Джон Мейсон говорив : «На дверях здібностей написано штовхни!». Цей поштовх вимагає постійного пошукуСкачати 92.43 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір92.43 Kb.
#31237
c:\users\admin\documents\гапич с.в\атес\досвід роботи гапич с. в..jpg

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції щодо розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих інтелектуально і духовно розвинених громадянах. Формування творчої особистості, розвиток індивідуальних здібностей і таланту є пріоритетним напрямком роботи вчителя.

Мета формування творчої особистості - допомогти реалізувати свої індивідуальні якості, не загубитися в «сірій масі», сприяти переорієнтації репродуктивного мислення на творче, індивідуальне конструювання.

Серед шляхів формування творчої активності відзначається пошук стимулів для активізації творчості учнів, заохочення до експерименту, пошуку. Внаслідок такої психолого-педагогічної роботи реалізується призначення педагога - сприяти саморозвитку особистості, усвідомленню вищих цінностей існування людини.

Сьогодні, як ніколи, перед учителем постає завдання: як підготувати учнів до праці з максимально можливою орієнтацією на творчість?

Саме тому працюю над проблемою «Інтелектуальний творчий розвиток особистості на основі рефлексивної діяльності вчителя і учня у процесі вивчення географії».

Джон Мейсон говорив : «На дверях здібностей написано - штовхни!». Цей поштовх вимагає постійного пошуку.

Для впровадження процесу творчості організовую рефлексивне бачення учнями доцільності своїх дій, використовую групові методи розвитку інтелектуальних здібностей. А саме: використання традиційних методів і форм навчання поряд з інноваційними.

Працюючи над проблемою, реалізовую проект «Розвиток креативності у процесі рефлексивної діяльності вчителя і учня», метою якого є експертна оцінка здібностей дітей, розвиток творчої уяви, мислення, творчого підходу до наукового пізнання світу. Очікувані результати - інтелектуальний розвиток обдарованих дітей, написання дослідницьких робіт з наступним виходом у МАН, висвітлення результатів роботи у періодичній пресі.

Здійснюючи проектну діяльність у першу чергу опираюсь на новітні досягнення методики викладання географії, педагогіки та психології. Розробила власну концепцію географічної освіти.

Нестандартні уроки, інновації сприяють розвитку творчого мислення школярів, покращують співпрацю вчителя і учня. З цією метою розробила серію уроків з теми «Атмосфера», створюю портфоліо країн та їх презентації. У бібліотечці «Шкільного світу» надруковано авторські опорні схеми з природознавства 5 класу.

Формують нешаблонний підхід до різних ситуацій, підвищують пізнавальну активність, сприяють вияву інтелектуальних творчих здібностей ігри на уроках географії. Використовую КВК, «Брейн-ринги», «Що? Де? Коли?», «Хто хоче стати мільйонером?», інтелект - турніри, конференції та інші. Результати дослідження питання впливу ігрових занять на розвиток пізнавальних інтересів викладено у творчій роботі «Ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії».

Одним із важливих аспектів роботи над проблемою вважаю впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які відкривають нові технологічні можливості вдосконалення навчальної діяльності.

Розроблено електронні сценарії уроків з курсу «Країнознавство» (11 кл.).

Проведено роботу по керівництву над створенням учнівського проекту «Глобальні проблеми людства» та його презентацією.

Відкриті уроки з використанням комп'ютера та презентація проекту проведені на районних семінарах учителів географії та молодих керівників шкіл.

Продовжую вести активну роботу з пошуковими системами Інтернету , програмою - конструктором «Мій тест».

Так само, як ми вчимо говорити і писати, треба вчити мислити. Тому головним у навчанні також вважаю розвиток у дітей здібностей до самоуправління і самореалізації в навчальному процесі. Дослідження підтверджують, що для розвитку учня важливим є не тільки матеріал навчання, а і та форма, в якій він подається. Оскільки ключовою фігурою навчального процесу є вчитель, то від його майстерності, обізнаності, позиції на уроці (не як інформатор, а як організатор діяльності школярів) залежить ефективність вирішення поставлених завдань.

Розпалювати і підтримувати інтерес особистості до пізнання - глобальна задача інтерактивних навчально-педагогічних технологій. Адже під інтерактивним навчанням розуміють таку організацію науково - дослідницької діяльності, під час якої створюються комфортні умови навчання, за яких кожна дитина відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Закладені природою механізми розвитку дитини, що базуються спочатку на допитливості і пошуку, а згодом - на творчому самовдосконаленні, повинні підтримуватися за допомогою педагогів та застосовуваних ними технологій. Досвід виховання різновікових учнів дає підставу стверджувати, що творчий потенціал наявний у кожної дитини. Чи буде цей потенціал розкрито - залежить від роботи педагога.

Виняткові переваги географії як шкільного предмета, що охоплює всі життєві сфери, дозволяють знайти «ключик» до творчого розвитку кожного школяра, його самостійної інтелектуальної діяльності. Мета такої самоосвіти - отримувати знання особисто на творчому, експериментальному рівні, тобто аналізувати їх, осмислювати, знаходити для них практичне застосування. Для цього озброюю школярів цілим комплексом знань, умінь і навичок, які приводять до розв'язання проблемних ситуацій.

Сучасні вимоги високої результативності навчання вимагають використання багатьох різноманітних за формою та змістом шляхів оптимальної організації процесу інтелектуального творчого вдосконалення особистості кожного школяра. Намагаюсь так підвести своїх вихованців до розуміння тих чи інших понять, так підготувати їх до з'ясування суті того чи іншого явища природи і суспільства, щоб ті самі робили відкриття, використовуючи набуті знання і свою фантазію.

Уже два роки мої вихованці займали перші місця у районних олімпіадах з географії і є учасниками обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Географія — всеохоплююча наука, яка включає ряд пов'язаних між собою наук, що вивчають поверхню Землі, природні умови, населення, економічні ресурси. Всі знання про нашу планету доношу до учнів у такий спосіб, щоб їм було цікаво, щоб вони були впевнені в необхідності цих знань. Для досягнення високого рівня викладання матеріалу, постійно веду пошук різноманітних форм і методів навчання. Любов і майстерність педагога розкривають сили і можливості кожної дитини, дають радість успіху в реалізації творчих планів під час вивчення матеріалу. Якщо струни душі вчителя і учня звучать в унісон — це поштовх до реалізації великих планів.

На моїх уроках школярі — активні учасники навчально-виховного процесу. Тільки за таких умов можна чекати від них творчого сприйняття навчального матеріалу, інтересу до навчання. Працюючи з дітьми на уроці, я намагаюсь приділяти увагу кожному з них, одночасно працюючи з усіма дітьми. Класик дидактики Юрій Бабанський говорив: «Урок перш за все — взаємодія вчителя і учня».

Одним із важливих елементів сучасного уроку є перевірка, та актуалізація знань і вмінь учнів, яка передбачає кілька функцій (навчання, розвиток, контроль, виховання).

Тому під час проведення цього етапу заняття застосовую методи і прийоми:

1. Тестування. Систематична письмова тестова перевірка знань стимулює учнів до поглибленого вивчення матеріалу та засвоєння його основних питань.

Тестування — це швидкий спосіб перевірки знань, що охоплює всіх учнів, діти мають можливість отримати багато оцінок, знають власний рівень загальноосвітньої підготовки, ретельніше готуються до уроків.

З метою швидкого та об'єктивного оцінювання рівня знань і умінь вихованців застосовую комп'ютерне тестування з використанням програми - тестового конструктора « Мій тест». Для цього розробила різноваріантні тести з тем «Глобальні проблеми людства», « Країни Азії».

2. Географічний диктант. Робота з двосторонніми сигнальними картками (синя — ні, червона — так). Ставлячи перед дітьми запитання і оцінюючи їхні відповіді, візуально досить швидко визначаю рівень засвоєння учнями матеріалу минулого уроку в цілому. При цьому методі роботи працює весь клас одночасно.

3. Картки-завдання (різнорівневі) — цікавий метод перевірки знань. Вони дають змогу виявити знання всього класу за порівняно короткий термін часу — 15-20 хвилин уроку, спонукає учнів до ретельного вивчення теми, до самостійної навчально-пізнавальної, пошукової роботи.

4. Робота з картою. На своїх уроках обов'язково вимагаю від всіх учнів вивчення карти — «альфи й омеги» географії. Кожен

учень отримує власний варіант завдання — контурну карту, в якій цифрами позначені географічні об'єкти, знання яких вимагається Державною програмою МОН України з географії. Учні повинні назвати географічний об'єкт, а в окремих завданнях і дати інформацію про нього.

5. Використання комп'ютерних технологій. Загальновідомо, що всіх учнів за типом сприйняття наукової інформації можна розділити на аудіалів, кінестетиків та візуалів.

Діти візуально за зовнішнім виглядом повинні визначити назву географічного об'єкту, що зображений на екрані. В географії — «краще один раз побачити, ніж сто раз почути». Цей метод цікавий, неординарний дає можливість учням бачити і розпізнавати ті географічні об'єкти, що знаходяться від них на далекій відстані, адже, на жаль, не завжди можна організувати вивчення матеріалу безпосередньо на місцевості.

Сучасний, освічений учитель-професіонал повинен іти в ногу з наукою, її знахідками, відкриттями, з якими дуже добре обізнані сучасні учні. Тому під час пояснення нового матеріалу застосовую інтерактивні та комп'ютерні технології:  1. Комп'ютерні презентації уроків. Основна перевага цього методу в тому, що учні сприймають матеріал не тільки на слух, а й візуально, це дозволяє більш повно викладати матеріал даної теми. Досвід показує, що учні дуже активно і продуктивно засвоюють матеріал того уроку, на якому використовувалися комп'ютерні презентації. Презентація може бути присвячена початку вивчення теми, актуалізації опорних знань учнів, закріпленню навчального матеріалу, результатам роботи учнів у динамічних групах, підсумкам вивчення певної теми або розділу і т. ін. В процесі роботи з дітьми спрямовую їх не тільки на пасивний перегляд створених учителем презентацій, а й на власну творчу роботу — створення учнівських презентацій за певними темами, напрямами навчально-пізнавальної роботи, які пропонує вчитель або за власним бажанням учнів. Таким чином створені презентації країн Європи, Азії;тем з розділів «Літосфера», «Гідросфера» курсу загальної географії.

  2. Робота в групах. Одним з головних завдань сучасного вчителя вбачаю роботу із формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Адже тільки в процесі самостійної роботи з різноманітними джерелами географічних знань і в процесі передачі набутих власноруч знань іншим учням формуються найбільш стійкі компетенції. Досвідчений вчитель має можливість і повинен керувати цим процесом. З цією метою практикую широке використання роботи в динамічних та постійного складу групах.

Працюючи в групах, учні вивчають матеріал та набувають вміння міжособистісного спілкування. Результатом навчання в групах вважаю більш високі досягнення учнів, більш високий рівень мотивації, максимально позитивне ставлення до навчання. Роботу в групах використовую при виконанні творчих і практичних завдань, для пошуку навчальної інформації, у підготовці та проведенні дебатів і презентацій, під час вивчення та повторення навчального матеріалу і т. ін.

Працюючи в групах, використовую такі форми інтерактивного навчання, як:  • «мозковий штурм»;

  • робота в парах «доповідач — опонент»;

  • «шкала думок»;

  • принцип «шести шляп мислення»;

  • «рольова гра»;

  • «чотири кути»;

  • «ажурна пилка»;

  • « кооперативне навчання».

Після закінчення вивчення певної теми проводжу нетрадиційні уроки, участь в яких беруть учні інших класів. Нетрадиційні уроки спрямовані на руйнування одноманітності в роботі, шаблону, сліпого виконання репродуктивних завдань. Вони реалізують особистісно зорієнтований підхід до кожного учня, розвиток і активізацію їх навчально-пізнавальної діяльності. Основа нетрадиційних уроків гра, яка з одного боку, знімає напругу пошуку істини, а з іншого — розпалює інтерес учнів, цікавість, які сприяють кращому та глибшому засвоєнню наукової інформації.

Вважаю, що одним із важливих кроків у роботі над проблемою є пошуково-дослідницька діяльність, яка являється основою краєзнавчого підходу у викладанні географії, залучає до наукового пізнання свого краю. Школярі беруть активну участь у Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедиціях, створюють учнівські проекти, (результатом роботи над екопроектом «Ресурси питної води с. Дудчани» є науково - дослідницька праця і участь у МАН); збирають та систематизують спогади місцевих жителів, здійснюютьпоходи по рідному краю, беруть активну участь у районних краєзнавчих змаганнях. Так, у 2006 р. посіли перше місце в обласному конкурсі «Туристськими стежками Херсонщини», у 2007 р. - третє місце у експедиції «Краса і біль України», у 2008 р. - перше місце у районному етапі. У 2008 р. зайняли перше місце у обласному конкурсі «Відкрий для себе Херсонщину» та перше - в районному етапі Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України».

Педагогічна професія — особлива. Скільки б не працював, криницю педагогічної мудрості не вичерпати. Особистість кожного учня — неповторна. І якщо вчитель хоче стати висококваліфікованим, він обов'язково включиться в пошук, щоразу по-новому застосовуватиме свої знання й уміння, інноваційні технології освіти.

Скачати 92.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка