Для студентів заочного відділення


ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.03 Mb.
#10970
1   2   3   4   5

4 ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Законодавча та нормативні література:


 1. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України. – 2004 №19

 2. Закон України «Про господарські товариства»: // Галицькі контракти. – 1998. - № 7.

 3. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001  № 2768-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27

 4. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні" вiд 12.07.2001  № 2658-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251

 5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.99 № 784 – ХІV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.440

 6. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.97 №525.

 7. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.95 №213.

 8. Методика оцінки вартості майна під час приватизації: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1554.

 9. Методика оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Наказ Держкомзема від 29.08.97.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242.

 11. Порядок оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Наказ Держкомзема від 27.11.97р.

 12. Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів: Наказ Фонду державного Майна України та Державного Комітету з питань науки і технологій від 27.07.95 № 969/97.


Основна література:


 1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.

 2. Валдайцев .С.В. Оценка бизнеса и инновации. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003.

 3. Венедиктова В.И. Гудвилл: Цена престижа фирмы. – Харьков: Консул, 1998. – 175 с.

 4. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. -

 5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 2002. — 266 с.

 6. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы: Учеб.пособие. – СПб.: Спец. литература, 2003. – 589 с.

 7. Григорьев В.В. Методические положения по оценке предприятий и объектов недвижимости. – М.: Центр экономической реконструкции предприятий, 1995.

 8. Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий: Имущественный подход: Учеб.-практ.пособие.- М.: Дело, 2000.-224с.

 9. Грязнова А. Г., Федотова М.А., Эскиндаров М.А., Тазихина Т.В., Иванова Е.Н., Щербакова О.Н. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). М.: Интерреклама, 2003. - 543 с.

 10. Десслер Г. Управление персоналом. / Г. Десслер. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 312 с.

 11. Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

 12. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник /За ред. Й.М. Петровича. – К.: Знання, КОО, 2001. – 405 с.

 13. Економіка підприємств: Підр. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 14. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: “Крещатик”, 1999. – 800 с.

 15. Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку Вид видання: Монографії Львів Ін-т регіональних досліджень НАН України 2006

 16. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002.

 17. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352с.

 18. Круглова Н. Ю., Круглов М. И. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов. М.: Издательство РДЛ. 2003. Львов В.С. Эффективное управление техническим развитием. – М.:Экономика, 1995 . – 255 с.

 19. Круш П.В. Оцінка бізнесу. Навчальний посібник. .-К: ЦУЛ, 2004 г. -c. 264

 20. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., Кондор. – 2003. – 296с.

 21. Основы управления персоналом / Под ред. Б.М.Генкина. – М.: Высш.шк., 1996. – 384 с.

 22. Оценка машин, оборудования и транспортных средств: Учебное пособие/Под общей редакцией В.П. Антонова - М.: Институт оценки природных ресурсов, 2001.-392с.

 23. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наукова думка, 1993.

 24. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Богданова Т.А., Градов А.П. и др.; Под ред. Градова А.П. и Кузина Б.И. - СПб.: "Специальная литература", 2006. - 511с.

 25. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 316с.

 26. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. – М.: Перспектива, 1968.

 27. Хикс Д.Р. Стоимость и капитал. – М.: Прогресс, 1999. – с.48.

 28. Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оцінка вартості підприємства (бізнесу): М.: Омега-Л, 2006.- 288с.

Додаткова література:


 1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 635 с.

 2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1997

 3. Дєєва Н.М. Управління корпоративними фінансами. - Видавництво: Центр учбової літератури, 2007.- 200с.

 4. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М.: Прогресс, 1991

 5. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ Інтелект-Захід, 2005. – 256 с. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

 6. Менеджмент и рынок: германская модель: Учеб. Пособие / Под ред. У. Рора, С. Домова. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 480 с.

 7. Основы анализа и оценки бизнеса: Программа обучения оценщиков и преподавателей по оценке бизнеса. – М.: Институт экономического развития Мирового банка. – 202 с.

 8. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. – М.:ЗАО «Бухгалтерский бюллетень», 1997. – 336 с.

 9. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Пер. с англ. – М.: РИО Мособлплоиграфиздата, 1994.

 10. Цал-Цалко, Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник для вузів / Ю.С. Цал-Цалко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 566 с. : іл.


Методична література:

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства" напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", – Харків: ХІНЕМ. – 2009.

 2. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни " Потенціал і розвиток підприємства " напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", – Харків: ХІНЕМ. – 2010.

Додаток А
Таблиця А.1 - Виробництво, розподіл і збут продукції
№ з/п

Показник

Коеф. чутл. kч

Схід

Ера

Проект

Союз

Стандарт

Інстайл

Актуаль

Резонанс

Омега

Преміум

1

Потужність підприємства, тис. шт

1,20

12 000

11 500

10 190

9 150

13 550

14 000

12 150

8 000

8 570

10 000

2

Якість продукції, %

1,25

65,0

62,0

65,5

66,2

62,3

65,8

63,8

61,7

60,9

63,0

3

Фондовіддача, грн

1,10

1,90

2,05

2,15

1,98

2,35

2,07

1,98

1,69

2,00

1,83

4

Витрати на 1 грн товарної продукції

1,10

0,80

0,85

0,79

0,79

0,82

0,81

0,85

0,89

0,91

0,94

5

Прибуток, тис. грн

1,15

13 120

15 562

21 036

11 500

9 150

18 975

20 550

6 583

19 546

9 320

6

Рентабельність виробництва, %

1,15

5,0

5,15

6,18

5,35

6,51

5,7

5,25

2,7

5,85

4,1
Додаток Б

Таблиця Б.1 - Організаційна структура і менеджмент

№ з/п

Показник

Коеф. чутл. kч

Схід

Ера

Проект

Союз

Стандарт

Інстайл

Актуаль

Резонанс

Омега

Преміум

1

Ділові якості менеджерів, балів

1,20

245

255

232

222

200

256

250

198

205

248

2

Ефективність організаційної структури

управління, балів1,15

20

25

16

19

21

22

19

14

15

17

3

Вік персоналу, % до 45 років

1,15

65,0

65,5

57,4

59,6

68,3

71,2

70,5

45,9

50,5

68,8

4

Рівень освіти, % з вищою освітою

1,05

7

10,1

6,8

7,5

11,5

11,2

5,5

4,3

8,3

9,9

5

Продуктивність роботи, грн

1,20

39 800

45 500

38 720

43 250

46 520

48 530

38 560

36 980

43 820

48 778

6

Середньомісячна оплата роботи, грн

1,25

720

890

710

790

900

835

850

760

750

840
Таблиця Б.2 - Маркетинг
№ з/п

Показник

Коеф. чутл. kч

Схід

Ера

Проект

Союз

Стандарт

Інстайл

Актуаль

Резонанс

Омега

Преміум

1

Обсяги постачань на внутрішній ринок, тис. т

1,20

10 903

9 850

7 890

7 530

7 650

5 860

9 780

6 080

6 200

8 646

2

Місце в експорті, тис. т

1,15

1 350

1 050

1 305

1 020

4950

5 680

2 000

840

950

1 544

3

Фінансування рекламної діяльності,

% до загальних витрат1,15

1,2

2,9

0,8

3,8

9,7

11,0

6,3

0,2

5,3

13,2

4

Фірмовий стиль (розвинуті напрямки), од.

1,15

4

3

3

5

4

6

5

2

6

5

5

Ціна за одиницю продукції, грн.

1,10

36,20

32,25

35,40

33,45

35,95

34,02

33,12

36,80

36,25

34,66

6

Витрати на інноваційну діяльність, тис. грн

1,25

1 750

2 654

2 950

2 430

3 230

3 680

1 670

1 354

3 000

2 328


Таблиця Б.3 - Фінанси

№ з/п

Показник

Коеф. чутл. kч

Норма-тив

Схід

Ера

Проект

Союз

Стандарт

Інстайл

Актуаль

Резонанс

Омега

Преміум

Коефіцієнти ліквідності:

1

Коефіцієнт поточної оцінки

1,05

2—3

2,99

2,55

2,36

2,35

2,78

2,53

2,89

2,67

2,62

2,98

2

Коефіцієнт критичної оцінки

1,10

2—3

2,87

2,35

2,17

2,05

2,32

2,38

2,55

2,53

2,23

2,86

3

Оборот матеріально-товарних запасів

1,05

1—5

4,91

4,88

4,36

4,56

4,22

4,48

4,67

4,33

4,99

4,87

4

Термін погашення дебіторської заборгованості

1,05

до 60 днів

1,07

2,09

4

1,56

1,55

1,63

3,02

1,19

2,25

1,5

Коефіцієнти рентабельності:

5

Рентабельність продажу

1,15

> 10 %

4,5

5,6

10,1

6,4

9,8

10,4

7,4

3,7

8,5

6,2

6

Рентабельність активів

1,05

> 20 %

24,1

23,5

21,1

22,8

18,9

20,3

19,6

19,2

20,7

23,9

7

Рентабельність власного капіталу

1,10

близько 100 %

110,86

100,3

67,52

88,9

97,54

87,29

99,6

78,72

103,98

107,55

Показники ефективності:

8

Оборотність активів, обертів

1,10

3—7

0,19

0,22

0,47

0,45

0,39

0,51

0,65

0,19

0,36

0,25

9

Прибуток на од­ного працюючого, тис. грн

1,05

1,54

1,7

1,5

1,2

1,54

1,45

1,1

1,23

1,5

1,38

1,6

10

Виторг на одного працюючого, тис. грн

1,05

39

54

45

33

32

39

32

35

38

34

52

Коефіцієнти залежності:

11

Коефіцієнт заборгованості

1,10

до 0,7

0,04

0,05

0,62

0,7

0,46

0,03

0,12

0,31

0,28

0,11

12

Коефіцієнт капіталізації

1,15

до 10

4,6

5,6

3,2

3,3

6,1

4,3

2,9

4,1

5,1

4,5


Питання до заліку з дисципліни

«Звітність підприємства»
1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання.

2. Види, класифікація та склад звітності підприємства.

3. Організація складання звітності. Порядок та строки подання.

4. Вимоги національних стандартів до складу й елементів фінансової звітності.

5. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

6. Структура бухгалтерського балансу та його зміст. Визначення та оцінка статей балансу.

7. Зміст та порядок заповнення статей активу балансу. Заповнення статей пасиву балансу. Методика і техніка заповнення форми балансу.

8. Загальні положення та характеристика звіту про фінансові результати ”.

9. Класифікація доходів і витрат. Джерела даних для складання Звіту про фінансові результати.

10. Загальні положення та характеристика «Звіту про рух грошових коштів ”. Порядок складання звіту.

11. Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності (прямий та непрямий методи). Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період.

12. Характеристика звіту про власний капітал ”. Складові власного капіталу, його джерела. Характеристика статей звіту про власний капітал.

13. Склад та вимоги щодо Приміток до річної фінансової звітності. Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності.

14. Консолідована фінансова звітність. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

15. Звітність по єдиному соціальному внеску.

16. Звіт про настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.17. Загальна характеристика та склад , порядок та строки подання податкової звітності.

18. Звітність по податку на прибуток підприємства. Принципи обліку доходів та видатків.

19. Звітність по ПДВ. Документи, підтверджуючі право на податковий кредит.

20. Звітність по податку на доходи фізичних осіб.

21. Звітність по військовому збору.

22. Звітність по збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

23. Податкова накладна екологічного податку.

24. Податкова накладна збору за спец водокористування.

25. Звіт про суми податкових пільг.

26. Звітність в Фонд соцстрахування по тимчасовій втраті працездатності.

27. Звітність в Фонд соцстрахування від нещасних випадків.

28. Звітність в Центр зайнятості.

29. Статистична звітність.
Каталог: student
student -> Учебно-методический комплекс по дисциплине Физическая культура (название)
student -> Место дисциплины в структуре ооп
student -> Цели и задачи дисциплины
student -> Рабочая учебная программа по дисциплине Психиатрия, медицинская психология По направлению подготовки
student -> О. П. Яворовський Професор
student -> I. цель и задачи дисциплины цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология труда»
student -> Программа предназначена для студентов, изучающих «Социологию»
student -> 1. Определение психологической коррекцииПсихокоррекция
student -> Учебная программа по дисциплине: этика для студентов бакалаврской школы


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка