Для студентів заочного відділенняСторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»


Текст контрольної роботи повинен включати: 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності питання; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки питання в літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваного питання;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Відповіді на тести:

 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну та написати її.

 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

 • умова задачі;

 • рішення задачі;

 • висновки до розв’язаної задачі.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи: • обов'язкова наявність змісту;

 • усі приведені в тексті рисунки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;

 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;

 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.
Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер прізвища по журналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Таблиця 1.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з кожного залікового модуля

Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест

- правильне рішення задачі


4

2

6Разом правильно виконана контрольна робота

20

Таким чином, максимальна бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів (2 контрольної роботи по 20 балів).


2 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І:


Теоретичні характеристики потенціалу підприємства, етапи його формування
Тема 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Тема 2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

Тема 3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

Тема 4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

Тема 5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Тема 6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИВаріант 1

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Природа категорії «потенціал» та історія її виникнення2. Дати відповіді на тести:

 1. Характер і гнучкість управлінської системи, швидкість проходження управлінських впливів на підприємстві визначає його:

  1. потенціал організаційної структури системи управління;

  2. трудовий потенціал;

  3. потенціал організаційної культури;

  4. маркетинговий потенціал.

 1. Які з перелічених методів є графоаналітичними?

  1. індексний метод;

  2. метод зваженого показника;

  3. «квадрат потенціалу»;

  4. PEST — аналіз.

 2. Що є головною метою стратегічного аналізу зовнішнього середовища організації:

  1. інформація про можливості, яку треба враховувати при формулюванні місії організації;

  2. інформація про погрози, яку треба враховувати при розробці продуктово-маркетингової стратегії організації;

  3. інформація про погрози й можливостях, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних розв'язків;

  4. інформація про сильні й слабкі сторони організації, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних рішень.

 3. Вартість бізнесу (підприємства) для конкретного інвестора, заснована на його планах, називається:

 1. вартістю діючого підприємства;

 2. обґрунтованою ринковою вартістю;

 3. балансовою вартістю;

 4. інвестиційною вартістю.

 1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить від ...

 1. рівня конкурентоспроможності його складових елементів;

 2. галузі, до якої належить підприємство;

 3. масштабів діяльності підприємства;

 4. місцезнаходження підприємства.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Схід».


Варіант 2

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Розвиток організації в конкурентному середовищі2. Дати відповіді на тести:

 1. Потенціал підприємства - це:

 1. сукупність ресурсів підприємства, що забезпечують досягнення певних результатів;

 2. здатність управління забезпечувати досягнення цілей діяльності підприємства за рахунок використання матеріальних ресурсів;

 3. можливості підприємства щодо досягнення поставлених цілей при найбільш ефективному використанні його ресурсів;

 4. сукупність ресурсів які створюють певний ефект для зацікавлених сторін.

 1. Характер виробничих приміщень підприємства визначає його:

 1. технічний потенціал;

 2. технологічний потенціал;

 3. просторовий потенціал;

 4. фінансовий потенціал.

 1. До об'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

 1. виробничий потенціал;

 2. науково-технічний потенціал;

 3. управлінський потенціал;

 4. маркетинговий потенціал.

 1. Внутрішнє середовище організації -

 1. середовище безпосередніх контактів з фірмою;

 2. середовище непрямих контактів фірми;

 3. сукупність наступних основних елементів: виробництво, маркетинг, фінанси, організаційна структура, персонал;

 4. жодне з визначень невірно.

 1. Результатом формування маркетингового потенціалу підприємства виступає:

 1. потенційний обсяг чистого прибутку підприємства;

 2. потенційний обсяг продажів;

 3. потенційний обсяг випускається продукції;

 4. обсяг фінансових ресурсів авансованих в інвестиційну, фінансову й господарську діяльність підприємства.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Ера».
Варіант 3

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Особливості оцінки вартості підприємства для конкретних цілей2. Дати відповіді на тести:

 1. Переклад терміна «потенціал» з латинської мови означає:

  1. резерви;

  2. наявні можливості;

  3. приховані можливості;

  4. запаси.

 1. Здатність потенціалу підприємства забезпечувати стійкість підприємства до впливу зовнішнього середовища визначається його:

 1. розміром;

 2. структурою;

 3. ієрархічністю;

 4. адаптивністю.

 1. Мірою того, скільки потенційний покупець буде готовий заплатити за оцінювану вартість, є:

 1. ціна;

 2. вартість;

 3. витрати;

 4. собівартість.

 1. Який вектор, що утворює квадрат потенціалу по однойменному графоаналітичному методу, є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства?

 1. виробництво, розподіл і збут продукції;

 2. маркетинг;

 3. організаційна структура й менеджмент;

 4. фінанси.

 1. PEST - аналіз використовується при дослідженні:

 1. зовнішнього середовища;

 2. внутрішнього середовища;

 3. зовнішнього й внутрішнього середовища;

 4. жоден з варіантів не вірний.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Проект».


Варіант 4

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Різновиди структуризації елементів, формуючих потенціал підприємства2. Дати відповіді на тести:

 1. Технології, наявність конкурентоспроможних ідей, наукові розробки визначають…

 1. кадровий потенціал підприємства;

 2. технічний потенціал підприємства;

 3. просторовий потенціал підприємства;

 4. технологічний потенціал підприємства;

 1. До елементів зовнішнього середовища підприємства відносять:

 1. виробництво;

 2. фінанси;

 3. конкурентів;

 4. кадри.

 1. Що є головною ціллю стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації:

 1. інформація про можливості, яку треба враховувати при формулюванні місії організації;

 2. інформація про погрози, яку треба враховувати при розробці продуктово-маркетингової стратегії організації;

 3. інформація про погрози й можливостях, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних розв'язків;

 4. інформація про сильні й слабкі сторони організації, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних рішень.

 1. Середній потенціал має підприємство, з довжиною векторів утворюючих його квадрат, у межах - …

 1. 20-80 одиниць;

 2. 40-60 одиниць;

 3. 30-70 одиниць;

 4. 40-70 одиниць.

 1. Що з нижче перерахованого є основою вартості, що розраховується оцінювачем:

 1. стаціонарність;

 2. цілісність;

 3. корисність;

 4. усе вище перераховане.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Союз».


Варіант 5

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Використання та шляхи удосконалення виробничого потенціалу підприємства2. Дати відповідь на тести:

 1. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначаються:

 1. реальними виробничими можливостями підприємства;

 2. наявними ресурсами і резервами;

 3. навичками різних категорій персоналу;

 4. формою підприємництва і адекватною до неї організаційною структурою підприємства.

 1. До компонентів загального середовища належать:

 1. стан економіки;

 2. конкуренти;

 3. організаційна структура;

 4. виробництво.

 1. Погроза появи нових конкурентів у певній галузі:

 1. знижує потенціал прибутковості в галузі;

 2. обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

 3. обумовлює підвищення рівня капітальних вкладень для втримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;

 4. усе перераховане вище вірно

 1. Найбільш імовірною ціною при здійсненні угоди між покупцем і продавцем, що розраховується виходячи із ситуації на ринку на конкретну дату, на покупця й продавця не тиснуть і обидві сторони досить інформовані про сутність і характер майна, що продається є:

 1. ринкова вартість

 2. вартість заміщення

 3. ліквідаційна вартість

 4. страхова вартість

 1. Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «Система містить постійно змінювані параметри та характеризується стохастичністю поведінки»?

 1. цілісність

 2. синергічність

 3. унікальність

 4. нестаціонарність

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Стандарт».


Варіант 6

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Ланцюг формування вартості потенціалу підприємства2. Дати відповіді на тести:

 1. До суб'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

 1. фінансовий потенціал;

 2. технічний потенціал;

 3. маркетинговий потенціал;

 4. просторовий потенціал.

 1. Який з нижчеперелічених компонентів не належить до зовнішнього середовища підприємства:

 1. стан економіки;

 2. ринок робочої сили;

 3. маркетинг;

 4. постачальники.

 1. При наявності декількох подібних або порівнянних об'єктів той, який має найменшу ціну, користується найбільшим попитом - це сутність принципу:

 1. заміщення;

 2. відповідності;

 3. корисності;

 4. факторів виробництва.

 1. Ідеалістична графічна модель потенціалу підприємства має форму ...

 1. квадрата;

 2. сфери;

 3. ромба;

 4. кола.

 1. Яка вартість із перерахованих нижче визначає вартість відтворення нової, точної копії об'єкта власності на базі нинішніх цін і з використанням точно таких же або подібних матеріалів:

 1. вартість заміщення;

 2. обґрунтована ринкова вартість;

 3. вартість відтворення;

 4. ліквідаційна вартість.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Інстайл».Варіант 7

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Характерні ознаки та структурні елементи підприємницького потенціалу2. Дати відповіді на тести:

 1. Наявність і достатність власного і залученого капіталу, стан активів, ліквідність, наявність кредитних ліній на підприємстві, визначає його:

 1. технічний потенціал;

 2. кадровий потенціал;

 3. фінансовий потенціал;

 4. інформаційний і науково-технічний потенціал.

 1. SWOT - аналіз підприємства націлений на:

 1. розробку заходів для найбільшого задоволення потреб покупців;

 2. розробку стратегій і методів управління, що дозволяють привести у відповідність можливості підприємства і його цілі;

 3. на визначення привабливості ринку взагалі на загал й виявлення позиції підприємства на ньому;

 4. на виявлення сил і слабостей, погроз і можливостей з метою розвитку сил відповідно до обмежених можливостей.

 1. Об'єкт оцінки - підприємство харчової промисловості. Воно перебуває у важкому фінансовому стані у зв'язку з відсутністю попиту на продукцію. У районі його розташування збільшується кількість підприємств переробної промисловості, створюються нові робочі місця, підвищується життєвий рівень. За таких умов вартість об'єкта оцінки:

 1. збільшується;

 2. зменшується;

 3. не змінитися;

 4. залежить тільки від внутрішніх змін.

 1. Об'єкт власності при постановці його на баланс підприємства оцінюється за вартістю:

 1. ліквідаційною;

 2. залишковою;

 3. балансовою;

 4. відтворення.

 1. Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «Система має можливість протидіяти руйнуючим тенденціям»?

 1. мультиплікативність;

 2. адаптивність;

 3. протиентропійність;

 4. граничність.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Актуаль».


Варіант 8

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства2. Дати відповіді на тести:

 1. Характер виробничих приміщень підприємства визначають його:

 1. технічний потенціал;

 2. технологічний потенціал;

 3. просторовий потенціал;

 4. фінансовий потенціал.

 1. Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «Система складається із певної кількості частин»?

 1. компонентність;

 2. унікальність;

 3. складність;

 4. граничність.

 1. До факторів, що характеризують сильні й слабкі сторони підприємства не відносяться:

 1. репутація (імідж) підприємства;

 2. компетентність персоналу;

 3. законодавча й нормативна база;

 4. висока частка ринку.

 1. Який закон констатує, що для будь-якої системи (підприємства, організації, фірми) існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або значно більше простої суми потенціалів елементів, що до неї входять, або суттєво меншим?

 1. закон розподілу;

 2. закон оптимального співвідношення;

 3. закон синергії;

 4. закон обмеженості ресурсів.

 1. Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

 1. графічні, математичні та логістичні;

 2. індикаторні та матричні;

 3. критеріальні та експертні;

 4. одномоментні та стратегічні.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Резонанс».


Варіант 9

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Підходи щодо практичного застосування різних модифікацій вартості2. Дати відповіді на тести:

 1. За ступенем реалізації розрізняють потенціал:

 1. зовнішній і внутрішній;

 2. виробничий і фондовий;

 3. ринковий і неринковий;

 4. досягнутий і перспективний.

 1. Економія за рахунок оптимального формування потенціалу організаційної системи управління — це ...

 1. виробнича синергія;

 2. управлінська синергія;

 3. операційна синергія;

 4. фінансова синергія.

 1. Що з нижченаведеного відповідає визначенню ліквідаційної вартості?

 1. різниця між виручкою від продажу окремих активів підприємства та витратами на ліквідацію;

 2. вартість, розрахована по конкретному факту;

 3. вартість, яка враховує індивідуальні потреби конкретного інвестора;

 4. вартість, яка розрахована для підприємства, котре перебуває в стані банкрутства.

 1. Залежно від напрямку формування інформаційної бази оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

 1. графічні, математичні та логістичні;

 2. індикаторні та матричні;

 3. критеріальні та експертні;

 4. одномоментні та стратегічні.

 1. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:

 1. силу підприємства;

 2. слабкість підприємства;

 3. зовнішню можливість;

 4. зовнішню загрозу.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Омега».


Варіант 10
1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Еволюція визначення терміна «потенціал» в економічних дослідженнях2. Дати відповіді на тести:

 1. Проблема територіального розташування підприємства вирішується на основі врахування ...

 1. витрат на поставку сировини;

 2. специфіки технологічного процесу;

 3. витрат на збут готової продукції;

 4. усі відповіді вірні.

 1. Комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів, — це ...

 1. синергічність потенціалу підприємства;

 2. адаптивність потенціалу підприємства;

 3. конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

 4. ефективність потенціалу підприємства.

 1. Що з нижченаведеного відповідає визначенню ринкової вартості?

 1. різниця між виручкою від продажу окремих активів підприємства та витратами на ліквідацію;

 2. найбільш ймовірна ціна при здійсненні угоди між типовим покупцем та продавцем;

 3. вартість, яка враховує індивідуальні потреби конкретного інвестора;

 4. вартість, яка розрахована для підприємства, котре перебуває в стані банкрутства.

 1. Залежно від можливості розробки управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

 1. графічні, математичні та логістичні;

 2. індикаторні та матричні;

 3. критеріальні та експертні;

 4. одномоментні та стратегічні.

 1. Який принцип оцінки базується на вислові: «чим більші можливості підприємства щодо задоволення потреб власника, тим вища його вартість»?

 1. корисності;

 2. очікування;

 3. заміщення;

 4. вкладу.

3. Задача

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати «Квадрат потенціалу» та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Преміум».1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка