Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завданняСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#10864
1   2   3   4   5

Висновки
В ході наукового дослідженні прийшли до наступних висновків:

1. Сучасний розвиток світового ринку послуг пов’язаний із посиленням процесів глобалізації та інтеграції у світовій економіці. Так, розвиток новітніх технологій та інтенсифікація міжнародних зв’язків розширили зміст категорії «послуги»: поряд із такими загальними якісними ознаками, як їх невідчутність, невіддільність, непостійність та в більшості випадків нездатність до збереження, деякі види послуг можуть набувати уречевлених форм (комп’ютерна програма на електронних носіях інформації), бути видимими, піддаватися зберіганню (послуги телефонного автовідповідача) та не завжди вимагати прямої взаємодії покупця і продавця послуги (видача грошей за дебіторською карткою).

2. Однією з проблемою теоретичного характеру є класифікація послуг міжнародного ринку послуг. В більшість існуючих класифікацій схема залишається незавершеною і постійно відкритою для подальшого доповнення Через динамізм змін на ринку послуг існуючі класифікації постійно вимагають доповнення та удосконалення основних сутнісних положень.

3. В умовах глобалізації економіки світовий ринок послуг розвивається більш динамічно, ніж інші сегменти світового ринку, що пов’язано з прискореним ростом сфери послуг у більшості країн світу, а також процесами лібералізації, розширенням відкритості національних економік, зростанням інтенсивності потоків інвестицій. Міжнародна торгівля послугами подвоюється кожні 7–8 років, в порівнянні з 15 роками, необхідними для аналогічного збільшення обсягу експорту товарів.

4. Зростаючу роль у подальшому розвитку світового ринку послуг відіграє науково-технічний прогрес. Зокрема, пріоритетності набуває сектор інформаційно-комунікаційних послуг з такими новими галузями, як електронна й мобільна торгівля, що базуються на мережі Інтернет. Завдяки цим досягненням послуги можуть більш ефективно впливати на структуру та динаміку експорту країни, продуктивність праці й конкурентоспроможність фірм та галузей, а в кінцевому рахунку – і на рівень життя населення.

5. Туристичний ринок України є одним з найбільш сталих складових світової економіки. На основі світового досвіду, можна розробити стратегічні напрямки формування і функціонування природно-ресурсного потенціалу територій України в інтересах розвитку туризму і туристичної індустрії як соціально, економічно й екологічно значимого сектора національної економіки. Існує також проблема тлумачення поняття «туризм» через те що певні групові і економічні інтереси країн впливають на тлумачення понять, що приймаються за основу в національних нормативних актах.

6. В умовах глобалізації економіки діюча система регулювання ринку послуг функціонує на декількох рівнях, а саме на національному, галузевому, регіональному і глобальному, для кожного з яких характерна наявність ряду специфічних організацій. Найбільш потужною за сферою системою глобального регулювання є ГАТС, головними задачами якої є лібералізація міжнародної торгівлі, усунення кількісних та інших нетарифних бар'єрів в торгівлі, а також підтримка справедливої конкуренції в національному і міжнародному економічному просторі. Вона є рамковою угодою і забезпечує стартові умови та правила. Зроблено висновок, що в найближчому майбутньому її потрібно розглядати як дуже важливу, але все ж початкову ланку у створенні багатосторонніх міждержавних правил поведінки урядів у сфері міжнародної торгівлі послугами.

7. Український ринок послуг ще не набув достатнього розвитку. Найбільшого розвитку набув сектор транспортних послуг у загальній структурі вітчизняного експорту послуг. Пріоритетного значення набувають: логістичні послуги, фінансові послуги, інформаційно-комунікаційні послуги, лізингові послуги.

8. Розвиток сфери послуг в Україні потребує активізації залучення в цю сферу інвестицій, в т.ч. іноземних. Залучення іноземного капіталу в українську економіку буде сприяти надходженню не тільки необхідних фінансових ресурсів, але й передових, технічно ефективних методів реалізації послуг, що сприятиме підвищенню їх якості й доступності, культури обслуговування та в кінцевому рахунку – підвищить конкурентоспроможність вітчизняних виробників послуг та значно зміцнить позиції України в міжнародному обміні послугами.

9. Для подальшого розвитку сектору послуг в Україні першочергового значення набуває розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, і насамперед Інтернет та електронної і мобільної торгівлі, які набувають все більшого впливу не лише на організацію діяльності окремо узятих підприємств шляхом скорочення витрат, підвищення мобільності та конкурентоспроможності, але й значною мірою визначають напрямки та подальші темпи розвитку як інших видів послуг, так і інших галузей економіки країни.10. Перспективи розвитку українського ринку послуг та включення його у світовий ринок послуг пов’язані з інтеграцією країни у міжнародні торговельні і фінансові організації, перш за все, з набуттям членства у СОТ.
Список використаної літератури


 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95 ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – №31. – 241 c.

 2. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України // Економіка України. – 2000. – №1. – c. 70–75.

 3. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 320 с.

 4. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник. – К.: Знання України,

2004. -280 с

 1. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 х ч. – Ч. 1. Международная микроэкономика: движения товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунородные отношения, 2006. – 416 с.

 2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – Київ: Знання – Прес, 2004. – 408 с.

 3. Козловський Є.В. Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні // Економіка України. – 2004. – №10. – с. 24–27.

 4. Костина К.В. Система регулювання торгівді послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка -2007. – №1 (30). – с. 41–48

 5. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник М.: Издательство БЕК, 2000. – 464 с.

 6. Кудров В.М. Структурные преобразования в европейских странах // Экономист. – 1993. – №1. – c. 85–91.

 7. Кухарская Н.А. Организационно-методические основы создания свободных промышленно ориентированных зон. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. – 74 с.

 8. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – 2 е вид., перероб. Та доп. К.:» Альтерпрес», 2003. – 436 с.

 9. Мельник Ю. Міжнародний ринок послуг в умовах транс націоналізації економіки // Вісник київського національного торгівельно-економічного університету. – 2007. – №3. – с. 84–94

 10. Немоляева М.Э., Хадорков Л.Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. – М.: Международные отношения, 2004. – 176 с.

 11. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 12. Осика С.Г., Пятницкий В.Т. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів ГАТТ/СОТ / Українська академія зовнішньої торгівлі.-К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.

 13. Пузакова Е.П. Международные экономические отношения. – Ростов-на-Дону: Изд. центр «МарТ», 2004. – 442 с.

 14. Роглєв X.Й., Мунін Г.Б. Стан та перспективи розвитку ділового туризму в Україні // Туризм: Теорія і практика. – 2005. – №1. – с. 6–9.

 15. Романків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні // Фінанси України. -2005. – №11. – с. 38–45

 16. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами.   К.:Центр навчальної літератури, 2003. – 109 с.

 17. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.

 18. Симадзаки Т., Исихори С. Свободные экономические зоны в капиталистических и развивающихся странах – М., 1989. – 228c.

 19. Сіваченко І.Ю., Кухарська И.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони. Навчальний посібник. – К.: «Алерта», 2002. – 476 с.

 20. Соколенке С.И. Современные мировые рынки и Украина. – К.: Демос, 1995. – 335c.

 21. Сєдов К.Б. Международная коммерческая деятельность в сфере услуг и интересы Росии. – М.: Экономика, 2006. – 270 с.

 22. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підручник. – Київ: Либідь, 2006. – 392 с.

 23. Шкарпова О. Країна добрих послуг // Контракти. – 2006. – №3 – c. 22–26.

 24. http://www.tour.com.ua/

 25. http://www.wto.org/

 26. http://www.ukrstat.gov.ua/

 27. http://www.kontrakty.com.ua/

 28. http://www.ukraine-tipp.gov.uа/

 29. http://economic.in1.com.ua/book/31/2007html

 30. http://www.world-tourism.org/

 31. http://www.bank.gov.ua/

 32. http://www.worldbank.org/

 33. http://www.in1.com.ua/book/422/288/Додаток А
Лідуючі експортери у світовій торгівлі послугами, 2006


Місце

Експортери

Обсяг

Доля

Щорічна зміна відсотку
1

США

388,8

14,1

10

2

Великобританія

227,5

8,3

11

3

Німеччина

168,8

6,1

12

4

Японія

122,5

4,4

14

5

Франція

114,5

4,2

0

6

Іспанія

105,5

3,8

12

7

Італія

97,5

3,5

10

8

Китай

91,4

3,3

24

9

Нідерланди

82,5

3,0

5

10

Індія

73,8

2,7

36

11

Гонконг, Китай

72,7

2,6

14

12

Ірландія

68,0

2,5

20

13

Австралія

58,9

2,1

11

14

Канада

57,7

2,1

7

15

Бельгія

57,6

2,1

7

16

Сінгапур

57,3

2,1

12

17

Данія

51,7

1,9

19

18

Люксембург

51,1

1,9

26

19

Швейцарія

50,6

1,8

10

20

Корея

50,4

1,8

15

21

Швеція

49,2

1,8

15

22

Греція

35,7

1,3

6

23

Норвегія

32,7

1,2

12

24

Австралія

32,4

1,2

7

25

Російська Федерація

30,1

1,1

24

26

Тайвань, Китай

28,8

1,0

13

27

Таїланд

23,9

0,9

19

28

Туреччина

23,5

0,9

-8

29

Малайзія

21,2

0,8

9

30

Польща

20,5

0,7

27

31

Ізраїль

19,2

0,7

10

32

Бразилія

17,9

0,7

20

33

Португалія

17,6

0,6

17

34

Фінляндія

16,8

0,6

0

35

Мексика

16,5

0,6

2

36

Єгипет

15,8

0,6

10

37

Угорщина

13,4

0,5

5

38

Ліван

12,3

0,4

14

39

Чеська Республіка

11,8

0,4

9

40

Південно-Африканська Республіка

11,7

0,4

8
Загальна кількість

2500,0

90,7

-
В світі

2755,0

100,0

12


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка