Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми» ● Ґрунтознавство та механіка ґрунтівСкачати 119.08 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір119.08 Kb.
#20861
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
Ґрунтознавство та механіка ґрунтів

Будівництво та експлуатація інженерних мереж

Економіка будівництва та експлуатації автомобільних
доріг і аеродромів

Транспорт і шляхи сполучення

Вишукування та проектування автомобільних доріг
Програми дисциплін
Ґрунтознавство та механіка ґрунтів
Основи ґрунтознавства і фізична природа ґрунтів та їх походження

Становлення механіки ґрунтів і роль вітчизняних вчених, значення предмета. Природно-історичні умови формування ґрунтів. Ґрунти як дисперсні системи, їх взаємозв’язок з водою. Загальне поняття про ґрунти, як про багатозначні дисперсні системи. Структурні зв’язки і будова ґрунтів. Водно-колоїдні і кристалізаційні зв’язки. Фізичні властивості ґрунтів: густина (щільність), вологість, коефіцієнт пористості і водонасичення. Класифікаційні показники ґрунтів: гранулометричний склад, щільність сипучих ґрунтів, число пластичності, консистенція. Фізико-механічні властивості ґрунтів: зчеплення, кут внутрішнього тертя, модуль пружності. Водні і теплові властивості ґрунтів: водопроникність, коефіцієнт фільтрації, гідравлічний градієнт, коефіцієнт теплопровідності. Ефективний і нейтральний тиск в ґрунтовій товщі. Особливості фізико-механічних властивостей структурно-нестійких просадкових ґрунтів. Мерзлі і вічномерзлі ґрунти.Основні закономірності механіки ґрунтів. Визначення напружень в ґрунтовій товщі

Стискуваність ґрунтів. Залежність між тиском і коефіцієнтом пористості. Загальний випадок компресійної залежності. Закон ущільнення. Коефіцієнт бокового тиску. Контактний опір ґрунтів зсуву. Закон Кулона. Випробування ґрунтів на зсув у разі простого і триосного стиску. Інші методи випробування зв’язних ґрунтів на зсув. Розподіл напружень в ґрунтах у випадку просторової задачі. Визначення напружень від зосередженої сили і рівномірно розподіленого навантаження. Метод кутових точок. Спосіб елементарного сумування. Розподіл напружень у випадку плоскої задачі під час дії рівномірно розподіленого навантаження. Розподіл напружень по підошві споруд. Розподіл напружень від власної ваги ґрунтового масиву. Розподіл стискувальних напружень в шарі ґрунту обмеженої товщини на нестискувальній жорсткій основі.Теорія граничного напруженого стану. Деформація ґрунтів

Фази напруженого стану ґрунтів під час зростання навантаження. Рівняння граничної рівноваги. Критичні навантаження на ґрунти. Стійкість ґрунтових відкосів. Теорія тиску ґрунтів на огородження. Визначення тиску ґрунтів на підпірні стінки і підземні трубопроводи. Розрахунок стійкості підпірних стінок. Види деформації ґрунтів і причини що їх обумовлюють. Пружні деформації ґрунтів і методи їх визначення. Метод загальних пружних деформацій, метод місцевих пружних деформацій. Визначення осадок фундаментів методом пошарового елементарного сумування.


Література

1. Цытович Н.А. Механика грунтов : полный курс / Н.А. Цытович. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1983. – 288 с.

2. Черкасов И.И. Механические свойства грунтов в дорожном строительстве / И.И. Черкасов. – М.: Высш. шк., 1986. – 356 с.

3. Маслов Н.Н. Механка грунтов, основания и земляные сооружения / Н.Н. Маслов. – М.: Высш. шк., 1988. – 220 с.


Будівництво та експлуатація інженерних мереж
Інженерний благоустрій територій населених місць

Вплив місцевих умов на вибір територій для населених місць. Особливі умови інженерної підготовки територій. Вибір придатних територій. Заходи з охорони навколишнього середовища. Основні планувальні структури населених місць. Основні положення проектування генерального плану. Призначення вертикального планування. Вивчення природного рельєфу, його використання і зміна. Вертикальне планування територій населених місць. Вертикальне планування лінійних об’єктів. Пересічення вулиць і доріг в одному рівні. Пересічення вулиць та доріг у різних рівнях. Міські площі. Мікрорайонні території. Особливі умови вертикального планування. Формування поверхневого стоку і його організація. Конструкції водостоків. Санітарно-технічний стан поверхневого стоку і захист відкритих водостоків від забруднення. Принципи роботи споруд, призначених для висвітлення забрудненого поверхневого стоку. Види дренажних систем на автомобільних дорогах. Понижувальні та перехоплювальні дренажі. Конструктивне вирішення дренажів. Технологія спорудження та експлуатація дренажів.Інженерне обладнання територій населених місць і будівель

Вимоги, що ставляться до якості води. Повторне і обертове водопостачання. Системи холодного водопостачання. Вододжерела. Водозабірні споруди. Насосні станції. Обробка води. Схеми і улаштування водопровідних мереж. Трубопроводи. Арматура. Прилади контролю та автоматики. Системи гарячого водопостачання. Виробниче водопостачання. Експлуатація систем водопостачання. Характеристика стічних вод підприємства. Норми і режими водовідведення. Умови випуску стічних вод у водоймища. Класифікація систем каналізації. Внутрішня каналізація. Умови приєднання системи каналізації підприємства до міської каналізаційної мережі. Зовнішня каналізація. Каналізаційні колектори, їх призначення, конструкція, прокладання і принципи розміщення на вуличній мережі міст. Експлуатація систем каналізації. Заходи щодо зменшення забрудненості і кількості стічних вод, що відводяться з підприємства. Споруди для механічного очищення стічних вод. Споруди для обробки осаду. Споруди для біологічного очищення стічних вод. Сучасні методи очищення стічних вод. Експлуатація очисних споруд і вимоги безпеки.Тепло- і газопостачання територій населених місць і будівель

Класифікація систем опалення. Конструктивні схеми систем опалення. Водяні системи опалення. Парові системи опалення. Повітряні системи опалення. Складові частини систем опалення. Прилади контролю та автоматики. Монтаж систем опалення. Експлуатація систем опалення. Основні типи вентиляції. Класифікація систем вентиляції. Принципові схеми повітрообміну. Складові частини вентиляційних систем. Вентилятори і вентиляторні установки. Прилади контролю та автоматики. Монтаж систем вентиляції. Експлуатація систем вентиляції. Вимоги безпеки і протипожежні заходи. Види та конструкція газопроводів. Зварювання і вкладання газопроводів. Улаштування відмикань і вводів. Конструкції приєднань відмикань до магістрального газопроводу. Випробування і здавання в експлуатацію зовнішніх газових мереж. Монтаж систем внутрішнього газопостачання.Лінії електропостачання, зв’язку та радіомовлення системи освітлення

Класифікація електричних мереж. Складові частини та обладнання електричних мереж. Електропостачання будівель. Схеми зовнішніх (внутрішньоквартальних) живильних ліній. Схеми живильних ліній всередині будівлі. Типові комплексні схеми розподілу електроенергії в житлових будівлях. Особливості електропостачання громадських будівель. Розміщення трансформаторних підстанцій. Міські електричні мережі. Способи прокладання ліній електропередач та правила їх експлуатації. Способи блискавкозахисту. Міські телефонні мережі. Умови прокладання телефонних кабелів абонентських ліній. Мережі провідного мовлення. Крупні системи колективного приймання телебачення. Мережі електрозв’язку. Дротові інтернетмережі. Принципи розміщення низькострумних мереж. Обслуговування низькострумних мереж. Способи освітлення будівельних майданчиків, автомобільних доріг, майданів та площ. Види освітлювальних приладів. Способи розміщення світильників. Склад робіт з технічного обслуговування освітлювальних мереж.


Література

1. Городские инжеенерные сети и колекторы / М.И. Алексеев и др. – Л.: Стройиздат, 1990.

2. Технология строительства подземних сооружений / И.Д. Насонов и др. – М.: Недра, 1992.

3. Бейербах В.А. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудования территорий, зданий и стройплощадок / В.А. Бейербах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 640 с.


Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів
Автомобільно-дорожній комплекс

Основні напрямки вдосконалення та виробнича діяльність в дорожньому господарстві. Основи управління дорожнім господарством, суть і задачі управління. Система управління дорожнім господарством. Основи планування розвитку дорожнього господарства. Принципи і завдання планування розвитку дорожнього господарства. Основні фонди дорожнього господарства. Склад і структура основних фондів. Ефективність використання основних фондів. Зношування і відновлення основних фондів. Оборотні кошти в дорожньому господарстві і типи підприємств. Призначення і економічні особливості оборотних коштів під час будівництва і експлуатації автомобільних доріг. Планування і нормування оборотних коштів. Джерела утворення оборотних коштів та ефективність їх використання.Економічні основи проектування в дорожньому будівництві

Економічні вишукування під час будівництва та експлуатації автомобільних доріг. Мета, завдання і організація проектування. Техніко-економічне обґрунтування та техніко-економічні розрахунки будівництва автомобільних доріг. Економічне обґрунтування розвитку мережі автомобільних доріг. Взаємозв’язок комплексного соціально-економічного розвитку регіону і мережі автомобільних доріг. Економічні вишукування автомобільних доріг. Етапи і склад робіт техніко-економічних вишукувань автомобільних доріг. Завдання оптимального розвитку мережі автомобільних доріг. Методи вирішення завдань оптимального розвитку мережі автомобільних доріг.Ціноутворення і кошторисні справи в дорожньому будівництві

Особливості ціноутворення під час будівництва та експлуатації автомобільних доріг. Стадії проектування автомобільних доріг. Структура і групування кошторисних затрат. Склад і порядок розробки кошторисної документації. Кошторисна документація, її призначення і зміст. Склад, структура і особливості збірників єдиних районних одиничних розцінок. Нормативи для розрахунку кошторисної документації будівництва автомобільної дороги. Визначення вартості матеріалів, виробів і напівфабрикатів у кошторисних цінах. Гуртові відпускні ціни за видами франко. Види націнок постачальних організацій (транзитні і складські).

Договірні ціни і укладання договорів підряду на будівництво автомобільних доріг. Узгодження, експертиза і затвердження кошторисної документації.

Економічні результати діяльності дорожньо-будівельних організацій

Структура собівартості робіт з будівництва, ремонту, утримання автомобільних доріг та амортизаційні відрахування в дорожньому господарстві. Прямі затрати, накладні витрати і планові накопичення. Планова і фактична собівартість виконаних робіт. Шляхи зниження собівартості будівництва і ремонту автомобільних доріг. Прибуток і рентабельність під час будівництва та експлуатації автомобільних доріг. Джерела збільшення прибутку дорожніх організацій.Продуктивність праці, кадри і заробітна плата в дорожньому господарстві

Значення зростання продуктивності праці в дорожньому господарстві, методи вимірювання продуктивності праці в дорожньому господарстві (виробіток та трудомісткість). Кадри в дорожньому господарстві, підготовка та підвищення кваліфікації. Форми і системи оплати праці. Основні елементи тарифної системи оплати праці (тарифна ставка, тарифна сітка і тарифно-кваліфікаційний довідник). Відрядна система оплати праці, різновиди. Основні напрямки удосконалення заробітної плати.


Література

1. Экономика дорожного хозяйства / А.А. Авсеенко, Е.Н. Гарманов и др. – М.: Транспорт, 1990.

2. Рогожин П. Економіка будівельних організацій / П. Рогожин. – К., 2001.

3. Крайник О.П. Економіка підприємства / О.П. Крайник, Є.С. Барвінські. – Львів: Інтелект-Захід, 2005.

Транспорт і шляхи сполучення
Значення транспорту і основи транспортного процесу

Основні історичні віхи у розвитку транспорту. Виділення транспорту в самостійну галузь матеріального виробництва. Характеристика сучасного транспорту. Загальні терміни і поняття. Склад і характеристика транспортної системи. Взаємодія транспорту з іншими галузями матеріального виробництва. Вантажні та пасажирські потоки. Елементи транспортного процесу. Основні показники роботи транспорту. Технологія й організація транспортного процесу. Принципи управління на транспорті. Вплив транспорту на навколишнє середовище.Характеристика окремих видів транспорту та шляхів сполучення

Розвиток залізничного транспорту. Основні елементи технічного оснащення залізничного транспорту. Конструктивне вирішення верхобудови залізниць. Науково-технічні проблеми розвитку залізничного транспорту. Основні елементи технічного оснащення морського транспорту. Навігаційні та експлуатаційні якості суден. Конструктивні елементи корпусу суден. Спеціалізація флоту. Науково-технічні проблеми розвитку морського транспорту. Основні елементи технічного оснащення річкового транспорту. Класифікація водних шляхів. Науково-технічні проблеми розвитку річкового транспорту. Значення автомобільного транспорту. Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. Автотранспортні підприємства. Автомобільні дороги, вимоги до них, класифікація. Науково-технічні проблеми розвитку автомобільного транспорту. Розвиток повітряного транспорту. Парк повітряних літальних апаратів. Аеропорти та аеродроми. Основні елементи аеродромів та їх призначення. Основні елементи польоту літака. Науково-технічні проблеми розвитку повітряного транспорту. Рухомий склад міського транспорту та його динамічні характеристики. Нові види міського транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів. Науково-технічні проблеми розвитку міського транспорту. Загальна характеристика промислового транспорту. Різновиди промислового транспорту. Автомобільні дороги промислових підприємств. Сільськогосподарський транспорт і дороги. Кар’єрний транспорт і дороги. Проблеми розвитку промислового транспорту. Загальна характеристика трубопровідного транспорту. Шляхи підвищення продуктивності роботи трубопроводів. Перспективи розвитку трубопровідного транспорту. Монорейкові дороги. Апарати на магнітній підвісці. Інерційний транспорт. Судна на повітряній подушці. Нетрадиційні види транспорту.


Автомобільні дороги. Міські вулиці та дороги

Мережа автомобільних доріг України. Класифікація автомобільних доріг загального користування, міських вулиць і доріг, сільських вулиць і доріг. Основні характеристичні елементи доріг в плані і в профілі. Земляне полотно. Дорожній одяг. Штучні споруди. Лінійні будівлі та споруди. Комплексна механізація та автоматизація дорожньо-будівельних робіт. Земляні роботи. Будівництво дорожніх одягів. Виробничі підприємства.


Література

1. Транспорт і шляхи сполучення : навч. посіб. / В.Й. Заворицький, С.С. Кизима, В.М. Ткачук, Т.А. Воркут; під ред. В.Й. Заворицького – К.: ІЗИН, 1996. – 172 с.

2. Симонов А.К. Общий курс транспорта : учеб. пособие / А.К. Симонов. – СПб., 2004. – 148 с.

Вишукування та проектування автомобільних доріг


Принципи проектування автомобільних доріг в плані

Дорога як комплексна інженерна споруда. Основні характеристики та класифікація доріг. Короткі відомості про тяговий баланс автомобіля, теорію руху автомобіля на дорозі, проектування автодороги в плані.Природні умови, що впливають на роботу доріг.
Розрахунок малих штучних споруд

Вплив природних факторів на процес проектування автомобільних доріг. Залежність роботоздатності дороги від клімату, гідрологічних умов, рельєфу, ґрунтово-геологічної будови місцевості, рослинності. Розрахунок малих мостів і труб, схеми протікання потоку води в трубах, схеми протікання потоку у підмостових руслах малих мостів.Проектування автомобільної дороги в поздовжньому профілі

Основні характеристики поздовжнього профілю дороги, його елементів. Методи знімання лінії землі поздовжнього профілю, визначення контрольних точок. Методи нанесення проектної лінії поздовжнього профілю. Визначення видимості дороги в поздовжньому профілі, визначення мінімальних радіусів вертикальних опуклих та увігнутих кривих проектної лінії, визначення допустимих поздовжніх похилів, довжин кривих, відміток любої точки на вертикальних кривих. Сполучення вертикальних кривих.


Проектування поперечних профілів земляного полотна

Основні елементи дороги в поперечному профілі. Різні типи поперечних профілів в залежності від розташування проектної лінії по відношенню до поверхні землі (виїмка, насип), в залежності від рельєфу місцевості, ґрунтів. Визначення об’ємів земляних робіт для складання проекту організації робіт і спорудження земляного полотна. Обчислення об’ємів земляних робіт різними методами для різних умов влаштування земляного полотна для виїмок і для насипів.Водовідведення на автомобільних дорогах

Відведення води від дороги для нормального функціонування дороги, міцності і стійкості земляного полотна. Системи відведення поверхневої води від дороги, конструкція та гідравлічні розрахунки кюветів, нагірних та водовідвідних канав, випаровувальних басейнів. Система дренажних споруд для запобігання перезволоженню ґрунтів земляного полотна в нижніх шарах дорожнього одягу, а також запобіганню затопленню виїмок підземними водами.Проектування земляного полотна

Загальні принципи проектування земляного полотна – як ґрунтової основи для дорожнього одягу. Фактори, які впливають на міцність і стійкість земляного полотна. Розрахунки міцності і стійкості земляного полотна, збереження передбаченого проектом положення земляного полотна. Положення земляного полотна в просторі без зсувів і осідань. Основні деформації насипів та виїмок, фактори, які впливають на деформації земляного полотна. Розрахунки стійкості земляного полотна на косогорах, визначення зсувних та утримуючих зусиль, перевірка стійкості схилів, укосів земляного полотна в насипах та виїмках. Розрахунок стійкості земляного полотна на слабких основах. Види укріплення укосів, насипів та виїмок різними матеріалами та методами.


Література

1. Проектування автомобільних доріг : підруч. у 2 ч. / О.А. Білятинський, В.Н. Затворницький, В.П. Старовойда, Я.В. Хом’як. – Ч. 1 – К.: Вища шк., 1997. – 518 с. Ч. 2. – К.: Вища шк., 1998. – 416 с.3. Автомобільні дороги: ДБН В.2.3-4-2007. – К., 2007. – 115 с.

4. Бойчук В.С. Довідник дорожника / В.С. Бойчук. – К.: Урожай, 2002. – 558 с.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 119.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка