Діяльності вчителя фізичної культури Поняття про діяльність таСкачати 103.73 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір103.73 Kb.
Психологічна характеристика

діяльності вчителя фізичної культури

1. Поняття про діяльність та її етапи

Діяльність - це регульована свідомістю психічна і рухова активність людини, направлена на досягнення свідомо поставленої і такої, що має суспільну значущість мети. Таким чином, не всяка активність людини може бути названа діяльністю. Праця, навчання, заняття спортом, суспільна робота відносяться до різних видів діяльності. Незалежно від виду діяльності компонентний склад діяльності, як правило, однаковий.

Виділяють:

  • перцептивний компонент, пов'язаний з відчуттями і сприйняттями (наприклад, спостереження за учнями);

  • мнемічеський, пов'язаний із запам'ятовуванням і відтворенням інформації;

  • мислітельний, пов'язаний з вирішенням завдань, що виникають по ходу діяльності;

  • імажінітівний, пов'язаний з уявою, з придумуванням нових вправ;

  • руховий, займаючий в діяльності вчителя фізичної культури особливе місце.

Діяльність здійснюється у декілька етапів: підготовка, виконання плану і оцінка досягнутого. Підготовчий етап полягає в постановці мети і завдань, в створенні орієнтовної основи діяльності, тобто в з'ясуванні умов, в яких здійснюватиметься діяльність (ситуація, засоби досягнення мети), в розробці плану досягнення мети і виборі способів її досягнення. Сюди ж входять створення умов для успішного здійснення діяльності, психологічне настроювання вчителя фізичної культури на урок. Великий об'єм роботи, що виконується на цьому етапі, є одній з особливостей діяльності вчителя фізичної культури.

Виконавчий етап пов'язаний з практичною реалізацією наміченого, контролем за діями учнів, за своєю поведінкою, з подоланням труднощів, що виникають по ходу уроку, з коректуванням плану уроку у зв'язку із змінами ситуації. Цей етап характеризується психічною напруженістю вчителя, що обумовлюється   постійним   розподілом   і   перемиканням уваги між учнями, розташованими на просторі, що не охоплюється полем зору вчителя, пильною настороженістю вчителя у зв'язку з попередженням ситуацій, що можуть привести до фізичних травм. У ряді випадків цей етап діяльності характеризується великим фізичним навантаженням на вчителя.

Етап оцінного коректування пов'язаний з оцінкою досягнутого, з виявленням успіхів і невдач на уроці і з внесенням корекцій до плану діяльності при її повторному виконанні. Цей етап вимагає від вчителя фізичної культури ретельного аналізу проведеного уроку, узагальнення окремих розрізнених фактів, пошуку відповіді на виниклі питання в науково-методичній літературі.

2. Загальні завдання і функції вчителя фізичної культури

Мета фізичного виховання школярів - сприяти формуванню гармонійно розвиненій і відданій Вітчизні особи. Ця мета досягається в процесі навчання і виховання учнів, розкривається і конкретизується в загальних завданнях: освітніх, виховних і оздоровчих. При вирішенні цих завдань не можна допускати превалювання однієї з них за рахунок інших. Інколи вчителі із спортивною спрямованістю основну увагу приділяють фізичному розвитку учнів, забуваючи виховні і загальноосвітні завдання. Спостерігається і інша крайність - ухил фізичного виховання в освітню сторону. В цьому випадку страждають два інші завдання - виховне і оздоровче. Вирішення названих трьох завдань обумовлює різноманіття функцій, що виконуються вчителем фізичної культури: виховних, освітньо-просвітницьких, управлінсько-організаторських, проектувальних, адміністративно-господарських, визначаючих  різні  сторони  його   педагогічної   діяльності.

Виховні функції вчителя фізичної культури полягають у формуванні етично вихованої, ідейно переконаної особи школяра.

Освітньо-просвітницькі функції полягають в передачі знань і умінь, пов'язаних з виконанням фізичних вправ, з їх роллю в трудовій діяльності, з роллю тих або інших якостей в житті людини, в поясненні ролі правильного режиму дня оздоровлення організму і підтримки високої працездатності і так далі. Крім того, вчитель фізичної культури повинен виступати перед вчителями початкових класів з лекціями і бесідами про те, як проводити заняття по фізичному вихованню з молодшими школярами. Нарешті, він повинен вести освітню роботу в області фізичної культури з батьками учнів, охочими займатися зі своїми дітьми фізичною культурою.

Управлінсько-організаторські функції вчителя фізичної культури полягають в організації уроку і занять спортивних секцій, в організації спортивних змагань, в створенні фізкультурного активу і управлінні ним і так далі.

Проектувальні функції зводяться до перспективного і поточного планування заходів щодо фізичної культури, учбових навантажень, досягнення школярами певних результатів. При цьому вчитель фізичної культури повинен контролювати процес фізичного виховання, темпи розвитку школярів і з урахуванням отримуваних результатів вносити корекцію до своїх планів. Велике місце в діяльності вчителя фізичної культури належить проектуванню (конструюванню) уроку: підбору учбового матеріалу у зв'язку із завданнями уроку, віком учнів, специфікою класу, статевими особливостями. Вся ця проектувально-конструктивна робота вчителя знаходить віддзеркалення в конспекті уроку або позакласного заходу. У ньому повинні знайти місце зміст уроку, система і послідовність власних дій вчителя, а також система і послідовність дій учня. У конспекті мають бути відображені прийоми підвищення активності учнів на уроці фізкультури (створення проблемних ситуацій, робота низькоактивного школяра в парі з високоактивним і т. д.). Конспект повинен відображати виховні завдання і конкретні шляхи їх рішення. Проте конспект уроку не повинен утрудняти ініціативу вчителя, позбавляти його виконавську діяльність творчого характеру. Вчитель не має на уроці бути рабом конспекту. Йому потрібно навчитися проектувати окремі завдання для учнів і частки уроку на місці, враховуючи обстановку, що змінилася з якої-небудь причини.

Адміністративно-господарські функції вчителя фізичної культури вельми багатообразні і направлені на матеріальне забезпечення процесу фізичного виховання на уроках і у позакласній роботі. Це придбання і ремонт спортивного устаткування, створення і впорядкування пришкільних спортивних майданчиків, оренда спортивних споруд для проведення тренувальних занять і змагань, забезпечення туристичних походів і багато чого іншого. Здійснення цих функцій пов'язане з фінансовими справами, тому вчитель фізичної культури повинен добре знати фінансово-правову основу своєї діяльності.

3. Форми діяльності вчителя фізичної культури

Форми діяльності вчителя фізичної культури різноманітні. Це перш за все робота в школі, яка складається з класної і позакласної роботи. Робота в класі - це проведення уроків фізичної культури, вона складає основне учбове навантаження вчителя. Позакласна робота включає проведення занять в спортивних гуртках і секціях, організацію і проведення внутрішньошкільних спортивних змагань, проведення спортивних свят, організацію і проведення туристичних походів, військово-спортивних ігор. Сюди ж відноситься освітня робота вчителя фізичної культури з вчителями молодших класів, вихователями, батьками учнів. Робота вчителя фізичної культури поза школою пов'язана із забезпеченням фізичного виховання в пришкульних таборах, в таборах праці і відпочинку. Вона включає також роботу по фізичному вихованню учнів за місцем проживання. Школа з її спортивними спорудами і фізкультурними кадрами повинна стати своєрідним штабом в здійсненні цієї роботи, популяризувавши серед молоді, учнів, фізичну культуру, залучаючи до систематичних занять фізкультурою з урахуванням схильностей дітей як можна більше число учнів, використовуючи фізичну культуру як засіб попередження правопорушень і перевиховання важких дітей. Робота вчителя фізичної культури поза школою пов'язана з участю (як керівник команд, суддя) в районних, обласних змаганнях. Позашкільна робота вчителя фізичної культури має бути доповненням учбової і позакласної роботи і допомагати вирішувати завдання, що стоять перед школою і фізичним вихованням учнів.

4. Умови діяльності вчителя фізичної культури

Діяльність вчителя фізичної культури протікає в специфічних в порівнянні з діяльністю інших вчителів умовах. Можна виділити три групи цих умов: психічна напруженість, фізичне навантаження і зовнішні чинники, пов'язані з проведенням занять на повітрі. По класифікації, прийнятій в психології праці, роботу вчителя фізичної культури можна віднести до четвертої групи психічної напруженості по основних характеристиках діяльності. До цього слід додати наявність на уроках фізкультури (особливо в молодших класах) шуму від криків дітей (під час естафет, рухливих і спортивних ігор), який значно перевищує допустимі 50-60 дб, відрізняється уривчастістю звуків і високими тонами, викликаючи у вчителя фізичної культури психічне стомлення. Додатковими чинниками психічної напруги вчителя є також необхідність перемикання з однією вікової групи на іншу (зміна ролей, які вчитель, як актор, грає в різних класах, враховуючи психологію дітей різного віку), велике навантаження на мовний апарат і голосові зв'язки (команди повинні подаватися чітко, голосно - «командним голосом», часто на тлі шуму, що створюється при виконанні вправ). Особливо велика психічна напруженість у вчителя, якщо він проводить урок з класом, що знаходиться з ним в конфлікті, а також у разі, коли вчитель проводить в день по 5-7 уроків.

Слід врахувати і те, що він майже весь день знаходиться на ногах, в пересуванні, що створює навантаження на розгиначі ніг і спини. Враховуючи, що фізичні кондиції з віком погіршуються, стає очевидним, що фізичне навантаження, що випробовується вчителями фізичного виховання на уроках фізкультури, стає одним з чинників, що утрудняє здійснення педагогічної діяльності. Особливо це відноситься до вчителів-жінок, рівень фізичних можливостей яких менший, ніж вчителів-чоловіків. Втрата з віком фізичних кондицій примушує вчителя при показі вправи надмірно напружуватися, внаслідок чого страждає естетична сторона вправи, що показується, легкість і невимушеність його виконання. А це має негативні педагогічні наслідки, оскільки вчитель є для дитини еталоном сили, спритності, витривалості. Щоб цього не сталося, вчитель постійно повинен підтримувати свою фізичну підготовленість, що знову-таки приводить до збільшення фізичного навантаження.

Ще однією специфікою умов діяльності вчителя фізичної культури є часте перебування його на повітрі. Цей чинник має і позитивну і негативну сторони. Все залежить від погодних і кліматичних умов. Наприклад, влітку вчителеві загрожує перегрів, а в зимовий час - переохолодження (враховуючи, що заняття на лижах проводяться при температурі до мінус 16 градусів і при вітрі швидкістю до 10 м в секунду). Ці умови вимагають від вчителя гарту і хорошого здоров'я.

5. Педагогічні завдання і їх рішення

Педагогічна діяльність є безперервним вирішенням педагогічних завдань. Вирішити їх - означає знайти адекватний даній педагогічній ситуації спосіб досягнення педагогічної мети. Річ у тому, що вчитель має справу з постійною змінною ситуацією навчання і виховання, яка визначається уважністю учнів, їх відношенням до учбового матеріалу, взаєминами між вчителем і учнями, а також між самими школярами і так далі. Тому досягнення мети одним раз і назавжди перевіреним способом переважно нереально. Потрібно постійно варіювати способи досягнення мети, вибирати кращий для даної педагогічної ситуації. Рішення педагогічної задачі проходить через ряд етапів: аналіз педагогічної ситуації; висунення гіпотез про можливі способи досягнення мети; прогностична оцінка цих способів і вибір кращий; реалізація вирішеного; аналіз досягнутого результату і зіставлення його з тим, що планувався. Трудність оцінки вчителем педагогічної ситуації полягає в тому, що його діяльність часто регламентована певним часом. Унаслідок того що він має справу з групами учнів і повинен оцінити як групову, так і індивідуальну реакцію учнів на виниклу ситуацію, вчитель потрапляє часто у вельми складне положення, що викликає у нього психічну напруженість. Остання може привести до того, що предметом його аналізу можуть стати неістотні ознаки ситуації, що відводять від правильного вибору способу досягнення мети. Педагогічна ситуація включає рівень підготовленості учнів даного класу, їх відношення до фізичної культури взагалі і до уроку фізичної культури зокрема, взаємини між вчителем і класом, взаємини між учнями, матеріальне забезпечення уроку, погодні умови (при заняттях на повітрі) і інші моменти. Проаналізувавши всі ці дані, вчитель починає висувати ряд гіпотез про можливі способи рішення педагогічної задачі в ситуації, що склалася. Це стає можливим в тому випадку, якщо вчитель фізичної культури володіє достатньо широкими знаннями по педагогіці, психології, фізіології, гігієні, теорії і методиці фізичного виховання учнів. Далі починається прогностична оцінка висунутих способів досягнення мети з урахуванням сильних і слабих місць. Послідовне зіставлення цих способів приводить вчителя до вибору кращого із його точки зору для даної ситуації. Відповідно до цього розробляється конкретний план рішення даної педагогічної задачі (або ж вносяться поправки у вже розроблений план). Подальша управлінська діяльність вчителя направлена на практичне втілення в життя створеного ним плану. Після здійснення програми вчитель обов'язково повинен провести аналіз досягнутого результату, виявити причини невдачі, якщо вона мала місце. На підставі цього при виникненні в майбутньому такої ж педагогічної ситуації він краще орієнтуватиметься в   ній   і   наблизиться   до оптимального   варіанту   її   рішення. Вирішуючи педагогічні завдання, вчитель накопичує досвід, що обумовлює його педагогічну майстерність.

Література  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. — М.: Просвещение, 1983.— 223 с. Поняття про діяльність введене радянськими психологами С. Л. Рубінштейном, Л.С. Виготським, А. Н. Леонтьевим.

Источник: http://reftrend.ru/1131356.html


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка