Для студентів заочного відділенняСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.03 Mb.
#10970
  1   2   3   4   5
Ізмаїльський інститут водного транспорту


перелік завдань

та

контрольних робіт

Для студентів заочного відділення4 курс 7 семестр

Форма навчання: заочна

Економіка підприємства
№ п/п

Дисципліна

Курсові

Контрольні

Форма контролю

1.

Фінанси підприємства
к

залік

2.

Організація виробництвазалік

3.

Стратегія підприємствазалік

4.

Планування і контроль діяльності підприємствазалік

5.

Потенціал і розвиток підприємства
к

іспит

6.

Звітність підприємствазалік

Питання

до заліку з дисципліни “Фінанси підприємства”


 1. Сутність і функції фінансів підприємства.

 2. Грошові фонди і фінансові ресурси, їх сутність і склад.

 3. Основи організації фінансів підприємства.

 4. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

 5. Формування і розподіл прибутку підприємства.

 6. Методи розрахунку прибутку від реалізації.

 7. Сутність і методи розрахунку рентабельності.

 8. Сутність грошових розрахунків підприємства.

 9. Організація проведення касових операцій.

 10. Форми безготівкових розрахунків.

 11. Розрахунки чеками і акредитивами.

 12. Сутність оподаткування підприємства. Види податків.

 13. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 14. Порядок нарахування податку на прибуток.

 15. Сутність, склад і структура зворотних коштів.

 16. Класифікація і принципи організації зворотних коштів.

 17. Джерела формування зворотних коштів.

 18. Показники складу і використання зворотних коштів.

 19. Нормування зворотних коштів для утворення виробничих запасів.

 20. Нормування зворотних коштів в незавершеному виробництві і витратах на майбутній період.

 21. Нормування зворотних коштів для утворення запасів готової продукції.

 22. Розрахунок нормативу зворотних коштів економічними методами.

 23. Види банківського кредиту та їх характеристика.

 24. Умови і порядок отримання банківського кредиту.

 25. Комерційне кредитування підприємств.

 26. Лізингове кредитування підприємств.

 27. Державне кредитування підприємств.

 28. Державне кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

 29. Сутність основних фондів та їх воспроізводство.

 30. Показники стану і ефективності використання основних фондів.

 31. Знос і амортизація основних фондів.

 32. Сутність і склад капітальних вкладень.

 33. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.

 34. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення.

 35. Основні показники фінансового стану підприємства.

 36. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства.

 37. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

 38. Сутність і методи фінансового планування.

 39. Менеджмент фінансової санації підприємства.

 40. класична модель фінансової санації.

 41. Сутність санаційного аудиту і етапи його проведення.

 42. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства на момент кризи.

 43. Економіко-правові аспекти санації і банкрутства підприємства.

 44. Види банківського кредиту та їх характеристика.

 45. Організація проведення касових операцій.

 46. Сутність, склад і структура зворотних коштів.

 47. Знос і амортизація основних фондів.

 48. Розрахунок нормативу зворотних коштів економічним методом.

 49. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства.

 50. Порядок нарахування податку на прибуток.

 51. Сутність і функції фінансів підприємства.

 52. Лізингове кредитування підприємств.

 53. Показники ефективності використання основних фондів.

 54. Характеристика місцевих податків і зборів, які виплачує підприємство.

 55. Формування валового і чистого доходу.

 56. Сутність грошових розрахунків підприємств.

 57. Характеристика чекової форми безготівкового розрахунку підприємства.

 58. Методи визначення потреби в зворотних коштах.

 59. Методи розрахунку рентабельності підприємства.

 60. Характеристика комплексної оцінки фінансового стану підприємства.


Варіанти контрольних робіт з дисципліни

Фінанси підприємства ”

Варіант контрольної роботи обирається за номером у списку академічної групи в журналі. Контрольна робота повинна складатись з 15-20 листів печатного тексту 14 шрифтом, 1,5 інтервалом. Структура: титульний лист, зміст, вступ основні питання (кожне з нового листа), практичне завдання, висновки, література, додатки.
Варіант №1
Теоретичні питання:


 1. Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи підприємства.

 2. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.


Дайте визначення:

Акредитив - це…


Практичне завдання №1:
Розрахувати суму прибутку, оподаткованого прибутку, суму податку на прибуток. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) – 300 тис. грн. собівартість продукції – 180 тис. грн. виручка віл реалізації непотрібних матеріалів – 10 тис. грн. Орендна плата, отримана від здавання в оренду приміщення – 15 тис. грн. Виплачені штрафи – 2 тис. грн.


Варіант №2
Теоретичні питання:

 1. Назвіть форми безготівкових розрахунків. Охарактеризуйте виконання розрахунків чеками.

 2. Охарактеризуйте дохід підприємств від фінансово-інвестиційної діяльності.

Дайте визначення:

Оборотні кошти – це…


Практичне завдання:

На підставі даних, визначити чистий оборотний капітал фірми.

Актив

тис. грн.

Пасив

тис. грн.

Позаобігові активи

920,0

Статутний капітал

560,0

ТМЗ(товарно-матеріальні засоби)

270,0

Нерозподілений прибуток

230,0

Деб. заборг.

136,0

Довгостр. кредит

286,0

Грошові засоби

25,0

Кредитор. заборг.

154,0Заборг. із зарпл.

23,0Податки, що підлягають сплаті в бюджет

98,0

Баланс

1351,0

Баланс

1351,0


Варіант №4
Теоретичні питання:

1. Охарактеризуйте безготівкові та готівкові розрахунки.

Порядок проведення касових операцій.

2.За якими елементами групують витрати, що включають у собі­вартість продукції (виконаних робіт, наданих послуг)?


Дайте визначення:

Платіжне доручення – це…


Практичне завдання

Розрахувати суму прибутку, оподаткованого прибутку, суму податку на прибуток. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) – 300 тис. грн. собівартість продукції – 180 тис. грн. виручка віл реалізації непотрібних матеріалів – 10 тис. грн. Орендна плата, отримана від здавання в оренду приміщення – 15 тис. грн. Виплачені штрафи – 2 тис. грн.


Варіант № 5
Теоретичні питання:

 1. Охарактеризуйте методи обчислення планового прибутку від реалізації продукції.

2.Розрахунок платіжними дорученнями та розрахунки чеками.
Дайте визначення:

Рентабельність – це…


Практичне завдання

Визначити необхідні показники таблиці, проаналізувати обертання оборотних коштів підприємства, а також розрахувати величину вивільнених (або додаткового вовлечения) грошових коштів із обороту (в оборот) в результаті прискорення (уповільнення) обертання оборотних коштів.Показники

Базис

Звіт

Відхилення

Виручка від реалізації, тис грн.

56000

58700

?

Кількість днів аналізуємого періоду

90

90
Виручка від реалізації, тис. грн. за 1 день

?

?
Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

15400

15190
Тривалість одного оберту, днів.

?

?
Коефіцієнт обертання коштів, обороти.

?

?
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті.

?

?

Варіант № 6
Теоретичні питання:

1. Основні принципи та зміст етапів розподілу прибутку підприємств.

2. Сутність, склад і структура оборотних коштів.
Дайте визначення:

Чистий дохід – це…Вексель – це…
Практичне завдання :

Проставити суми замість знаків запитання.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (тов., робіт, послуг)

010

11800

ПДВ

015

-

Аз

020

-

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий дохід (виручка) від реал. продукції

035

?

Собівартість реалізованої продукції (тов., роб., послуг)

040

8000

Валовий:прибуток

050

?

збиток

055

-

Інші операційні доходи

060
Адміністративні витрати

070

506

Витрати на збут

080

150

Інші операційні витрати

090
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

?

збиток

105
Дохід від участі в капіталі

110
Інші фінансові доходи

120
Інші доходи

130

6300

Фінансові витрати

140
Втрати від участі в капіталі

150
Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

160


прибуток

170

?

збиток

175
Податок на прибуток

180

?

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

?

збиток

195
Надзвичайні:доходи

200
витрати

205
Чистий прибуток

220

Варіант № 7
Теоретичні питання:

1. Сутність поняття "рентабельність". Які показники рентабельності розраховують і за якими формулами? Що характеризують ці показники? 1. Визначення потреби в оборотних коштах для виробничих запасів.


Дайте визначення:

Амортизація – це…


Практичне завдання

Розрахувати планову суму прибутку підприємства. У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн. за одиницю, фактична собівартість одного виробу, реалізованого в базовому періоді, - 80грн. Загальний плановий обсяг реалізації – 6000грн. Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції у плановому періоді, порівняно з базовим, на 0,05 грн.Варіант № 8
Теоретичні питання:

         1. 1. Основні засоби, їх сутність та відтворення.

         2. 2. Охарактеризуйте безготівкові та готівкові розрахунки.

Порядок проведення касових операцій.
Дайте визначення:       1. Капітальні вкладення – це…


Практичне завдання:
Розрахувати планову суму прибутку підприємства. У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн. за одиницю, фактична собівартість одного виробу, реалізованого в базовому періоді, - 80грн. Загальний плановий обсяг реалізації – 6000грн. Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції у плановому періоді, порівняно з базовим, на 0,05 грн.
Варіант № 9
Теоретичні питання:

 1. Сутність прибутку підприємства. Етапи розподілу прибутку.

 2. Сутність, склад і структура оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів.


Дайте визначення:

Основні засоби – це…


Практичне завдання №1:

На підставі даних, визначити чистий оборотний капітал фірми.

Актив

тис. грн.

Пасив

тис. грн.

Позаобігові активи

920,0

Статутний капітал

560,0

ТМЗ(товарно-матеріальні засоби)

270,0

Нерозподілений прибуток

230,0

Деб. заборг.

136,0

Довгостр. кредит

286,0

Грошові засоби

25,0

Кредитор. заборг.

154,0Заборг. із зарпл.

23,0Податки, що підлягають сплаті в бюджет

98,0

Баланс

1351,0

Баланс

1351,0


Варіант № 10
Теоретичні питання:

 1. Охарактеризуйте доходи підприємства, їх характеристику та склад.

 2. Визначення потреби в оборотних коштах прямим методом.


Дайте визначення:
Оборотність оборотних коштів – це…
Практичне завдання :

Проставити суми замість знаків запитання.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (тов., робіт, послуг)

010

11800

ПДВ

015

-

Аз

020

-

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий дохід (виручка) від реал. продукції

035

?

Собівартість реалізованої продукції (тов., роб., послуг)

040

8000

Валовий:прибуток

050

?

збиток

055

-

Інші операційні доходи

060
Адміністративні витрати

070

506

Витрати на збут

080

150

Інші операційні витрати

090
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

?

збиток

105
Дохід від участі в капіталі

110
Інші фінансові доходи

120
Інші доходи

130

6300

Фінансові витрати

140
Втрати від участі в капіталі

150
Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:160


прибуток

170

?

збиток

175
Податок на прибуток

180

?

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

?

збиток

195
Надзвичайні:доходи

200
витрати

205
Чистий прибуток

220

Варіант №11
Теоретичні питання:

1. За якими елементами групують витрати, що включають у собі­вартість продукції (виконаних робіт, наданих послуг)?

2. Визначення потреби в оборотних коштах непрямим методом.
Дайте визначення:

Ліквідність – це…

Амортизація – це…
Практичне завдання №1:

Розрахувати планову суму прибутку підприємства. У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн. за одиницю, фактична собівартість одного виробу, реалізованого в базовому періоді, - 80грн. Загальний плановий обсяг реалізації – 6000грн. Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції у плановому періоді, порівняно з базовим, на 0,05 грн.


Варіант №12
Теоретичні питання:

 1. Характеристика основних засобів. Види вартості основних засобів підприємств.

 2. Розподіл прибутку підприємства та використання чистого прибутку.


Дайте визначення:

Оборотність оборотних коштів – це…


Практичне завдання №1:
Розрахуйте річну та місячну суми амортизаційних відрахувань кумулятивним методом . Підприємство придбало верстат для виробництва продукції за початковою вартістю 22000грн. Очікуваний термін корисного використання верстата – 4 роки, ліквідаційна вартість 2000грн.
Варіант №13

Теоретичні питання:

1. Розкрийте сутність, склад та структуру оборотних коштів.

Які джерела формування оборотних коштів?

2.Охарактеризуйте методи обчислення планового прибутку від реалізації продукції.


Дайте визначення:

Ліквідність – це…

Амортизація – це…
Практичне завдання №1:

Розрахувати планову суму прибутку підприємства. У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн. за одиницю, фактична собівартість одного виробу, реалізованого в базовому періоді, - 80грн. Загальний плановий обсяг реалізації – 6000грн. Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції у плановому періоді, порівняно з базовим, на 0,05 грн.


Варіант №14
Теоретичні питання:

  1. 1. Капітальні вкладення,їх сутність, склад та джерела фінансування.

 1. Розподіл прибутку підприємства та використання чистого прибутку.


Дайте визначення:

Основні засоби – це…


Практичне завдання №1:

Каталог: student
student -> Учебно-методический комплекс по дисциплине Физическая культура (название)
student -> Место дисциплины в структуре ооп
student -> Цели и задачи дисциплины
student -> Рабочая учебная программа по дисциплине Психиатрия, медицинская психология По направлению подготовки
student -> О. П. Яворовський Професор
student -> I. цель и задачи дисциплины цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология труда»
student -> Программа предназначена для студентов, изучающих «Социологию»
student -> 1. Определение психологической коррекцииПсихокоррекция
student -> Учебная программа по дисциплине: этика для студентов бакалаврской школы


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка