Для студентів заочного відділенняСторінка4/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5

3 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ:


Методичні підходи та прикладні аспекти щодо оцінки складових потенціалу підприємства. Сучасні концепції та передумови розвитку підприємства
Тема 7 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Тема 8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Тема 9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання

Тема 10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

Тема 11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Тема 12 Оцінювання вартості бізнесу

Тема 13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Тема 14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Тема 15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИВаріант 1

1. Дати письмову відповідь на наступні питання:

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки потенціалу підприємства2. Дати відповідь на тести:

 1. Основними методами дохідного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

1) метод капіталізації

5) метод ринку капіталу

2) метод чистих активів

6) метод ліквідаційної вартості

3) метод угод

7) метод галузевих коефіцієнтів

4) метод дисконтованих грошових потоків
 1. відповіді: 3, 5, 7;

 2. відповіді 1, 4;

 3. відповіді: 2, 6;

 4. усі перелічені.

 1. Яка функція грошової одиниці показує майбутню вартість серії регулярних однакових платежів за певний період при встановленій процентній ставці?

 1. коефіцієнт відшкодування капіталу;

 2. поточна вартість грошової одиниці;

 3. коефіцієнт амортизації грошової одиниці;

 4. нагромадження грошової одиниці за період.

 1. Який з підходів до оцінки потенціалу підприємства потребує окремої оцінки вартості землі?

 1. ринковий;

 2. витратний;

 3. дохідний;

 4. усі перелічені.

 1. Метод надлишкових прибутків базується на:

 1. припущенні, що надлишкові прибутки підприємство отримує за рахунок невідображених у балансі нематеріальних активів;

 2. припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіталу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, формується за рахунок нематеріальних активів;

 3. залежності вартості від часу;

 4. визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від використання нематеріального активу, та грошовими потоками без його використання.

 1. Чистий прибуток підприємства - об'єкта оцінки за останній звітний період становить 15 тис. дол. Ціна продажу аналогічного об'єкта – 200 тис. дол., а його чистий прибуток за аналогічний період склала – 20 тис. дол. Отже вартість об'єкта оцінки складе:

 1. 200 тис. дол.;

 2. 250 тис. дол.;

 3. 150 тис. дол.;

 4. 100 тис. дол.

3. Задача

Вартість землі, що входить до складу майнового комплексу складає 120 000 дол. Об'єкт власності приносить постійний дохід у сумі 45 500 дол. Аналіз порівнянних продажів показує, що інвестори очікують 15 %-ної ставки капіталізації землі та 20 %-ної ставки капіталізації поліпшень. Оцінити вартість майнового комплексу.


Варіант 2

1. Дати письмову відповідь на наступні питання:

Інтелектуальна власність підприємства2. Дати відповідь на тести:

 1. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується в рамках порівняльного підходу?

 1. метод чистих активів;

 2. метод вартості заміщення;

 3. метод економічного прибутку;

 4. метод аналогового продажу чи ринку капіталу.

 1. До інтервальних мультиплікаторів не відноситься ...

 1. ціна / прибуток;

 2. ціна / балансова вартість активів;

 3. ціна / дивідендні виплати;

 4. ціна / грошовий потік.

 1. Будівлі — це …

 1. будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів;

 2. частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними елементами, з визначеними функціонально-технічними параметрами;

 3. сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у господарському процесі;

 4. інженерно-архітектурні споруди, де створюються (використовуються) приміщення для здійснення бізнес-процесів підприємства.

 1. Знецінення об’єкта внаслідок невідповідності його техніко-економічного рівня вимогам сучасного виробництва називається…

 1. фізичний знос;

 2. технологічне старіння;

 3. економічне старіння;

 4. функціональне старіння.

 1. Який тип одиниць з поданих не використовується для виміру трудового потенціалу:

 1. часові;

 2. натуральні;

 3. вартісні;

 4. якісні.

3. Задача

Очікується, що об'єкт нерухомості принесе чистий операційний дохід (ЧОД) у розмірі 100 000 у.од. за перший рік, після чого ЧОД буде зростати на 3% щорічно аж до моменту продажу об'єкта на ринку за 1 200 000 у.од. по завершенню п'ятого року. Визначити вартість об'єкта за умови 15% ставки дисконтування.


Варіант 3

1. Дати письмову відповідь на наступні питання:

Вплив умов праці на рівень продуктивності праці на підприємстві2. Дати відповіді на тести:

 1. Основними методами порівняльного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

1) метод капіталізації

5) метод ринку капіталу

2) метод чистих активів

6) метод ліквідаційної вартості

3) метод угод

7) метод галузевих коефіцієнтів

4) метод дисконтованих грошових потоків
 1. відповіді: 3, 5, 7

 2. відповіді 1, 4

 3. відповіді: 2, 6

 4. усі перелічені

 1. Нормативна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд базується на …

 1. аналізі ринкових умов здійснення угод купівлі-продажу;

 2. урахуванні стратегічних орієнтирів розвитку підприємства;

 3. використанні офіційно затверджених інструктивно-методичних документів;

 4. комбінуванні витрат них, результатних і порівняльних методик оцінки.

 1. Визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата, якщо відомо, що строк його економічного життя складає 10 років, а на момент оцінки він відпрацював 4,5 роки.

 1. 55 %;

 2. 60 %;

 3. 45 %;

 4. 35 %.

 1. У яку зі статей, як правило, не вносяться виправлення при коректуванні балансу з метою визначення вартості чистих активів:

 1. основні засоби;

 2. дебіторська заборгованість;

 3. запаси;

 4. грошові кошти.

 1. Вартість гудвілу розраховують:

 1. множенням середньогалузевої прибутковості на власний капітал на величину власного капіталу;

 2. множенням середньогалузевої прибутковості на активи на величину активів;

 3. з нормалізованого прибутку віднімають очікуваний прибуток;

 4. розподілом надлишкового прибутку на коефіцієнт капіталізації.

3. Задача

Визначити поточну вартість потоку орендних платежів, що виникають наприкінці року, якщо річний орендний платіж перші 3 роки складає 250 тис. грн., потім він зменшиться на 50 тис. грн. і триматиметься протягом 2 років, після чого зросте на 150 тис. грн. і буде поступати ще 2 роки. Ставка дисконту 11%.Варіант 4

1. Дати письмову відповідь на наступні запитання:

Методи розрахунку коефіцієнтів капіталізації: їх зміст, сфера застосування та порівняльна характеристика2. Дати відповіді на тести:

 1. Який принцип лежить в основі витратного підходу:

 1. ієрархії;

 2. очікування;

 3. заміщення;

 4. конкуренції.

 1. Яка функція грошової одиниці слугує для розрахунку періодичних платежів за основну суму боргу та проценти за нього?

 1. коефіцієнт відшкодування капіталу;

 2. поточна вартість грошової одиниці;

 3. коефіцієнт амортизації грошової одиниці;

 4. нагромадження грошової одиниці за період.

 1. Земельна ділянка — це …

 1. частина земної поверхні, котра характеризується природними властивостями, а також правовим статусом, які дозволяють використовувати її у господарських відносинах;

 2. частина земної поверхні, яка має визначені фізичні параметри, правовий статус і задіяна в господарському процесі;

 3. частина земної поверхні, котра має фіксовані межі, характеризується визначеним місцерозташуванням, природними властивостями, певними фізичними параметрами, правовим і господарським статусом, які дозволяють використовувати її в економічних відносинах;

 4. частина земної поверхні, котра характеризується невизначеним місцерозташуванням, природними властивостями, різними фізичними параметрами, правовим і господарським статусом, які дозволяють використовувати її в економічних відносинах.

 1. Цілісні технологічні комплекси машин та обладнання, які поєднані в єдину систему або технологію виробництва продукції, є первинним об’єктом оцінки при …

 1. одиничній оцінці;

 2. груповій оцінці;

 3. системній оцінці;

 4. правильна відповідь відсутня.

 1. Поняття "роялті" має на увазі:

 1. періодичні фіксовані виплати по іпотечному кредиту;

 2. винагорода власникові патенту за право користування інтелектуальною власністю;

 3. індекс для переоцінки основних фондів;

 4. винагорода забудовника об'єкта нерухомості.

3. Задача

Об'єкт оцінки - котедж. Порівнянний об'єкт був проданий за 1250000 у.од. Порівнянний об'єкт має на 45 м2 більшу площу і підземний гараж. Оцінюваний об'єкт не має гаража, але має більшу за площею земельну ділянку. З аналізу продажів оцінювач з'ясував, що наявність більшої земельної ділянки дає виправлення в 35 % до вартості об'єкта, наявність гаража - 95000 у.од., а кожен зайвий квадратний метр площі відповідає виправленню в 7500 у.е. Визначити вартість котеджу.


Варіант 5

1. Дати письмову відповідь на наступні запитання:

Сутність мультиплікатора, його різновиди та методи використання для розрахунків ринкової вартості потенціалу підприємства2. Дати відповідь на тести:

 1. Основними методами витратного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

1) метод капіталізації

5) метод ринку капіталу

2) метод чистих активів

6) метод ліквідаційної вартості

3) метод угод

7) метод галузевих коефіцієнтів

4) метод дисконтованих грошових потоків
 1. відповіді: 3, 5, 7;

 2. відповіді 1, 4;

 3. відповіді: 2, 6;

 4. усі перелічені.

 1. У яку зі статей, як правило, не вносяться виправлення при коректуванні балансу з метою визначення вартості чистих активів:

 1. основні засоби;

 2. дебіторська заборгованість;

 3. запаси;

 4. грошові кошти.

 1. До моментних мультиплікаторів не відноситься ...

 1. ціна / чиста вартість активів;

 2. ціна / балансова вартість активів;

 3. ціна / дивідендні виплати;

 4. усі перелічені.

 1. Метод оцінки вартості машин та обладнання, який базується на приведенні старої (минулої) ціни до її сучасного рівня, називається …

 1. метод розрахунку за ціною однорідного об’єкта;

 2. індексний (трендовий) метод;

 3. метод по-елементного розрахунку;

 4. метод рівновеликого аналога.

 1. Потенційний валовий дохід від нерухомості залежить від:

 1. її площі й орендної ставки;

 2. її площі;

 3. орендної ставки;

 4. втрат від її недовикористання.

3. Задача

Обладнання було придбане у 1999 році за 28 млн. грн. (курс гривні до долара складав 5,47:1). Нормальний термін його служби (термін економічного життя) – 10 років. У результаті інспектування й обговорення з власником визначено, що у 2008 р. термін служби обладнання, що залишається до кінцевого терміну експлуатації, складає 5 років. На дату оцінки курс гривні до долара склав 7,65:1. Розрахуйте ефективний вік обладнання, його відбудовану вартість з урахуванням зносу на дату оцінки. Які різновиди вартості використані в даній задачі?


Варіант 6

1. Дати письмову відповідь на наступні запитання:

Сфера застосування функцій грошової одиниці при оцінці вартості потенціалу підприємства2. Дати відповідь на тести:

 1. Особливістю порівняльного підходу є:

 1. орієнтація на ретроінформацію й досягнуті в минулому результати фінансово-господарчої діяльності;

 2. орієнтація на перспективи розвитку підприємства;

 3. орієнтація на потік майбутніх доходів;

 4. орієнтація на витрати необхідні для відтворення аналогічного підприємства.

 1. До моментних відносять мультиплікатор:

 1. ціна/прибуток;

 2. ціна/чисті активи;

 3. ціна/грошовий потік;

 4. ціна/виторг від реалізації.

 1. Споруди — це …

 1. будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів;

 2. частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними елементами, з визначеними функціонально-технічними параметрами;

 3. сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у господарському процесі;

 4. інженерно-архітектурні споруди, де створюються умови для здійснення бізнес-процесів підприємства.

 1. Метод виграшу в собівартості базується на:

 1. урахуванні економії витрат, що може бути асоційована з застосуванням нематеріальних активів; передбачає обчислення розміру виграшу в собівартості за термін, коли інтелектуальна власність ще приносить корисний ефект (знижує собівартість);

 2. припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіталу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, формується за рахунок нематеріальних активів;

 3. визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від використання нематеріального активу, та грошовими потоками без його використання;

 4. залежності вартості від часу.

 1. Якщо ставка дисконту становить 10%, то для приведення до поточних умов грошового потоку 2-го року реалізації проекту необхідно розділити на:

 1. 1,331

 2. 1,464

 3. 1,1

 4. 1,21

3. Задача

Оцінити вартість об’єкта, який після його придбання буде здаватися в оренду. Аналіз відповідного сегменту ринку показав, що за останній час було продано п’ять приблизно аналогічних об’єктів, інформація про які наведена в таблиці 1:

Таблиця 1 Інформація про підприємства – аналоги

Об’єкти для порівнянь

Чистий операційний дохід (ЧОД), грн.

Ціна продажу (Ц), грн..

1

405 000

2 855 000

2

550 000

3 525 000

3

785 000

5 650 000

4

1 000 000

6 050 000

5

1 105 000

1 800 000

Оцінюваний об’єкт

675 000

?Варіант 7

1. Дати письмову відповідь на наступні питання:

Потенціал землі та земельна рента2. Дати відповідь на тести:

 1. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу?

 1. метод ліквідаційної вартості;

 2. метод прямої капіталізації доходів;

 3. метод дисконтування грошового потоку;

 4. метод мультиплікаторів.

 1. Мультиплікатор ціна/прибуток відрізняється від мультиплікатора ціна/грошовий потік за інших рівних умов на величину:

 1. собівартість продукції;

 2. адміністративних витрат;

 3. нарахованої амортизації;

 4. операційних витрат.

 1. Визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата, якщо відомо, що строк його економічного життя складає 10 років, а на момент оцінки він відпрацював 5,5 роки.

 1. 55 %;

 2. 60 %;

 3. 45 %;

 4. 35 %.

 1. Знецінення об’єкта під впливом зовнішніх факторів називається …

 1. фізичний знос;

 2. технологічне старіння;

 3. економічне старіння;

 4. функціональне старіння.

 1. До нематеріальних активів підприємства відносять:

 1. активи, які не можуть створювати доход;

 2. активи, термін використання яких перевищує один рік;

 3. активи, матеріально-речова форма яких не має суттєвого значення для використання в господарській діяльності;

 4. усі відповіді правильні.

3. Задача

Визначите вартість однієї акції підприємства "Фахівець".

Інформація для розрахунку, грн.:

1. Чистий прибуток 680 000

2. Чистий прибуток, що приходиться на одну акцію 6 800

3. Балансова вартість чистих активів компанії 8 300 000

4. Мультиплікатор ціна/балансова вартість 4
Варіант 8

1. Дати письмову відповідь на наступні питання:

Особливості оцінки ринкової вартості транспортних засобів2. Дати відповіді на тести:

 1. Який принцип лежить в основі дохідного підходу:

 1. ієрархії;

 2. очікування;

 3. заміщення;

 4. конкуренції.

 1. Основою методу є ціни, сформовані відкритим фондовим ринком - базове положення:

 1. методу компанії – аналога;

 2. методу ліквідаційної вартості;

 3. методу галузевих коефіцієнтів;

 4. методу капіталізації прибутку.

 1. Який з методів не належить до групи витратних методик оцінки вартості машин та обладнання?

 1. метод розрахунку за ціною однорідного об’єкта;

 2. метод рівновеликого аналога;

 3. метод поелементного розрахунку;

 4. метод розрахунку за укрупненими нормативами.

 1. Дійсний валовий дохід розраховується як різниця між потенційним валовим доходом і:

 1. можливими витратами по експлуатації;

 2. можливими втратами від недовикористання;

 3. можливими втратами від недовикористання й втратами при зборі платежів;

 4. можливими втратами при зборі платежів.

 1. Майбутня вартість FV визначається через поточну вартість PV, ставку дисконту періоду r і число періодів часу n по формулі:

 1. FV = PV (1 + rn);

 2. FV = PV (1 + n)r;

 3. FV = PV (1 + r)n;

 4. FV = PV (1 - r)n.

3. Задача

Є три банки. В банку А ставка відсотку дорівнює 13,2% річних, які нараховуються 1 раз в рік, в банку Б –13% річних, що нараховуються 1 раз у квартал, та в банку В – 12% річних, що нараховуються 1 раз на місяць.

Припустимо Ви плануєте покласти в банк 1000 грн. на 5 років. Який банк наприкінці цього терміну видасть Вам більше грошей?
Варіант 9

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Переваги та недоліки витратних, результатних і порівняльних методик оцінки


2. Дати відповідь на тести:

 1. Функція "майбутньої вартості" і функція "поточної вартості" є:

 1. незалежними одна від одної;

 2. зворотними величинами по відношенню одна до одної;

 3. що доповнюють одна одну;

 4. немає правильної відповіді.

 1. Якщо в структурі активів підприємства переважає нерухомість, то перевага віддається мультиплікаторові:

 1. ціна/дивіденди;

 2. ціна/прибуток;

 3. ціна/грошовий потік;

 4. ціна/виторг від продажу.

 1. Яке з нижчеперелічених положень неправильне:

 1. ставка капіталізації - це процентна ставка, що використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів у величину поточної вартості;

 2. ставка капіталізації - це процентна ставка, що дозволяє перетворити величину прибутку або грошового потоку за один період часу в показник вартості;

 3. ставка капіталізації - різниця між ставкою дисконту й середньорічними темпами зростання прибутку;

 4. ставка капіталізації - різниця між ставкою дисконту й середньорічними темпами росту грошового потоку.

 1. Визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата, якщо відомо, що строк його економічного життя складає 10 років, а на момент оцінки він відпрацював 6 років.

 1. 55 %;

 2. 60 %;

 3. 45 %;

 4. 35 %.

 1. Грошовий потік для всього інвестованого капіталу розраховується за тією ж формулою, що й грошовий потік для власного капіталу, але в ній будуть відсутні:

 1. амортизаційні відрахування;

 2. приріст/зменшення довгострокової заборгованості;

 3. приріст/зменшення власного обігового капіталу;

 4. капіталовкладення.

3. Задача

З використанням коефіцієнта капіталізації необхідно оцінити чотирьохзірковий готель в центральній частині міста, експлуатація якої приносить чистий операційний дохід 1 250 000 у.о. Маємо інформацію про недавні продажі аналогічних готелів: готель 1 був проданий за 7 950 000 у.о., його використання приносить ЧОД в 958 000 у.о.; готель 2 був проданий за 8 120 000 у.о., його використання приносить ЧОД в 1 350 000 у.о.; готель 3 був проданий за 10 500 000 у.о., його використання приносить ЧОД в 1 650 000 у.о.Варіант 10

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Фактори впливу на розвиток нових підприємств2. Дати відповіді на тести:

 1. Особливістю порівняльного походу є:

 1. орієнтація на ретроінформацію та досягнуті результати фінансово-господарчої діяльності;

 2. орієнтація на перспективи розвитку підприємства;

 3. орієнтація на потік майбутніх доходів;

 4. орієнтація на витрати необхідні для відтворення аналогічного підприємства.

 1. Оцінка вартості власного капіталу методом вартості чистих активів припускає:

 1. оцінку необоротних активів по залишковій вартості й досягнуті результати фінансово-господарчої діяльності;

 2. оцінку балансової вартості активів підприємства за винятком незадіяних у господарській діяльності;

 3. оцінку всіх активів підприємства за винятком його зобов'язань;

 4. немає правильної відповіді.

 1. Грошовий потік для власного капіталу включає:

 1. грошовий потік, амортизаційні відрахування, приріст/зменшення власних обігових коштів, капіталовкладення;

 2. грошовий потік, амортизаційні відрахування, приріст/зменшення власних обігових коштів, капіталовкладення, приріст/зменшення довгострокової заборгованості;

 3. грошовий потік, амортизаційні відрахування, відсотки за кредит;

 4. грошовий потік, амортизаційні відрахування, приріст власного капіталу.

 1. Як розраховується валовий рентний мультиплікатор?

 1. відношенням ціни продажу до доходу;

 2. відношенням чистого операційного доходу до ціни продажу;

 3. відношенням потенційного валового доходу до дійсного валового доходу;

 4. відношенням дійсного валового доходу до ціни продажу.

 1. Якщо ставка дисконту становить 10%, то для приведення до поточних умов грошового потоку 4-го року реалізації проекту необхідно розділити на:

 1. 1,331;

 2. 1,464;

 3. 1,1;

 4. 1,21.

3. Задача

Об'єкт оцінки – гуртожиток на 190 міст. Протягом учбового року (9 місяців) усі міста зайняті студентами, які платять по 20 у.о. на місяць. В літній час гуртожиток заповнений на 15% при тій же вартості проживання. Операційні витрати складають 5 500 у.о. на рік. Коефіцієнт капіталізації складає 12%.Визначити вартість гуртожитку.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка