготовки спортсменов: материалы научной конференции. – М., 1974. – 35 с.

 118. Прохорова М.В. Самореализация в спортивной борьбе: учебн. пособ. / М.В. Прохорова. – СПб.: Изд-во ГУЭФ, 2000. – 360 с.

 119. Психическая саморегуляция / Под общей ред. А.С. Ромена. – Алма-Ата, 1974. – 413 с.

 120. Психическая саморегуляция в спорте / Первый всесоюзный симпозиум.– Алма-Ата , 1977. – 109 с.

 121. Психологическая типология: хрестоматия. – Минск: Харвест, 2000. – 592 с.

 122. Психологическая реабилитация детей и подростков / Под ред. И.В. Дубровиной. – Калуга: Сфера, 1994. – 417 с.

 123. Психологические аспекты подготовки спортсменов: сб. науч. трудов / Под ред. А.Д. Ганюшкина. – Смоленск, 1980. – 113 с.

 124. Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции человека: сб. науч. трудов. – Свердловск, 1985. – 113 с.

 125. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях. – М.: Физкультура, образование и наука — СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996. – 452 с.

 126. Психология спортивной деятельности /Под. ред. Р.С. Александрова. – Казань. – Изд-во Казанского ун-та, 1985. – 214 с.

 127. Психология формирования и развития личности / Под. ред. Анцыферовой Л.И. – М.: Наука, 1981. – 365 с.

 128. Психотерапия детей и подростков / Под ред. Ф. Кендалла.– СПб.: Питер, 2002. – 432 с.

 129. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте / А.Ц. Пуни. – М., 1969. – С. 3 – 13.

 130. Радченко Л.Н. Опыт аутогенной тренировки борцов / Л.Н. Радченко // Спортивная психология в трудах отечественных специалистов. – СПб: Питер, 2002. – С. 250 – 253.

 131. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты. – Самара, Бахрак – М., 2000. – 672 с.

 132. Рева О.М. Формування емоційної стійкості у ранньому юнацькому віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О.М. Рева. – К., 2005. – 20 с.

 133. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособ.: в 2 кн. / Е.И. Рогов. – М.: Изд-во Владос-Пресс, 2002. – Кн. 1: Система работе психолога с детьми разного возраста. – 384 с.

 134. Роджерс К. О груповой психотерапии / К. Роджерс– М.: Тиль-Эстель, 1993. – 224 с.

 135. Родионов А.В. Вербальные средства воздействия на психическое состояние спортсмена / А.В. Родионов // Психическая саморегуляция: сб. науч. статей. – Алма-Ата: Казах. ГИФК, 1987. – 110 с.

 136. Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат / А.В. Родионов. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 112 с.

 137. Родионов А.В. Практическая психология физкультуры и спорта / А.В. Родионов. – Махачкала: Юпитер, 2002. – С. 3 – 21.

 138. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта / А.В. Родионов. – М.: Академический проект, 2004. – С. 24.

 139. Родионов А.В. Психология спортивного поединка / А.В. Родионов. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 328 с.

 140. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – 1973. – 147 с.

 141. Родионов А.В. Психологические аспекты подготовки спортсменов высокого класса / А.В. Родионов // Психология и современный спорт: межд. сб. науч. работ по психол. спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С. 103 – 112.

 142. Родионов А.В. Психолого-педагогические методы повышения эффективного решения оперативных задач в спорте: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / А.В. Родионов. – М., 1990. – 46 с.

 143. Родионов А.В. Психофизическая тренировка / А.В.Родионов. – М.: ТОО Дар, 1995. – 64 с.

 144. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.

 145. Руда Н.Л. Особливості становлення мотивації успіху у старшокласників з різними рівнями навчальних досягнень // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / Н.Л. Руда. – К., 2003. – Т.VI. – Ч. 6. – С. 271 – 278.

 146. Румянцева В.И. Социальная психология лидерства в спорте: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / В.И. Румянцева. – Л., 1989. – 47 с.

 147. Рябков A.M. Методика развития психорегуляции в юных волейболистов / A.M. Рябков, В.Н. Смоленцева, Г.Д. Бабушкин // Психология и педагогика в Сибири, 2000. – № 1. – С. 40 – 51.

 148. Савчин М.В. Вікова психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – К.: Академвидав, 2006. – 360 с.

 149. Сагайдак С.С. Исследование мотивации спортивной деятельности / С.С. Сагайдак. – Минск, 2001. – 32 с.

 150. Сакаль Л.В. Індивідуально-типологічні властивості висококваліфікованих спортсменів-єдиноборців / Л.В. Сакаль, Г.В. Россоха, Г.В. Коробейніков // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. наук. праць. – К., 2004. – №4. – С. 96 – 104.

 151. Сафин В.Ф. Устойчивость самооценки и механизмы ее сохранения / В.Ф. Сафин // Вопросы психологии. – 1975. – №3 – С. 62 – 72.

 152. Свищев И.Д. Инновационные направления научных исследований в дзюдо / И.Д. Свищев // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 9. – С. 29 – 35.

 153. Сидоренко Н.І. Розвиток усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх вчителів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н.І.Сидоренко. – Одеса, 2005. – 18 с.

 154. Сингер Р. Психологические факторы и искусство самоконтроля в спорте / Р. Сингер // Психология и современный спорт: международный сб. науч. работ по психологии спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С. 58 – 66.

 155. Сиротин О.А. Психолого–педегогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / О.А.Сиротин. – М., 1996. – 49 с.

 156. Сиротин О.А. Психологические и психофизиологические основы специальних способностей дзюдоистов / О.А. Сиротин, В.М. Семенок // Прикладные вопросы спортивной психологии: сб. науч. трудов. – Смоленск, 1989. – С. 27 – 32.

 157. Славнова Т.О. Развитие саморегуляции сотрудников охранных структур МВР / Т.О. Славнова. – М.: МОСУ, 2001. – 142 с.

 158. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск.: Харвест, М.: ООО Изд.-во ACT, 2003. – 800 с.

 159. Смоленцева В.Н. Развитие самообладания у боксеров на этапе начальной спортивной подготовки с учетом индивидуально-психологических особенностей: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” /В.Н. Смоленцева. – Омск, 1997. – 19 с.

 160. Смоленцева В.Н. Развитие навыков психорегуляции у спортсменов в процессе спортивного совершенствования / В.Н. Смоленцева // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – №2. – С. 53 – 59.

 161. Соколова Е.Т. Проективные методы ииследования личности / Е.Т. Соколова. – М., 1980. – 176 с.

 162. Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги / Ч.Д. Спилбергер // Стресс и тревога в спорте: международный сб. науч. статей. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – С. 12 – 24.

 163. Стадник В.А. Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикладі спортивної діяльності ): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.03 “Психологія праці; інженерна психологія” / В.А. Стадник. – К., 1999. – 19 с.

 164. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения / Э.Стоунс. – М.: Педагогика, 1984. – 472 с.

 165. Стрельникова Т.Н. Самооценка как фактор подготовки спортсмена высокой квалификации: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки”. – М., 1984. – 22 с.

 166. Суходольский Г.В. Математические методы в психологии / Г.В. Суходольский. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2006. – 282 с.

 167. Теория и практика аутогенной тренировки / Под ред. Лобзина B.C. – Л.: Медицина, 1980. – 272 с.

 168. Терещенко В.І. Науково-методичні основи підготовки єдиноборців: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Терещенко. – Ірпінь, 2002. – 220 с.

 169. Тюменева Ю.А. Нормативная регуляция подростками социальных отношений / Ю.А. Тюменева // Вопросы психологии. – 2006. – №1. – С. 23 – 32.

 170. Уэйнберг Р., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры / Р. Уэйнберг, Д. Гоулд. – К.: Олімпійська література, 2001. – 336 с.

 171. Фам Нгок Вен. Формирование психологических качеств, способствующих повышению активности юных спортсменов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / Вен Нгок Фам. – М., 1983. – 21 с.

 172. Фетісов В. І. Індивідуалізація використання ударних мікроциклів контрольно-підготовчого мезоциклу підготовки кваліфікованих борців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 24.00.01. “Олімпійський і професійний спорт” / В.І. Фетисов. – К., 1998. – 17 с.

 173. Фельдштейн Д.У. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности / Д.У. Фельдштейн. – М., 1999. – С. 43 – 44.

 174. Фотуйма О.Я. Саморегуляція ситуативної агресивності в навчально-тренувальній та змагальній діяльності спортсмена: дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Олександр Ярославович Фотуйма. – Івано-Франківськ, 2004. – 265 с.

 175. Фрейд А. Психология “Я” и защитные механизмы / А. Фрейд. – М.: Педагогіка – Пресс, 1993.

 176. Фрейджер Р. Личность: Теории, эксперименты, упражнения / Р. Фрейджер, Дж. Фрейдимен. – СПб.: Прайм – Еврознак, 2002. – 864 с.

 177. Ханин Ю.Л. Исследование тревоги в спорте / Ю.Л. Ханин // Вопросы психологии. – 1978. – № 6. – С. 94 – 106.

 178. Хекалов Е.М. Неблагоприятные психологические состояния спортсменов, их диагностика и регуляция /Е.М. Хекалов. – М.: Советский спорт, 2003. – 61 с.

 179. Хрипкова А.Г. Мальчик – подросток – юноша: пособ. для учителей / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М.: Просвещение, 1982. – 207 с.

 180. Ху Айминь. Основы теории китайской традиционной медицины и чжэнь-цзю терапии / Айминь Ху, Цзе Сюе. – Харбин, 1988. – 130 с.

 181. Цзен И.В. Психотренинг: игры и упражнения /И.В. Цзен, Ю.В. Пахомов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 272 с.

 182. Цзен Н.В. Психотехнические игры в спорте / Н.В. Цзен, Ю.В. Пахомов. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 160 с.

 183. Чебыкин А.Я. Эмоциональная регуляция учебной деятельности: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / А.Я. Чебыкин. – М., 1991. – 31 с.

 184. Чермит С.В. Формирование социально-психологической защищённости личности юных спортсменов (на примере дзюдо): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогическая психология” / С.В. Чермит. – Краснодар, 2005. – 24 с.

 185. Черникова О.А. Активная саморегуляция в спорте / О.А. Черникова, О.В. Дашкевич. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 47 с.

 186. Чикова О.М. Показатели надежности специальной психологической подготовленности высококвалифицированных пловцов старшего школьного возраста /О.М. Чикова, Г.И. Метельский // Тезы. докл. 10-й Всесоюз. науч.-практ. конф. по психологии спорта. – М., 1988. – Ч.2. – С. 238 – 239.

 187. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В.Б. Шапар. – Харків: Прапор, 2005. – 640 с.

 188. Шимко В.А. Деякі методологічні проблеми побудови групового психологічного тренінгу / В.А. Шимко // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 26 – 27 травня, 2006). – Донецьк: ДЮІЛДУВС, 2006. – С. 21 – 26.

 189. Шлахтер В.В. Человек – оружие (Курс профессиональной психофизической подготовки бойца) / В.В. Шлахтер.– СПб.: Терция, 1998. – 160 с.

 190. Шульц И.Г. Аутогенная тренировка /И.Г. Шульц. – М.: Медицина, 1985. – 32 с.

 191. Шутова С.Є. Психологічні фактори, які забезпечують ефективність змагальної діяльності баскетболістів високої кваліфікації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / С.Є. Шутова. – К., 2000. – 18 с.

 192. Щербаков Е.П. Функциональная структура воли / Е.П.Щербаков. – Омск: ОГИФК, 1990. – 257 с.

 193. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации развития в детском возрасте / Д.Б. Эльконин // Вопросы психологии. – 1971. – №4. – С. 6 – 20.

 194. Эмоционально-волевая подготовка спортсменов / Под ред. А.Т. Филатова. – К.: Здоров’я, 1982. – 296 с.

 195. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М.: Прогресс, 1996. – 427 с.

 196. Юхно Ю.О. Спеціальна силова підготовка дзюдоїстів високої кваліфікації у передзмагальному періоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / Ю.О. Юхно. – К., 2000. – 17 с.

 197. Ягедло В.С. Теоретико-методические основы системы многолетней физической подготовки юных дзюдоистов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” /В.С. Ягедло. – К, 2003. –30 с.

 198. Янь Хай. Традиционные китайские оздоровительные системы и физическая подготовка в вузах / Хай Янь // Цигун и спорт. – 1991. – №2.– С. 40 – 66.

 199. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: навч. посіб. / Т.С.Яценко. – К.: Либідь, 1996. – 246 с.

 200. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції. Активне соціально – психологічне навчання: навч. посіб. / Т.С. Яценко. – К.: Вища школа, 2004. – 679 с.

 201. Andres K.T. Judo. Nueva didactica. – Barcelona, 1989. – 236 p.

 202. Hitoshi Sugai Uchimata. Judo master-class. – Barcelona, 1993. – 182 p.

 203. Isberg L. Aggression in sport / Proceedings IX th European congress of sport psychology. Brussels – 4/9 July 1995. – Part 3. – P. 109 – 120.

 204. Jagiexxo Wladyslaw. Wiellethi trening judokow. – Warszawa, 2000. – 106 p.

 205. Kudo K. Judo in action: GrappLing techniques – Tokyo, 1981. – 127 p.

 206. Matwiejews, Jagietto W. Judo trening sportowy. – Warszawa, 1997. – 86 p.

 207. Michael Murphy. The psychic siele of sports. – London, 1978. – 227 р.

 208. Sallis J., Owen N. Physical activity and behaviorae medicine. – Sage Pulications, 1999. – 210 p.

 209. Syd Hoare Judo. – New York, 1980. – 180 p.

 210. Psychology / H.L.Roediger, J.P.Rushton, E.D.Capaldi, S.G.Paris. – Boston, Toronto: Little, Brown and Company (inc.), 1984. – P. 512 – 590.

Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html
Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни
dfiles -> Прикарпатський університет імені василя стефаника на правах рукопису гасюк мирослава Богданівна

Скачати 439.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка