Для абітурієнтів факультету економіки та управління за спеціальністю 03010201 «Психологія» Київ 2014 р. ВступСторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#10253
ТипПрограма
1   2   3   4

Юридична психологія.
Предмет, об'єкт та задачі. Розгляд основних напрямків, за якими відбувається психологічне забезпечення юридичних процесів аналіз психологічних особливостей юридичних ідеалів, політичної культури, політичної еліти та феномену опозиціонарності вивчення психологічних особливостей політичного лідерства та масової поведінки розгляд проявів, радикалізму, екстремізму та конфліктної взаємодії у політичному процесі аналіз психологічних особливостей політичної влади механізми формування політичного іміджу та аналіз основних психотехнологій, які сприяють підвищенню його ефективності юридична психологія як наука: об'єкт, предмет, система, методи та методологія, історичний розвиток основних напрямків у вітчизняній та зарубіжній науці правова психологія: основні проблеми, соціалізація особистості, правосвідомість, правова орієнтація людини на сучасному етапі розвитку суспільства кримінальна психологія: психологічні особливості особистості злочинця, особливості мотивації злочинної поведінки, ціннісно-смислова сфера правопорушника, типологія злочинців, психологія злочинної групи психологія слідчої та судової діяльності: психологічні особливості слідчої діяльності, психологічні особливості судової діяльності, психологія прокурорської діяльності, психологія діяльності адвоката, психологічні аспекти оцінки злочинної поведінки та призначення кримінально-правового покарання судово-психологічна експертиза: предмет, компетенція, методи та організація її проведення, питання з розслідування окремих видів злочинів; психологічні засади ресоціалізації засуджених: предмет та завдання виправної (пенітенціарної) психології, психологічне вивчення особистості засудженого, соціально-психологічна ресоціалізація засудженого до позбавлення волі та його реадаптація після звільнення з місць позбавлення волі.
Психодіагностика.
Становлення психодіагностики як науки. Передісторія психодіагностики. Формування психодіагностики як науки. Психологічне тестування. Дослідження з психофізики. Роботи Ф. Гальтона по вимірюванню індивідуальних відмінностей. Розумові тести Дж. Кеттела. Дослідження інтелекту А. Біне. Розвиток психодіагностики у ХХ столітті. Розвиток психодіагностики з початку ХХ ст. до 1920-х рр. Криза у розвитку психодіагностики. Розвиток психодіагностики у 30-40 рр. Розвиток психодіагностики у 50-60 рр. Розвиток психодіагностики у 70-80 рр. Розвиток психодіагностики у 90-і рр. Розвиток психодіагностики у дореволюційній Росії. Розвиток психодіагностики у СРСР та в Україні.

Психодіагностичний процес: теорія і практика. Поняття психодіагностики. Предмет 8 психодіагностики. Структура психодіагностики. Клінічна, професійна та освітня психодіагностика. Психодіагностичне обстеження. Види психодіагностичних ситуацій. Зв’язок психодіагностики з іншими науками. Психодіагностичний метод. Об’єктивний, суб’єктивний та проективний діагностичні підходи. Тест як основний інструмент психодіагностики. Класифікація тестів. Адаптація зарубіжних тестів. Норми тестові. Область застосування тесту. Психологічний діагноз. Діагностика рис особистості та «виміряна індивідуальність». Основні етапи психодіагностичного процесу. Етап збору даних. Етап переробки та інтерпретації даних. Етап прийняття рішення. Етичні аспекти психодіагностичного дослідження.

Психометричні засоби контролю психодіагностичних методик. Основні етапи конструювання тесту. Специфікація тесту. Розробка завдань та оформлення тесту. Проведення пілотажного дослідження. Індекс складності та індекс ефективності завдань. Надійність психодіагностичних методик. Коефіцієнт надійності. Методи визначення надійності. Надійність ретестова. Надійність паралельних форм. Надійність частин тесту. Валідність методики. Валідність очевидна. Валідність емпірична. Валідність змістовна. Валідність критріальна. Критерії валідизації. Валідність поточна та прогностична. Валідність конструктна. Валідність диференційна. Валідність інкрементна. Валідність конкурентна. Стандартизація тестів. Процедури нормування та центрування. Оцінки первинні. Оцінки шкальні.

Загальна характеристика тестів інтелекту. Інтелект. Основні підходи до визначення інтелекту. Структура інтелекту. Монофакторні та мультифакторні теорії інтелекту. Загальна характеристика тестів інтелекту. Історія розвитку тестів інтелекту. Тести Ф. Гальтона та Дж. Кеттела. Шкали інтелекту Біне-Сімона та Станфорд-Біне. Культурно-вільні тести інтелекту. Коефіцієнти інтелекту IQ-показник відносний та IQ-показник стандартний.

Конструювання тестів інтелекту. Розробка інструкції для тестів інтелекту. Аналогії. Послідовності. Виключення зайвого. Завдання з кількома варіантами відповіді. Альтернативні завдання. Завдання на встановлення відповідності. Завдання з обмеженням на відповіді та завдання з вільними відповідями. Впорядкування завдань тесту інтелекту.

Тести інтелекту Д. Векслера. Шкали інтелекту Д. Векслера. Шкала інтелекту для дорослих. Шкала інтелекту для дітей. Характеристика субтестів шкали інтелекту для дітей. Вербальний інтелектуальний показник, невербальний інтелектуальний показник, загальний інтелектуальний показник.

Особистісні опитувальники як метод дослідження. Загальна характеристика особистісних опитувальників. Історія розвитку особистісних опитувальників. Класифікація особистісних опитувальників. Проблеми конструювання та використання особистісних опитувальників. Типи завдань особистісних опитувальників. Особистісні опитувальники рис. Особистісні опитувальники Р.Б. Кеттелла. Типологічні особистісні опитувальники. Особистісні опитувальники Г.Ю. Айзенка. Опитувальник Х. Шмішека для діагностика типів акцентуацій характеру та темпераменту.

Загальна характеристика проективних методик. сторія проективного підходу. Тест вільних асоціацій К.Г. Юнга. Тест чорнильних плям Г. Роршаха. Обґрунтування проективного підходу у роботах Л. Френка. Загальна характеристика проективних методик. Класифікація проективних методик. Переваги та проблеми використання проективних методик. Проекція як психологічний феномен. Види проекції. Класифікація видів проекції Д. Холмса. Теоретичне обґрунтування проективного підходу у зарубіжній та вітчизняній психології.

Тематичний аперцептивний тест. Дитячий аперцептивний тест. Тематичний аперцептивний тест. Характеристика стимульного матеріалу. Діагностичне призначення. Процедура проведення дослідження. Показники аналізу результатів дослідження. Теоретичне підґрунтя тематичного аперцептивного тесту. Дитячий апперцептивний тест. Діагностичне призначення. Процедура проведення дослідження. Показники аналізу та інтерпретації результатів.

Метод «Малюнок сім’ї». Метод «Незакінчені речення». Історія розвитку методу «Малюнок сім’ї». Діагностичне призначення. Процедура проведення дослідження. Інтерпретація результатів дослідження за Г.Т. Хоментаускасом. Модифікація Л. Кормана. «Кінетичний малюнок сім’ї» Р. Бернса. Методика закінчення речень. Процедура проведення дослідження та аналізу результатів. Модифікація методики для підлітків та старших школярів.
Психологія управління.
Загальні засади психології управління. становлення психології управління як галузі психологічного знання. Поняття психології управління. Зв'язок психології управління з іншими науками. Предмет, об’єкт та основні завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Методологічні засади психології управління. Методи психології управління. Розвиток психології управляння як самостійної науки. Основні школи наукового управління.

Особистість як предмет наукового пізнання психології управління. психологія особистості керівника. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці. Індивідуально- психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління.

Історичний розвиток феномену керівника. Керівник як об’єкт психологічного дослідження.

Управлінські ролі керівника. Психологічні особливості стилів керівництва. Психологічні типи керівників.

Психологія групи в системі управління. психологія управління персоналом . Група як соціально-психологічний феномен. Соціально-психологічна організація групи. Стадії розвитку групи та управління груповою динамікою. Група та соціально-психологічні ролі її членів.

Психологічна структура управлінської діяльності. психологічний зміст функцій управління.

Психологічна структура управлінської діяльності. Психологія професіоналізму управлінської діяльності. Класифікація функцій управління. Психологічний зміст функцій управління. Психологічні особливості планування та прийняття управлінських рішень.

Особистість як предмет наукового пізнання психології управління. психологія особистості керівника. Особливості поведінки особистості у групі. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності. Психологічні особливості стилів керівництва. Психологічні типи керівників.

Якості та риси керівника.

Психологія групи в системі управління. психологія управління персоналом. Соціально- психологічна характеристика організації. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. Співвідношення індивідуального та групового в управлінні організаціями.

Психологічні особливості спільної діяльності в організації. Психологія впливу керівника на підлеглих.

Психологічна структура управлінської діяльності. психологічний зміст функцій управління. Психологічна структура управлінської діяльності. Морально-психологічні засади управлінської діяльності. Соціокультурний та етнопсихологічний контексти управлінської діяльності.

Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв’язання. Сутність та види конфліктів в організації. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні. Поведінка людини у конфліктній ситуації. Принципи та методи подолання конфліктів в управлінні.
Основи психологічного консультування.
Психологічне консультування та немедична психотерапія як форми психологічної допомоги. Відмінності між психологічним консультуванням, немедичною та медичною терапією. Цілі та методи психологічного консультування. Принципи організації консультативної взаємодії. Моделі консультативної допомоги. Етапи консультативної взаємодії та їх завдання. Техніки консультування. Характеристика найбільш типових консультативних звернень..
Профорієнтація та профвідбір.
Психофізіологічні основи профорієнтації та профвідбору. Психологічні поняття та критерії професійної діяльності. Загальна схема профвідбору. Рівні аналізу трудової діяльності. “Формула професії”. Прогнозування успішності діяльності працівника. Диференційно-психофізіологічні аспекти становлення професіонала. Інформаційно-довідкові та просвітницькі методи. Методи професійної психодіагностики. Методи морально-емоційної підтримки. Методи надання допомоги у конкретному виборі та прийнятті рішення. Програма професійного відбору за характером взаємодії ієрархій підструктур особистості та їх властивостей. Підготовка проекту. Методи вивчення особистості професіонала: тестовий підхід, метод узагальнення незалежних характеристик, метод полярних балів. Аналіз діяльності і формування критеріїв оцінки. Конструювання процедур оцінки. Навчання експертів організації. Реалізація програми центру оцінки. Аналіз результатів.

Психологічні питання безпеки праці. Фактори безпеки праці та їхній взаємозв’язок. Методи вивчення й аналіз причин нещасних випадків. Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності.

Центральна нервова регуляція трудової діяльності. Вчення про вищу нервову діяльність як природно-наукова основа психології праці. Принципи та закони вищої нервової діяльності. Аналітико-синтетичний принцип вищої нервової діяльності. Поняття про динамічний стереотип. Аферентний синтез та зворотна аферентація. Бадьорість та увага. Психічні процеси і функції в праці. Процеси чуттєвого пізнання у професійній діяльності. Психомоторика у професійній діяльності . Раціоналізація робочих рухів. Увага у професійній діяльності. Мислення у професійній діяльності. Емоційні стани і вольові процеси в регуляції професійної діяльності (емоційні стани, вольові процеси, мотиви діяльності, домінантні стани, тривога фрустрація, стрес).

Працездатність людини та закономірності її динаміки. Оцінка і динаміка працездатності спеціалістів: стадія впрацьовування; стадія високої працездатності; стадія повної компенсації; стадія нестійкої компенсації; стадія прогресивного зниження продуктивності; стадія кінцевого пориву; стадія відновлення. Критерії оцінки працездатності. Психологічні стани, які зумовлюють 10 працездатність. Фактори і закономірності зміни працездатності. Організація контролю та прогноз працездатності спеціалістів. Методи вивчення динаміки пізнавальних процесів у професійній діяльності. Безпосередня короткочасна зорова пам’ять. Безпосередня короткочасна слухова пам’ять. Вивчення оперативної пам’ять. Оцінка зорової та слухової пам’яті. Методики вивчення якостей уваги. Коректурна проба з кільцями Ландольта.

Дослідження розподілу та переключення уваги за методикою розташування цифр. Коректурна проба Бурдона. Методики вивчення мислення. Вимірювання здібності до використання рахункових операцій, активності процесу мислення. Оцінка продуктивності мислення. Оцінка здатності до логічного мислення.

Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці. Стомлення та перевтомлення. Нервово-психічна напруга. Гіподинамія та гіпокінезія. Депривація та монотонія. Вплив умов фізичного середовища на психічний стан людини під час роботи. Виробнича втома і заходи запобігання перевтоми працівників. Визначення та критерії стомлення та перевтомлення. Механізми стомлення. Перші ознаки перевтомлення. Схема ступенів перевтомлення. Фактори, які сприяють стомленню. Методи вивчення суб’єктивного стану. Оцінка та характеристика психофізіологічних якостей. Методика оцінки суб’єктивного стану «САН».

Закономірності активації психічних функцій у процесі праці. Оптимізація емоційного стану та психологічного клімату. Загально-організаційні заходи. Відпочинок та виконання робочого циклу. Фізична підготовка працівника. Раціональний режим праці та відпочинку в період виконання робочого циклу. Психофізіологічна суть монотонності та способи підвищення змістовності праці. Поняття про монотонію. Симптоми монотонії. Вплив монотонії на ефективність професійної діяльності. Фактори, які обмежують вплив монотонії. Науково- практичні аспекти проблеми монотонії. Монотонна діяльність і типологічні особливості. Методи корекції несприятливих функціональних станів. Методи профілактики несприятливих функціональних станів.

Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності. Проблема адаптації людини. Особливості адаптації спеціалістів до умов виробничої діяльності.

Фактори, які впливають на рівень адаптації. Вплив зовнішні і внутрішніх умов на процес адаптації. Динаміка процесу адаптації. Програма адаптаційного процесу.

Розвиток суб’єкта праці. Основні етапи розвитку суб’єкта праці. Регулятивні процеси в структурі професійної діяльності. Природні властивості індивіда. Індивідуально-психологічні властивості суб’єкта праці. Емоційно-вольові процеси у регуляції професійної діяльності. Мотивація трудової діяльності. Статево-вікова мінливість суб’єкта праці.

Психічні особливості особистості, їх розвиток і прояви у професійній діяльності.

Особистісні особливості передумови професійної компетентності. Суб’єктивна установка продуктивність праці й задоволеність працею. Проблема формування індивідуального стилю трудової діяльності. Проблема розвитку професійної самосвідомості. Проблема суб’єктивної значимості, задоволеності працею і трудової мотивації. Кризи професійного становлення. Проблеми професійних деструкцій і психічного вигорання. Акмеологічний підхід у дослідженні розвитку професіонала. Класифікація та структура мотивів. Зовнішні та внутрішні мотиви праці. Психологічні проблеми трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації працівників. Методи дослідження мотивів. Мотиваційні тренінги.

Комунікативні процеси в структурі професійної діяльності. Функціональні стани працівника.

Проблеми стресу і дистрес у праці. Виробничий конфлікт. Структура виробничого конфлікту. Фактори виникнення і розвитку конфліктів. Типи конфліктних особистостей. Способи управління виробничим конфліктом. Дискусійні методи (групова дискусія, розгляд казусів практики, аналіз ситуацій морального вибору). Ігрові методи (дидактичні і творчі ігри, ділові, управлінські ігри). Рольові ігри (навчання поведінці, ігрова психотерапія). Контргра.Сенситивний тренінг (тренування міжособистісної чутливості і сприймання себе як психофізіологічної єдності).

Здібності як фактор професійної діяльності. Задатки і здібності до праці. Здібності та інтелект. Загальні і спеціальні здібності. Особливості прояву технічних здібностей. Види здібностей.
Основи екологічної психології.
Предмет і завдання екологічної психології. Історія виникнення і становлення екологічної психології. Система методів екологічної психології та конкретні методики екопсихологічного дослідження. Поняття про середовище Поняття про соціоекологічні системи. Вплив різноманітних факторів середовища на людину. Вплив людини на середовище. Екологічна свідомість: її сутність, властивості та форми прояву. Вплив криз і катастроф на екологічну свідомість. Проблеми екологічної освіти. Екологічне виховання та його вікові аспекти. Застосування активних соціально-психологічних методів. в екологічному вихованні та екологічній освіті. Поняття про психологію екстремальних ситуацій, подання психологічної допомоги потерпілим. Соціально-психологічні проблеми та характеристика постчорнобильської ситуації.


СПИСОК Рекомендованої література

З дисципліни «Загальна психологія»

Базова


 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. /
  Б. Г.Ананьев— 2-е изд. — СПб: Питер, 2001. — 263 с.

 2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. / А. Анастази, С. Урбина — СПб: Питер, 2001.

 3. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии: Учеб. пособие. / А. Г. Асмолов — М.: Смысл, 2002. – 480 с.

 4. Асмолов А. Г. Психология личности. / А. Г. Асмолов— М.: Изд-во МГУ, 1990. — 367 с.

 5. Бондарчук О. І., Туриніна О. Л. Загальна психологія. / О. І. Бондарчук, О. Л. Туриніна— К.: Логос, 2004. — 140 с.

 6. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. /
  Л. Ф. Бурлачук — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 688 с.

 7. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Информ.- метод. пособие к курсу “Психология человека”. / М. В. Гамезо,
  И. А. Домашенко — М.: Пед. общество России, 2001. — 367 с.

 8. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. /
  Ю. Б. Гиппенрейтер— М.: ЧеРо, “Юрайт”, 2001. — 336 с.

 9. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. /
  Р. М.Грановская — СПб.: Питер, 2004

 10. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. /
  Д. С. Горбатов — М.: Изд. дом “БАХРАХ”, 2006. — 172 с.


З дисципліни «Педагогічна психологія»

Базова

1. Виховання гуманістично спрямованої особистості: навч.-метод. посіб.- Рівне: Волин. обереги, 2011. - 234 с.

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та ін. — К.: Каравела, 2007.-400 с.

3. Власова О.І. Педагогічна психологія / О.І.Власова.– К.: Либідь, 2005.- 400 с.

4. Кузнєцов М. А. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки / М. А. Кузнєцов, О. В. Грицук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків: ХНПУ, 2011. - 207 с.

5. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп./ Т.М.Лисянська. – К.:Каравела, 2012.- 264 с.

6. Навчання, виховання і розвиток обдарованої особистості: ретроспектива і перспектива : зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2010.-171с.

7. Немов Р. С. Психология. Кн.2. Психология образования / Р.С.Немов. - Москва: Владос, 2000.- 620 с.

8. Подольская Е. А. Психология и педагогика высшей школы: учеб. пособие. - X.: НУА, 2011. - 315 с.

9. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / В.М.Поліщук. - 3-тє вид., випр. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2010. - 352 с.10. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія. [Електронний ресурс]: [навч. посіб.]/ О.П.Сергєєнкова, 2012.: Режим доступу: www.lib.nau.edu.ua
З дисципліни «Математичні методи в психології»

Базова

 1. Волкова П.А. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах / П.А. Волкова, А.Б. Шипунов. – М.: Экопресс, 2008. – 60 с.

 2. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник. — 4-е изд., испр. — М.: Флинта, 2006. — 336 с.

 3. Кутейников А.Н. Математические методы в психологии. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 2008. — 172 с.

 4. Математическая статистика для психологов. Учебник / О. Ю. Ермолаев – 2-е изд., испр. – М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 2003. – 336 с. – (Библиотека психолога).

 5. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. — СПб.: Речь, 2008. — 392 с.

 6. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках.–СПб.: Питер, 2009.– 416 с.

 7. Руденко В. Математичні методи в психології. Навч. пос. –К.: ЦУЛ, 2009.–104 с.

 8. Руденко В. Математична статистика. Навч. пос. –К.: ЦУЛ, 2012.–304 с.

 9. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2006.

 10. Суходольский Г.В. Математические методы в психологии. — 3-е изд., испр. — Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2008. — 284 с.


З дисципліни «Психофізіологія»

Базова

 1. Айзенк Г. Интеллект: новий вигляд // Вопроси психологи. - 1995, №1.-201 с.

 2. Александров Ю. И. (гл. редактор). Основы психофизиологии: Учебник. — М.: ИНФРА, 1998. — 442 с.

 3. Адам Г. Восприятие, сознание, память. – М.: Мир, 1983 -234 с.

 4. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем – М.: Медицина, 1975 – 447 с.

 5. Батуєв А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Учебн. д/вузов 3-е изд. - «Каравела», 2012. – 215 с.

 6. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. — М.: Медицина, 1996. — 249 с.

 7. Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. – Л., 1974.

 8. Бехтерева Н.П., Гоголицин Ю.П., Кропотов Ю.Д., Медведев С.Д. Нейрофизиологические аспекты мышления. – Л., 1985. -135 с.

 9. Вартанян И.В. Физиология сенсорних систем. – СПб.: Лань, 1999. -205 с.

 10. Горго Ю.П. Психофізіологія. Прикладні аспекти. – К. МАУП, 1999. -197 с.


З дисципліни «Соціальна психологія»

Базова

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник. 5-е изд./ Г.М.Андреева – М. : Аспект-Пресс, 2008. – 363с.

 2. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособ. / Е.В.Андриенко. – К .: ТОВ «Кондор», 2010. – 320с.

 3. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: навч.- метод. посіб./ Н.М.Ануфрієва, Т.М.Зелінська, Н.О.Єрмакова – К. : Каравелла, 2009. – 216с.

 4. Волянська О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. / О.В.Волянська, А.М. Ніколаєвська – К. : «Знання», 2008. – 275с.

 5. Еникеев М.И. Социальная психология: Учеб. для вузов / М.И.Еникеев – М. : Изд-во ПРИОР, 2000. – 160с.

 6. Зелінська Т.М. Соціальна психологія: Посіб. / Т.М.Зелінська – К. : ТОВ «Кондор», 2010. – 216с.

 7. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебн. для вузов / В.Г.Крысько – М. : ВлаДос- Пресс, 2007. – 448с.

 8. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии / В.Г.Крысько –СПб. : Питер, 2003. – 416с.

 9. Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник / А.Б.Коваленко, М.Н. Корнєв – К.: Геопринт, 2006. – 393с.

 10. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підруч. для вузів / В.В.Москаленко – К. : Центр учбової літератури, 2005. – 624с.


З дисципліни «Клінічна психологія»

Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка