Діяльністю Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту СпеціальністьСкачати 110.58 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір110.58 Kb.
Управління навчальною та виховною

діяльністю

Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Спеціальність 8.18010020– Управління навчальним закладом

Робоча програма навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління навчальною та виховною діяльністю» є формування освіченої та високопрофесійної особистості керівника навчального закладу, якому притаманне ефективне мислення, високий рівень культури мовлення, організаційна культура управління навчальним закладом, професійна компетентність, організаторські та комунікативні здібності, міжгалузеві знання, уміння та навички, які необхідні в управлінській діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Управління навчальною та виховною діяльністю” є:

 • надання студентам ґрунтовних і систематичних знань з усіх тем курсу

 • усвідомлення студентами основ статутної діяльності навчального закладу;

 • формування уяви у студентів щодо системи управління навчальним закладом, а саме організацію діяльності робочих і дорадчих органів навчального закладу;

 • усвідомлення студентами специфіки педагогічного спілкування, особливостей комунікативно-мовленневих ситуацій, характерних для управлінської діяльності керівника;

 • формування у студентів вміння планувати навчальну та виховну діяльність навчального закладу.

Теми практичних занять

Тема 1 Робочі та дорадчі органи НЗ.

(2 год.)


 1. Моделі дорадчих служб у різних країнах світу.

 2. Сутність робочих та дорадчих органів навчальних закладів різних рівнів акредитації та різних форм власності.

 3. Робочі органи навчальних закладів.

 4. Вчена рада, наглядова рада, Педрада, конференція, загальні збори, збори трудового колективу, методична рада, наукова рада.

 5. Дорадчі органи навчальних закладів.

 6. Батьківські збори, Рада старшокласників, піклувальна рада, Рада профілактики, Рада самоврядування тощо.

Тема 2 Програма діяльності Ради закладу.

(2 год.)


 1. Завдання та обов’язки Ради закладу.

 2. Порядок виборів ради, її склад, повноваження.

 3. Процедурні питання діяльності, що визначаються статутом освітньої установи ( організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи закладу, сприяє вдосконаленню системи навчання і виховання учнів, зміцненню матеріально-технічної бази, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу).

Тема 3 Система заходів з виконання завдань діяльності.

(2 год.)


 1. Планування діяльності.

 2. Прогнозування результатів.

 3. Контроль виконання завдань діяльності.

 4. Особливості внутрішкільного контролю.

 5. Оптимізація діяльності НЗ.

Тема 4 Механізми введення в дію рішення Ради закладу.

(2 год.)


 1. Механізми введення в дію рішення Ради закладу.

 2. Накази, розпорядження та інші документи.

Тема 5 Організація навчально-виховного процесу в НЗ.

(2 год.)


 1. Положення про організацію навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

 2. Плани навчальної діяльності навчального закладу.

 3. Зміст, структура, логіка побудови планів навчальної діяльності навчального закладу.

Тема 6 Плани навчальної діяльності НЗ.

(2 год.)


 1. Структура, логіка побудови планів навчальної діяльності.

 2. Типові навчальні плани.

 3. Навчальні програми.

 4. Графік навчального процесу.

 5. Розклади уроків і позаурочних занять.

Тема 7 Система управління навчально-виховним процесом.

(2 год.)


 1. Сучасні наукові підходи до управління навчальним закладом.

 2. Поняття системи управління навчальними закладами.

 3. Система управління навчально-виховним процесом.

Тема 8 Методика прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

(2 год.)


 1. Методики прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

 2. Сучасні технології управління навчальною та виховною діяльністю в навчальному закладі.

 3. Система управління навчально-виховним процесом в навчальному закладі.

Самостійна робота

Тема 1 З’єднання закладу з іншими підприємствами, установами, організаціями. (10 год.)

Нормативна база управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Нормативна база управління позашкільним навчальним закладом.

Нормативно-правова база управління професійно-технічним навчальним закладом.Тема 2 Заснування союзів,товариств та асоціацій або участь в них.(6 год.)

Законодавчі акти про заснування союзів, товариств, асоціацій.

Мета, завдання та види діяльності асоціації, права та обов’язки асоціації.

Мета, завдання та види діяльності товариств. Права та обов’язки товариства.

Мета, завдання та види діяльності союзів у сфері освіти. права та обов’язки союзу.

Тема 3 Створення філій, представництв та інших підрозділів НЗ. (6 год.)

Структурні підрозділи ВНЗ.

Типове положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів.

Організації роботи структурного підрозділуТема 4 Робочі та дорадчі органи НЗ. (5 год.)

Положення про робочі та дорадчі органи нз.

Робочі органи ВНЗ: ректорат; деканати; приймальна комісія.

Органи управління навчальними закладами.

Нарада при директорові.

Батьківські збори.Тема 5 Програма діяльності Ради закладу. (5 год.)

Педагогічна рада школи та підвищення її ролі в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада у спеціалізованому навчальному закладі.

Педагогічна рада професійно-технічного навчального закладу.Тема 6 Система заходів з виконання завдань діяльності. (5 год.)

Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу.

План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Тема 7 Механізми введення в дію рішення Ради закладу. (5 год.)

Принципи управління освітою і школою.

Методи управління.

Тема 8 Органи громадського самоврядування в НЗ (10 год.)

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування: принципи роботи, склад, терміни.

Студентське самоврядування в США та Канаді.

Положення про студентське самоврядування.Тема 9 Формування контингенту осіб, які навчаються у закладі, відрахування та поновлення їх на навчання. (10 год.)

Принципи формування контингентів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Принципи прийому до першого класу громадян України

Умови прийому до вищих навчальних закладів України

Правова основа формування контингенту осіб, які навчаються у ВНЗ, відрахування та поновлення їх на навчання.

Моделювання процесу формування контингенту студентів навчального закладу на основі інформації про рейтинг ВНЗ.

Математичне моделювання процесу формування контингенту студентів ВНЗ.

Тема 10 Організація навчально-виховного процесу в НЗ. (6 год.)

Базові компоненти дошкільної освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей "Я у Світі".

Структура та особливості навчального процесу у вищій школі.

Структура діяльності суб'єктів навчального процесу у вищій школі.

Взаємозв'язок елементів процесу навчання у ВНЗ.

Тема 11 Плани навчальної діяльності НЗ. (6 год.)

Основні вимоги до планування роботи вищого навчального закладу.

Основні документи планування навчального процесу: графіки і програми, навчальні та навчально-тематичні плани; розклад занять.

Навчальний план закладу освіти

Планування навчального предмету

Планування навчальних занятьТема 12 Плани навчально-виховної діяльності НЗ (10 год.)

Зміст та види річного планування

Структура річного плану роботи закладу

Технологія підготовки та схвалення річного плану

Організаційно-педагогічні умови успішного планування роботи закладуОсновні вимоги до планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Планування роботи керівників загальноосвітнього навчального закладу.

Планування навчально-виховної роботи педагогів.

Планування роботи класного керівника.Тема 13 Система управління навчально-виховним процесом. (7 год.)

Функції управління навчально-виховним процесои.

Принципи педагогічного управління освітніми процесами у ступеневому вищому навчальному закладі

Науково-методичне забезпечення управління навчально-виховним процесои.

Взаємозв’язок технологій навчально-виховного процесу та управлінських технології у сфері вищої освіти

Відвідування та аналіз уроку й виховного заходу.Тема 14 Методика прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі. (7 год.)

Сучасні технології прийняття управлінських рішень

Структура органів управління в професійно-технічному навчальному закладі.

Основні складові елементи процесу управління навчально-виховною роботою в школі.Тема 15 Зарахування, відрахування та поновлення на навчання. (10 год.)

Нормативно - правові акти україни з питань зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів та організації навчального процесу у вищих навчальних закладах

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів.

Тема 16 Система навчально-виховного процесу в закладі. (8 год.)

Основні завдання внутрішньошкільного контролю.

Вивчення стану викладання основ наук.

Контроль за організацією виховної роботи в школі.

Оформлення результатів внутрішньошкільного контролю.

Інформаційне забезпечення управління школою.Тема 17 Заходи з управління навчально-виховним процесом в закладі. (8 год.)

Методи одержання інформації, необхідної для управління навчальним закладом

Методи розробки управлінських рішень

Методи доведення управлінських рішень до виконавців.

Показники якості навчання у ВНЗ

Основні обов’язки адміністративно-управлінського персоналу школи.

Оптимізація соціально-психологічного мікроклімату в педагогічному колективі

Особливості управління навчальними закладами різного типуІндивідуальні завдання

1. Поняття про школознавство.

2. З історії виникнення управління.

3. Педагогічний менеджмент.

4.Загальні основи управління і керівництва навчальним закладом.

5. Функції управління навчальним закладом.

6. Нормативна база управління загальноосвітнім навчальним закладом.

7. Нормативна база управління позашкільним навчальним закладом.

8. Нормативно-правова база управління професійно-технічним навчальним закладом.

9. Нормативно-правова база управління спеціальними навчальними закладами.

10. Принципи управління освітою і школою.

11. Методи управління.

12. Органи управління навчальними закладами.

13. Педагогічна рада школи та підвищення її ролі в удосконаленні навчально-виховного процесу.

14. Педагогічна рада у спеціалізованому навчальному закладі.

15. Педагогічна рада професійно-технічного навчального закладу.

16. Нарада при директорові.

17. Структура органів управління в школі.

18. Структура органів управління в професійно-технічному навчальному закладі.

19. Основні складові елементи процесу управління навчально-виховною роботою в школі.

20. Відвідування та аналіз уроку й виховного заходу.

21. Основні обов’язки адміністративно-управлінського персоналу

школи.

22. Інформаційне забезпечення управління школою.

23. Оптимізація соціально-психологічного мікроклімату в педагогічному колективі.

24. Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу.

25. Основні вимоги до планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.

26. Перспективне планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.

27. Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу.

28. Календарний план роботи загальноосвітнього навчального закладу.

29. Планування роботи керівників загальноосвітнього навчального закладу.

30. Планування навчально-виховної роботи педагогів.

31. Планування роботи класного керівника.

32. Розклад уроків.

33. Основні завдання внутрішньошкільного контролю.

34. Вивчення стану викладання основ наук.

35. Контроль за організацією виховної роботи в школі.

36. Оформлення результатів внутрішньошкільного контролю.

37. Організація педагогічної підготовки батьків до виховання дітей.

38. Використання виховного потенціалу громадських організацій.

39. Перелік обов’язкової ділової документації та терміни її зберігання.

Базова література


1. Анжієвський М. А. Вивчення системи роботи вчителя // Керівництво школою. – К.: Рад. школа, 1978.

2. Бабанский Ю. К. Анализ эффективности современного урока // Народное образование. – 1979. – № 9 (приложение).

3. Березняк Е. С. Руководство современной школой. – К.: Рад. школа, 1977.

4. Бондар В. 1. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. – К.: Школяр, 2000.5. Бондарь В. И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. – К.: Рад. школа, 1987.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка